Verzoek Willem Alexander tot het ontslaan van Kabinet Rutte

Verzoek tot het ontslaan van het huidige kabinet

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Brief aan de Koning.

Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Willem – Alexander

U heeft een plechtige eed afgelegd en bent daaraan gehouden.

U weet welke misdaden er worden gepleegd door Rutte en handlangers.

Rutte, Ministers en Statenleden spannen met gewetenloze zakenlui samen tegen het Koninkrijk der Nederlanden. Zij hebben  het Volk bedrogen en  de 1ste Kamer middels een “coupe” de macht ontnomen, waardoor het Koninkrijk der Nederlanden annex de Staat der Nederlanden in gevaar verkeert, en zeer ernstige averij oploopt.

De vrijheid en rechten van de burgers, die U in de eed  belooft te verdedigen, worden onmiskenbaar door Rutte, Ministers en politici van Rutte III + GL geschonden

Het Kabinet vertegenwoordigt het Nederlandse Volk totaal niet.

Wij hebben geen enkel vertrouwen in het kabinet en eisen het ontslag van de Ministers en Rutte, omdat zij met hun handlangers  de Grondwet schenden en een niet te verwoorden ellende en schade veroorzaken door onkunde, belangenverstrengeling en verraad.

Rutte en medeplichtigen zijn schuldig aan een reeks schendingen van de Grondwet, aan Landverraad, Artikel 93 vd Grondwet, het financieren van Oorlogsmisdaden in Syrie, en  zij zijn schuldig  aan het laten bombarderen van burgerdoelen in Irak, misdaden tegen de mensheid.

Rutte heeft de interne verhoudingen, en de betrekkingen met machtige staatshoofden geweld aangedaan, door zijn schaamteloze leugens en het niet nakomen van afspraken, zoals ook door het fors financieren van laster en valse propaganda door o.a. de NOS.

Door Rutte is het aanzien van Nederland in de wereld geschaad, leidt de economie een niet te overziene schade en worden de vreedzame verhoudingen en goede handelsbetrekkingen met Rusland, USA, GB, Turkije, Indonesië, Iran,  China, Oekraine, Irak, Marokko, Algerije, Frankrijk, Pakistan en andere landen, in een toenemende mate ernstig verstoord.

De Corona-spoedwet betekent een aanval op het Koninkrijk der Nederlanden, en de vrijheid en de rechten van de burgers.

Deze Corona-spoedwet is in strijd met de Universele Mensenrechten.

De Corona-maatregelen zijn gebaseerd op onjuiste beweringen en ondeugdelijke testen.

Het Kabinet weigert de zorgsector, waar een schrijnend tekort is aan personeel, via een noodplan en extra investeringen op orde te brengen.

Steeds meer landgenoten, met name ouderen met onderliggende aandoeningen, komen  als gevolg van het gevoerde WANBELEID  te overlijden, omdat er niet genoeg medisch personeel en de vereiste zorg voorhanden is.

De overkoepelende Artsen Organisaties en vele anderen spreken reeds langere tijd van levensgevaarlijk lange wachtlijsten, personeelsgebrek, medicijntekorten, en crimineel wanbeleid door Rutte III en GL

Beste Koning,

Nederland  loopt tegen de klippen en moet gered worden, van de door Rutte III GL ingeslagen ramkoers, die leidt tot een niet te herstellen averij en de ondergang van heel Nederland.

U bent geroepen het Kabinet Rutte en medeplichtigen wegens misdaden tegen Het Volk, Landverraad en wegens  Hoogverraad, te ontslaan en de nodige stappen te zetten om de misdadigers- landverraders voor de Rechtbank te slepen.

Het Recht dient haar beloop te krijgen

Nederland moet met vereende krachten gered worden.

U wordt verzocht te doen, wat U beloofde in de afgelegde eed.

Doe Uw Plicht

Naam,

plaats,

handtekening

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

*Copieer de brief, onderteken en stuur deze  met de podcast naar het Huis van OranjeNood in de Zorg. De stand van zaken, de oorzaken en de vreselijke gevolgen van het gevoerde wanbeleid door de kabinetten Rutte. Zorgsector Alarm 27 01 2020


Als koning Willem Alexander de spoedwet  heeft ondertekend. Is er sprake van eed verzuim,  eis dan ook zijn aftreden, abdicatie.

*Het is belangrijk dat u deze brief regelmatig met zoveel mogelijk mensen deelt, zodat meer mensen er van weten, en samenwerken voor de Redding van Nederland

U kunt de leden van het Koninklijk Huis een brief sturen. Hieronder leest u meer over adressering en aanhef.

Post voor de leden van het Koninklijk Huis

Post voor de leden van het Koninklijk Huis kunt u sturen naar Paleis Noordeinde.

Hier naam geadresseerde invullen>
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

U kunt in uw brief de volgende aanhef gebruiken:

voor Z.M. Koning Willem-Alexander: Majesteit;

voor H.M. Koningin Máxima: Majesteit;

Vragen  stellen – m.u.v. verzoeken aan leden van het Koninklijk Huis – kan via het contactformulier van de Rijksoverheid.

Geplaatst in Nieuws, Petities | Een reactie plaatsen

rutte en zijn kartel met gl plegen een coupe door de spoedwet door te willen drukken

De zgn Spoedwet olv de Khasaar Rutte(Cabahlist)  is een regelrechte aanval op onze grondrechten, geloof  en het gezin en . En juist nu wil de afgeperste  Raad v State, en het door Khasaren zoals Grapperhuis, Rosenmuller, Klaver, De Jonghe en Rutte verziekte kabinet – dat fout op fout stapelt en misdaden pleegt  – de Eerste Kamer buitenspel zetten.

Dat gaat nu deels en stap voor stap van kwaad tot erger!

Weg met de coupplegers bende van RUTTE!

************************************************************************************

*Lees  een stuk verder aub ook de aanklacht tegen M Rutte en zijn handlangers

************************************************************************************

world control

DE GEVOLGEN VAN  RUTTE III GL MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN COVID19:

************************************************************************************

1.  Afname informele zorg
2.  Toenemend isolement ouderen
3.  Toename genderongelijkheid
4.  Stijgend aantal zelfmoorden
5.  Afnemende baanzekerheid
6.  Afnemende werkgelegenheid
7.  Toename huiselijk geweld
8.  Hogere infectie- & sterfte cijfers gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
9.  Hogere infectie- & sterftecijfers in gebieden waar mensen met kwetsbare gezondheid     wonen
10. Hogere mortaliteit
11. Hogere mobiliteit
12. Toename alcoholgebruik
13. Toename werkende armen
14. Toename honger & voedsel- en brandstofonzekerheid
15. Toename vermijdbare ziekenhuisopnames
16. Werkloosheid loopt sterk op en blijft dan hoog
17. Explosieve toename geestelijke gezondheidsproblemen
18. Toename criminaliteit en geweld
19. Toename faillissementen & mislukte ondernemingen
20. Wegvallen sociale cohesie
21. Langdurige slechte gezondheid
22. Verlaagd herstel & groeiende regionale verschillen van economie en gezondheid
23. Verdere toename ongelijkheid
24. Langdurige werkloosheid, stigmatisering en xenofobie
25. Slechte jeugdervaringen
26. Toename schooluitval kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen
27. Toename stress & wanhoop
28. Criminele uitbuiting, misdaden tegen de mensheid
29. Woekeraars, ondernemers raken hun werk en spaargeld kwijt
30. Aanwerving georganiseerde criminaliteit
31. Toenemende onzekerheden
32. Toename dakloosheid
33. Toename van mensen zonder onderwijs, werk en opleiding

(* bijgevoegd Kartel Wanbeleid, dat leidt tot de dood van ontelbare landgenoten)

************************************************************************************

zorg

Een zeer groot probleem is veel te weinig zorgcapaciteit. Waarom is er de afgelopen maanden niet met man en macht gewerkt om die capaciteit flink omhoog te krijgen, Ruttes bende ging achterover leunen, miljarden besteden aan nutteloze zaken, de zorg afschalen en als schrikbeeld aldoor dreigen met een corona lockdown ?

duimmm

Aanklacht,

Dit moet ophouden.  Dit moet onmiddellijk ophouden – NU  !!!

Rutte en handlangers van Rutte III en GL

Jullie worden beschuldigd van:

Het ontmantelen van onze economie, en het bankwezen.

Het ontmantelen van onze democratie, en de rechtstaat.

Het ontmantelen van de vrijheid van meningsuiting, en het aanwakkeren van polarisatie.

Crimineel Wanbeleid

Volksbedrog, valse propaganda door het financieren van liegende staatsmedia zoals NOS het propageren van globalisme( EU fascisme) zoals bij de NPO. Het financieren van laster tegen de kerk,  tegen politieke tegenstanders,  klokkenluiders, staatshoofden, Vladimir Poetin en President Donald Trump, en het propageren van radicalisme(eu fascisme) op scholen, blasfemie en polarisatie onder leiding van Paul Rosenmuller,  Ingrid van Engelshoven, Arie Slob.

Het experimenteren met dierenkolonies, en de gruwelijke dierenmoord op grote schaal in de OVP. Het gedogen van bij de wet verboden rituele dierenmoord op grote schaal en de financiering van dieren afslachting( jacht) zoals door het Huis van Oranje

Het heimelijk voeren van een ecocide beleid, zoals de verzieking van de Natuur, de bodem, de lucht en het water zoals via het rampzalig klimaatakkoord,  enorme giflozingen en de dumping van kankerverwekkende rotzooi zoals in de Nederlandse natuurplassen,  de uitrol van 629 zeer schadelijke biomassa-centrales, en de uitrol van het volgens meer dan 300 000 wetenschappers en artsen van over de hele wereld, schadelijke  5G netwerk, zulks met de bedoeling dat (flora & fauna) burgers ziek of zieker worden en komen te overlijden zoals door hersenkanker, longkanker

Het in de doofpot stoppen van, en de misdadige pedofilie zoals o.a. bij VVD en OM

Landverraad zoals beschreven in artikel 93 van de Grondwet

Pensioen afroming diefstal en het willens en wetens afbreken van de zorg, om daarmee tekorten te veroorzaken,  ellenlange wachtlijsten, personeelsgebrek, medicijngebrek, dat tot de dood van ontelbare mensen met griep of andere aandoeningen(veelal ouderen), heeft geleid, evenals tot de dood , van ontelbare gezonde mensen, als direct gevolg van de corona maatregelen

Het plegen van een coupe tegen de Staat annex Het Volk de Nederlanden

Misdaden tegen de Mensheid, financieren oorlogmisdadigers zoals in Syrie, het willens en wetens tegen VS advies in,  laten bombarderen van burgerdoelen door de luchtmacht  zoals in Irak, waardoor ontelbare Irakese mannen, vrouwen en kinderen, zijn komen te overlijden.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Brief van burgers

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Even een terugblik……….

April 2019 kreeg Minister Sigrid Kaag ( lijsttrekker D66 ), lid van de GPMB (Global Preparedness Monitoring Board), een invloedrijk comité binnen de WHO, dat zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken, te horen dat de wereld  onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Dit comité suggereerde  aan de WHO het noodprogramma groter te maken, wat dan ook is gebeurd. Andere personen in dit comité zijn o.a. Anthony Fauci en Chris Elias ( voorzitter van het Bill &Melinda Gates Foundation). Deze laatste  houdt zich vooral bezig met de vaccin group “GAVI”, gefinancierd door Bill Gates en die honderden miljoenen euro’s van premier Rutte kreeg.

1 december 2019 eerste patient Wuhan en 10 januari kregen wij de genetische code vanuit China. Eind januari hadden wij de eerste besmettingen in Europa.

27 januari 2020 Dhr Baudet van Forum van Démocratie doet oproep om een debat in de tweede kamer over het Coronavirus. Dit wordt afgewezen.

28 januari 2020 Dhr Baudet herhaalt oproep voor  spoeddebat, aangezien de eerste besmettingen in Europa aanwezig zijn en maatregelen getroffen moeten worden. Afgewezen.

Van 3 februari t/m 28 februari discussies en tegenberichten over opschalen, bron en contact onderzoek en testen, tussen GGD en Jaap van Dissel, die het niet echt serieus meende.

27 februari eerste coronapatient in Nederland……..28 februari, carnaval en voetbal wedstrijd gaan door !!

10 februari  wordt een vliegtuig met grote hoeveelheden beschermingsmiddelen naar China gestuurd, en…..

20 februari stelt van Dissel vast dat Corona een griep is.

Hier een vraag….. na het halveren van de bed capaciteit en het zorgpersoneel de laatste jaren,en na de berichten van Sigrid Kaag, door wie U zeker bent ingelicht,  en na de oproep van Dhr Baudet heeft U zich dan niet gerealiseerd dat het negeren van de situatie een enorme fout was voor de minister president van Nederland ?

Waarom bereidde U zich niet voor ……. U werd niet overvallen !!

Toen de sterfte cijfers opliepen, ondanks enkele maatregelen , gaf U een heel angstaanjagend toekomst beeld aan de bevolking. Een virus dat de hele maatschappij zou treffen, dat lang zou duren, met groepsimmuniteit en de angst dat er niet genoeg plaats zou zijn in de ziekenhuizen ! De IC bedden werden opgeschaald, te laat.Het zorgpersoneel ontbrak,waarom ? Het antwoord staat hierboven.

Dhr Baudet (ja, die weer) stelde een strenge lockdown voor, teneinde de zorg en de beschermingsmiddelen op te schalen om verdere maatregelen te kunnen treffen, Een lockdown met grenzen dicht, vooral controles bij de luchthavens om diegenen afkomstig van sterk besmette landen tegen te houden of in quarantaine te houden.

Hier werd niet naar geluisterd, maar na teveel onnodige sterfte gevallen, traumas, faillisementen enz. kwam er een “intelligente lockdown” met daarna een afschaling……. met weer beloften dat tijdens die tijd alles klaar gemaakt zou worden voor een 2e golf. Maar, zoals gewoonlijk, de beloften werden niet gehouden, zoals nooit  sinds 10 jaar. Dus zoals gewoonlijk: we moesten weer achter de feiten aanlopen.

Sinds maart weten wij veel meer over het virus, maar deze vooruitgang wordt niet door de regering, dus door U, in achting genomen. Dhr de Jonge noemde de HCQ kwakzalverij en het werd verboden. Op 25 september werd schriftelijk bevestigd dat HCQ al in een 14tal ziekenhuizen wordt gebruikt  en dat de behandeling in en buiten het ziekenhuis gebruikt kan worden in eerste lijn. Om zo  ziekenhuisopnamen, lockdown en spoedwet te voorkomen. Dit alles weet U.

U heeft een andere route gekozen !!!!

De route van testen, testen, testen met ondeugdelijke pcr testenen bron en contact onderzoek, behalve reizigers van besmette landen, die konden zo doorlopen op de vlieghavens.

(Rutte wist dat de CPR testen  allemaal niet deugden, zoals uit de brief van OMT  en uit veder onderzoek glashelder is gebleken).

Er is ook geen rekening gehouden met de aerosolen, U heeft er niet voor gezorgd dat de scholen een uitstekende ventilatie kregen.  Geen rekening gehouden met het feit dat mondkapjes ongezond zijn en gevaarlijk zelfs voor kinderen. Geen rekening met het voorschrift van de WHO, die zegt dat een lockdown  geen oplossing is en tot elke prijs vermeden moet worden. Het geneesmiddel Remdivisier ontbreekt in grote getallen, dus onnodige toenamen van zware ziekteverschijnselen bij patiënten.

Coronavirussen zijn influenza- en rhinovirussen die elk jaar langskomen. Als we meteen de eerste keer bibberend van angst onze grondrechten inleveren, krijgen we die nooit meer terug. Gegarandeerd.

Wat betreft de PCR test.

Het is gebleken dat het RNA onderzoek van 2 of 3 stukjes naar 1 stukje terug is  gebracht en de cycli van 30 naar 35 en soms meer is verhoogd. Dit geeft een uitslag met veel te veel foute positieve resultaten. De consequenties zijn enorm. Fout positief getest zorgpersoneel, leraren en kinderen. In elke laag van de bevolking wordt verzuimd. Het ontbreekt  nu dus aan zorgpersoneel en niet aan bedden. Ook de GGD werd overspoeld door dit gigantische aantal  foute besmettingen en bron en contact onderzoek kon niet meer uitgevoerd worden.  De economie is ontwricht, het bankwezen staat te wankelen en de bevolking is moe van het beleid. De Staatspropaganda functioneert uitmuntend in de media en op alle zenders van de T.V. Corona hysterie wordt aangewakkerd en U lacht in Uw vuistje, de lockdown kan beginnen en tegenspraken kunnen bestraft worden !! Verdeel en heers en vooral wees niet transparant.

U had het Nederlandse volk moeten beschermen, maar U heeft uzelf beschermd en ontelbare mensen de dood in gejaagd !

De CORONAWET werd aangenomen, tot groot genoegen van de kwakzalver Dhr de Jonge, die nu vrij zijn gang kan gaan, nu de corona-app een grote mislukking is, zoals alles wat hij onderneemt. Maar U gaat rustig door MP Mark Rutte, de grondwet wordt van alle kanten door overtreden……..mondkapjes niet wettig ? Dan maken wij er wel een wet voor !! Staat er in de wet dat je je medemens moet verklikken ?? Nee ??  Het wordt wel dringend gevraagd om deze NSB praktijk uit te oefenen zoals  Bruls Grapperhaus Halsema en Rosenmuller hebben bekonkeld.

Wie zijn de goeden en wie zijn de slechten ?? Wie mag er dreigen volgens Mark Rutte en wie niet ? Demonstraties met dreigingen op de Dam zijn voor een “goed doel”, maar demonstraties tegen de de maatregelen van de overheid worden weggeknuppeld met veel geweld van politie in burger als opruiers, met paarden en waterkanonnen. Als deze demonstranten zich verzetten, wordt dat onmiddellijk door de linkse staat NOS  geframed, door precies dat aanstootgevend fragmentje. De rest wordt niet vertoond. Al het nieuws is eenzijdig, nooit van twee kanten toegelicht. Het ECHTE nepnieuws is de NOS, die ongestraft de grootste leugens kan openbaren.

Er zijn ook personen die overtredingen maken of bedreigingen uiten ,die geen straf krijgen, door simpel spijt te betuigen. Er zijn ook veel aanklachten ingediend tegen duidelijke fouten van de regering, de regering werd natuurlijk in zijn gelijk gesteld, en zoveel andere voorbeelden.

Vind U het dan raar MP Mark Rutte, dat er zeer grote woede is over de kromme rechtspraak Vind U het raar Mark Rutte dat er naar de waarheid gezocht wordt, nadat zoveel in de doofpot wordt gestopt of verdraaid naar buiten komt  zoals het  pedofielenschandaal bij het OM en zoals bij jouw vriend Demmink??? Dit wakkerde  woede en polarisatie aan, en ieder andersdenkende groep wordt verschillend  behandeld of uitgesloten, duidelijk en definitief omdat jij de misdaad beschermt en daar deel van uitmaakt.

In Nederland is er maar plaats voor één staatsdenkbeeld, en dat wordt overgenomen en verspreid door alle media. Men ziet dus in alle praatprogramma’s dezelfde ideeën, dezelfde politieke partijen, iedere dag en iedere dag weer leugens over Trump Poetin en de oppositie etc . Met miljoenen van ons belastinggeld worden er gratis verkiezing programma’s  uitgerold door de coalitiepartijen, GL en PvdA, de andere partijen die toch ook deze TV programma’s hebben gefinancierd, mogen alleen komen om zich belachelijk te laten maken en onzin, laster en spot te brallen zoals bij Nieuwsuur, Jinek en Lubach !!

En dan hebben wij nog Kasja Ollengren ( D66 ), die snuffelt  en zoekt naar woorden of zinnetjes die niet in het staatsprogramma passen, en als zij dat vindt, hop, dan verwijdert zij dat op sociale media, of erger zij zorgt ervoor dat haar echtgenote, Irene van den Brekel ( baas van Lubach )de opdracht geeft aan Lubach er zo de spot mee te drijven zodat andersdenkenden voor complotdenkers uit worden gemaakt. Er is door haar ook een zwarte lijst gemaakt, ja,ja, men mag niet meer een vrije meningsuiting hebben,  vooral niet op sociale media  want dan….. weg FB, weg Twitter, weg alles…..goed gespeeld Kasja !!!    CENSUUR in DICTATUUR !!!!!!

Nu is het zo, dat er naast de echte complotdenkers, want die bestaan, ook normale denkers zijn, maar die niet hetzelfde denken als de staatsmedia. Ze mogen gewoon niet meer denken ! Verboden!

Rutte jij bent een complot misdadiger.

Jij en je bende zorgt ervoor dat iemand, die niet in Uw straatje past, op de ene of andere manier uit de weg wordt gehaald en U spaart kosten, nog moeiten,  Maar U bent vooral toch ook verantwoordelijk voor deze regering en wat deze regering doet. U bent verantwoordelijk voor de belasting dienst, voor de trias politica, die niet bestaat in ons land, want onze minister van veiligheid, verantwoordelijk voor de politie, is ook minister van justitie, verantwoordelijk voor de rechterlijke macht, Deze 2 functies mogen nooit in een persoon verwezenlijkt worden.

Rutte jij  speelt een crimineel vuil spelletje met de bevolking !

In Zweden heffen ze zelfs de maatregelen tegen ouderen op. In Zweden ging zoals in Wuhan het openbare leven gewoon door, lekker terrassen, uiteten, dansen en feesten en dat alles zonder #mondkapjesplicht.

Deze zogenaamde Corona crisis heeft de samenleving heel erg veel geld gekost en zal nog heel veel geld gaan kosten door de verkeerde besluiten en het verkwanselen van ons belastinggeld. Dit geldt overigens ook voor het klimaat beleid. Er worden honderden miljoenen uitgegeven aan subsidies voor nutteloze projecten zonder eerst te overwegen wat het probleem is en hoe dit op een zo doeltreffende en economische manier opgelost kan worden( idem dus voor het Corona beleid ).

Hoe kan jij in zee gaan met bedrijven en onderzoeksprogramma’s waarvan het enige doel is om zo veel mogelijk winst te maken? U weet dat windmolens en electrische auto’s niet duurzaam zijn. Het maken is heel vervuilend, de levensduur heel beperkt, en het afval niet afbreekbaar. Maar natuurlijk die bedrijven die daar astronomische winsten bij behalen denken niet aan de belastingbetalers hier in Nederland die dit allemaal moeten betalen.

Biomassacentrales, die in alle provincies uit de grond gestampt worden, gepushed door Groen links, zijn het meest vervuilend wat betreft CO2 uitstoot, meer als kolencentrales en slecht voor de boomkap en het vervoer per boot vanuit de Baltische landen. Nederlandse belastingbetalers moeten dit subsidiëren en Vatenfall maakt winst op de exploitatie. Nu wordt dit toch gestopt, want mensen worden ziek. Maar Vatenfall krijgt vergoeding voor gebroken contract.

Heel Europa gaat nu over op de goedkoopste en schoonste energie bron. Nederland gaat er vanaf en moet nu ook weer enorme bedragen aan de NAM betalen voor verbroken contract.  Waarom gaat Nederland van het gas af ? De gaswinningen veroorzaken aardbevingen ! Hoe komt het dat dit tot nu niet is opgelost, waarom heeft de Nederlandse regering, dus U, niet vanaf dag 1 ingegrepen ? Waarom zitten de bewoners nog steeds met die ellende ?

Dit had en moest voorkomen worden. Er kwam een enkel mededogen vanuit de regering, dus vanuit U, net als voor de betrokkenen van de kindertoeslag affaire.Waarom is de bevolking verplicht aan deze dure maatregelen mee te doen, die alleen maar bestemd zijn om grote corrupte firma’s grote winsten te laten maken? En als men naar het tribunaal gaat met deze vooringenomen rechters, kan men zelfs niet hopen ook maar gelijk te krijgen.

Rutte, jij weet zeker dat Nederland, met het behouden van onze eigen gasproductie ( na natuurlijk de bewoners van Groningen uiterst zorgvuldig te hebben vergoed en aardbeving bestendigd te hebben gemaakt ), en electriciteit centrales, goed verder kan en dan geleidelijk over dient te gaan naar kernenergie, die in eerste instantie wel duur is bij de aanschaf, maar duurzaam veiliger minstens 30 jaar mee gaat.

En dan op weg naar Thorium centrales, die hun eigen afval weer omzetten in bruikbare en duurzame energie. Nederland heeft de laatste jaren veel gespaard, maar Nederlanders hadden geen zeggenschap over  hoe dat spaargeld uit zou worden gegeven. Dat hebjij aangericht Rutte me je bende dieven landverraders.

En midden in de Corona crisis, terwijl de inwoners van dit land, hun spaargeld hard nodig hadden, ga  jij Rutte naar Brussel met de belofte geen toezeggingen te doen wat betreft Eurobonds en andere bindende uitgaven. Dit stond overigens in het regeerakkoord. Je hebt alle beloftes aan de laars gelapt met je lachbek Rutte leugenaar verrader !

Bij de terugkeer, wat vernemen wij ? Weg ons spaargeld, weg het regeerakkoord, foetsie, prullebak!!! !!!!!!In Brussel wordt dus een akkoord gesmeed, met het doel om 750 miljard Euros in een herstelfonds te stoppen, dat brengt het totaal van de Eurobegroting op 1824 miljard Euros. Wat gebeurt er nu echt met dit geld ?  Heel goed betaalde banen zitten in het budget, reiskosten,verhuiskosten van en naar Strassbourg, onderhoud van gebouwen, warmte kosten, parties, maaltijden en ik kan nog meer noemen. Moeten wij dit nu allemaal wel willen ? Het herstelfonds bestaat uit 500 miljard subsidies en 250 miljard  leningen. Nederland is een van de grootste netto betalers van Europa

Ons spaargeld is gestolen en wij moeten ons dus nu ook weer inzetten om de landen die niet gespaard hebben te helpen. Er van uitgaande dat Griekenland nog nooit de lening die zij toegezegd kregen hebben terug betaald, denk ik dat dit waarschijnlijk een mooi motief is voor die andere landen om dit ook niet te doen.

Maar wat nu voor Nederland ? Wij zitten zelf in een grote crises, verlies van banen en de hele culturele wereld verwoest, horeca vernietigd en ga zomaar door. U zegt, geen probleem, we gaan lenen… heel veel lenen, we gaan het allemaal weer goed krijgen! En de pensioenen dan ? En de verwoeste levens ? We doen ons best zeg jij RUTTE, maar je liegt want wie gaat die leningen terug betalen ????? Onze kinderen en onze kleinkinderen !!!!!!!!

WIJ hebben er baat bij om Europese landen financieel te steunen zegt D66, onze Eurofiele partij !! Welk baat ?? Wij doen inderdaad veel handel binnen Europa, maar nu al de Europse landen voor nog wel een paar jaar veel moeite zullen hebben het hoofd boven het water te houden, zullen zij toch echt voorlopig niet in staat zijn om zoveel handel met ons te drijven. Dit klinkt alsof wij eerst aan hen geld moeten geven, zodat zij onze tomaten kunnen kopen.

Dit moet bekeken worden!  Wij zouden in het handelsverdrag kunnen blijven, zoals Noorwegen en Zwitserland, met  een bijdrage voor ons lidmaatschap. Dat zou goed zijn voor Nederland. Verder is de EU een enorme geldverslinder en vooral een machtsverslinder.

Nederland is nu een autonome souvereine staat. Dit wil jij RUTTE met Brussel van ons afnemen, net zoals Sigrid Kaag  (D66) in haar verkiezingsprogramma. De regels en wetten van de EU, maken ons heel duidelijk een provincie van Europa, waar we, omdat we maar zo klein zijn niets meer te zeggen hebben, maar omdat wij hard werken, wel heel veel geld moeten bijdragen. Wij worden nu al bestuurd door een ongekozen commissie, die besluit, waar, hoe en waaraan wij geld aan mogen uitgeven, of wij een vliegveld mogen openen, of wij vega gehaktballetjes wel vega gehaktballetjes mogen noemen, hoe wij huizen moeten bouwen en dat wij minder vlees moeten eten, over immigratie en welke kleur de sprietjes gras moeten zijn !!

De spoedwet heeft verregaande effecten op de bevolking. Zo’n wet kan niet en mag nimmer aangenomen worden zonder draagvlak. Draagvlak in de politiek, draagvlak onder de burgers, en draagvlak onder zorgpersoneel.

Eerste Kamer stemt over spoedwet waarin jij EUR 95,- boete of een week gevangenis straf krijgt als je minder dan 1,5 m afstand houdt tot iedereen die niet op jouw adres is ingeschreven: je kinderen, je broers, zussen, je (groot)ouders, partner, vrienden, buren, kennissen. En dan avondklok, nog meer economie verwoesting, nog meer schrijnende nood in de zorg, geweld tegen weerloze burgers en Terreur

De ramp, die kartel corruptie heet, is niet alleen een gevaar voor de democratie en vrijheid in het algemeen. De spoedwet doordrukken is landverraad en misdadig zoals de crisis- en herstelwet. Die is er al vanaf 2010 en nooit beëindigd. Het is de salamitactiek.

Het gaat om Nederland  en de Nederlandse bevolking, die allemaal dezelfde rechten hebben en daarom  eisen wij het oneervol ontslag van Rutte en zijn bende leugenaars verraders.

De vaas  ligt in scherven en die zijn scherp

De grove bezem komt eraan voor de grote schoonmaak

Amsterdam,

20 10 2020

Burgers Groep DH

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Pandemie GEPLAND

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Duizenden artsen noemen de pandemie een wereldwijde misdaad en een werelddictatuur met een sanitair excuus.

Twee jaar voordat Covid-19 op het wereldtoneel kwam, werden er honderden miljoenen PCR testkits voor Covid-19 gedistributeerd wereldwijd.

In 2015 patenteerde Richard A. Rothschild een testmethode voor Covid-19.

De Wereld Bank laat zien hoe het ‘Covid-19’ project gepland staat tot eind maart 2025.

In 2013 voorspelde een onderzoeker een wereldwijde pandemie met een coronavirus en zei dat dit in 2020 zou gebeuren. Hij wist dat door persoonlijk onderzoek naar zogenaamde ‘complot-theorieën’.

In 2017 garandeerde Anthony Fauci een uitbraak van een besmettelijke ziekte tijdens de eerste periode van de Trump administratie.

Vlak voor het uitbreken van een coronaviruspandemie organiseerde Bill Gates een wereldwijde coronavirus pandemie oefening: Event201.

Vlak voor de uitbraak vertelde de Global Preparedness Monitoring Board de wereld dat ze klaar moesten zijn voor een coronavirus pandemie.

In 2018 kondigde het Institute for Disease Modeling een wereldwijde pandemie aan met een griepvirus, afkomstig uit China in het gebied van Wuhan.

In 2018 kondigden Bill en Melinda Gates aan dat er in de komende jaren een wereldwijde pandemie van een gemanipuleerd virus zou uitbreken.

Het coronavirus SARS-CoV-2 werd wellicht gecreëerd in het Bio Safety Lab Level 4 in Wuhan, dat miljoenen dollars ontving van Anthony Fauci.

Een gerespecteerde Chinese virologe beweert dat China het virus bewust heeft laten verspreiden, in samenwerkng met de Wereld Gezondheids Organisatie.

In verschillende films werd de pandemie van het coronavirus tot in detail afgebeeld en werd zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel genoemd.

De Olympische Zomerspelen van 2012 speelden een pandemie van een coronavirus tijdens hun openingsshow.

De onderzoeksjournalist Harry Vox voorspelde in 2014 dat er een wereldwijde pandemie zou ontstaan, zodat de ‘heersende klasse’ een hoger niveau van autoritaire controle zou kunnen toepassen.

De onderzoeksjournalist Anthony Patch voorspelde in 2014 een wereldwijde pandemie met een ontwikkeld virus, dat zou worden gebruikt om de mensheid een DNA-veranderend vaccin op te dringen.

Dr. Carrie Madej bestudeerde decennialang DNA en vaccins en zegt dat het plan is om het Covid-19 vaccin te gebruiken om het proces van transhumanisme te starten: het herprogrammeren van het menselijk DNA en de mens koppelen aan digitale controlesystemen.

De CIA-officier Dr. John Coleman bestudeerde geheime genootschappen en zegt dat hun doel is om de aarde te ontvolken door middel van georganiseerde pandemieën van dodelijke, snelwerkende ziekten.

In de staat Georgia werd in 1980 een groot monument opgericht met tien richtlijnen voor de mensheid, in acht talen. De eerste van deze ‘Tien Geboden’ is dat de mensheid moet worden gereduceerd tot een half miljard mensen.

Bill Gates zei tijdens een TED-toespraak dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10-15% te verminderen.

De professionele onderzoeker Mike Adams voorspelde jaren geleden wat we nu zien gebeuren: het vrijgeven van een gemanipuleerd biowapen, gevolgd door een vaccinatiemandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld. Hij voorspelde dat dit vaccin in de loop van enkele jaren grote aantallen mensen zal doden.

In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation het ‘Scenario voor de toekomst…’ waarin zij een komende wereldwijde pandemie beschrijven, die moet resulteren in de implementatie van een autoritaire controle op de mensen, die vervolgens zal intensiveren na de pandemie.

In 2020 publiceren ze een handboek dat uitlegt hoe deze wereld van controle opgezet moet worden. Ze zeggen dat het leven niet terug kan keren naar het normale, totdat de wereld onderworpen is aan deze controle van autoritaire regeringen.

We zien inderdaad dat Bill Gates en vele anderen wereldwijd meteen de controle in handen krijgen op ongekende manieren, met het afdwingen van vaccin-ID’s, het verplicht dragen van gezichtsmaskers, sociale afstand nemen, gedwongen opsluiting, het traceren van extreme contacten, enzovoorts.

Onderdeel van deze nieuwe controle is het censureren van elke stem van artsen, wetenschappers of andere deskundigen die kritiek hebben op wat er aan de hand is.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Geplaatst in Column | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

copieer de anti Coronawetbrief en stuur hem naar de politieke partijen

WIJ_ZEGGEN_NEE_TEGEN_DE_SPOEDWET!

Stop de Coronawet 2.0

De Eerste Kamer stemt 27 oktober over de coronawet. Deze wet maakt het mogelijk om grondrechten te (blijven) beperken en maakt het oude normaal illegaal. De wet is onbeperkt verlengbaar zónder instemming van het parlement.

Wij zijn tegen de coronawet. Jij ook? Download onze voorbeeldbrief en stuur hem naar een of meerdere leden van de Eerste Kamer.

Laten we er voor zorgen dat alle leden van de Eerste Kamer deze brief lezen voordat ze moeten stemmen. Stuur je e-mail daarom zo snel mogelijk maar vóór 27 oktober.

klik …..> Verstuur de brief naar de Kamerleden

Groetjes van de kleine activist

Brief

Beste Kamerleden,

Binnenkort moet u stemmen over de coronawet. Deze wet geeft een juridische basis voor grondrechtbeperkingen, waarvan de democratische legitimatie zeer discutabel is. Zeker gelet op het feit dat de Eerste Kamer buitenspel wordt gezet. Ik kan nog steeds lastig bevatten dat het zo ver heeft kunnen komen. In het kort vind ik dit:

Deze wet maakt ons oude normale leven illegaal;
het beleid is gebaseerd op resultaten van PCR-testen, die niets zeggen over besmettelijkheid;
de grondrechtbeperkingen staan niet in verhouding tot een virus met een IFR van 0,05% voor mensen onder de 70 jaar;
we krijgen onze vrijheid terug als er een vaccin is. Dit beleid is onzeker én gecompromitteerd door financiële belangenverstrengeling.

Een illegaal leven
We gaan met deze wet een (onbepaalde) tijd tegemoet waarin ons oude normale leven illegaal is. Wat doodnormaal was, wordt strafbaar. Die dreiging doet iets met de mens. Met het leven van onze kinderen. En met het vertrouwen in de overheid die onder het mom van “volksgezondheid” maatregelen treft die nog veel grotere schade toebrengen. Zolang de gevolgen van dit beleid niet zorgvuldig worden afgewogen, kan ik lastig geloven dat deze hele exercitie echt om onze volksgezondheid gaat. Dat vertrouwen ben ik verloren door de consistentie van het beleid dat aantoonbaar meer schade toebrengt dan het ooit zou kunnen voorkomen.

PCR-beleid
Er is sprake van een ramkoers: een beleid dat is gericht op het uitroeien van positieve PCR-testen, die niets zeggen over besmettelijkheid. Een positieve test kan betekenen dat je besmet bent met COVID-19, maar kan ook oud virus aantonen of vals positief zijn. De testmethode is daarnaast op 30 september geruisloos aangepast, wat serieuze gevolgen heeft voor de kwalificatie van een positieve test. Dit leidt mogelijk onterecht tot extra maatregelen die zowel de economie als de gezondheidszorg zelf hard raken. Ook het overstappen naar een andere databron (van RIVM naar NICE) zorgt in de data voor veel meer COVID opnames. Iemand met een gebroken been bijvoorbeeld, wordt bij een positieve PCR-test geregistreerd als corona-patiënt. Maar eigenlijk valt deze patiënt nog onder ‘reguliere zorg’. Toch zijn alle signaalwaardes hetzelfde gebleven.

Proportionaliteit
Ik ben tegen de doelstelling van het beleid: zolang er positieve PCR-testen zijn, wordt onze vrijheid ernstig beperkt en onze grondrechten geschonden. Rechten waarvoor is gevochten en die ons te allen tijde zouden moeten beschermen. Juist de grondrechten vormen bescherming voor onrechtmatige overheidsbemoeienis en machtsmisbruik. Die rechten zijn van óns. Maar er wordt mee gejongleerd omdat er een virus woedt met een IFR van 0,05 voor mensen onder de 70 jaar (https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf).

Financiële belangenverstrengeling

Ons wordt beloofd: je krijgt je vrijheid terug als er een vaccin is. Dat beleid wordt geadviseerd en aangestuurd door de WHO; het clubhuis van de grootste farmaceutische lobby ter wereld. Het vaccineren van de hele wereld levert miljarden op. Jaarlijks. Financiële belangenverstrengeling is sinds jaar en dag iets waarvan zelfs de schijn moet worden voorkomen. Ambtenaren mogen geen giften ontvangen van boven de EUR 50,-. Maar hoog in de boom, waar de financiële belangen het grootst zijn, vervagen alle grenzen die op het laagste niveau worden gehandhaafd.

Als partijen met zulke grote financiële belangen invloed hebben op het beleid dat ons tot achter de voordeur raakt, mag duidelijk zijn dat dit beleid en de rol van de WHO onder de loep hoort. Maar het is oorverdovend stil. Kritische wetenschappers en academici publiceren zich een slag in de rondten maar worden steevast genegeerd en/of gecensureerd. Gelegitimeerd. Want de Europese Commissie werkt nauw samen met de social media kanalen om informatie die het advies van de WHO en CDC tegenspreekt, te elimineren. (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en). Ook werken verschillende social media kanalen mee aan het verbannen van anti-vaccinatie informatie. Terwijl vaccinatieschade een serieus risico is, waarvan men ten minste op de hoogte mag zijn. Maar er is slechts één geluid toegestaan, en dat is het geluid van de WHO en diens bondgenoten.

Ben jij mijn held?
In deze tijd zullen er helden moeten opstaan. Mensen die opstaan tegen het systeem en hun kop boven het maaiveld uitsteken. Dat is niet populair en vergt moed. Die mensen zijn hard nodig, hebben we van onze geschiedenis geleerd. U bent lid van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kán deze wet tegenhouden. Door het indrukken van een rode knop. Dit is een moment dat een kentering kan brengen in een beleid dat onomkeerbare gevolgen zal hebben. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen staat op het spel.

Geachte leden van de Eerste Kamer. Het aannemen van deze wet trapt een deur open die we niet meer terug in de scharnieren krijgen. Rechten die we weg geven, krijgen we nooit meer terug. Het normaliseren van het schenden van grondrechten zal van kwaad tot erger leiden. Als er een moment is dat uw invloed ertoe doet, is het nu.

Gaat u gehoorzamen aan het systeem, of volgt u uw geweten?

Stem tegen.

Met vriendelijke groet,

Geplaatst in Nieuws | Getagged | Een reactie plaatsen

Tips voor een sterker immuunsysteem

versterken-imuunsysteem

Het immuunsysteem versterken

Het immuunstelsel werd door het merendeel van de wetenschap bestudeerd en steeds weer ontdekt men weer wat nieuws. Het immuunstelsel word in de moderne tijd door de meeste media echter steeds weer verkeerd benoemd als 1 enkel systeem,  zoals door de staatsmedia die nieuwe of alreeds lang bekende kennis en deugdelijke ontdekkingen op het gebied van de wetenschap,  liever niet publiek maken zoals Rutte en Co dat met opzet  doen, om de burgers te misleiden, armer te maken en te verdelen via ingehuurde liegende pseudo-geleerden,kwakzalvers en valse propaganda media zoals NOS, Nieuwsuur, Jinek, Lubach etc.

Spreken we echter over gezondheid en het “afweerstelsel” van de mens, dan  zijn er gelukkig wel heel wat goede tips en werkzame middelen beschikbaar, voor een betere afweer en voor een betere gezondheid en een gezondere leefstijl.

Hieronder treft U de gewenste informatie  met de beste tips voor het versterken van uw weerstand en voor een betere gezondheid.

Versterk Uw weerstand door:

*gezond en gevarieerd eten, eten van vers fruit

*elke dag of  meer dan 1 per week,  een appel eten, deze eerst wel goed wassen onder de kraan

*eten van verse natuurlijke antibiotica zoals knoflook, ui en ander natuurlijke producten zoals gember, olijf, en het gebruik van biologische lijnzaadolie

*vitamine A  zorgt mede voor een goede weerstand omdat het een rol zou spelen bij de ontwikkeling van een type witte bloedcellen die je lichaam helpen beschermen tegen ziekteverwekkers. Vitamine A zit onder andere in ei, donkere bladgroentes en levertraan.

*vitamine C – helpt het natuurlijk afweersysteem van je lichaamscellen tegen invloeden van buitenaf en heeft zo een positieve invloed op je immuunsysteem. Sinaasappels, (vers) sinaasappelsap, broccoli, tomaat, aardbei en rode of groene paprika zijn allemaal rijk aan vitamine C.

*vitamine D – ondersteunt het immuunsysteem en helpt zo het lichaam beschermen tegen infecties. Tussen maart en oktober vormt zonlicht onze voornaamste bron van vitamine D. In de wintermaanden is de productie van vitamine D laag of afwezig. Dan gebruikt je lichaam de voorraad die je tijdens de zomermaanden hebt opgebouwd. Dit kan je aanvullen met een supplement.

*zink helpt het immuunsysteem, het zit o.a. in zeevruchten,  pompoenpitten, kikkererwten en eieren.  Pas op dat je niet te veel zink binnenkrijgt. Het Voedingscentrum hanteert een dagelijkse aanbeveling van 9m voor mannen en 7mg voor vrouwen. De reden dat Rutte en v Dissel en tal van andere oplichters  Zink en HCQ niet promoten en deze werkzame middelen afwijzen, zal duidelijk zijn,  zij willen helemaal niet dat mensen door die stoffen beter worden omdat hun handlangers zoals de Duitse Pharma veel meer geld verdienen aan zieke mensen, dan aan de gezonde burgers.

*ijzer heeft een positieve invloed op het immuunsysteem. IJzer zit in vlees, groene groenten, noten en volkorenproducten.

*citrusfruit is een zeer goede bron van vitamine C, en heeft een positieve invloed heeft op het immuunsysteem.  Het is het belangrijk om elke dag voeding te eten waar vitamine C in zit zoals verse sinaasappel, citroen en limoen.

*kiwi ‘s  zijn zeer voedzaam,  ze bevatten  meer vitamine C (1 kiwi = 166% van de dagelijkse behoefte) dan veel andere fruitsoorten. Kiwi is een goede kaliumbron. Kiwi’s bevatten het cholesterolverlagende pectine, aminozuren, bètacaroteen, foliumzuur, magnesium, koper, zink, fosfor, mangaan, vitamine A en ze zijn een vetarme bron van vitamine E. Ze bevatten ook koolhydraten, eiwitten en zeer weinig vet. De kiwi kan niet met melkproducten gegeten worden, omdat het enzym actinidine de eiwitten afbreekt en het geheel een bittere smaak geeft. Het actinidine enzym breekt ook gelatine af maar kan wel gebruikt worden in marinades, omdat het het vlees al enigszins verteert en malser maakt. Het enzym verdwijnt door de kiwi te blancheren.

*champignons zijn een van de weinige plantaardige bronnen van vitamine D dat nodig is  voor een goede weerstand.

*pecannoten zijn rijk aan gezonde vetten en mineralen zoals zink. Zink zorgt mede voor een goede weerstand en helpt bij de opname van zuurstof.

*kaneel heeft een antibacteriële werking en kan zo het vermogen van bacteriën om zich te vermenigvuldigen tegenwerken

*eet regelmatig liefst natuurlijke antibiotica zoals knoflook en ui. Knoflook heeft net zoals de ui zeer sterke antibacteriële en ontstekingsremmende eigenschappen

*van cannabis afgeleide antibiotica zoals THC worden de komende jaren belangrijker voor de wetenschap. Onderzoek naar de antibacteriële effecten van THC  toonde aan dat cannabinoïde effectief is tegen streptokokken en stafylokokken –  stafylokokbesmetting.  THC (CBD)  bleek echter niet effectief te zijn  tegen bacteriën in het bloed, en niet effectief  tegen diverse soorten gramnegatieve bacteriën. Meer recent uitgevoerde studies toonden aan dat Cannabisolie werkzaam kan zijn, als antibioticum bij Pseudomonas aeruginosa en E.coli. (2 soorten gramnegatieve bacteriën).

*verse producten bevatten doorgaans  veel meer vitamines, mineralen en stoffen die onmisbaar zijn voor een goed werkend immuunsysteem.

*watermeloen is rijk aan vitamine A, C en vitamine B6, en draagt bij aan een goede weerstand. Het rode vruchtvlees van de watermeloen is rijk aan lycopeen, dat bekend staat als een krachtige antioxidant. Antioxidanten helpt je lichaamscellen beschermen tegen slechte invloeden van buitenaf.

*citrusfruit is een geweldige bron van vitamine C, en heeft een positieve invloed heeft op het immuunsysteem.  Het is het belangrijk om elke dag voeding te eten waar vitamine C in zit zoals sinaasappel, citroen en limoen.

*broccoli zit vol met vitamine A, C en E en bevat choline, waarvan gezegd wordt dat het goed is voor je darmen. Door broccoli rauw te eten of te stomen, blijven er meer voedingsstoffen behouden dan wanneer je de broccoli kookt.

*rode paprika  is rijk aan vitamine C, dat je immuunsysteem ondersteunt. Vitamine C stimuleert bovendien de opname van ijzer, dat ook belangrijk is voor je weerstand.

*vlierbessen bevatten veel flavanoïden, dat zijn antioxidanten die je helpen beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf en bijdragen aan een sneller herstel zoals bij griep

*chilipepers zijn rijk aan vitamine A en C en bevatten capsaïcine, waarvan gezegd wordt dat het bacteriële infecties kan voorkomen en slijm dunner kan maken.

*eet geen rund, schaap en geen varkensvlees, geen ingeblikt vlees, en zo min mogelijk of liefst helemaal geen vlees

*koop geen voeding uit lage loonlanden waar men de regels  omtrent voedselwaren omzeilt en waar de hygiene bij de productie ver te zoeken is. Koop betrouwbaar goed voedsel zoals dat door de Nederlandse boeren duurzaam en goed in eigen land word geproduceerd.

*eet vezelrijk brood en zorg voor een gezonde darmflora. Voeding heeft een grote impact op darmbacteriën, daarom is het belangrijk om voor gezonde voeding te kiezen, veel groente en zo puur mogelijk. Medicatie (vooral antibiotica), stress en alcohol hebben een negatieve invloed op de darmflora.

*liefst geen fluor gebruiken zoals dat in tandpasta zit en massaal word verkocht

*voldoende en regelmatig slapen

*probeer altijd overgewicht te voorkomen of tegen te gaan door een verstandig dieet

*gebruik geen slaappillen maar natuurlijke middelen en gezonde kruiden en Thee zoals Kamillethee.

*pillen?: “We worden voortdurend bedonderd door de farmaceutische industrie” Met leugens propageert de machtige farmaceutische industrie pillen waar ze vooral zelf beter van word, zo waarschuwt huisarts Hans van der Linde.

*kamillethee werkt kalmerend en slaap – opwekkend. Van lavendelthee ontspannen je zenuwen en de thee vermindert angst. Witte thee,Muntthee, Valeriaan wortel thee bevorderen de nachtrust. Bovendien zitten in thee vitaminen zoals A, B1, B2 en B6. Vitamine A beschermt tegen nachtblindheid, vitamine B6 is belangrijk voor het metabolisme en de vitamines B1 en B2 zijn nodig om energie uit het voedsel vrij te maken. Thee bevat verder geen calorieën en zorgt, naast de gezondheidsvoordelen, voor een beter algemeen welzijn.

*ginseng wordt zeer veel gebruikt als algemeen tonicum ter bevordering van de levensduur zoals in het Verre Oosten, met name China, Korea en Japan. Ginseng is  een van de meest populaire kruidengeneesmiddelen van de wereld.

*neem af en toe voor de rust voor  het slapen  een zogenaamde oorlam (warme groene thee, melk met een scheut rum(alcohol) maar pas op met alcohol want alcohol is schadelijk, en zelfs zeer gevaarlijk bij overmatig gebruik met hoge percentages zoals  Strohrum dodelijk.

*kurkuma, is niet aan te bevelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat kurkuma de werking van geneesmiddelen beïnvloedt, en dat kan in potentie gevaarlijke effecten hebben. Er is ondanks veel onderzoek geen sluitend bewijs dat Curcumine als therapeuticum een gezondheidsvoordeel bewerkstelligd door kurkuma of aanverwante stoffen.  Omdat curcumine in de mens nauwelijks kan worden opgenomen in de darm en omdat het zeer snel wordt gemetaboliseerd, is het therapeutisch nut ervan zeer twijfelachtig

*ook het nemen van een douche is  goed voor het slapen

*handen regelmatig met gewone zeep wassen, gebruik geen prikkelende desinfecteer rotzooi die de natuurlijke huidbalans en de eerste lijnafweer van de handen kapot maakt

*wisselbaden Dr Kneipp therapie, bevorderen vd bloedsomloop door wisselen van koud en warm water. Baden in mineraalrijk water met de daarbij horende DR Kneipp therapie Sebastian Anton Kneipp is een van de grondleggers van de natuurgeneeskunde en werd wereldberoemd wegens de door hem ontwikkelde “Kneippkuur”. Dat is een vorm van hydrotherapie, die op verschillende manieren gebruikmaakt van water, temperatuur en druk.

*met name de kabinetten Rutte hebben steeds het (herinvoeren) van Kneipp Kuuroorden willens en wetens gesaboteerd en geen aandacht besteed aan zeer beproefde alternatieve geneeswijzen. Rutte heeft met zijn kwakzalvers ook de alom vertrouwde apotheek-producten  fors duurder gemaakt. Rutte verhoogde de BTW op groente en fruit en door het opdrijven van de belastingdruk, werden de kosten op het leven onderhoud en de kosten van medicijnen zeer fors verhoogd, wat allemaal zeer slecht is en het gevolg is van   wanbeleid, en belangenverstrengeling met de Woekerwinst Zorgsector en Big Pharma.

*stress vermijden/ verwerken, ontspanning, ademhaling stimulatie controle meditatie (buik-ademhaling) voor betere zuurstof opname en verwerking afvalstoffen. Langdurige chronische stress kan er voor zorgen dat het  immuunsysteem afzwakt. Hierdoor krijg je sneller pijnklachten of kun je ziek worden

*voldoende lichaamsbeweging, sport, wandelen, fitness etc

*een gezondere werk en leefomgeving met open ventilatie( frisse lucht). In Nederland zijn honderd duizenden werkplekken niet gezond wegens een  verouderd of slecht gesloten airco systeem.

*sterk af te raden is het verstoken van bomen in biomassa centrales en houtstook (open haard), en of het gebruik van koolmonoxide uitstotende kachels omdat door het verstoken van hout CO2 en roetstoffen (die kanker veroorzaken) vrijkomen die tevens het immuunstelsel uitputten of door de war schoppen en wegens het door stook veroorzaakt zuurstof tekort dat  bij slechte ventilatie tot bewusteloosheid en de dood zal leiden.

*Wees alert voor het gevaar van dodelijke koolmonoxide vergiftiging door onveilige kachels en (zo ook hout-stook)  in niet geventileerde ruimtes waardoor jaarlijks in Nederland steeds meer mensen komen te overlijden

*een goede maar geen overdreven hygiene,  ga je handen absoluut niet stuk wassen zoals de achterlijke sufkop Klaas Dijkhoff van de VVD adviseerde via twitter

*het gebit dient men goed te onderhouden door goed poetsen, en door regelmatig tandartsbezoek. In Nederland heeft 40 procent vd bevolking een slecht of zeer slecht gebit en door de opeenhoping van ziektekiemen ziektes zoals caries en paradontose. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat bijna een derde van de Nederlandse bevolking lijdt aan een chronische tandvleesontsteking. Het slechte gebit  veroorzaakt vaak  chronische pijnklachten.  Een verzwakt immuunsysteem vergroot de kans op tandvleesproblemen en op gaatjes. Bacteriën en ziektekiemen en/of gifstoffen kunnen gemakkelijk ons lichaam binnendringen via gaatjes en dat zorgt er weer voor dat je immuunsysteem overuren moet draaien of zelfs niet meer goed werkt. Parodontitis verhoogt het risico op coronaire hartafwijkingen, op herseninfarct, op zwangerschapscomplicaties en vooral op focale infectie. Parodontitis kan gepaard gaan met slechte adem of halitosis.

*beperken van straling zoals van  beeldschermen, wifi, UMTS, mobiele telefonie. Straling versterkt volgens empirisch onderzoek de groei van bacterien en straling veroorzaakt bloed(celwand)schade, DNA schade en tal van andere klachten omdat straling het afweermechanisme schaadt(bloedcelwand/dna schade) waardoor steeds meer mensen met een slechte afweer direct zieker worden, en kerngezonde mensen op de lange duur ziek of ineens heel erg ziek worden door staling en een combinatie van andere factoren zoals door TB of een andere (longinfectie) of (auto immuun) ziekte.

*inademen van frisse lucht, zoals al helemaal aan te raden de gezonde zeelucht aan de kust

*vaccinatie zoals voor kinkhoest, dyfterie, pokken, polio, mazelen etc zijn effectief gebleken maar niet alle vaccins zijn zomaar goed en zelfs sterk af te raden zoals de griepprik en allerhande rotzooi van bedrijven zoals het wegens fraude veroordeelde Vaccin bedrijf Astrazenica(waar Rutte III voor zeer veel geld zaken mee doet)  waar van alles in zit dat zeer beslist niet in het lichaam thuishoort

*landelijk verbod  eisen op glyfosaat wegens door glyfosaat veroorzaakte ziekte (kanker) en de afbraak door glyfosaat van cellen en T afweercellen. Rutte III wil ten koste van alles geen verbod op het vreselijke Glyfosaat

*baden in de zon (maar niet te lang zoals in felle zon wegens gevaar op huidkanker) voor opnemen natuurlijke straling zoals door de zon, aangezien zonlicht(gamma stralen)  ziektekiemen doodt. De  ochtend en avond zon straalt overigens meer goede infrarood stralen. Die herstellen de huid, versnellen het metabolisme en dat heeft een positieve invloed op de afweer van ziektekiemen.

*drink voldoende. Het Voedingscentrum raadt volwassenen aan om 1,5 tot 2 liter vocht per dag te drinken.

*liefst geen zonnebad meer nemen in zogenaamde solaria wegens de onnatuurlijke straling die het immuunstelsel en de huidcel werking overbelast en wegens de  solaria radiatie en electrosmog

*TL-buizen! en zogenaamde spaarlampen zijn erg slecht voor het Klimaat en versterken de groei van schimmels en bacterien die ziektes veroorzaken

*het zo min mogelijk blootstellen en maximaal mijden van rontgenstraling  zoals door MRI scans in ziekenhuizen

*tenzij het nodig is bezoek, maar  maximaal mijden van ziekenhuizen, omdat de hygiene in de ziekenhuizen de laatste 10 jaar achteruit is gegaan zoals door bezuinigen op schoonmaak, en wegens de aanwezigheid van MRSA en andere ziektekiemen die zich begeven( of zoals bij TB) kunnen begeven op deurklinken, kranen zoals op het toilet en zelfs zoals MRSA in de artsenkamer en op de IC

*sociaal contact bevorderen (behalve bij zeer besmettelijke ziektes zoals Tubercoluse) is aan te bevelen wegens het bevorderen van het ontstaan van  de zgn groep immuniteit. Bovendien leidt  contact ook tot het via de lucht en huid doorgeven van  de zogenaamde “bacteriofagen”, die tal van ziektekiemen bestrijden en zoals bekend een hele reeks van aandoeningen helen.

*macrofagen zijn de veelvraten van het immuunsysteem, ook wel monocyten genoemd, dat zijn relatief grote immuuncellen, die via receptoren bacteriën, virussen, dode cellen en andere zaken die niet lijken op gezonde lichaamscellen, kunnen herkennen en afbreken.

*Volgens de info bij de GOOGLE zoekresultaten staat er zoals hierboven  “kunnen herkennen en afbreken” en men vergeet met opzet te vermelden dat tal van aandoeningen wel degelijk 100 procent worden genezen door bacteriofagen zoals deze aangewend worden in tal van voormalige Oostblok landen.

*het binnen krijgen van bacteriofagen, daar zijn ook veel meer studies voor nodig  om te weten hoe deze overal aangewend zouden kunnen worden tegen tal van bacteriele ziektes en aandoeningen. Rutte III maar ook andere overheden zoals Merkels GROKO  werken de ontwikkeling en uitrol  van deze effectieve techniek alleen maar tegen omdat zij zoals vanouds de belangen dienen van de Pharma Industrie, die  ontzettend veel meer geld verdient met reguliere medicijnen en door middel van het ziek houden van mensen door de verkoop van matig tot slechte medicijnen en korte termijn lapmiddelen.

*de meeste mensen en zo ook smetvrees patienten die zich isoleren, worden en blijven eerder ziek, dan ravottende kinderen die in de speeltuinen  met knikkers en ballen in de modder spelen. Isoleren werkt averechts op de natuurlijke ontwikkeling van een zogenaamde groepsimmuniteit. Rutte III  adviezen en onzinnige regels  zoals de 1.5 meter regel en isolatie van ouderen zijn, zoals elke medicus weet,  zeer sterk af te raden wegens de schadelijke gevolgen zoals de toename van eenzaamheid, depressie en doodziek worden door het ontbreken van aandacht en liefdevolle  zorg (geen handen aan het bed) en het uitblijven van immuniteit wegens het opgelegde contactverbod.

*maximaal ontmoedigen  van het gebruik van mondkapjes wegens de onveiligheid van allerlei soorten en maten, en de nadelige gevolgen van het dragen op het immuunstelsel zoals door opeenhoping (en verspreiding) ziektekiemen, mogelijk aanwezig fiber, synthetische en allergie verwekkende stoffen, bacterien schimmels en kokken, en wegens de verhoging CO2 en de afname van zuurstof in het bloed (plus minus 21 procent). Zelfs een afname van slechts 21 procent zuurstof agv dragen van bepaalde kapjes, kan doorslaggevend zijn bij het wel of niet goed aflopen of erger worden van infecties in combinatie met  1  of meerdere aandoeningen.. Voor de afweer(doden opruimen bacterien – bactericide), is zuurstof essentieel. Minder zuurstof vergroot bacteriele infecties. Kapjes dragen is dan ook zeer sterk af te raden omdat door minder zuurstof, minder bacterien door het afweerstelsel zoals ook door zuurstof  worden opgeruimd.

*patienten met longziektes en longinfecties (al dan niet met geen, of met 1 of meerdere onderliggende aandoeningen) overlijden door teveel CO2, door een tekort aan zuurstof of  zoals door hartfalen doordat er door de longen niet voldoende zuurstof word opgenomen en in het bloed komt. Louis Pasteur heeft ook glashelder aangetoond dat zuurstof essentieel is voor de groei van bacterien.

*zuurstof is ook onmisbaar voor het afweerstelsel en vd de verbranding in de cellen zoals iedereen wel weet. Zonder zuurstof geen leven, en ook geen koorts(hitte als hulp afweer). Mensen ademen CO2 uit. Door meer CO2 agv het dragen van kapjes word de balans zuurstof/co2  in het bloed en de bloedsomloop en de afweer verstoord,(zie ook waarom zink helpt bij binding van zuurstof-bloed in de longen ). Betracht  de natuurlijke afweer waarbij koorts zoals welbekend een natuurlijk symptoom ís, bij het proces van de vernietiging van ziekteverwekkers zoals door fagocyten.

*veilig vrijen en een betere landelijke preventie zijn ook zeer aan de orde, wegens de toename van de verspreiding van HIV en de sterke toename van mensen die lijden aan AIDS en  infectieziektes , geslachtsziekten( SOA’s)  zoals Syfilis,  Gonorroe, Chlamydia, Genitale wratten, Herpes.

*Er is grote behoefte aan goede preventie  en bewustwording voor elke burger en het vertrek van onbekwame politici zoals Rutte en zijn bende leugenaars, kwakzalvers en gewetenloze zakenlui zoals Gates, Tedros en Ab Osterhaus. De door hen getroffen maatregelen en de door hen aanbevolen maatregelen blijken vele malen erger te zijn dan de vermeende kwaal. Als gevolg van het wanbeleid van de kabinetten Rutte, en door het wanbeleid van Ruttte en  de Jonghe  komen wegens de door hen en het Kabinet veroorzaakte crisis, tekorten en enorm lange wachtlijsten,  steeds meer mensen zonder zorg, en/of door verkeerde medicijnen en medische blunders,  te overlijden.  Volgens de overkoepelende artsenoranisaties overlijden agv de lange wachtlijsten,  verkeerde medicijnen(en voorschriften) en agv medische blunders, jaarlijks 1700o Nederlanders, jong en oud. Rutte heeft dus altijd gelogen over de kwaliteit vd zorg, en dient door de kiezers afgerekend te worden, aangeklaagd en berecht, wegens wanbeleid en dood door schuld.

*Arts, epidemioloog & emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma: “De dodelijkheid van corona is te vergelijken met een middelzware tot zware griep. Paniek is niet nodig. Met de veel enstigere infecties die je in de tropen ziet gaan de mensen veel rationeler om.”

*Duizenden artsen en steeds meer mensen, protesteren tegen de schendig van de wet en de medische ethiek door de gewetenloze bende Rutte & Co.  Koert van Rijn, (UWV verzekeringsarts voorheen 10 jaar Arts bij de politie  zegt dat de dwangmaatregelen van Rutte & CO veel en veel meer schade en levensjaren hebben gekost dan ze hebben opgeleverd, onder meer door stress, angst, uitgestelde behandelingen, eenzaamheid, werkloosheid, alcoholisme, huiselijk geweld, psychische stoornissen, suïcide maar vooral natuurlijk door angst en stress. En dat voor een vervelende griep met een Infectie fatality rate van 0.23 . Stel dat door de dwangmaatregelen de gemiddelde levensverwachting terug gaat van 80 jaar maar 79.5 jaar. Dan zijn er dus 8.500.000 levensjaren verloren gegaan. Bedenk dat de gemiddelde levensduur in ons land niet constant is en nog maar 150 jaar geleden niet 80 jaar was maar 38 jaar en dat welzijn van de bevolking daarbij een zeer belangrijke rol speelt.

*coronahoax, de conclusie van Ioannidis over de wereldwijde IFR (infection Fatality Rate) zijnde sterfte aan COVID-19 besmetting) is 0,23% voor alle leeftijden, en 0,05% voor mensen onder de 70 jaar. Deze IFR(mortaliteit) werd door de WHO op basis van onjuiste rekenmodellen van Neil Ferguson in het begin van de pandemie op 3,4% berekend, maar dit bleek later dus totaal niet te kloppen. De IFR ligt nog veel lager omdat inmiddels bekend is dat bij het overgrote gedeelte van de sterfgevallen sprake was van onderliggende oorzaken (co-morbiditeit). Dit belangrijke nieuws evenals de ondeugdelijkheid van de CPR testen werd door Rutte & Co in Nederland in de doofpot gestopt, omdat ook het RIVM bij de enorme coronahoax betrokken is.

*In Nederland vallen jaarlijks 17.000 – 20.000  dodelijke slachtoffers door fout medisch handelen of door een foute medicatie, door personeelsgebrek en ellenlange wachtlijsten.

Het is dan ook van levensbelang dat de misdadige Elites zoals Rutte & Co nimmer meer een publieke mogen uitoefenen en dat zij aangeklaagd en berecht worden voor de door hen gepleegde waslijst aan misdaden tegen het Volk der Nederlanden en tegen de Mensheid

Stan Rams

Amsterdam, 20 10 2020

 

Bijlage brief

************************************************************************************

*Lees aub ook de aanklacht tegen M Rutte

************************************************************************************

DE GEVOLGEN VAN  RUTTE III GL MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN COVID19:

************************************************************************************

1.  Afname informele zorg
2.  Toenemend isolement ouderen
3.  Toename genderongelijkheid
4.  Stijgend aantal zelfmoorden
5.  Afnemende baanzekerheid
6.  Afnemende werkgelegenheid
7.  Toename huiselijk geweld
8.  Hogere infectie- & sterfte cijfers gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
9.  Hogere infectie- & sterftecijfers in gebieden waar mensen met kwetsbare gezondheid     wonen
10. Hogere mortaliteit
11. Hogere mobiliteit
12. Toename alcoholgebruik
13. Toename werkende armen
14. Toename honger & voedsel- en brandstofonzekerheid
15. Toename vermijdbare ziekenhuisopnames
16. Werkloosheid loopt sterk op en blijft dan hoog
17. Explosieve toename geestelijke gezondheidsproblemen
18. Toename criminaliteit en geweld
19. Toename faillissementen & mislukte ondernemingen
20. Wegvallen sociale cohesie
21. Langdurige slechte gezondheid
22. Verlaagd herstel & groeiende regionale verschillen van economie en gezondheid
23. Verdere toename ongelijkheid
24. Langdurige werkloosheid, stigmatisering en xenofobie
25. Slechte jeugdervaringen
26. Toename schooluitval kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen
27. Toename stress & wanhoop
28. Criminele uitbuiting, misdaden tegen de mensheid
29. Woekeraars, ondernemers raken hun werk en spaargeld kwijt
30. Aanwerving georganiseerde criminaliteit
31. Toenemende onzekerheden
32. Toename dakloosheid
33. Toename van mensen zonder onderwijs, werk en opleiding

(* bijgevoegd Rutte Kartel Wanbeleid, dat leidt tot de dood van ontelbare landgenoten)

************************************************************************************

zorg

Grootste probleem is de zorgcapaciteit.Maar als dat het grootste probleem is,waarom is er de afgelopen maanden dan niet met man en macht gewerkt om die capaciteit flink omhoog te krijgen ipv achterover te leunen en als schrikbeeld aldoor te dreigen met een corona lockdown?

duimmm

Aanklacht,

Dit moet ophouden.  Dit moet onmiddellijk ophouden – NU  !!!

Ik beschuldig U Minister President Mark Rutte van:

Het ontmantelen van onze economie, en het bankwezen.

Het ontmantelen van onze democratie, en de rechtstaat.

Het ontmantelen van de vrijheid van meningsuiting, en het aanwakkeren van polarisatie.

Crimineel Wanbeleid

>>>Brief <<<

Even een terugblik……….

April 2019 kreeg Minister Sigrid Kaag ( lijsttrekker D66 ), lid van de GPMB (Global Preparedness Monitoring Board), een invloedrijk comité binnen de WHO, dat zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken, te horen dat de wereld  onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Dit comité suggereerde  aan de WHO het noodprogramma groter te maken, wat dan ook is gebeurd. Andere personen in dit comité zijn o.a. Anthony Fauci en Chris Elias ( voorzitter van het Bill &Melinda Gates Foundation). Deze laatste  houdt zich vooral bezig met de vaccin group “GAVI”, gefinancierd door Bill Gates en die honderden miljoenen euro’s van premier Rutte kreeg.

1 december 2019 eerste patient Wuhan en 10 januari kregen wij de genetische code vanuit China. Eind januari hadden wij de eerste besmettingen in Europa.

27 januari 2020 Dhr Baudet van Forum van Démocratie doet oproep om een debat in de tweede kamer over het Coronavirus. Dit wordt afgewezen.

28 januari 2020 Dhr Baudet herhaalt oproep voor  spoeddebat, aangezien de eerste besmettingen in Europa aanwezig zijn en maatregelen getroffen moeten worden. Afgewezen.

Van 3 februari t/m 28 februari discussies en tegenberichten over opschalen, bron en contact onderzoek en testen, tussen GGD en Jaap van Dissel, die het niet echt serieus meende.

27 februari eerste coronapatient in Nederland……..28 februari, carnaval en voetbal wedstrijd gaan door !!

10 februari  wordt een vliegtuig met grote hoeveelheden beschermingsmiddelen naar China gestuurd, en…..

20 februari stelt van Dissel vast dat Corona een griep is.

Hier een vraag….. na het halveren van de bed capaciteit en het zorgpersoneel de laatste jaren,en na de berichten van Sigrid Kaag, door wie U zeker bent ingelicht,  en na de oproep van Dhr Baudet heeft U zich dan niet gerealiseerd dat het negeren van de situatie een enorme fout was voor de minister president van Nederland ?

Waarom bereidde U zich niet voor ……. U werd niet overvallen !!

Toen de sterfte cijfers opliepen, ondanks enkele maatregelen , gaf U een heel angstaanjagend toekomst beeld aan de bevolking. Een virus dat de hele maatschappij zou treffen, dat lang zou duren, met groepsimmuniteit en de angst dat er niet genoeg plaats zou zijn in de ziekenhuizen ! De IC bedden werden opgeschaald, te laat.Het zorgpersoneel ontbrak,waarom ? Het antwoord staat hierboven.

Dhr Baudet (ja, die weer) stelde een strenge lockdown voor, teneinde de zorg en de beschermingsmiddelen op te schalen om verdere maatregelen te kunnen treffen, Een lockdown met grenzen dicht, vooral controles bij de luchthavens om diegenen afkomstig van sterk besmette landen tegen te houden of in quarantaine te houden.

Hier werd niet naar geluisterd, maar na teveel onnodige sterfte gevallen, traumas, faillisementen enz. kwam er een “intelligente lockdown” met daarna een afschaling……. met weer beloften dat tijdens die tijd alles klaar gemaakt zou worden voor een 2e golf. Maar, zoals gewoonlijk, de beloften werden niet gehouden, zoals nooit  sinds 10 jaar. Dus zoals gewoonlijk: we moesten weer achter de feiten aanlopen.

Sinds maart weten wij veel meer over het virus, maar deze vooruitgang wordt niet door de regering, dus door U, in achting genomen. Dhr de Jonge noemde de HCQ kwakzalverij en het werd verboden. Op 25 september werd schriftelijk bevestigd dat HCQ al in een 14tal ziekenhuizen wordt gebruikt  en dat de behandeling in en buiten het ziekenhuis gebruikt kan worden in eerste lijn. Om zo  ziekenhuisopnamen, lockdown en spoedwet te voorkomen. Dit alles weet U.

U heeft een andere route gekozen !!!!

De route van testen, testen, testen en bron en contact onderzoek, behalve reizigers van besmette landen, die konden zo doorlopen op de vlieghavens.

(Rutte wist dat de CPR testen  allemaal niet deugden, zoals uit de brief van OMT  en uit veder onderzoek glashelder is gebleken).

Er is ook geen rekening gehouden met de aerosolen, U heeft er niet voor gezorgd dat de scholen een uitstekende ventilatie kregen.  Geen rekening gehouden met het feit dat mondkapjes ongezond zijn en gevaarlijk zelfs voor kinderen. Geen rekening met het voorschrift van de WHO, die zegt dat een lockdown  geen oplossing is en tot elke prijs vermeden moet worden. Het geneesmiddel Remdivisier ontbreekt in grote getallen, dus onnodige toenamen van zware ziekteverschijnselen bij patiënten. Wat betreft de PCR test.

Het is gebleken dat het RNA onderzoek van 2 of 3 stukjes naar 1 stukje terug is  gebracht en de cycli van 30 naar 35 en soms meer is verhoogd. Dit geeft een uitslag met veel te veel foute positieve resultaten. De consequenties zijn enorm. Fout positief getest zorgpersoneel, leraren en kinderen. In elke laag van de bevolking wordt verzuimd. Het ontbreekt  nu dus aan zorgpersoneel en niet aan bedden. Ook de GGD werd overspoeld door dit gigantische aantal  foute besmettingen en bron en contact onderzoek kon niet meer uitgevoerd worden.  De economie is ontwricht, het bankwezen staat te wankelen en de bevolking is moe van het beleid. De Staatspropaganda functioneert uitmuntend in de media en op alle zenders van de T.V. Corona hysterie wordt aangewakkerd en U lacht in Uw vuistje, de lockdown kan beginnen en tegenspraken kunnen bestraft worden !! Verdeel en heers en vooral wees niet transparant.

U had het Nederlandse volk moeten beschermen, maar U heeft uzelf beschermd !!!

De zogeliefde CORONAWET werd aangenomen, tot groot genoegen van Dhr de Jonge, die nu vrij zijn gang kan gaan, nu de corona-app een grote mislukking is, zoals alles wat hij onderneemt. Maar U gaat rustig door MP Mark Rutte, de grondwet wordt van alle kanten door de regering overtreden……..mondkapjes niet wettig ? Dan maken wij er wel een wet voor !! Staat er in de wet dat je je medemens moet verklikken ?? Nee ??  Het wordt wel dringend gevraagd om deze NSB praktijk uit te oefenen.

Ik bevestig hier met nadruk, dat onder geen beding het bedreigen, kwetsen of uitschelden van volksvertegenwoordigers, politie, rechters e.a. kan worden toegestaan en dus bestraft moet worden. Maar moet er met twee maten gemeten worden ?

Wie zijn de goeden en wie zijn de slechten ?? Wie mag er dreigen volgens Mark Rutte en wie niet ? Demonstraties met dreigingen op de Dam zijn voor een “goed doel”, maar demonstraties tegen de de maatregelen van de overheid worden weggeknuppeld met veel geweld van politie in burger als opruiers, met paarden en waterkanonnen. Als deze demonstranten zich verzetten, wordt dat onmiddellijk door de linkse staat NOS  geframed, door precies dat aanstootgevend fragmentje. De rest wordt niet vertoond. Al het nieuws is eenzijdig, nooit van twee kanten toegelicht. Het ECHTE nepnieuws is de NOS, die ongestraft de grootste leugens kan openbaren.

Er zijn ook personen die overtredingen maken of bedreigingen uiten ,die geen straf krijgen, door simpel spijt te betuigen. Er zijn ook veel aanklachten ingediend tegen duidelijke fouten van de regering, de regering werd natuurlijk in zijn gelijk gesteld, en zoveel andere voorbeelden.

Vind U het dan raar MP Mark Rutte, dat er twijfels bestaan over onze rechtspraak, over gewone rechtvaardigheid in onze samenleving? Vind U het dan raar MP Mark Rutte dat er naar de waarheid gezocht wordt, nadat zoveel in de doofpot wordt gestopt of verdraaid naar buiten komt ??? Dit wakkert polarisatie aan, ieder andersdenkende groep wordt verschillend  behandeld of uitgesloten, duidelijk en definitief.

In Nederland is er maar plaats voor één staatsdenkbeeld, en dat wordt overgenomen en verspreid door alle media. Men ziet dus in alle praatprogramma’s dezelfde ideeën, dezelfde politieke partijen, iedere dag en iedere dag weer. Met miljoenen van ons belastinggeld worden er gratis verkiezing programma’s  uitgerold door de coalitiepartijen, GL en PvdA, de andere partijen die toch ook deze TV programma’s hebben gefinancierd, mogen alleen komen om zich belachelijk te laten maken !!

Dit ruikt erg DDR !!!!!

En dan hebben wij nog Kasja Ollengren ( D66 ), die snuffelt  en zoekt naar woorden of zinnetjes die niet in het staatsprogramma passen, en als zij dat vindt, hop, dan verwijdert zij dat op sociale media, of erger zij zorgt ervoor dat haar echtgenote, Irene van den Brekel ( baas van Lubach )de opdracht geeft aan Lubach er zo de spot mee te drijven zodat andersdenkenden voor complotdenkers uit worden gemaakt. Er is door haar ook een zwarte lijst gemaakt, ja,ja, men mag niet meer een vrije meningsuiting hebben,  vooral niet op sociale media  want dan….. weg FB, weg Twitter, weg alles…..goed gespeeld Kasja !!!    CENSUUR in DICTATUUR !!!!!!

Nu is het zo, dat er naast de echte complotdenkers, want die bestaan, ook normale denkers zijn, maar die niet hetzelfde denken als de staatsmedia. Ze mogen gewoon niet meer denken ! Verboden!

De ECHTE complotdenker bent U, MP Mark Rutte.

U zorgt ervoor dat iemand, die niet in Uw straatje past, op de ene of andere manier uit de weg wordt gehaald en U spaart kosten, nog moeiten,  Maar U bent vooral toch ook verantwoordelijk voor deze regering en wat deze regering doet. U bent verantwoordelijk voor de belasting dienst, voor de trias politica, die niet bestaat in ons land, want onze minister van veiligheid, verantwoordelijk voor de politie, is ook minister van justitie, verantwoordelijk voor de rechterlijke macht, Deze 2 functies mogen nooit in een persoon verwezenlijkt worden.

U bent verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers, U bent verantwoordelijk voor alles wat er in dit land speelt, maar U speelt een spelletje met de bevolking !!U heeft geen visie zegt U, maar wel een carriere plan !

Deze Corona crisis heeft de samenleving heel erg veel geld gekost en zal nog heel veel geld gaan kosten door de verkeerde besluiten en het verkwanselen van ons belastinggeld. Dit geldt overigens ook voor het klimaat beleid. Er worden honderden miljoenen uitgegeven aan subsidies voor nutteloze projecten zonder eerst te overwegen wat het probleem is en hoe dit op een zo doeltreffende en economische manier opgelost kan worden( idem dus voor het Corona beleid ).

Hoe kunt U MP Mark Rutte in zee gaan met bedrijven en onderzoeksprogramma’s waarvan het enige doel is om zo veel mogelijk winst te maken? U weet dat windmolens en electrische auto’s niet duurzaam zijn. Het maken is heel vervuilend, de levensduur heel beperkt, en het afval niet afbreekbaar. Maar natuurlijk die bedrijven die daar astronomische winsten bij behalen denken niet aan de belastingbetalers hier in Nederland die dit allemaal moeten betalen.

Biomassacentrales, die in alle provincies uit de grond gestampt worden, gepushed door Groen links, zijn het meest vervuilend wat betreft CO2 uitstoot, meer als kolencentrales en slecht voor de boomkap en het vervoer per boot vanuit de Baltische landen. Nederlandse belastingbetalers moeten dit subsidiëren en Vatenfall maakt winst op de exploitatie. Nu wordt dit toch gestopt, want mensen worden ziek. Maar Vatenfall krijgt vergoeding voor gebroken contract.

Maar het gas dan ??

Heel Europa gaat nu over op de goedkoopste en schoonste energie bron. Nederland gaat er vanaf en moet nu ook weer enorme bedragen aan de NAM betalen voor verbroken contract.  Waarom gaat Nederland van het gas af ? De gaswinningen veroorzaken aardbevingen ! Hoe komt het dat dit tot nu niet is opgelost, waarom heeft de Nederlandse regering, dus U, niet vanaf dag 1 ingegrepen ? Waarom zitten de bewoners nog steeds met die ellende ?

Dit had en moest voorkomen kunnen zijn. Geen enkel mededogen vanuit de regering, dus vanuit U, net als voor de betrokkenen van de kindertoeslag affaire.Waarom is de bevolking verplicht aan deze dure maatregelen mee te doen, die alleen maar bestemd zijn om grote firma’s grote winsten te laten maken? En als men naar het tribunaal gaat met deze vooringenomen rechters, kan men zelfs niet hopen ook maar gelijk te krijgen.

U weet zeker dat Nederland, met het behouden van onze eigen gasproductie ( na natuurlijk de bewoners van Groningen uiterst zorgvuldig te hebben vergoed en aardbeving bestendigd te hebben gemaakt ), en electriciteit centrales, kan afwachten tot wij zo spoedig mogelijk over kunnen gaan naar kernenergie, die in eerste instantie wel duur is bij de aanschaf, maar minstens 30 jaar mee gaat.

En dan op weg naar Thorium centrales, die hun eigen afval weer omzetten in bruikbare en duurzame energie. Nederland heeft de laatste jaren veel gespaard, maar Nederlanders hadden geen zeggenschap over  hoe dat spaargeld uit zou worden gegeven.

En midden in de Corona crisis, terwijl de inwoners van dit land, hun spaargeld hard nodig hadden, gaat U MP Mark Rutte naar Brussel met de belofte geen toezeggingen te doen wat betreft Eurobonds en andere bindende uitgaven. Dit stond overigens in het regeeraccoord.

Bij Uw terugkeer, wat vernemen wij ? Weg ons spaargeld, weg het regeerakkoord, foetsie, prullebak!!! !!!!!!In Brussel wordt dus een accoord gesmeed, met het doel om 750 miljard Euros in een herstelfonds te stoppen, dat brengt het totaal van de Eurobegroting op 1824 miljard Euros. Wat gebeurt er nu echt met dit geld ?  Heel goed betaalde banen zitten in het budget, reiskosten,verhuiskosten van en naar Strassbourg, onderhoud van gebouwen, warmte kosten, parties, maaltijden en ik kan nog meer noemen. Moeten wij dit nu allemaal wel willen ? Het herstelfonds bestaat uit 500 miljard subsidies en 250 miljard  leningen. Nederland is een van de grootste netto betalers van Europa

Ons spaargeld is weg en wij moeten ons dus nu ook weer inzetten om de landen die niet gespaard hebben te helpen. Er van uitgaande dat Griekenland nog nooit de lening die zij toegezegd kregen hebben terug betaald, denk ik dat dit waarschijnlijk een mooi motief is voor die andere landen om dit ook niet te doen.

Maar wat nu voor Nederland ? Wij zitten zelf in een grote crises, verlies van banen en de hele culturele wereld verwoest, horeca vernietigd en ga zomaar door. U zegt, geen probleem, we gaan lenen… heel veel lenen, we gaan het allemaal weer goed krijgen! En de pensioenen dan ? En de verwoeste levens ? We doen ons best zegt U, maar wie gaat die leningen terug betalen ????? Onze kinderen en onze kleinkinderen !!!!!!!!

WIJ hebben er baat bij om Europese landen financieel te steunen zegt D66, onze Eurofiele partij !! Welk baat ?? Wij doen inderdaad veel handel binnen Europa, maar nu al de Europse landen voor nog wel een paar jaar veel moeite zullen hebben het hoofd boven het water te houden, zullen zij toch echt voorlopig niet in staat zijn om zoveel handel met ons te drijven. Dit klinkt alsof wij eerst aan hen geld moeten geven, zodat zij onze tomaten kunnen kopen.

Wat is het nut nu eigenlijk van de EU ?

Dit moet bekeken worden!  Wij zouden in het handelsverdrag kunnen blijven, zoals Noorwegen en Zwitserland, met  een bijdrage voor ons lidmaatschap. Dat zou goed zijn voor Nederland. Verder is de EU een enorme geldverslinder en vooral een machtsverslinder.

Nederland is nu een autonome souvereine staat. Dit wil Brussel van ons afnemen, net zoals Sigrid Kaag  (D66) in haar verkiezingsprogramma. De regels en wetten van de EU, maken ons heel duidelijk een provincie van Europa, waar we, omdat we maar zo klein zijn niets meer te zeggen hebben, maar omdat wij hard werken, wel heel veel geld moeten bijdragen. Wij worden nu al bestuurd door een ongekozen commissie, die besluit, waar, hoe en waaraan wij geld aan mogen uitgeven, of wij een vliegveld mogen openen, of wij vega gehaktballetjes wel vega gehaktballetjes mogen noemen, hoe wij huizen moeten bouwen en dat wij minder vlees moeten eten, over immigratie en welke kleur de sprietjes gras moeten zijn !!

Minister President Mark Rutte, ik vraag U hierbij, de beschuldigingen, die ik hierboven aangaf, niet te verwaarlozen. Het gaat om Nederland  en de Nederlandse bevolking, die allemaal dezelfde rechten hebben en die U ook moet aannemen, En vooral wees transparant !!! Het vaasje breekt !!!

Een hele boze en bezorgde burger van 75 jaar.

Ineke Snel

*document bestand >>> Ineke Snel

 

Geplaatst in Column, Gezondheid | Getagged , | Een reactie plaatsen

de analyse van de PCR-testen door RIVM deugt niet

We komen niet uit de coronahoax als het vals testen niet op de schop gaat!Biochemicus Drs. Mario Ortiz Martinez  legt haarfijn het bedrog uit met de PCR-test  en de rampzalige gevolgen van het wanbeleid van RUTTE III

Een verkeerde analyse van een PCR-test is volgens RIVM een positieve PCR-test. Wat nu vertaald wordt naar ‘besmet zijn’.  Duidelijk is dat bij een ct-waarde boven de 29m,  men dus ook geen Covid-19 virus heeft weten te kweken. DE CPR test deugt niet.

“DE PCR-TEST KAN HELEMAAL GEEN LEVENDE VIRUSSEN OPSPOREN”, ZEGT UITVINDER/NOBELPRIJSWINNAAR KARY MULLIS! DUS DE CORONA-TEST SPOORT GEEN CORONA OP, WEL RESTJES VAN VROEGERE VERKOUDHEDEN/GRIEPJES! 

‘RUTTES KLIEK  WIL DE TEST NIET LATEN ONDERZOEKEN TERWIJL ER WEL 90% FOUT-POSITIEF ZIJN!

Dit betekent dat ruim 90 procent van alle testresultaten vals positief is, en dat er sprake is van een totaal verkeerde test en analyse, zoals dat ook in andere landen werd geconstateerd.

Viroloog Jaap van Dissel moet zich vandaag op 23 oktober 2020 melden bij het Paleis van Justitie.

De aanklacht luidt:

Er gaan veel en veel meer levens verloren door de lockdown dan er ooit mee gered zullen worden. De eed van Hippocrates is daarmee overschreden: Primum non Nocere.

Deel dit bericht massaal want dit is een doorbraak. Bekijk via onderstaande link het gehele interview:  https://lnkd.in/dUmz2uF

RIVM-baas Jaap van Dissel, burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van de veiligheidsregio’s en  Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn doodsbang wegens  hun posities die op het spel staan want tienduizenden artsen en juristen protesteren tegen Rutte en het RIVM wegens wanbeleid.

Vrijdag werd er een  extra ministerraad ingelast wegens de protesten tegen het door Rutte en  zijn kliek schenden van de wet, het stelselmatig liegen over Corona, en wegens de valse CPR- testresultaten.

De veroorzakers van de ellende zoals Marc Rutte, Hugo de Jonghe, Kim Putters, Hubert Bruls, Ab Osterhaus en Jaap van D, zochten elkaar op,  om zich via valse propaganda(NOS)  en nep-wetenschap tegen de Grondwet en de medische wereld te keren en Nederland door valse testen in de crisis te houden.

Duizenden artsen en juristen voelen zich niet serieus genomen door Rutte die de wet en de geneeskunde aan zijn laars lapt.Ruttes handlangers bedreigen  artsen zoals met ontslag. Praten voor artsen betekent een risico voor hun baan. Artsen die opstaan worden door Ruttes Bende  gecensureerd. Denk aan Rob Elens en David Prins. De RT-PCR test is  volgens de maker van de test Mullis totaal niet geschikt voor diagnose van Corona virale effecten. In deze video worden meer  misstanden aan de orde gesteld.

Rutte wil een spoedwet maar het invoeren van een wet heeft een legitiem doel nodig. In dit geval wordt er gesproken over een klasse A epidemie op basis van de classificatie van de WHO uit maart 2020. Inmiddels is de mortaliteit van het virus 0,23 wereldwijd en kan onmogelijk nog van een klasse A epidemie worden gesproken. Rutte is dus totaal verkeerd bezig.

Nederland moet per direct haar eigen beslissing nemen en zorgen voor het oneervol ontslag van Rutte III wegens wanbeleid. Er word namelijk steeds nog gewerkt met een indicator PCR test. Die test is hoog sensitief en geeft niet aan of er ook daadwerkelijk een besmetting met het COVID-19 virus heeft plaatsgevonden, laat staan dat dit patiënten zijn en zij opgenomen moeten worden.

De CPR-test geeft daarom een hoog percentage fout positieven en deze worden besmettingen en COVID verdachten genoemd en ook als zodanig in de ziekenhuizen behandeld. Dit levert een enorme druk op in de capaciteit. Tevens worden op basis van deze ondeugdelijke test ook zorgpersoneel getest met dezelfde foutmarge waardoor gehele teams 3-7 dagen thuis in quarantaine zitten. We spreken hier van een capaciteit probleem in de ziekenhuizen dat na 7 maanden nog steeds niet geregeld is. Rutte hanteert een verkeerde testmethode. Er is inmiddels een specifieke ademtest beschikbaar die binnen enkele minuten resultaat geeft. Deze crisis is dus een management crisis en een testcrisis en er is dan ook  geen enkele reden om wetgeving te implementeren die ons democratisch bestel ondermijnd en de Kamers buiten spel zet.

In elke afweging van wetgeving moet gekeken worden of er alternatieve en minder zwaarwegende middelen zijn om het doel te bereiken. Het lijkt ons duidelijk dat deze er zeker zijn en vooral gezocht moeten worden in het regelen van capaciteit (aanvullend in Duitsland en de VS en wellicht China) alsmede het direct stoppen met de PCR test op de gehele populatie. Vervolgens zal er dan specifiek en gedifferentieerd beleid ingezet kunnen worden op de kwetsbare groepen, in overleg met deze groepen zelf.

Bij elk wetsvoorstel zal een volledige bevoegdheid van de Eerste en Tweede Kamer van toepassing moeten zijn op de ingang en stop van de wet en de onderliggende ministeriele regelingen. Bij ministeriele regelingen die (in)direct impact hebben op grondrechten zal de Eerste Kamer met een ruime meerderheid van minimaal 2/3 van de stemmen moeten instemmen. Tevens zullen de criteria zeer duidelijk vastgelegd moeten worden inzake type en mate van noodsituatie.

Steeds meer artsen beseffen dat er iets vreselijk mis is met het RUTTE beleid rond de coronacrisis. Dat werd ook duidelijk bij een congres op 11 september in Driebergen. Daar vond een congres plaats onder de titel Medical and Ethical Emergency Deliberation (M.E.E.D.)” Medisch en Ethisch Spoed Overleg

Petitie

Wij kritische burgers  constateren

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.
  •  Teken de Petitie
Geplaatst in Nieuws, Petities | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

LIVE het laatste debat tussen donald trump en jo bidden in Nashville


Het overgrote deel van de kiezers zal op Donald Trump stemmen. Meer dan 30 miljoen Amerikanen hebben dat zelfs al gedaan.


US President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden take part in their last 90-minute debate, at the Belmont University in Nashville on Thursday. The US presidential election will be held on November 3, with early voting already underway in several states.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Horecabedrijven procederen tegen de Staat om vreselijk onrechtvaardige corona-maatregelen

Horecabedrijven  vies bedrogen door Rechter Hoekstra in kort gedicht tegen de Staat Der NederlandenAmsterdam – Den Haag, 20 10 2020

Een partijdige voorzieningenrechter van De rechtbank Den Haag, heeft de vordering om de Horeca helemaal open te doen,  met slappe praatjes en via een kromme methodiek en zonder een logische onderbouwing afgewezen, en dat betekent dat honderd duizenden horecabedrijven hun deuren dicht moeten houden met schulden en huisuitzettingen als gevolg.

Deze rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, werd aangespannen door Bodega De Posthoorn te Den Haag en meer dan zestig ondernemers, maar er zijn nog veel meer mensen die hun recht willen halen en nog veel meer mensen zijn woedend op Rutte en de Jonghe,  wegens hun vuile leugens en de door hen en het Kartel gepleegde misdaad jegens het Volk der Nederlanden

De Vakbonden zijn in tegenstelling tot wat Ruttes handlanger, Hans de Boer voorzitter van VNO-NCW  met zijn via vriendjespolitiek via KPMG en Nijppels bijeen gegraaide miljoenen allemaal beweerde,  helemaal en totaal niet tevreden met Rutte, want ze voelen zich door Rutte en zijn bende waardeloze figuren bedrogen zoals de gepensioneerden, de ZZP-ers en de Jeugd, net zoals, 16,9 miljoen Nederlanders en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wegens de vreselijke, domme, slechte, nutteloze  rampzalige en illegale maatregelen van Rutte en zijn crimineel prutskartel.

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet weten: “Dit laat zien hoe nijpend de situatie in de horeca is”.

Rutte heeft met de Jonghe  lak aan de wetenschap en aan de wet.  Hotels mogen vanaf acht uur ’s avonds geen druppel alcohol meer schenken in hun bars en restaurants en de drank mag ook niet meer worden geleverd via roomservice. Rutte  eiste eerder al het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur. De horeca is zoals U weet, sinds vorige week voor minstens vier weken gesloten en voor winkels is de verkoop van alcohol na acht uur ’s avonds niet toegestaan. De enige uitzondering waren de hotels en die mochten hun restaurant en bar wel openhouden, omdat het voor hotelgasten niet mogelijk is zelf in de kamer voor eten of drinken te zorgen. De hotels mochten na acht uur ’s avonds alcohol schenken aan hun gasten maar daar komt nu dus een einde aan. Ruttes  maatregelen gaan meteen vrijdagavond in. Aanleiding is de veroorzaakte verwarring angst en chaos wegens het nep aantal toegenomen besmettingen op basis van valse positief testen.

KHN  is boos. „Je reinste symboolpolitiek”, vindt directeur Dirk Beljaarts. „Welk probleem lossen we hiermee op?” Ja, er waren ’incidenten’ met feestende jongeren in hotelkamers en -bars. „Maar die incidenten zijn op één hand te tellen. En daarom moeten 2500 hotels in heel Nederland worden gestraft? Hotels hebben nu een lage bezettingsgraad en veel vierkante meters, dus het zijn de veiligste plekken die er zijn.”

Het beleid van die K Rutte  is gebaseerd op leugens en bedrog met valse testresultaten dus is het dan ook 10000000 keer  beter om alle corona-maatregelen  ongeldig te verklaren en op te heffen. De vuile leugenaar Rutte zal evenals zijn handlagers die  zulk een vreselijk bedrog hebben gepleegd dan ook  oneervol moeten worden ontslagen en berecht.

Het geknoei va RUTTE III werkt in de ogen van de branches weerzin en woede op. Door Ruttes angst en paniekzaaierij heeft de alcoholconsumptie zich naar de straat of privésfeer verplaatst en dat leid tot meer zorgen want Cafés, restaurants en hotels boden juist een veel veiliger en beter alternatief voor de door Rutte aangemoedigde huisfeestjes en drankbijeenkomsten.

De Horeca gaat kapot door Ruttes doelgerichte diefstal beleid, en dat geschied met kwade opzet. Het spaargeld van de Horeca ondernemers raakt namelijk op,  het word uitgegeven  en dat is precies wat Rutte wil zodat veel zaken op den duur  geld gaan lenen tegen hoge rentes en dan alsnog bankroet gaan. Het Rutte beleid is in feite een grote Kapitaalroof en Zwendel voor wie dit door heeft.

69 procent van de horecaondernemers ziet geen perspectief meer. De meeste cafés en restaurants in Breda zullen failliet gaan als ze in december nog dicht zijn.

“Ik denk dat sommigen psychische problemen krijgen van de uitzichtloosheid”, zegt Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland. “Ze zien groeiende financiële problemen en vooral geen perspectief meer.”

Het land is het werkelijk meer dan zat. Steeds meer mensen  komen  in levensbedreigende situaties terecht. De KHN heeft daarom ook, net zoals duizenden artsen,  de Rechtspraak  ingeschakeld om tegen Ruttes Kartel te procederen zoals in Berlijn. Daar spanden horecazaken met succes een kort geding aan, tegen Merkels Groko, om de sluitingstijd van 23.00 uur van tafel te vegen.

Duitse Rechter versus  Nederlandse Rechter.

Het was volgens de Duitse Rechter niet juridisch te onderbouwen, dat het sluiten van de horeca een bijdrage levert aan de bestrijding van het virus. De horeca bedrijven die hadden geprocedeerd, mochten weer tot later open.

De Haagse Rechter heeft ook helemaal niet kunnen hard kunnen maken, dat het sluiten van de horeca een bijdrage levert aan de bestrijding van het virus, en tegen elk rechtsprincipe in, heeft deze Slinkse Rechter  de vordering afgewezen.

De landsadvocaat beweerde dat de coalitie onder leiding van Rutte, wil voorkomen dat er meerdere contactmomenten en groepsvormingen zijn. Alsof in een supermarkt of in een tankstation deze contactmomenten niet voorkomen. Alleen al door dit gegeven is de evenredigheid van de horeca sluitingen op geen enkele wijze goed te praten.

Wat zien we nu gebeuren? Rutte heeft het volk al sinds zijn aantreden  gedupeerd en bedrogen en deze Khasaarse indringer schendt schaamteloos de Grondwet en richt een steeds grotere niet te overziene schade aan in heel Nederland.  De door Rutte en Khasaren bende verziekte Haagse Rechtspraak is in verval en staat haaks op het Recht in landen zoals Duitsland, Frankrijk Belgie, Oostenrijk, Zweden, Hongarije en vele andere landen.

De belastingdruk in Nederland is door de schuld van Rutte en zijn handlangers de hoogste van alle landen van de wereld. Ruttes bende heeft Nederland rechtskundig en economisch afgescheiden en gediskwalificeerd tot het niveau van een derderangs bananenrepubliek, waar de misdaad bij de overheid weliger tiert dan bij de Maffia en waar het recht wel heel erg ver weg te zoeken is.

Het feit dat 1 Duitse rechter te Berlijn,  horeca- ondernemers gelijk gaf,  betekent evenwel een precedent en de aanleiding voor de Grote Transformatie annex Revolutie, maar dat betekent geenszins dat Duitsland gelijk ook een betere rechtspraak heeft omdat Merkels GroCo net zoals Rutte III GL  meer weg heeft van een bende radicale gekken, dan van een democratisch gekozen regering ten dienste van de burgers en de wereldvrede.

Nederland zal wegens Ruttes criminele handelswijze en wegens tal van moverende redenen daarom ook nooit en te nimmer bij de EU kunnen inpassen, al zouden de leugenaar Rutte en zijn Khasaarse  Bendeleden dat nog zo graag en zelfs met geweld willen gaan afdwingen. De grote clash is ook niet te voorkomen doordat de Nederlandse Rechtspraak niet strookt met de Rechtspraak zoals in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Hongarije en veel andere Europese landen en omdat een steeds groter wordende massa van door Rutte en de EU gedupeerden, uit de EU weg wil en voor de NEXIT  kiest.

De grote meerderheid weet drommels goed, dat samenwerking en het oneervol ontslag van  RUTTE III en het wegzuiveren van  de criminele Khasaarse politici en handlangers zoals valse rechters, stelende bankiers, de directie van de Leugen Omroep Stichting NOS en tal van andere criminelen bij  RIVM, RVS, en het OM(Grapperhaus en de Demmink Pedo Kliek) een absolute voorwaarde is  voor de redding van Nederland en voor een betere gezonde, veilige, vrije, en rijkere toekomst van de huidige en de komende generaties.

Rechter in Opspraak

De Haagse Rechter Hoekstra werd meer dan eens van omkoping, belangenverstrengeling,  ambtsverzuim,  doofpot praktijken en van blasfemie beticht, en deze heeft totaal niet aangetoond, dat het sluiten van de horeca ook maar een bijdrage betekent aan de bestrijding van een virus.

Het feit is evenwel dat deze “voorzieningenrechter” niet zomaar kwam opdraven en velen weten dat deze volgens insiders vaak akelige termen vloekende stampvoetende figuur  gezien  haar extremisme en partijdigheid gewraakt diende te worden, omdat deze Vrouwe Justitia hatende heks, net zoals Broekers-Knol, Marc R, Hugo de J, en Wopke Hoekstra(familie van Rechter Hoekstra) steeds weer van alles uitvreet,  dat niet door de beugel kan  en omdat zij volgens Hoogleraren Bestuursrecht de criminele Corona Maatregelen van Rutte III en GL goed heeft gekeurd,  hetgeen zeer beslist niet strookt met de Ethiek en de Wet.

De feiten liegen er niet om. Volgens tal van Hoogleraren Bestuursrecht en Internationaal  Recht en andere hoogleraren, zijn de Corona Maatregelen niet legaal,  zoals het door Ruttes Kartel geheel of gedeeltelijk sluiten van Horeca Gelegenheden en van welke andere zaken of gelegenheden dan ook. De voorzieningenrechter  heeft geen rechtvaardig oordeel uitgesproken, zoals de Grondwet en Internationaal Recht dat expliciet voorschrijft,  en deze is daarmee zoals Rutte  schuldig aan verwijtbare schending,  coronabedrog, ambtsmisbruik en crimineel plichtsverzuim.

Pierre Capel Hoogleraar en immunoloog

Ruttes Kartel veroorzaakt de dood van steeds meer ouderen. Hoogleraar Pierre Capel pakt uit: “Mensen! Word eens wakker!,wij worden niet gevaccineerd, maar genetisch gemodificeerd. De dierproeven slaan we over, zo’n haast wordt er gemaakt. De PCR test veroorzaakt de tweede golf, maar er is niets aan de hand. Het is een najaarsgriep, zoals ieder jaar. En we krijgen een voorjaarsgriep, ook zoals ieder jaar. De maatregelen hebben geen enkel effect, behalve op de verwoesting van mens en maatschappij. Afstand houden, opsluiten en zuurstof afknijpen, het werkt allemaal tegendraads.”

Pierre Capel: “We worden belazerd en bedonderd, angstig en paranoïde vanwege”vervalste statistieken en een totaal gelijkgeschakelde pers, de nazi-tijd gelijk”


Hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot


De corona-maatregelen zijn erger dan het virus zelf. Dat heeft hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot gezegd. Hij vindt dat cijfers te weinig in context worden geplaatst”. Hoogleraar Helsloot vindt Ruttes maatregelen ook vreselijk en veel te heftig: ‘Het negatieve effect is zo veel groter dan het positieve. Dan zou je als samenleving moeten constateren dat je de maatregelen die we nu hebben ingezet niet zou moeten nemen.’

Ruttes Kartel heeft Leugen Media zoals NOS  ingezet om angst en verdeeldheid te zaaien door valse propaganda. Volgens Helsloot zijn we beland in een massapsychose, en zelfs de media zijn weinig kritisch. ‘De NPO en bijvoorbeeld Op1 hebben gezegd dat ze het overheidsbeleid niet willen bekritiseren. En dat is bij krantenredacties hetzelfde.’


Jean-Luc Gala, hoogleraar infectieziekten


Jean-Luc Gala, hoogleraar infectieziekten en diensthoofd in het Saint-Lucziekenhuis in Brussel, vindt de zogenaamde corona-experts maar een stel paniekzaaiers zoals de door Rutte uitgekozen gewetenloze vaccinhandelaar Ab Oosterhuis en de uitgerangeerde kwakzalver van Dissel.

Jean-Luc Gala: “We reageren overdreven. De horeca sluiten is bullshit, de toestand is minder erg dan men doet uitschijnen” “De sluiting van Horeca is niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens”, zo verduidelijkt hij.

Arts, epidemioloog & emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma: “De dodelijkheid van corona is te vergelijken met een middelzware tot zware griep. Paniek is niet nodig. Met de veel enstigere infecties die je in de tropen ziet gaan de mensen veel rationeler om.”

RIVM knoeit bovendien ook met de legenda

rivm bedrog

Bij de rechtszaak werden ook grafieken RIVM gebruikt! Nu de hebben ze bij RIVM sinds deze week ook alweer Legenda aangepast om daarmee een verkeerd beeld te geven!


De Nederlandse Brancheverenigingen, Hoogleraren en de juristen weten dat Nederland door Ruttes Kartel en leugenmedia zoals NOS word bedrogen. Men is zich daarom aan het verenigen, om Rutte  en zijn  medeplichtigen  bij  NOS  en RIVM af te straffen via Het Europese Hof,  wegens het schenden van Internationale Verdragen, De Universele Mensenrechten en corona-fraude

De horeca en alle andere door bedrog gedupeerde sectoren moeten weer helemaal open kunnen gaan, zoals het moet en hoort in een deugdelijke rechtstaat.  Alle criminelen zoals Rutte en de Jonghe  moeten worden berecht en veroordeeld wegens corona fraude en crimineel wanbeleid


Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden


Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht: “Als je als overheid vrijheidsbeperkende maatregelen wilt nemen, grondrechten wil beperken, dan moet dat met toestemming van het parlement. Dat is mijn bezwaar tegen de coronamaatregelen in de huidige vorm. Met de nieuwe coronawet komt die basis er wel. Het is de vraag of je zover moet gaan. Want meer in het algemeen geldt, volgens grote vrijheidsdenkers zoals Stuart Mill, dat je meer bereikt bij burgers door een beroep te doen op hun eigen verantwoordelijkheid dan door dwingend op te treden.”

De 75.000 huisartsen in dit land dienen zich volgens de Artsen Loge dan ook af te keren van Rutte en van de farmaceutische industrie om collectief in opstand te komen tegen Ruttes Kartel. Dat zijn ze namelijk aan zichzelf verplicht en om hun eed gestand te kunnen doen.


Internationale acties tegen Overheden en Multinationals:

Het valt volgens tal van andere Hoogleraren sterk aan te bevelen om Rutte en zijn Khasaarse  handlangers zoals Hugo de Jonghe aan te klagen bij het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI) wegens genocide(illegale corona maatregelen die lijden tot de dood van ontelbare ouderen), misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome.

Ruttes Criminele  Bende zal met hun waslijst aan misdaden niet hoeven te rekenen op een vrijspraak door het Internationaal Strafhof,  omdat er meer dan genoeg onweerlegbare bewijzen zijn voor een snoeiharde veroordeling.

============================================================

DE GEVOLGEN VAN  RUTTE III GL MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN COVID19:
============================================================

1.  Afname informele zorg
2.  Toenemend isolement ouderen
3.  Toename genderongelijkheid
4.  Stijgend aantal zelfmoorden
5.  Afnemende baanzekerheid
6.  Afnemende werkgelegenheid
7.  Toename huiselijk geweld
8.  Hogere infectie- & sterfte cijfers gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
9.  Hogere infectie- & sterftecijfers in gebieden waar mensen met kwetsbare gezondheid     wonen
10. Hogere mortaliteit
11. Hogere mobiliteit
12. Toename alcoholgebruik
13. Toename werkende armen
14. Toename honger & voedsel- en brandstofonzekerheid
15. Toename vermijdbare ziekenhuisopnames
16. Werkloosheid loopt sterk op en blijft dan hoog
17. Explosieve toename geestelijke gezondheidsproblemen
18. Toename criminaliteit en geweld
19. Toename faillissementen & mislukte ondernemingen
20. Wegvallen sociale cohesie
21. Langdurige slechte gezondheid
22. Verlaagd herstel & groeiende regionale verschillen van economie en gezondheid
23. Verdere toename ongelijkheid
24. Langdurige werkloosheid, stigmatisering en xenofobie
25. Slechte jeugdervaringen
26. Toename schooluitval kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen
27. Toename stress & wanhoop
28. Criminele uitbuiting, misdaden tegen de mensheid
29. Woekeraars, ondernemers raken hun werk en spaargeld kwijt
30. Aanwerving georganiseerde criminaliteit
31. Toenemende onzekerheden
32. Toename dakloosheid
33. Toename van mensen zonder onderwijs, werk en opleiding

============================================================

“There seemed no end to it, it went on for a very long time so be happy as now it is the time of change”.

aerosol

Rutte probeert nu alweer anderen de schuld te geven. VWS en RIVM  RUTTE III GL zijn schuldig aan dood door schuld.  De opmerking: mensen blootstellen aan aerosols met SARSCOV2 mag niet? maar experimenteren met mondkapjes en anderhalve meter en levensgevaarlijke vaccines geen probleem? Dus nu dan toch maar massaal aan de ventilatie, of is nu het geld op. Levensgevaarlijk Rutte, De Jonghe, pseudo-wetenschappers en nep-ministers en de valse liegende NOS en de rest.

Steeds meer artsen klagen Ruttes Kartel en RIVM aan

Verzekeringsarts Koert van Rijn heeft ook een tuchtklacht ingediend tegen RIVM-hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel. Volgens Van Rijn schaadt Van Dissel met zijn lockdownadviezen het niet-schadeprincipe waar artsen aan zijn gebonden.

Internationaal gebeurt er veel meer, dan wat de Leugen Media zoals NOS, de kijkers voorschotelen, die men nog steeds als goedgelovige sufferds en stomkoppen beschouwd.

Het door Ruttes Staatsmedia achtergehouden nieuws, is bijvoorbeeld dat advocaat Reiner Fuelmich tegen frauduleuze multinationals vecht zoals Astrazenica waarmee Rutte en de Jonghe voor enorm veel geld zaken doen. Reiner Fuelmich geeft samen met topjuristen de strijd niet op, zodat de corona- en vaccinfraudeurs en de financiers zoals Rutte en de Jonghe en  hun gewetenloze handlangers zoals Tedros Adhanom Ghebreyesus (Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie), Bill Gates, Ab Oosterhaus en Jaap van Dissel die op de zwarte lijst van Artsen staat, zullen worden aangeklaagd en veroordeeld. Reiner Fuelmich is een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’.

Reiner Fuelmich:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

Geplaatst in Column | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Overheden plegen volgens rechtsgeleerden corona misdaad tegen de mensheid

Reiner Fuelmich, is een zeer ervaren advocaat. Hij vecht al meer dan 26 jaar met succes tegen frauduleuze multinationals zoals Astrazenica. Hij is een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’. Hij heeft hij een groot aantal getuigenissen afgenomen bij wetenschappers, artsen en experts om antwoorden te vinden op de vele vragen over de Corona-crisis.

Reiner Fuelmich:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”


De oorspronkelijke video is geblokkeerd door fb censuur. Dit is de you tube video.


Officiële verklaring. Covid is griep en PCR test WERKT NIET!


Lieve mensen.. er is geen pandemie, het is een plandemie gepland door de elite . Zie dit filmpje van artsen. Steeds meer dokters spannen een rechtszaak aan tegen Ruttes liegende bende!


SVN Corona Wereld Alarm. Belangrijke Informatie. De waarheid en niets dan de waarheidBewijsvoering tegen de criminelen Rutte en de Jonghe: HCQ: Free Download 69 pagina’s bewijs dat HCQ werkt in eerste lijn >>>PDF2-De-Grootste-Bedreiging-Voor-De-Menselijke-Samenleving-Is-De-Ontkenning-Van-HCQ

Dankzij de aanklacht van verzekeringsarts Dr. van Rijn mag Jaap van Dissel zich over 6 dagen verantwoorden voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Op 23 oktober 2020, om precies te zijn.

Er gebeurt veel. Heel veel. De WHO verandert van koers en keurt lockdowns nadrukkelijk af. Wereldwijd verzamelde artsen met steun van 87.000 collega´s gaan het opnemen, via het gerecht, tegen o.a. de Nederlandse Staat.


Geplaatst in Gezondheid, Internet, Nieuws | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen