Corona maatregelen Rutte en de Jonge zijn illegaal volgens de grondwet

grondwet

De wetten die Mark Rutte en Hugo de Jonge de laatste maanden gewijzigd hebben zijn wederrechtelijk omdat deze in strijd zijn met de Grondwet

Mark en Hugo zullen hun koffers moeten pakken en dienen berecht te worden want ze hebben alle regels waar ze beide ooit de eed voor afgelegd hebben geschonden en misdaden gepleegd zoals schending van tal van artikelen van de GW en zo ook landverraad(art 93 WBSR).

Politiek Den Haag is in een staat van verwarring.

Rutte was niet bereikbaar voor een reactie.

Het Europese Hof in Genève wilde over Ruttes schendingen van de Grondwet en Landverraad( Art 93 WBVS), nog  geen uitspraken doen na de meldingen op sociale media door experts op het gebied van Internationaal Recht en Bestuursrecht

Grondwet

Deel 1:

Procedure van grondwetsherziening

Gezien het bijzondere karakter van de Grondwet geldt voor het wijzigen van de Grondwet een uitgebreidere procedure dan voor het wijzigen van een gewone wet. Wel komt net als bij een gewone wetswijziging een grondwetsherziening tot stand in samenwerking tussen regering en parlement. De bijzondere elementen zijn:


Een grondwetsherziening wordt tweemaal door de beide kamers van de Staten-Generaal behandeld. Daartussen worden landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.

De door de Nederlandse bevolking ,nieuw gekozen Tweede Kamer en de Eerste Kamer kunnen de in eerste lezing aanvaarde voorstellen alleen ongewijzigd en met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen aannemen.
Splitsingsrecht

Een andere bijzonderheid van de procedure is dat de Tweede Kamer het ingediende voorstel tot grondwetsherziening in eerste of in tweede lezing mag splitsen in meer wetsvoorstellen. Dat kan eventueel op voorstel van de regering gebeuren.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in één wetsvoorstel wijzigingen van verschillende grondwetsartikelen worden voorgesteld die geen direct verband met elkaar hebben. Door het voorstel te splitsen kan worden voorkomen dat het hele voorstel wordt verworpen, terwijl slechts tegen een enkel onderdeel bezwaar bestaat.

Voor splitsing in tweede lezing is ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk.

Deel 2:

Formele toelichting

Procedure van grondwetsherziening

Voor het wijzigen van de Grondwet geldt een uitgebreidere procedure dan voor het wijzigen van een gewone wet. Evenals een gewone wet komt een grondwetsherziening tot stand in samenwerking tussen regering en parlement. De bijzondere elementen die artikel 137 aan de gewone wetsprocedure toevoegt zijn de volgende:


een grondwetsherziening wordt tweemaal door de beide kamers van de Staten-Generaal behandeld. Daartussen worden verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden.

de nieuw gekozen Tweede Kamer, alsmede de Eerste Kamer kunnen de in eerste lezing aanvaarde voorstellen slechts ongewijzigd en met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen aannemen.
Splitsingsrecht

Een andere bijzonderheid van de procedure van grondwetsherziening is het zogenaamde splitsingsrecht. Dit houdt in dat de Tweede Kamer in de eerste of in de tweede lezing de mogelijkheid heeft om – al dan niet op voorstel van de regering – een ingediend wetsvoorstel tot grondwetswijziging in meer wetsvoorstellen te splitsen.

Het kan voorkomen dat in één wetsvoorstel wijzigingen van verschillende grondwetsartikelen worden voorgesteld die geen direct verband met elkaar houden. Voorkomen dient dan te worden dat het gehele herzieningsvoorstel zou worden verworpen, uitsluitend omdat tegen een enkel op zichzelf staand onderdeel grote bezwaren bestaan. Daarom is splitsing mogelijk gemaakt. Zij kan in bepaalde gevallen een algemeen wenselijk geachte wijziging van de Grondwet voor stranding behoeden.

Om te verzekeren dat in tweede lezing in de Tweede Kamer over de wenselijkheid van splitsing een ruime mate van overeenstemming aanwezig zal zijn, is bepaald dat een voorstel tot splitsing slechts met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen aangenomen kan worden.

Deel 3:

1.
De regering en de Tweede Kamer kunnen voorstellen maken om de Grondwet te veranderen.

2.
De Tweede Kamer mag deze voorstellen splitsen in twee of meer voorstellen.

3.
Als de Tweede Kamer de voorstellen heeft aangenomen, moet de regering de Tweede Kamer ontslaan en komen er verkiezingen.

4.
Na de verkiezingen beslissen de nieuwe Tweede Kamer en de Eerste Kamer over de voorstellen voor de verandering van de Grondwet. De Eerste en Tweede Kamer kunnen de veranderingen alleen aannemen, als twee derde of meer kamerleden voor de verandering stemmen.

5.
Ook dan mag de Tweede Kamer de voorstellen splitsen in twee of meer voorstellen. Dit mag de Tweede Kamer alleen als twee derde van het aantal stemmen of meer hier voor is.
Uitleg

De Grondwet is de belangrijkste wet van ieder land. Dus ook van Nederland. Het is daarom niet gemakkelijk de Grondwet te veranderen. Om de Grondwet te veranderen zijn de volgende stappen nodig.

1.
De eerste stap is dat de regering en de Tweede Kamer een voorstel maken om de Grondwet te veranderen.

2.
Als de Tweede Kamer het voorstel heeft aangenomen, moet de regering de Tweede Kamer ontslaan en verkiezingen organiseren. De bedoeling hiervan is de kiezers in verkiezingen mee te laten beslissen over de verandering van de Grondwet.

3.
Na de verkiezingen beslissen de nieuwe Tweede Kamer en de oude Eerste Kamer over de voorstellen. Zij kijken dan voor de tweede keer naar de voorstellen. Daarom noemen we dit de tweede lezing. Zij kunnen de voorstellen alleen maar aannemen als twee derde van het aantal stemmen of meer hier voor stemt.
4.
Als de Eerste en Tweede Kamer allebei voor de verandering van de Grondwet hebben gestemd, zetten de regering en de Koning hun handtekening onder de nieuwe Grondwet.
Bron: De Grondwet in eenvoudig Nederlands
4.
In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een “goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is”. Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 26

1.
De Grondwet kan bij wet worden herzien.
2.
Het parlement kan het wetsvoorstel daartoe alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal zittende leden.
5.
Procedure voor het wijzigen van de Grondwet

Om de Nederlandse Grondwet te wijzigen, moet een voorstel tot wijziging worden ingediend. De wijziging moet twee keer in de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Zo’n behandeling van een wetsvoorstel in het parlement wordt een lezing genoemd. Er zijn dus twee lezingen nodig voor de Grondwet kan worden gewijzigd. Vóórdat de tweede lezing plaatsvindt, moeten Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. In theorie moeten kiezers zich zo over de wijziging(en) kunnen uitspreken. Bij de tweede lezing is er in beide Kamers een tweederdemeerderheid vereist.

Grondwetsherzieningen die buiten alle boven genoemde voorwaarden gewijzigd worden mogen volgens de wet alleen zonder tussenkomst van de Staten Generaal, Eerste Kamer,Tweede Kamer, De Koning en zonder verkiezingen gewijzigd worden ten tijde van een bedreiging van oorlog van een ieder land welke Nederland wil aanvallen, een Nucliaire aanval gericht op Nederland in alle overige gevallen dienen alle bovenstaande protocollen gevolgd te worden, indien die niet gebeurd is elke wijziging in de grondwet of andere wet welke de zeggenschap over de regels en vrijheid van de Nederlandse burgers bedeeld niet wettelijk vast gelegd,niet juridisch onderbouwd en dus niet geldig.

Europees Hof

Rutte moet worden aangeklaagd bij het EU HOF

Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties