SVN Statuten


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SVN Statuten

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Samen Voor Nederland is de landelijke beweging en neemt (zodra officieel is vastgelegd) deel aan de landelijke verkiezingen voor de 2de kamer, provinciale en regionale verkiezingen

ARTIKEL 1

a De vereniging  draagt de naam Samen Voor Nederland.
b Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
c De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 2

ALGEHELE DOELSTELLING

1 SVN stelt zich ten doel met vereende kracht de democratie te herstellen en de welvaart eerlijk te verdelen en op te komen voor de rechten van alle mensen.

2 SVN wil de orde herstellen zodat geen landgenoot te lijden heeft onder onrecht, discriminatie, verdrukking en armoede.

3 SVN maakt zich sterk voor de samenleving met als fundament de universele verklaring van de rechten van de mensen.

4 SVN werkt samen voor al hetgeen de vrijheid, veiligheid, gezondheid, welvaart en welzijn van allen in Nederland bevorderd

5 De basis van SVN: De Universele Rechten van de Mensen en de Grondwet.

Artikel 2 b

Diverse Programmapunten

eerlijke verdeling van de welvaart

invoering betaalbaar nationaal ziekenfonds zonder eigen risico

gekozen burgemeester,

invoering basis inkomen, inflatiecorrectie, verhoging minimum loon, afschaffing leenstelsel

veilig stellen van het pensioen, indexatie, pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar

behoud zorgtoeslag en huurtoeslag

belasting en accijns verlaging

herstel van de publieke sector, zorg, onderwijs, wonen, vervoer, energie, waarbij deze centraal worden bestuurd zonder winstoogmerk

hardere  aanpak van veelplegers criminaliteit, krachtige preventie, afschaffing taakstraf,

scheppen meer banen en betere afstemming van vraag en aanbod

bouw 200 000 sociale huurwoningen

aanstelling van 100 000 zorgwerkers, allen in vaste overheidsdienst, goede zorg voor allen

strafrechtelijk aanpakken, van corruptie en radicale terreurgroepen en hun sponsors zoals vvd d66 groen links

koestering van de natuur, aanplant 300 000 hectare bos ,verbod op boomkap en vervuilende biomassa-centrales en windmolens

Pro Life

parlementaire enquetes over biomassa, coronahoax, chemtrails, mh17, schiphol etc

strafrechtelijke vervolging van rutte en zijn handlangers

zuivering van  NPO  NOS ( verbod op valse propaganda en fake nieuws)

versterken politie en defensie, dierenpolitie

harde straffen voor veelplegers, verkrachters, pedofielen, corrupte bestuurders, dierenbeulen, afschaffing taakstraffen.

Nexit, volledig herstel van de onafhankelijkheid,

afschaffing Koningshuis

nietig verklaring van Marakesch/ Schengen

Nederland uit de EU, herinvoering van de gulden, strikte bewaking van lands grenzen, maximaal beperken instroom.

bevorderen van de handel met Europese en niet Europese landen.

meer programma punten zoals gepubliceerd onder “Standpunten” in de SVN Ledenkrant

 

2.2 De partij tracht haar doel verder te bereiken door:

a. Het ontwikkelen en verbreden van de voornoemde programmapunten op het gebied van de nationale politiek en in alle gelederen van het bestuur.
b. het benoemen van kandidaten van een onbesproken gedrag voor de kieslijst en het middels alle beschikbare krachten en middelen bevorderen van de verkiezing van de voorgedragen kandidaten;
c. het vastleggen van SVN doelstellingen in het partij- en verkiezingsprogramma;
d. het houden van algemene vergaderingen;
e. in samenwerking met gelijkgestemde lokale, regionale, provinciale en/of landelijke politieke groeperingen, haar doelstellingen te verwezenlijken;
F door middel van democratische, innoverende activiteiten samenwerken voor een veilige, rechtvaardige, vrije en welvarende samenleving
g. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

ARTIKEL 3 LEDEN EN TOELATING

3.1 Lid van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen van achttien (18) jaar en ouder, die beschikken over een geldig Nederlands identiteitsbewijs of paspoort. Lidmaatschap van SVN betekent automatisch dat men lid is van de landelijke politieke vereniging SVN met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Bij aanmelding dient men de uitgangspunten en doelstellingen van de landelijke politieke vereniging SVN te onderschrijven.
3.2 De vereniging kent leden, adspirant-leden, sympathisanten en donateurs. De inhoud van deze begrippen en de daaraan verbonden rechten worden nader uitgewerkt bij of krachtens het huishoudelijk reglement.
3.3 In bijzondere gevallen kan aan een lid de titel “Erelid” dan wel “Lid van verdienste” worden verleend. Nadere regels hieromtrent worden gesteld bij of krachtens het huishoudelijk reglement.
3.4 Het bestuur van de vereniging houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Van een adreswijziging geeft het lid terstond kennis aan het secretariaat. Alle voor het lid bestemde kennisgevingen kunnen geschieden aan het door hem opgegeven adres.
3.5 Het bestuur beslist over de toelating van een lid op diens schriftelijke aanvraag bij het secretariaat. Nadere regels hieromtrent worden gesteld bij of krachtens het huishoudelijk reglement. Een besluit tot niet-toelating kan slechts worden genomen op gronden, ontleend aan deze statuten.
3.6 Het lidmaatschap is persoonlijk, op naam gesteld en is niet vatbaar voor overdracht of overgang.
3.7 In overleg met de landelijke politieke vereniging SVN wordt jaarlijks de wederzijdse afdracht van financiële bijdragen vastgesteld naar aanleiding van het aantal leden. Nadere regels hieromtrent zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
3.8 leden zijn natuurlijke personen van 18 jaar of ouder die zich schriftelijk als lid hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn aangenomen. Hiervan blijkt een door het bestuur afgegeven verklaring. In geval van niet-toelating kan een door de algehele ledenvergadering in te stellen Commissie van Beroep alsnog tot toelating besluiten. De algehele leden vergadering zal stemmen over de toelating naar aanleiding van het advies van de commissie van beroep
3.9 a leden zijn gehouden aan de naleving van de grondwet en aan de statuten en het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 4 DONATEURS

4.1 Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te eindigen.
4.2 Donateurs zijn van harte welkom aan de partij naar gelieve een geldelijke bijdrage of bijdrage in de vorm van roerende goederen te schenken, waarvan een minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
4.3 Alle schenkingen van donateurs worden bijgehouden door de penningmeester en fiscaal verantwoord door de notaris en door de penningmeester.
4.4 Donateurs evenals leden hebben het recht op inzage in de boekhouding en de balans van de inkomen en bestedingen.

ARTIKEL 5 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

5.1 Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging van de zijde van het lid;
c. door opzegging door de partij;
d. door ontzetting door de partij.
5.2 Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
a. Deze kan geschieden indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan het lidmaatschapsvereiste, vermeld in artikel 3 lid 1, indien een lid enige verplichting jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. Opzegging door het bestuur is onherroepelijk en er staat geen beroep tegen open.
5.3 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
a. Het bestuur kan een lid die handelt in strijd met de wet of met de statuten, reglementen of besluiten van de partij of de partij op onredelijke wijze benadeelt, ontzetten van het lidmaatschap. Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden.
b. Het bestuur kan een lid schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal drie (3) maanden. Het geschorste lid ontvangt binnen deze periode de beslissing of een schorsing al dan niet wordt omgezet in opzegging dan wel ontzetting.
5.4 Het bestuur kan een lid schorsen of het lidmaatschap stoppen als het betreffende lid de naam van de partij schaad, de statuten en het huishoudelijk reglement niet naleeft en/of zich schuldig maakt aan overtredingen van de grondwet.
5.5 Het bestuur kan ten alle tijden de statuten en het huishoudelijk reglement inzake het lidmaatschap wijzigen.

ARTIKEL 6 GELDMIDDELEN

6.1 De geldmiddelen van de partij bestaan uit :
a. lidmaatschapsgelden;
b. donaties en schenkingen;
c. subsidies van overheidswege, mede via de landelijke vereniging SVN;
d. legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
e. alle overige baten.
6.2 Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag, op voorspraak van het bestuur, wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 7 ONVERENIGBAARHEDEN

7.1 Het lidmaatschap van de vereniging is onverenigbaar met lidmaatschap en/of kandidaatstelling voor enige andere politieke partij of groepering voor een vertegenwoordigend orgaan op Europees, landelijk en lokaal niveau.

7.2 Het kandidaat zijn voor en het lidmaatschap van enig orgaan binnen de partij is onverenigbaar met het lidmaatschap van enige andere lokale politieke partij.

7.3 Overige onverenigbaarheden met betrekking tot het lidmaatschap van andere vertegenwoordigende lichamen en bestuursfuncties binnen de vereniging worden bij huishoudelijk reglement geregeld, e.e.a. gerelateerd aan de Nederlandse Kieswet.

ARTIKEL 8 DE PARTIJORGANISATIE

8.1 De partij kent de volgende organen:
a. De algemene vergadering
b. Het bestuur
c. Commissies (al dan niet ad-hoc)
8.2 De algemene vergadering is het hoogste orgaan voor de partij als geheel, het bestuur is het hoogste bestuursorgaan voor de partij als geheel.
8.3 Bij of krachtens de in het huishoudelijk reglement gestelde criteria wordt de nadere inrichting van de organisatie geregeld.
8.4 Partijfuncties zijn alle functies binnen de in dit artikel genoemde algemene en bijzondere organen, alsmede binnen alle overige bij of krachtens deze statuten dan wel het huishoudelijk reglement ingestelde organen, met uitzondering van de algemene vergaderingen.

ARTIKEL 9 DE ALGEMENE VERGADERING

9.1 De algemene vergadering komt zo vaak bijeen als bij of krachtens het huishoudelijk reglement is geregeld, doch tenminste eens per jaar, uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten, bedoeld in artikel 21.3;
b. zo nodig het vaststellen en of aanvullen van het politieke programma en de kandidatenlijsten;
c. zo nodig voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.
9.2 Aan haar komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De algemene vergadering kan slechts besluiten nemen over onderwerpen die in de agenda zijn opgenomen.
9.3 Andere vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
9.4 Voorts is het bestuur verplicht op schriftelijk verzoek als bij of krachtens het huishoudelijk reglement is geregeld, tot bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na de indiening van het verzoek.
9.5 Indien aan het verzoek, binnen veertien (14) dagen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping op de wijze zoals in de statuten of het huishoudelijk reglement bepaald.
9.6 De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

ARTIKEL 10 TOEGANG EN STEMRECHT

10.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden.
10.2 Geen toegang tot de vergadering hebben geschorste leden.
10.3 Stem- en spreekrecht hebben de leden die minimaal twee (2) maanden lid zijn van de partij.
10.4 Nadere regels betreffende stem- en spreekrecht worden bij of krachtens het huishoudelijk reglement gesteld.
10.5 Over toelating van anderen dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

ARTIKEL 11 VOORZITTER EN NOTULEN

11.1 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid een door het bestuur benoemde dagvoorzitter.
11.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur benoemde notulist, notulen gehouden. De notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

ARTIKEL 12 BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

12.1 Voor zover de statuten, huishoudelijk reglement of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
12.2 Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

ARTIKEL 13 BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING

13.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping voor de algemene vergadering geschiedt door publicatie op de website van de partij, per email en/of per brief.
13.2 De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste één (1) week, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
13.3 Bij oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het in artikel 23 vernoemde omtrent statutenwijziging bepaalde en in het huishoudelijk reglement gestelde.

ARTIKEL 14 DE COMMISSIES, ADVIES-/OVERLEGRADEN EN WERKGROEPEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN / OF HET BESTUUR

14.1 Voorzover niet tredend in de bevoegdheden van de algemene en bijzondere organen genoemd in artikel 8, kan de algemene vergadering commissies dan wel advies- en/of overlegraden instellen ter uitvoering van de door de algemene vergadering nader omschreven opdrachten.
14.2 De algemene vergadering kan in elk geval al dan niet permanent de navolgende commissies instellen.
a. Een kascontrole commissie welke belast is met het financiële toezicht van de partij;
b. Een stemcommissie welke belast is met de organisatie van de verkiezing van leden van besturen, kandidaten, commissies en vertegenwoordigers.
c. De juridische commissie welke belast is met de controle op de juridische aspecten en de arbitrage binnen de partij.
d. De politieke commissie welke belast is met het opstellen en actualiseren van het verkiezing programma.
e. De PR en Media commissie welke belast is met de promotie, publieke voorlichting en presentatie van de partij.
14.3 Overige commissies in te stellen door het bestuur.
14.4 Het bestuur is bevoegd tot instelling van werkgroepen.
14.5 Bij of krachtens het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld, dan wel bij het instellingsbesluit, inzake voornoemde organen.
14.6 Ten aanzien van de duur van het lidmaatschap van deze organen kan niet worden geregeld dat deze de termijn van drie (3) jaren overschrijdt.

ARTIKEL 15 HET BESTUUR

15.1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) natuurlijke personen.
15.2 Het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld en dient bij voorkeur een onevenredig aantal te bedragen.
15.3 De leden van de vereniging kiezen rechtstreeks het bestuur op een nader bij het huishoudelijk reglement te bepalen wijze.
15.4 De verkiezing van de bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering.
15.5 Elk bestuurslid behalve de voorzitter kan ten allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering indien daartoe moverende redenen zijn. Een schorsing eindigt, indien niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag is besloten.
15.6 Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen waarbij minimaal 10 000 geldige stemmen moeten zijn uitgebracht.
15.7 Een niet voltallig bestuur blijft, zolang niet in de vacature(s) is voorzien, bevoegd tot uitvoering van de lopende zaken.
15.8 Het bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien.

ARTIKEL 16 FUNCTIES EN ROOSTER

16.1 Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende gekozen leden:
a. De voorzitter,
b. De secretaris,
c. De penningmeester
d. Overige leden
16.2 Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
16.3 Ieder bestuurslid heeft zitting voor een tijd van drie (3) jaar, doch is terstond herkiesbaar.
a. De leden van het bestuur treden periodiek af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
b. Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen dat een zittend bestuurslid tegen zijn wil défungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
c. Degene die tussentijds ter voorziening in een vacature wordt gekozen, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

ARTIKEL 17 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

17.1 Het bestuur is belast met het besturen van de partij.
17.2 Het bestuur heeft, naast het in algemene zin leiding geven aan de partij, in ieder geval de verantwoordelijkheid aan de algemene vergadering voorstellen te doen aangaande:
a. de begroting;
b. de reglementen;
c. het politieke programma;
d. De beleidsvoornemens.
17.3 Bij of krachtens het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld omtrent taak en omvang van het bestuur, alsmede de wijze waarop de taak wordt uitgeoefend, en hoe en wanneer omtrent de taakuitoefening verantwoording aan de leden wordt afgelegd; in ieder geval gaat de jaarlijks in te dienen begroting vergezeld van beleidsvoornemens.
17.4 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot politieke samenwerking, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, hierover legt het bestuur achteraf verantwoording af op de algemene vergadering.
17.5 Het bestuur is belast met de algemene leiding van de partij en met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
17.6 Het bestuur is bevoegd aanvullende reglementen vast te stellen voor huishoudelijke en politieke vergaderingen, mits deze niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 18 BESTUURSVERGADERING

18.1 De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering in de door de voorzitter gekozen vervanger voor het voorzitterschap.
18.2 De secretaris van het bestuur of de bij diens afwezigheid door de voorzitter aangewezen aanwezige houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende vergadering van het bestuur worden vastgesteld.
18.3 In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één (1) stem uit. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
18.4 Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, bij staken van de stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes.
18.5 Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits schriftelijk, per telefax, telex of e-mail en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bij het notulenboek bewaard.
18.6 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangen. De oproeping tot de vergadering geschiedt door middel van een convocatie, vermeldende de te behandelen onderwerpen, gericht aan elk bestuurslid afzonderlijk.
18.7 Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen.
18.8 Indien in een vergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook al is niet aan de in lid 6 van dit artikel vermelde voorschriften voldaan.

ARTIKEL 19 VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE

19.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
19.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester (echter niet de secretaris of penningmeester alleen).
19.3 Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
19.4 Geen enkel bij of krachtens deze statuten of het huishoudelijk reglement in te stellen orgaan heeft zelfstandige rechtspersoonlijkheid, tenzij dit nadrukkelijk in deze statuten of het huishoudelijk reglement, is vermeld.

ARTIKEL 20 VERENIGINGSJAAR, JAARVERSLAG, EN VERANTWOORDING

20.1 Het vereniging – en boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
20.2 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar (behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering) een verslag uit over de gang van zaken in de partij en over het gevoerde beleid.
20.3 Het bestuur legt de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner dan wordt daarvan, onder opgave van redenen, melding gemaakt.
20.4 Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
20.5 De algemene vergadering kan jaarlijks een kascontrolecommissie benoemen van ten minste drie (3) leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
20.6 De kascontrolecommissie onderzoekt in dat geval de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
20.7 Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de partij te geven.
20.8 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de partij en van alles betreffende de werkzaamheden van de partij, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de partij kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht de in lid 21.3 en de in de vorige zin bedoelde bescheiden zeven (7) jaar te bewaren.

ARTIKEL 21 KANDIDAATSTELLING EN INTERNE VERKIEZINGEN

21.1 Het lidmaatschap van de vereniging is vereist om kandidaat te staan voor en de vereniging te vertegenwoordigen in enig vertegenwoordigend orgaan, en is tevens vereist om kandidaat te staan voor en lid te zijn van enig bestuursorgaan binnen de vereniging, uitzondering op het lidmaatschapsvereiste kan van toepassing zijn voor de leden van de Raad van Advies en de leden van de Werkgroep(en).
21.2 Leden, die voor enige partijfunctie binnen de vereniging of namens de vereniging voor een lidmaatschap van enig vertegenwoordigend lichaam in aanmerking wensen te komen, moeten een door het bestuur opgestelde verklaring ondertekenen en een bewijs van goed gedrag overleggen , waaruit blijkt dat zij niet betrokken zijn geweest bij delicten, handelingen, uitingen of voor¬vallen, waaruit een fascistische of racistische gezindheid blijkt.
21.3 De in het eerste en het tweede lid bedoelde leden moeten:
a. gedurende zes (6) maanden voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid zijn van de vereniging;
b. uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan.
21.4 Het bestuur kan dispensatie verlenen van de in dit lid genoemde lidmaatschapstermijnen. Het doet dit niet dan op basis van een deugdelijk gemotiveerd voorstel van het bestuur.
21.5 Van kandidaten voor vertegenwoordigende functies kan verwacht worden dat zij verklaren bereid te zijn een van toepassing zijnde afdracht regeling toe te passen en bereid te zijn toepassing te geven aan een bij of krachtens het huishoudelijk reglement voorziene voorkeur stemregeling.
21.6 Overige vereisten inzake lidmaatschapstermijnen bij kandidaatstellingen worden geregeld bij of krachtens het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 22 WIJZIGING VAN DE STATUTEN

22.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit genomen in een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
22.2 Zij die de oproeping tot algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de afgevaardigden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
22.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin minstens 10 000 stemgerechtigden tegenwoordig zijn.
22.4 Is in deze vergadering niet de helft van de stemgerechtigden tegenwoordig, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier (4) weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, door de tegenwoordige stemgerechtigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde (2/3) en minimaal 10 000 uitgebrachte stemmen.
22.5 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ARTIKEL 23 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

23.1 De vereniging kan besluiten een Huishoudelijk Reglement in de stellen.
23.2 De algemene vergadering stelt in dat geval het huishoudelijk reglement vast; wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen geschieden op een algemene vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
23.3 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten. Bevoegdheden, die de statuten verlenen, worden nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
23.4 In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet in voorzien beslist het bestuur, onverminderd haar verantwoording tegenover de algemene vergadering.
23.5 Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels omtrent;
a. Leden en lidmaatschap;
b. Financiën en organisatie;
c. Bestuur en vergaderingen;
d. Kandidaatstelling, besluiten en stemming;
e. Organen en commissies;

ARTIKEL 24 ONTBINDING VAN DE VERENIGING

24.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van artikel 23 is van overeenkomstige toepassing.
24.2 De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

ARTIKEL 25 REGLEMENTEN

25.1 De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
25.2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
25.3 Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 23 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
25.4 In alle overige gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur van de vereniging.

Voor meer informatie zie aub  SVN FACEBOOK

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&