Dringend Alarm: 5G is levensgevaarlijk


Beste bezoekers,

Leest U allen aub het hele artikel en bestudeer alle bijgevoegde videos grondig. Zo zult U  achter de feiten komen en leren wat er aan allemaal echt aan de hand is mbt het Klimaat, en hoe de burgers  door  de regerende Elites van Merkel, Juncker, Macron, May, Timmermans, Trudeau, Verhofstadt, Rutte III en groene linkse handlangers zoals de populisten Pol-Pot Rosenmuller sekte GL, en door de MSM op een  schandalige wijze  worden bedrogen en opgelicht. Het is aan U, de kiezer,  om daar met zijn allen een hartsgrondig einde aan te maken door  bij de verkiezingen grondig af te rekenen met de corrupte  Elites zoals Rutte III  die Moeder Aarde meer dan ooit in de geschiedenis verzieken en verpesten door de imense vervuiling en roofbouw zoals door Multinationals waarmee het voortbestaan van flora en fauna,  aldus al  het moois dat leeft groeit en bloeit, voor de komende generaties voorgoed verloren dreigt te gaan.

Massa  Bomenkap

Ook in heel Nederland worden tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook  van de WHO (World Health Organisation) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone  bossen weggekapt ivm het uitrollen van het nieuwste mobiele hoogfrequente microgolf netwerk 5G.

Zo is de “Liegende Hollander” premier Marc Rutte met zijn  cultuur- en natuurslopers-kartel  bezig om  het gevaarlijke 5g mobiele netwerk massaal uit  te rollen met een vreselijk duur pakket wetten en maatregelen  in het kader van Ed Nijppels waanzinnig dure Klimaatplan dat gebaseerd is op het doemdenk-scenario van een naderende totale ondergang van de wereld  als gevolg van O2, en  het smelten van de poolkappen en een volgens hen in rap tempo stijgende zeespiegel agv Globale Klimaat-opwarming,  die het gevolg zou zijn van  “fatale CO2- uitstoot door de mens”.

Akelige populisten zoals de Hollandse radicale globalisten Rutte, Klaver en Jetten verklaren in hun dweperige leugenachtige Klimaatspeeches dat 97  procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn met de stelling  dat er sprake is van een snellere Globale Klimaat-opwarming als gevolg  van  CO2- uitstoot door de mens.

Volgens  de meeste wetenschappers zoals hoogleraren en professoren op het gebied van het Klimaat en Ecologie  zoals ook volgens de co-oprichter van Greenpeace,  Patrick Moore  is er echter helemaal en totaal geen  sprake van een Globale Klimaatcrisis of gevaarlijke Globale Opwarming en ook niet van een naderende werelramp  agv de uitstoot van CO2 door de mens.

Een 1000 keer belangrijker probleem, is de toenemende vervuiling van Moeder Aarde  en van met name  Nederland(volgens de EU het meest vervuilde land van de EU)  agv de sterk toenemende uitstoot van fossiele afvalgassen zoals van kolen, benzine en diesel en de imense vervuiling agv het lozen van chemische troep en kankerverwekkend industrieel afval in de bodem, de lucht en de rivieren zoals door Shell en door multinationals uit de Duitse Roer.

Vrijwel geen een politicus in Nederland stelt de enorme vervuiling en de  extreem hoge sterfte agv Kanker in Nederland agv de vervuiling  van de bodem, de lucht en de rivieren door kankerverwekkend afval  dat geloosd word door Multinationals aan de orde, en de regering Rutte III weigert ondanks meerdere dringende verzoeken van de EU,om ook maar iets te doen om het meest vervuilde land van de gehele EU, dat is Nederland, schoner en  gezonder te maken.

Om het volk door list en bedrog  af te leiden van de  corruptie en het door de machtselites gevoerde sociaal-economisch en geo-politiek wanbeleid zoals het aanstichten en voeren van oorlogen om macht, gas, goud en olie, en de massa-vervuiling, worden door politici en de door hen ingehuurde pseudo-wetenschappers via de MSM zoals CNN en NOS klinkklare leugens en onwaarheden verspreid over van alles zoals over het Klimaat.

Oplichters die via aandelen beleggingen in zogenaamde “duurzame groene”  energie  enorm veel winst boeken agv  de Klimaathysterie  zoals volgens klokkenluiders  de bedenker van de klimaathoax , de amerikaanse kapitalist-politicus  Al Gore,  verklaren stuk voor stuk dat de  wetenschap aan hun kant staat en dat er sprake is van een levensbedreigende Globale Opwarming agv CO2-uitstoot die door de mens zou worden veroorzaakt.

Nederlandse politici zoals de mateloos impopulaire premier Marc Rutte,  Ed Nijppels, Rob Jetten van D66 en  de Pol-Pot vererende proleet Paul Rosenmuller en de  extreem linkse populist sekteleider  Jesse Klaver, predikken met veel bombarie waar ze maar kunnen een niet op feiten  gebaseerd Klimaatprogramma vol leugens  waarbij schaamteloos word verkondigd dat 97 procent van alle wetenschappers het eens zouden zijn over  Globale Klimaatopwarming en een  Klimaatcrisis waarbij zeer te vrezen valt voor de  ondergang van de mensheid door overstroming van de aarde wegens  het  wegsmelten van de poolkappen  als  gevolg van een sneltoenemende Globale Klimaatopwarming.

Dergelijke proleten  zoals de leugenaar Rutte en zijn Multinatonals-kartel  zijn verantwoordelijk zijn voor de fors gestegen  vervuiling van Moeder Aarde en zij  proberen de door hen met Klimaat-leugens en doemdenk-scenarios  doodsbang gemaakte jongeren en ouderen met loze beloftes en leugens te verleiden,  om op hun partij te stemmen. Ze beloven gouden bergen en liegen over de vreselijke stand van zaken agv hun corruptie leugens, fanatisme en wanbeleid . Trap daar dus niet in!. Informeer U goed en terdege en  laat U niet bedriegen door al die oplichters en de door de leugenpers en fakenieuws organisaties CNN en  NOS.

Marc Rutte en zijn kartel-coalitie  zijn  zoals Macron,Juncker, Merkel en diverse EU Elites in tal van landen  begonnen met het uitvoeren van zeer nadelige  EU Klimaat maatregelen waaronder het via belastingverhoging fors duurder maken van de energie en fossiele brandstoffen, en het wegkappen van enorm veel kerngezonde onvervangbare bomen en bossen.  De regering Rutte heeft inmiddels meer dan 20 000 hectare onvervangbaar bos laten wegkappen in  het meest dichtbevolkte en meest vervuilde land van de wereld, Nederland, waar sowieso al veel te weinig zuurstofproducerende bomen en bossen waren wegens wanbeleid door Staasbosbeheer..

Op bevel van Merkels EU Elite laat de regering Rutte III duizenden hectares bomen en bossen wegkappen ondermeer ivm het massaal uitrollen van het mobiele netwerk 5G.  De bomen houden nameljk 5G straling dat een beperkte reikweidte heeft tegen en moeten voor een goed 5G signaalberijk weg.  Steeds meer bomen worden eveneens gekapt om te versnipperen en te verbranden voor de opwekking van electriciteit met miljarden euros aan EU subsidie. De regering Rutte heeft in het olv de VVD-er Nijppels opgestelde Klimaatplan namelijk bepaald dat rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit bio-massa zoals versnipperd hout moet wordengewonnen. Tevens heef men zich ten doel gesteld de  CO2-emissies met 40% terug te dringen.

Het  verbranden van houtsnippers in houtverbranding energiecentrales,  is volgens alle wetenschappers van de werels minstens 15 procent CO2- vervuilender dan het opwekken van energie zoals door kolen en gas, maar Angela Merkel en JC Juncker hebben namens De EU bepaald dat de uitstoot van CO2 door houtverbranding van geen betekenis is en niet meetelt in de Klimaatdoelstellingen.

De gevolgen van Junckers EU-cultuur-en natuursloopbeleid zijn dan ook catastrofaal. Bossen hebben zich de laatste honderd jaar ontwikkeld tot veelzijdige van levensbelang zijnde diverse bio-ecosystemen, en dat verlies je volledig bij kap. Zo word het landschap door Merkel en Rutte III afgekloven en de bomen, die CO2 omzetten in zuurstof verdwijnen in de ovens van centrales die energie opwekken. Eerst was er nog een schitterend mooi bos en nu een vieze lelijke kale zanderige stuifvlakte. Voordat het weer is zoals het was, ben je tachtig tot honderd jaar verder. Jaarlijks verdwijnt in Nederland alleen al minstens  3.000 hectare onvervangbaar zuurstof-poducerend bos. Rutte I II III zijn verantwoordelijk voor dit  vreselijke wanbeleid van het wegkappen van duizenden hectares bossen in Nederland.

Het natuurbeleid werd in 2013 overgeheveld van het Rijk naar de  Provinciale Staten die onder meer als kerntaak hebben,  het realiseren van nieuwe natuur en het behouden van de huidige natuur, maar zij voeren dat beleid niet of nauwelijks uit.

Staatsbosbeheer is een natuurslopende ( Oranjehuis “Heidemij”) bende  en kapt op  illegale wijze steeds meer bomen omdat het zeer veel  EU subsidies oplevert. Staatsbosbeheer is geen natuurbeschermende organisatie maar een natuurvernietiger. Ruttes grootvader was tijdens de WO II actief betrokken als opzichter bij de  beruchte “Heidemij” die enorme sommen geld verdiende met het kappen van duizenden hecares aan bosen de verkoop van timmerhout en het bouwen van barakken.  De Opa van Marc Rutte was volgens historici  als “hauptman”, betrokken bij de deportatie van honderdduizenden Joden naar werk-en uitroeingskampen zoals Auschwitz,Bergen-Belsen  en Treblinka.

NOTE: Marc Ruttes grootouders worden door historici  betracht als  NSB oorlogsmisdadigers  zoals de SS-er Prins Bernhard  en het gehele Oranjehuis wegens  koloniale genocides zoals door de KNIL,  de roof van miljarden aan goud, juwelen en meesterwek-kunstschatten van Joden  en de deportatie van honderdduizenden Joden naar werk-en uitroeingskampen zoals Auschwitz, Dachau en Treblinka gedurende de WO II.

Ruttes kartel handlangers zoals GL infiltranten bij de Provincies liegen  als excuus voor de massa bomenkap:  “De bomen zijn niet inheems”  “De bomen zijn ziek”  “De bomen veroorzaken bodemverzuring” en “De bomen verdringen een orchidee/hamster/diertje of zeldzaam plantje”

De massa bomenkap is volgens Ruttes handlangers bij de Provincies noodzakelijk vanwege de natuurafspraken die Nederland binnen de EU heeft gemaakt. In Natura 2000-gebieden zoals de Lemelerberg  en daar gelden volgens de Provincie dan ook zogeheten ‘instandhoudingsdoelen’ waarvoor vastgelegd uis dat alle beschermde planten en dieren die  in ‘niet verwaarloosbare’ aantallen aanwezig zijn in Natura-2000 gebieden ‘in gunstige staat van instandhouding’ moeten blijven. Door Ruttes massale bomenkap verdwijnt echter een schat aan bio-diversiteit aan beschermde dieren en planten. RUTTE III en GL misdadigers maken zich dan ook schuldig aan schending van de nationale en internationale wetten en zullen dan ook aangeklaagd, ontslagen en berecht moeten worden wegens de door hen begane misdaden en waslijst aan corruptie en klimaatdelicten.

De provincie Overijssel laat zien dat er sprake is van kartel-corruptie en grove schending van de wet door Provinciale Staten. Zo heeft Overijssel  24 Natura 2000-gebieden, waar de komende jaren veel bos zal worden weggekapt, geen enkele compensatie door het Rijk en de Provincie. Rutte III  heeft de Provincie niet eens verplicht tot herplanten, zoals de wet dat expliciet voorschrijft. Marc Rutte is dan ook volgens rechtsgeleerden een crimineel want hij heeft met zijn kartel-bende  de Provincies tegen alle verdragen in  ruimschoots de mogelijk van ontheffing van de wet geboden als bomen gekapt worden om Natura 2000 doelen te halen.

Rutte is met zijn corruptie- en wanbeleid-kartel verantwoordelijk voor de massale bomenkap. Zo heeft het bedrijf Recycling Tiel in 2016 ruim 1500 bomen zonder vergunning gekapt aan de Panovenweg, te Tiel, ook wel bekend als het voormalige glasfabriekterrein. De gemeente heeft daarop het bedrijf beschuldigd van illegale bomenkap en deelde daarom een boete uit van ruim 130.000 euro.

Dode eekhoorns en verwoeste vogelnestjes

Recycle Tiel liet met de kap van 1500 bomen een verwoest landschap achter met dode eekhoorns en verwoeste vogelnestjes die in de bomen leefden. De bio diversiteit was totaal verwoest.  Dit was ook een reden voor de gemeente om Recycle Tiel  aan te klagen, maar door een vormfout die de gemeente destijds  heeft gemaakt, werd het lastig om het bedrijf te veroordelen.  Via de bezwarencommissie kreeg  Recycling Tiel een fikse boete opgelegd, omdat de bomenkap in strijd was met de wet want  Recycling Tiel had geen kap-vergunning. Het recyclebedrijf is daarop in hoger beroep gegaan, waarna het bedrijf gelijk heeft gekregen van de rechter.

Recycle Tiel kapte de bomen in een tijd dat er een andere wet gold dan de ‘bomenverordeningswet’ die nu geldt. De oudere wet was strenger, maar de gemeente Tiel had onvoldoende vastgelegd welke bomen in Tiel wel of niet gekapt mochten worden en daardoor  kon  de gemeente haar verhaal niet hard maken voor de rechter, waardoor de boete verworpen is.

Sinds 2013 verliest Nederland door  Ruttes wanbeheer en agv totaal onwettige uitspraken van rechters  jaarlijks veel meer bos dan dat er wordt bijgeplant. Per jaar word minstens 3.000 ( en steeds meer) hectare aan bos weggekapt, dat nauwelijks wordt gecompenseerd door het planten van slechts 1.600 hectare aan veelal homogeen bos dat geenszins een vervanging is van de onvervangbare weggekapte  bomen en de daarbijhorende unieke bio-diversiteit.

Wageningen University & Research meent dat het Nederlandse bosbestand tussen 1990 en 2013  toenam van 362.046 hectare tot 375.679 hectare maar de feiten liegen er niet om want in 2017 was de oppervlakte agv Rutte III wanbeleid reeds geslonken tot 346.000 hectare.

In 2018  heeft de EU de hernieuwbare energie richtlijn herzien, waarbij de EU  heeft afgesproken rond 2030 minstens 32% van de benodigde energie uit hernieuwbare bronnen te winnen. Tevens heeft de EU zich ten doel gesteld CO2-emissies met 40% terug te dringen.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is volledig in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is expliciet vastgelegd  dat Nederland juist veel meer bos nodig heeft. Alle overheidslagen, natuurbeheerders, landbouwers en grondeigenaren moeten daarom ontbossing beperken tot wat zeer strikt noodzakelijk is. Worden er toch bomen gekapt, zoals  bijvoorbeeld in het kader van  internationale natuurafspraken, dan moeten er eerst afspraken worden gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Er werden door Rutte III ook al helemaal geen nieuwe afspraken gemaakt over een adequate CO2-compensatie.

Het waanzinnig klimaat-en wegkap-beleid deugt dus niet en is volstrekt ontoelaatbaar. Het verbranden van hout voor de opwekking van energie  is 15 procent vervuilender dan stoken op gas of olie en door het pakket aan Rutte III-Nijppels klimaat maatregelen uit het Klimaat-akkoord word de CO2- uitstoot alleen maar groter en word de natuur en natuurlijke bio-diversiteit van flora en fauna door Rutte III op grote schaal verziekt en vernietigd. Hierbij komt ook nog eens dat agv Rutte III – corruptie-en wanbeleid  de energie steeds duurder en voor steeds meer mensen  zelfs onbetaalbaar word.

Op 4 maart 2019 hebben NGO’s uit Estland, Frankrijk, Ierland, Roemenië, Slowakije, Zweden en de VS de Europese Unie aangeklaagd vanwege  “biomassa uit het bos” te beschouwen als “hernieuwbare energie”.

De EU is terrecht aangeklaagd wegens het wetenschappelijk bewijs van het effect op klimaatverandering door de oogst en het opstoken van bomen voor energiedoeleinden door ontbossing.

Het door de EU beschouwen van biomassa als CO2-neutraal is in strijd  met wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat het verbranden van hout 1,5 x meer CO2 uitstoot oplevert dan het stoken van steenkool en 3 x meer dan de uitstoot van gas.

De EU veroorzaakt enorm veel schade zoals  op het gebied van  de gezondheid, middelen van bestaan, dorpen en culturele tradities ten gevolge van kappen, houtpelletindustrie en de vervuilende productie van biomassa.

Het aanmerken als hernieuwbare energie van biomassa gewonnen uit gekapte bossen is in tegenspraak met artikel 191(1) van het EU verdrag, waarin partijen zich verplichten om het milieubeleid te laten bijdragen aan het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu en in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering.

De Europese Commissie is dan ook verplicht de wet na te leven. Het Hof van Justitie in Luxemburg zal dan ook hopelijk ZSM  beslissen of deze zaak ontvankelijk is en een einde eisen aan de illegale massa-bomenkap in de gehele EU.

𝐆𝐑𝐄𝐄𝐍𝐏𝐄𝐀𝐂𝐄 𝐎𝐏𝐑𝐈𝐂𝐇𝐓𝐄𝐑 𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 𝐌𝐎𝐎𝐑𝐄 𝐍𝐎𝐄𝐌𝐓 𝐃𝐎𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐍𝐒 𝐕𝐄𝐑𝐎𝐎𝐑𝐙𝐀𝐀𝐊𝐓𝐄 𝐊𝐋𝐈𝐌𝐀𝐀𝐓𝐎𝐏𝐖𝐀𝐑𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐄𝐄𝐍 𝐋𝐄𝐔𝐆𝐄𝐍

climatechange is hoax

climatechange is hoax

De “Globale Klimaatopwarming theorie”  is  volgens de meeste experts niets anders dan een frauduleus complot om onder het mom van “Red de Aarde” angst te zaaien onder de bevolking en hiermee een gigantisch verdienmodel te creëren om vervolgens exorbitant hoge klimaatbelastingen uit de zakken van de burgers  te stelen.

Volgens  Angela Merkel, Al Gore, Marc Rutte, Rob Jetten, Jassar Klaver  en de eveneens als “labiel en onbetrouwbaar ” bekend staande VVD-er  Ed Nijppels is het terugdringen van de CO2-uitstoot van levensbelang omdat volgens hen de CO2 uitstoot dooor de mens, verantwoordelijk zou zijn voor de globale opwarmig en  het smelten van de poolkappen met als gevolg dat de hele wereld door de stijgende waterspiegel en door tsunamies zoals “Atlantis”‘ onder water zou komen te verdwijnen.

De regering Rutte III heeft op basis vanleugens  uit niets dan blind egoisme voor een Klimaatakoord  getekend met 600  voor de burgers peperdure maatregelen olv de leugenaar  Marc Rutte, de ultra groenlinkse multi-miljonair zakenvuller en levensgevaarlijke Pol-Pot vereerder Paul Rosenmuller en de labiele  door zichzelf tot “Klimaatpaus” benoemde  shizofrene VVD-er  Ed Nijppels.

Wat betreft het Klimaatakkoord van Parijs  blijkt dit verdrag dat door de zeer  onbetrouwbare Marc Rutte  werd getekend, door vrijwel alle ondertekenende landen, net zoals het Verdrag van Kyoto, absoluut  en totaalbniet  nageleefd word. Het Nederlands Klimaatakkoord blijkt oknog eens tot stand te zijn gekomen uit hebzucht, op basis van  klinkklare leugens, misvattingen en niet onderbouwde veronderstellingen.  Veel landen, en zowat alle grootmachten van de wereld weigeren dan  ook  om hun handtekening te zetten onder het Klimaatverdrag  dat van geen kanten deugt en alleen de belangen  dient van  op woekerwinst azend politici met hun bendes bankiers en zeer vervuilende multinationals zoals Shell,Exon, Rother,Hoechts en Akzo-Nobel.

CO2 Facts


co2leugen


LANDEN DIE NIET MEE DOEN AAN HET  WAANZINNIGE KLIMAATAKKOORD

Heel Afrika:
1,2 miljard inwoners, 714 x groter dan Nederland
Rusland:
144,5 miljoen inwoners, 402 x groter dan Nederland
Amerika:
325,7 miljoen inwoners, 231 x groter dan Nederland
China:
1,3 miljard inwoners, 225 x groter dan Nederland
India:
1,3 miljard inwoners, 77 x groter dan Nederland
Iran:
82 miljoen inwoners, 38 x groter dan Nederland
Colombia:
47 miljoen inwoners, 26 x groter dan Nederland
Turkije:
80 miljoen inwoners, 18 x groter dan Nederland
Irak:
39 miljoen inwoners = 10 x groter dan Nederland

Onze atmosfeer bestaat voor:

– 78% uit stikstof
– 21% uit zuurstof
– 1% uit edelgassen
– 0,038% is CO₂

Van deze 0,038% produceert de natuur
96% zélf.
De mens staat voor de andere
4%.
De invloed van de mens in zijn geheel op CO₂ staat dus welgeteld voor
0,00152%

Zeespiegel facts

Over van alles word door hebzuchtige erofielen zoals Rutte, Macron, Al Gore, Merkel en  door een handvol door de miljardair Soros ingehuurde wetenschappers gelogen zoals over de  invloed die CO2 zou hebben op de globale temperatuur.  De mensheid word door  de corrupte Elites en omgekochte wetenschappers via de MSM voorgelogen dat de mensheid  ten onder zal gaan agv een globale Klimaat Opwarming,  door  smelting van de Poolkappen, door tsunamies en enorme overstromingen zoals van Nederland dat een stuk beneden  de zeespiegel ligt.

97 procent van alle top-experts en de onafhankelijke weerinstituten weerleggen echter de leugens van de  4 procent aan omgekochte liegende wetenschappers, doemdenkers en valse hebzuchtige politici die bij de burgers angst in proberen te boezemen om de kiezer ertoe te bewegen om op hen partij die de wereld vn de ondergang zou redden, te stemmen.

Zo blijkt uit de metingen dat de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust vorig jaar  7,2 centimeter gedaald is ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat blijkt uit objectief onderzoek van Deltares en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat. In 2017 stond de zeespiegel zelfs relatief hoog. Dat kwam door twee grote noordwesterstormen. In 2018 waren er twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd. De lange periode van droogte heeft ook weinig invloed op de gemiddelde zeespiegelstand gehad.

Zeespiegelstanden kunnen per jaar volgens de experts enorm verschillen. Volgens Fedor Baart (kustexpert Deltares) daalde de gemiddelde zeespiegel in het jaar 2018  langs de Nederlandse kust met 7,2 cm ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017 en dat was
de grootste daling sinds 1996.   In 2017 stond de zeespiegel relatief hoog vanwege twee grote noordwesterstormen (half januari en eind oktober), die het zeeniveau opstuwden richting de kust. In 2018 waren er  volgens Robin Nicolai (senior adviseur HKV) ook twee lange periodes met oostenwind, waardoor de waterstand lager werd.

De onweerlegbare feiten zijn dat de  zeespiegel de afgelopen 128 jaar met gemiddeld 1,86 mm per jaar is gestegen, maar er is geen sprake van een versnelde stijging. Er wordt wel rekening gehouden met een snellere stijging die minimaal is en geen enkele bedreiging vormt van de door doemdenkers en liegende politici  verzonnen bedreiging zoals  overstroming van stad en land en zo zie je maar weer hoe het volk door de politieke elites en door de liegende MSM zoals de NOS word bedrogen.

De vervuilende uitstoot uit houtverbranding-centrales wordt ook al niet minder, maar zelfs vijftien procent meer dan van gas en de schonere kolen. Rutte III, Groen Links en de zatlap Juncker, Merkels GROKO en Grunen klimaatleugenaars verlaren ijskoud dat biomassa-energie schoner is en dat de forse uitstoot aan CO2 word gecompenseerd omdat er weer heel veel nieuwe bomen die CO2 in zuurstof omzetten zouden worden bijgeplant. Er worden volgens de experts ook al helemaal of nauwelijks bossen bijgeplant.

De EU weigert te luisteren naar de experts zoals Professor Martijn Katan die wetenschappellijk  met onweerlegbare  bewijzen heeft aangetoond dat  biomassa-energie  veel vervuilender is  en dat de aanplant van nieuwe diverse bossen een regelrechte leugen is.

Professor Martijn Katan is een van de meest gerespeceerde Klimaat en Natuur experts van Europa en auteur van het alarmerend biobrandstof-rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen uit 2015.

Katan bevestsigd  dat door de EU  is afgesproken dat de  C02 die uit houtverbranding komt en  die 15 procent meer vervuiling veroorzaakt, volgens Juncker en Merkels Elite,  dan maar niet mag meetellen, terwijl de CO2 uitstoot een enorme hoeveelheid is, het dubbele van als men aardgas gebruikt.

( note: Wikileaks en tal van NGO’s doen onderzoek  naar de nationaal socialistische EU Elite olv Angela Merkel en de als alcoholist bekend staande J.C Juncker die in Berlijn tijdens een borrel zouden hebben hebben gelekt dat C02 en de vervuiling via houtverbranding via de Pers Internet en Sociale Media met alle middelen van censuur ontkend  moeten worden evenals door alle MSM en door zoveel  mogelijk daartoe in te huren pseudo- wetenschappers.


Globale opwarming enorme leugen


klimaat word kouder


Er is ook  helemaal geen sprake van een enorme globale opwarming maar fluctuatie en een relatief lage stijging  in Nederland  zoals is aangetoond door KNMI dat de wereldgemiddelde temperatuur sinds 1880 met slechts circa 0,9 °C is gestegen. De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest.

temperatuur

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is trendmatig toegenomen en ligt in 2014
1,7 ± 0,6 °C hoger dan ruim een eeuw geleden, in 1906.  De afgelopen 30 jaar is die stijging gemiddeld 0,03 °C per jaar geweest. Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Zo’n tempowisseling in het waargenomen temperatuurverloop is niet uniek en kan goed verklaard worden door natuurlijke fluctuaties (PBL/KNMI, 2015 – hoofdstuk 1).


KNMI manipulaties


Het KNMI  blijkt net zoals de NOS een zeer duur door de regering Rutte betaalde valse propaganda organisatie te zijn want het KNMI heeft een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) om de Klimaathoax enleugensover Globale Opwarming  te steunen,  schaamteloos uit de boeken geschrapt. Het bedrog door het stiekem schrappen van de vele hittegolven door KNMI,  werd ontdekt door  een team van onafhankelijke onderzoekers in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.


De EU biomassa waanzin moet dus echt per direct stoppen. De massale bomenkap en het uitrollen van 5G zijn  zeer nadelig voor het Klimaat en voor de gezondheid van flora en fauna. Stoken op hout is vervuilender dan op kolen of gas.  Het EU beleid zoals het wegkappen van de bossen en het op grote schaal vervuilen van de lucht, de bodem en het water  zijn volledig in strijd  met de grondwet en met tal van internationale verdragen zoals het Verdrag van Kyoto en het Verdrag van Parijs.

De krankzinnige  EU-Elites  willen de hoogfrequente 5G-microgolf zendmasten in alle EU steden ook gaan implanteren in lantaarnpalen, bushokjes, verkeerspalen, en in allerhande eletronische aparatuur en in minder opvallende straatobjecten en bewakingscameras. Men wil alles in de gaten houden, meten en spioneren. Om  signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen  steeds meer bomen en bossen worden weggekapt, tenzij wij de burgers deze totale EU waanzin stoppen.

KRANKZINNIG –  EU EN TELECOM INDUSTRIE ONTKENNEN 5 G GEVAREN


Europa en heel Nederland hangt straks vol met miljoenen, niet op gezondheidsproblemen onderzochte 5G-antennes. Dr. Martin Pall, emeritus hoogleraar in de staat Washington, maak zich dan ook zeer grote zorgen over 5G en waarschuwt de wereld over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van elektromagnetische velden. Hij beweert dat het giftige en gevaarlijke karakter van elektromagnetische velden al goed is ingeburgerd en dat de komst van de ziekmakende 5G-technologie zo veel slechter zal zijn en dat het “totaal krankzinnig” is om 5G in te zetten wegens de mogelijk dodelijke biologische risico’s.

“De bevolking is door de politiek voorgelogen en als een kikker in een langzaam opwarmde pan met alsmaar heter water. Snaveltjes toe, oogjes dicht en koken maar tot ziektes en de dood erop volgen”

De EU Elites kappen  massas onvervangbare bossen en bomen omdat de bomen een groot obstakel zijn voor het  nieuwe 5G netwerk zoals dat is gebleken uit onderzoek van The University of Surrey:  Masthoogte op boomniveau als een beperkende factor voor bereik en betrouwbaarheid.

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. en die straling komt ook nog eens  bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel vrijwel overal de ether verziekts. Van al die elektromagnetische UMTS straling is inmiddels al bewezen dat deze schadelijk is voor mensen,planten, bomen, dieren en de leefomgeving.  Dus niet alleen de bomen, vogels  maar zeker ook heel veel mensen zullen de ziekmakende effecten van 5G ondervinden, tenzij, het uitrollen van 5G gestopt en bij de wet verboden word.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G

Hoogleraren in Nederland maken zich zeer ernstig zorgen over 5G. Ook volgens de natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een enorm probleem niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.

“Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,” aldus Vriens.

“Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten: zelf weet ik zeker dat dat door straling komt.”

De Bomenkap en 5g vormen volgens 97 procent van alle experts van over de hele wereld die de Globale Klimaatopwarming als niet bewezen achten,  een bedreiging voor de gezondheid. 5G straling is schadelijk voor flora, fauna, vogels, planten, bomen, mens en dier. 5G straling veroorzaakt zelfs bepaalde vormen van kanker.

Voor alle burgers  en met name voor  stralingsgevoelige mensen word het nog vele malen  lastiger om te overleven aangezien de straling dan letterlijk overal is. Nu al zien steeds meer  landgenoten zich genoodzaakt om te emigreren naar  Portugal, Algerije, Canada,Hongarije of naar elders, omdat het leven in Nederland agv de vervuiling door de multinationals zoals Shell (en via de zwaar vervuilende Duitse Roer), steeds gevaarlijker en dodelijker word wegens de kankerverwekende troep die in de bodem, het water en in de lucht word gedumpt en wegens de chemtrails en de ziekmakende UMTS straling en dan is 5G nog niet eens uitgerold.  Het vooruitzicht voor flora en fauna in Nederland ziet er dus al helemaal niet goed uit.


De krankzinnige  Regering Rutte wil volgens de alarmerende berichten Nederlanders gaan verplichten tot de aanschaf van een peperdure waardeloze lawaaierige niet-duurzame warmtepomp


Een warmtepomp is vogens de experts totaal niet rendabel, niet efficient, en vele malen vervuilender en ook nog eens   vele malen duurder dan stoken op kolen of gas. Het invoeren van warmtepompen leid wegens de extra vraag naar electriciteit( opgewekt via o.a. gas en biomassa-centrales)  tot fors meer CO2- uitstoot met voor mens en dier gevaarlijke uitstoot aan roet en fijnstoffen.

Ervaringsdeskundige Robert-Jan Mijnarends bij het consumentenprogramma Radar.

“De gewone gasketel, als ik die aan doe dan krijg ik het warm in de winter. Dat krijg ik met de warmtepomp nooit!”

Dit wordt bevestigd door professor Laure Itard.

De luchtwarmtepomp is alleen voldoende zolang de buitentemperatuur boven de 7 graden Celsius is.  Alleen in zéér goed geïsoleerde huizen is enkel een warmtepomp voldoende. Omdat de meeste warmte weglekt via ruiten, is volgens Itard driedubbelglas noodzakelijk. Bij temperaturen onder de 0 graden Celsius   schakelt  een dan ook lawaaierige peperdure luchtwarmtepomp in een soort turbostand , waardoor deze 3 à 4 keer zoveel stroom gaat gebruiken.  Bovendien geven luchtwarmtepompen –net zoals airco’s – geluidsoverlast.

Een vreselijk dure vervuilende luchtwarmtepomp levert  simpelweg  te weinig warmte om een koude winter mee door te komen. Als het huis niet heel erg goed geïsoleerd is, blijft een Hr-ketel  noodzakelijk.  Zonder de  noodzakelijke isolatie van een huis waarvan de  kosten worden geschat op minstens  60 000 Euro per huis, heeft de aanschaf van een warmtepomp geen enkel nut en valt gezien de vele nadelen dan ook  zeer  sterk af te raden.

De knettergekke regering Rutte III  wil samen met de ultra linkse partij Groen  Links  1000  miljard euro besteden aan een klimaatproject dat wat betreft het terugdringen van de  CO2 uitstoot mondiaal  nog niet eens een druppel op een gloeiende plaats is  met een effect van slechts 0,00007 graden Celsius.

Gas is en blijft hoe men ook bekijkt de schonere energiebron die relatief weinig CO2 genereert. Vele andere landen zoals de VS, China  en heel wat Afrikaanse landen,Pakistan  en India  schakelen overigens  massaal over op gas en velen ook op kolen. Het  behouden van “energie uit gas” is dan ook 1000 keer beter  voor het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Zembla over de EU en RUTTE III biomassa boomkap zwendelZembla over de Biomassa Leugens van Al Gore, Merkel, Juncker, Rutte, Kamp, Nijpels, Jetten, Rosenmuller en sekteleider Klaver van Groen LinksPolitici en Gemeentes! die toch bomen en bossen laten kappen en het voor de gezondheid gevaarlijke 5g gaan uitrollen, moeten stuk voor stuk aangeklaagd en berecht worden welke bestuurder het ook moge zijn, wegens wanbeleid en het in gevaar brengen van de burger en verzieken van het Klimaat en Moeder Aarde. Alle politici die de burger willens en wetens in gevaar brengen en de wet via corruptie en via valse propaganda  schenden moeten dan ook keihard worden aangepakt,  afgerekend en onschadelijk worden gemaakt door goed strafrecht, om  Moeder Aarde van de  ondergang  te redden.


De uitrol van het 5G straling netwerk moet gestopt worden evenals de doo het volk zeer ongewenste bomenkap in  Nederland en andere landen.  De waanzinnige EU Elite olv  Merkel en de zatlap Juncker wil gigantische hoeveelheden bos wegkappen en wel miljoenen tonnen houtsnippers verbranden omwille van het op grote schaal verkrijgen van energie voor industriële doeleinden. De EU wil niet dat U weet dat het verbranden van hout veel ongezonder is dan stoken op kolen of gas. De EU wil ook steeds meer milieubelasting heffen om een gigantisch vermogen  bijelkaar te krijgen voor zelfverrijking, voor de  massale opvoering van de wapenproductie en voor de vorming van een enorm groot antie Rusland Euro-leger.

Hoe minder bomen,des te minder zuurstof, en des te meer CO2

Merkels EU  Elite propageert in heel Europa via de door hen bestuurde propaganda media, leugens over het Klimaat, geproduceerd door gesponsorde en omgekochte wetenschappers beter gezegd gewetenloze geldwolven en verraders die liegen voor geld en subsidie.  Deze gewetenloze geldwolven en landverraders misbruiken zelfs de schoolgaande jeugd met hun valse propaganda en geheime agenda van het opvoeren van de wapenproductie, het voeren van oorlogen zoals in  Islamitische en Afrikaanse landen   en voor de vorming van een Nazie EU leger.

Het CO2  en Globale Klimaatopwarming verhaal is zoals aangetoond door gerespecteerde deskundigen en  wetenschappers uit de hele wereld  niets dan een schaamteloze leugen om U de burger uit te kleden. Hoe minder bomen, des te minder zuurstof! En dus des te meer ziektes en aandoeningen.  Goed voor big farma, die steeds meer natuurlijke geneeswijzen uitschakelen en de politiek in hun broekzakken heeft.

Laten we met zijn allen opstaan en de corrupte Elites van het pluche verjagen  om de  cultuur en natuursloop, de vervuiling van Moeder Aarde , de massabewapening en  de daardoor steeds hoger oplopende dreiging van  oorlog voorkomen,  want anders herhaalt de geschiedenis zich met ontelbare  slachtoffers. “l’histoire se répète” ? Waarschuw iedereen die U kent en neem Uw verantwoordelijkheid.  U kunt nu niet meer zeggen ‘we hebben het niet geweten’ !


Grote Nederlandse banken financieren ontbossing en landroof. ABN AMRO, ING en Rabobank zijn structureel betrokken bij misstanden in de palmoliesector, zoals landroof, mensenrechtenschendingen en de kap van regenwoud. Dit blijkt uit twee rapporten die Milieudefensie maandag presenteert.Teken de Petitie STOP DE MASSA BOMENKAP

Wij kunnen niet leven zonder onze zuurstofproducerende Bomen: die zijn ook een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar RUTTE III  ontbost op bevel van doorgedraaide eurofielen van de EU, Merkel, Juncker sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer,  RUTTE III (SBB) en andere natuurslopers en dierenmoordenaars brengen onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de normen voor duurzaam bosbeheer en in strijd met de internationale afspraken zoals het Verdrag van Parijs.

Hoogleraar Europees bos  Nabuurs, maakt zich grote zorgen over de massale  bomenkap door de regering Rutte.

In Europa leggen bomen ongeveer 10 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU vast en volgens Nabuurs kan dit omhoog. In opdracht van de klimaattafel Landbouw en Landgebruik werkt hoogleraar Nabuurs met 38 partners uit de Nederlandse bos-natuur-houtsector aan  de redding van de natuur door een beter klimaatbeheer van de bossen.

De afgelopen 30 jaar is er nauwelijks geïnvesteerd in de Nederlandse bossen.  Staatsbosbeheer beweert  dat het dunnen van het bos zodat omliggende bomen meer kans krijgen om te groeien effectief was, maar ook dat bleek in de meeste gevallen totaal niet te kloppen.

Nabuurs zet zich met  hart en ziel in voor de aanleg van meer bos via de stichting Probos samen met meer dan twintig andere partijen   Nabuurs bendadrukt dat er voor 2050  minstens 100.000 hectare meer aan de benodigde levensreddende zuurstof-producerende bossen worden aangelegd.  Rutte, beloofde o.a.  bij het aantreden de natuur te sparen en meer bossen aan te leggen. Vrijwel alle Nederlanders  en partijen voelen zich dan ook lelijk bedrogen want de coalities van Rutte hebben zich geenszins en totaal niet aan de door de VVD, D66 en de PVDA gemaakte afspraken gehouden  zoals  om meer bossen aan te leggen en de vervuiling door Multinationals zoals Shell enAkzo-Nobel,  zoals ook het terugdringen van enorm hoge concentratie aan ziekmakende fijnstoffen in de lucht, zelfs  op dringend verzoek van de EU,  in Nederland fors terug te dringen.


Rutte III leugens over Klimaat. Presentatie door Hans Labohm in het stadhuis te RotterdamProfessor weerlegt de klinklare Klimaatleugens van Al Gore, Merkel, Juncker,  Rutte, Jetten, Nijppels, Kamp en de populist Klaver van Groen LinksThe Great Global Warming Swindle – Full Documentary HD


The Great Global Warming Swindle caused controversy in the UK when it premiered March 8, 2007 on British Channel 4. A documentary, by British television producer Martin Durkin, which argues against the virtually unchallenged consensus that global warming is man-made. A statement from the makers of this film asserts that the scientific theory of anthropogenic global warming could very well be “the biggest scam of modern times.”

According to Martin Durkin the chief cause of climate change is not human activity but changes in radiation from the sun. Some have called The Great Global Warming Swindle the definitive retort to Al Gore’s An Inconvenient Truth. Using a comprehensive range of evidence it’s claimed that warming over the past 300 years represents a natural recovery from a ‘little ice age’. According to the program humans do have an effect on climate but it’s infinitesimally small compared with the vast natural forces which are constantly pushing global temperatures this way and that. From melting glaciers and rising sea levels,

The Great Global Warming Swindle debunks the myths, and exposes what may well prove to be the darkest chapter in the history of mankind. According to a group of leading scientists brought together by documentary maker Martin Durkin everything you’ve ever been told about global warming is probably untrue. Just as we’ve begun to take it for granted that climate change is a man-made phenomenon, Durkin’s documentary slays the whole premise of global warming. “Global warming has become a story of huge political significance; environmental activists using scare tactics to further their cause; scientists adding credence to secure billions of dollars in research money; politicians after headlines and a media happy to play along. No-one dares speak against it for risk of being unpopular, losing funds and jeopardizing careers.”


Gezondheidsschade GSM, UMTS, DECT, Wifi, Straling, Zendmasten, Electrosmog.UMTS straling is ongezond Zembla deel 4 / 5Het maakt de politiek zoals de regering Rutte III niets uit dat miljoenen mensen agv de straling ziek worden. Het gevaar word steeds groter en groter. De zorgwekkende sraling-klachten en ziekteverchijnselen zijn overduidelijk aangetoond.

De Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) gaven eerst na druk door pers en media toe dat elektromagnetische velden zoals UMTS van mobiele zendmasten “effecten” hebben op het lichaam, maar ze weigeren de negatieve gezondheidsschade agv langdurige blootstelling aan de straling publiek te maken. De Gezondheidsraad beroept zich namelijk alleen maar op de Zwitserse studie naar de gezondheidsgevolgen van kortdurige UMTS-straling. In dit onderzoek werden proefpersonen slechts drie kwartier blootgesteld aan hoogfrequente niet-ioniserende EM-velden, en dat leverde ‘geen negatief resultaat’ op. In de realiteit worden mensen 24 uur per dag levenslang aan de straling blootgesteld. De schade die hieruit volgt heeft men niet onderzocht,of men wil de gevolgenvanlangdurige blootstelling aan straling niet publiek maken.

Uit andere wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter wel dat er van alles mis is met UMTS straling. Niet voor niets zijn de stralingsnormen in België sterk verlaagd. In Nederland is de norm 61 Volt per meter (V/m). Dit zou zo snel als het maar kan naar 0,6 V/m moeten. Het aantal UMTS-masten moet vooral in het dichtbevolkte Nederland drastisch verminderen, maar daar zit de hebzuchtige en corrupte regering Rutte III niet om te springen. RUTTE III heeft immers 3 miljard euro besteed aan zendlocaties en men wil ondanks het feit dat miljoenen burgers gezondheidsklachten van de straling krijgen zoals lusteloosheid, oorsuizen(piep-ruis en fluittonen in het hoofd), depressies, slaapstoornissen, en andere aandoeningen zoals slechtziendheid, geen actie ondernemen en het aantal zendmasten en de stralingsintensiteit verminderen. Rutte III gaat ook nog eens het nog veel meer schadelijke 5G netwerk uitrollen tegen de dringende adviezen in van de top-experts waaronder 40 professoren. Hersenspecialisten waarschuwen nu alreeds dat het aantal hersentumoren op basis van deze negatieve ontwikkeling in Nederland minstens met 500 procent zal toenemen agv langdurig gebruik van mobiele telefonie en straling zoals van zendmasten.Dariusz Leszczynski, Adjunct Professor of Biochemistry, University of Helsinki, speaking at Griffith University, Brisbane, August 2017.
International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields Martin BlankIs straling van mobiel en wifi schadelijk?Lord Christopher Monckton – Global Warming is a HoaxReferentiesGeplaatst in Column, Gezondheid, Internet, Love, Nieuws, Petities | Getagged , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen