Stan


Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Nederland


Samenwerken en liefdevol opkomen voor elkander is het devies, voor vrijheid, welzijn, vrede in de wereld. Alle mensen  dienen eerlijke kansen te hebben en alle middelen om gelukkig te kunnen leven. Ruttes Kartel stort met Claus Swab ons mooie land in de afgrond van de EU en WEF.  Laten we de handen ineenslaan om de door Swab, Merkel en Ruttes Kartel  veroorzaakte  ellende op te lossen zodat er een einde komt aan het  onrecht, de corruptie, onveiligheid, ongelijkheid, armoede, ziekte, zorgnood, woonnood, vernietiging van de natuur  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van corruptie, verraad en  wanbeleid van Ruttes Kartel, de leugenmedia en de EU.

Vrijheid is ons hoogste goed!

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland  een mooi veilig vrij gezond en onafhankelijk sterk en welvarend land voor alle landgenoten.!

Ik nodig U uit om lid te worden van  Samenwerken Voor Nederland via  de FB Samenwerken v Nederland groep om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijke Sociale Democratische Welvarende  Republiek der Nederlanden.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2022

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Stan Standpunten

Samenwerking voor Nederland 2021

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

geel

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Standpunten

* Verbod op elke vorm van prikdrang  door de regering en media, het aanklagen en berechten van alle prikmisdadigers zoals de leugenaars Rutte en de Jonge.

* Oneervol ontslag en de berechting van Rutte en Co  wegens, wanbeleid, klimaatzwendel, machtsmisbruik en financiering van oorlogsmisdadigers zoals in Yemen, Oekraine, Syrie, landverraad ( art 93 WBVSR), corona misdaad/prikmisdaden tegen de mensheid/schenden van de code van Neurenberg. Strafrechtelijke vervolging van alle  Rutte4 kartel misdadigers en handlangers.

*Politici die de wet over treden moeten veroordeeld worden net zoals een ieder die de wet over treed.

* Strikte naleving van de grondwet, EVRM en Code van Neurenberg.

* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de nieuwe kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben. Corruptie keihard afstraffen.

* Justitie en Veiligheid fors verbeteren. Meer en betere preventie. Hardere aanpak van misdaad. Echter geen politiestaat maar wel meer veiligheid door beter beleid  meer preventie en handhaving etc.

* Corrupte politici ontslaan, daders aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen.

* Eerlijke verdeling van de welvaart.

* Nederland dient alle banden te verbreken met het WEF en WHO, aangezien beide organisaties  zich schuldig maken aan o.a. discriminatie/fraude en het schenden van de rechten van de mensen /Code v Neurenberg

* Herstel van de Gehele Publieke Sector

* Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen,  als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector, afschaffing Eigen Risico. Goede zorg voor allen. Centralisatie vd de gehele Publieke Sector, goedkopere betere dienstverlening.

* Parlementaire enquetes naar o.a. Zwendel mbt AWBZ miljarden/en Vaccinbedrog

* Totale afschaffing woekerwinst marktstelsel. Goede betaalbare zorg  en publieke diensten zoals energie water vervoer telefonie etc voor alle Nederlanders.

* Geen vaccinatie plicht. Geen QR- prikdictatuur! Geen prikplicht! Geen lockdowns. Geen  Mondkapjesplicht. Geen medicijnen dwang. Strikte Naleving van de Resoluties van de Raad van Europa, volledige waarborging van recht op zelfbeschikking. Strikte naleving van de Code van Neurenberg

* Afschaffen inhumane orgaandonor wetgeving.

* Oplossen woonnood, stop de massa-immigratie/bevorderen doorstroom, bouw 150 000 sociale huurwoningen/stop discriminatie van daklozen/help alle daklozen aan een woning

*  Woningbouw van natuurlijke materialen, meer hoogbouw maar geen bouw in natuurgebieden en ook niet op boerenland.  Het drastisch beperken van instroom  wegens het bevorderen vd leefbaarheid/ klimaat/ welzijn/ veiligheid/ natuurbehoud etc.

* Afschaffing subsidies voor de onduurzame en vervuilende  brandgevaarlijke zonnepanelen/ windmolens/verbod op plaatsen van windmolens en andere flora en fauna verziekende rotzooi.

* Invoeren van het Bindend referendum zoals in Zweden

* Referendum over Abortus, Afschaffing van het  Koningshuis, Nexit, beperking massa instroom/ herziening strafrecht  en andere belangrijke onderwerpen

* NPO fors inperken en reorganiseren, weg met leugenpropaganda,  meer opbouwend inspirerend nieuws, kunst, muziek diversiteit, goede educatie, voor de vrede, verbod op oorlog ophitsing en klimaatleugens, meer jeugd op tv,  meer aandacht voor sport, het verbeteren vd gezondheid, ouderen, waarheidsvinding, wegzuiveren de valse WEF oorlog propaganda. Ethische gedragscode media en journalisten. Verbod op blasfemie/vloeken bij NPO. Geen 1 miljard euro  belasting geld per jaar naar de NPO. De NPO dient grotendeels zelf voor de nodige inkomsten te zorgen.

* Algehele Belastingverlaging, verminderen belastingdruk en de BTW fors verlagen.

* Accijnzen brandstoffen, gas, tabaksartikelen en drank fors omlaag. Deze zijn minstens 45% hoger dan in andere landen BTW op levensmiddelen naar 5 procent maximaal.

* Investeren in een mensvriendelijk toegespitst onderwijs en in werkgelegenheid. Afstemmen van vraag en aanbod. Innovatie en meer investeren in Know How, ICT en kennistechnologie. Studenten alle kansen geven om zich te ontplooien door studie training en praktijkervaring. Meer leraren en minder automatisering.

* Alle Nederlandse boeren behouden, koesteren en compenseren voor de door Rutte & Co veroorzaakte schade. Strafrechtelijke vervolging van allen die meetresultaten hebben vervalst, en van Rutte & Co die op een vreselijk gemene en criminele wijze de Nederlandse Boeren en Economie hebben aangevallen en een niet te overziene schade  en onverwoordbaar leed hebben aangericht.

* Pensioenleeftijd naar 60 jaar, vrijwillig doorwerken toegestaan.

* Indexeren pensioen. Ouderen hebben 100 procent op het gespaarde pensioen!

* Verhogen minimumloon. Inflatie correctie.

* Koester het kindgebonden budget en kinderbijslag.

* Belastingvrije voet naar 20 000 E.

* Afschaffing schenk- en erfbelasting

*Het Eigen Risico,  is je reinste diefstal/een misdaad. Het ER moet worden opgeheven. En alle gelden die werden binnengehakt  sinds de illegale invoering , moeten met TWK terug betaald worden aan  alle  door Rutte gedupeerde burgers

* Afschaffen leenstelsel. Studeren moet lonen. Herinvoering studiebeurs. Onderwijs verbeteren  zoals door  meer goed opgeleid personeel.

* Verbod op het opdringen van pedofilie  zoals door de regering Rutte/WEF door leerkrachten. Het lesmateriaal dient gezuiverd te worden van staatspropaganda/demonisering.  Scholen en instellingen die  ruttes wanbeleid incl het propageren van pedofilie uitvoeren  dienen geen  subsidie of een vergunning maar een zware straf te krijgen. Leraren die  onze jeugd verpesten zoals door het prijzen van /extremisme, misdaden en pedofilie  en die bezig zijn misdaden tegen de burger en de kinderen op staande voet ontslaan en vervolgen/ minimaal 5 jaar celstraf en persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade door het opleggen van een boete van minimaal 25 000 Euro per gepleegd delict.

* Gratis melk, vers fruit op scholen. Gratis ov en schoolzwemmen voor alle studerenden. Maximaliseren  preventie, voorlichting en investeren in gezondheid en veiligheid. EHBO en BHV in lespakket.

*Voorkomen van steekgeweld en openbaar geweld door meer toezicht en preventie op scholen. Herziening van jeugdstrafrecht, bijstellen naar de leeftijd van 12 jaar.  Steekgeweld voor alle leeftijden kan alleen door harde straffen/educatie  worden teruggedrongen in combinatie met betere handhaving preventie.

*Afschaffen van slappe taakstraffen. Herzien van strafrecht naar de eisen van de tijd gezien de toename van misdaad zoals openbaar geweld tegen ouderen en ernstige jeugd misdaad in georganiseerd verband. Jeugdrecht tot en met de leeftijd van 12 jaar.

* Investeren in Kunst en Muziek. Eerlijke besteding van subsidies en geen  vriendjespolitiek discriminatie.

* Meer geld, minstens 500 miljoen euro per jaar  investeren in voorlichting  en preventie en nieuwe geneeswijzes, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van bacteriofagen ter voorkoming en bestrijding van een veelheid aan infectie ziekten en fors investeren in  het ontwikkelen en ter beschikking stellen van betaalbare natuurlijke geneesmiddelen tegen oa Alzheimer/Kanker.

*Stop de discriminatie van de boeren, provincialen, vissers, ouderen, lager opgeleiden, armen, de  LBTG gemeenschap en ontelbaar veel anderen die door de regering worden gediscrimineerd door middel van  oneerlijke regels, wetten zoals ook het dmv subsidies oneerlijk voortrekken van mensen op basis van de art 1 genoemde kenmerken. Totaal afschaffen van het  Huis van Oranje.

* Strafrechtelijk vervolgen van de extremisme/terreur sponsors naar goed Hollands Recht. Naleving van art 1 is noodzaak.

* Oplossen werkloosheid door investeringen in Know-How, Kennis, ICT technologie, voedselbossen, medisch onderzoek, slimme afstemming vraag en aanbod.

* Bevorderen inspraak van de burgers,  eerlijk informeren en geen loze beloftes,  het bestraffen van  leugens,  kartel vriendjes politiek en rookgordijnen van ruttes criminele bende en de door ruttes bende bestuurde media etc.

*Saneren van de valse propaganda NPO. De NPO dient objectief, bijdragend veelzijdig, inspirerend, gevarieerd en onderhoudend te zijn met een ruim aanbod ten dienste van alle mensen in het land. NPO dient geen  valse reclamemachine voor de heersende elite te zijn maar een omroepstelsel ten dienste van alle  burgers. Meer aandacht voor  cultuur, muziek, kunst, architectuur, natuur, sport, gezonde leefstijl, gezond koken etc. Meer aandacht voor de jeugd en de ouderen.

* Centralisering arbeidsvoorziening. Doelgerichte dienstverlening ten dienste van de werknemer en werkgever. Stop woekerwinst subsidie verspilling.

*Subsidie voor stoken op gas. Verbod op boomkap, verbod vervuilende Biomassa en niet duurzame warmtepompen/ zonnepanelen en onduurzame windmolens. Compenseren investeerders/ gedupeerde burgers zoals de boeren.

* Tegen de onzinnige klimaatmaatregelen, geen gas-verbod maar subsidie voor gebruik van schoon aardgas. Verbod op de ziekmakende vervuilende biomassa-energie en verbod op de boomkap. evenwel het structureel afbouwen van fossiele energie, en dat kan alleen dmv stapsgewijze aanwending van veilige Thorium-centrales.

* Groot vervuilers Multinationals aanpakken. Zuiveren en  de schade laten betalen. Vervuilende Multinationals zoals Shell , Dupont, Tata Steel en Vatenfall weren en maximaal beboeten en straffen wegens de vervuiling en de dodelijke gevolgen van hun  misdaden zoals giflozingen en uitstoot van giftige stoffen.

* Universele verklaring Rechten van de Mens opnemen in de grondwet

* Het Verdrag van Marrakesch herzien wegens schending van art 1 en de Universele Verklaring van de Mensenrechten zoals artikel 8

* NEXIT ! Grenzen goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, vrij onafhankelijk en beschermd tegen kwaadwillenden die willens en wetens  de wet schenden en misdaden plegen. Beperken instroom door doelgerichte preventie, grensbewaking, na berechting, uitstroom van criminelen. Bevorderen vrijwillige remigratie naar veilige landen voor het welzijn van betrokkenen. Meehelpen bij de opbouw van het land van herkomst(als daar vrede is). Humanitaire  hulp bieden aan met genocide bedreigde Zuid Afrikaanse boeren en mensen uit andere landen die in nood verkeren.

* Doelgerichte humanitaire hulp zoals voedsel en medicijnen in de eigen regio. Stopzetten financiering van oorlogen en terroristen  door  het kartel van Kaag en Rutte. Beperken instroom/bevorderen uitstroom. Het op natuurlijke wijze afstemmen van capaciteit/vraag en aanbod waarbij efficiency, het bevorderen van een schoon en veilig leefklimaat zoals ook investeren in personeel, en het reorganiseren van infrastructuur/ economie etc noodzakelijk zijn.

* Nederland dient honderd vrij en 100 procent baas te zijn over het eigen land. Een souverein Nederland zal beter dan ooit  zonder de vreselijke EU  beperkingen en de afdrachten floreren door de geweldige kracht van Nederland als producent, handelaar en als handelspartner met het buitenland.

* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland. Het pensioen is geen cadeau van de overheid maar gespaard geld van U, de burger en U heeft daar alle recht op !

* Verhoging minimumloon,zorgtoeslag en huurtoeslag ter bestrijding van de armoede.

.* Naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.

* Bindende Referenda voor belangrijke wetswijzigingen zoals afschaffen Koningshuis, referenda over abortus/ orgaan-donorwet/ etc.

* Nederland veiliger, vrijer, gezonder en schoner maken.

* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid

* Nationaliseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zorg dragen voor een duurzaam natuur- en bosbeleid. Berechting van de betreffende directies  wegens Klimaat misdrijven, de onder Kok/Balkenende/Rutte gepleegde verpesting van Nederlands wonderschone Natuur, zoals het vergiftigen van het landschap en de waterwegen.

* Bossen, Natuurgebieden koesteren onder beheer van de overheid. Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 135 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en biomassacentrales die kankerverwekkende roet en fijnstof uitstoten. Verbod op dure onrendabele vervuilende lawaai warmtepompen

* Verbod op Glyfosaat, zoals in Roundup en kankerverwekkende pesticides zoals van Bayer-Monsanto.

*De noodlijdende bouwsector  reguleren/  inzet op duurzaamheid/isolatie etc/ en als compensatie voor de teruglopende activiteiten agv Ruttes wanbeleid.  Stoppen van de sloop van architectuur in Nederland. Inzetten op herstel en cultuurbehoud. Maximaal terugdringen van de vervuiling en het gezonder maken van het Nederlandse leefklimaat.

*Woonnood realisatie van hogere en duurzame  multifunctionele woontorens in bepaalde regio maar geen New York Taferelen en volgepropte steden met lelijke hoogbouw die het aanzien van de stad ontsieren en het klimaat verzieken.

*Leegstand tegengaan. Alle leegstaande gebouwen zoals voormalige overheidsgebouwen die in bezit zijn gekomen van beleggers dienen voor een redelijke prijs opgekocht te worden en goed te worden heringericht voor het oplossen van de woonnood. Door de Staat beheerde Woningen dienen betaalbaar, veilig,en duurzaam te zijn en te voldoen aan de eisen van de tijd.  Eerlijke toewijzing aan studerenden, starters en daklozen. Geen voorkeursbehandeling voor wie dan ook maar een eerlijke verdeling Wonen is een recht voor iedereen

* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, hardere straffen voor dierenbeulen. Verbod op rituele slacht. Strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling gespecialiseerde handhaving en preventie eenheden voor de dieren-politie. Verbod op nertsfokkerijen en strafbaar stellen van de  gruwelijke jacht en slachtpartijen door het vreselijke Huis van Oranje en de zgn Bilderbergers.

* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod zijnde afbouw van 5 G wegens de significante gevaren voor de volksgezondheid, op advies van experts van over de hele wereld. ZSM een grondig onderzoek naar de gevaren en gezondheidsschade door  5g en ale andere vormen van straling zoals WIFI.

*Ministers en staatssecretarissen etc moeten voldoen aan functie-eisen zoals integriteit, geen nevenfuncties en belangenverstrengeling, geen aandelen in bedrijven zodat aandelenbedrog of beursbedrog  word uitgesloten, bij wanbeleid of corruptie dienen zij oneervol ontslagen en berecht te worden zonder onderscheid op afkomst of status.

* Strafrechtelijk vervolgen van alle corrupte bestuurders plus opleggen van hoge boetes zoals wegens de prikmisdaden en o.a. het via bedrog incasseren van burgers gelden.

* Instelling Constitutioneel Hof vd Toetsing en Handhaving van de Rechtspraak

* Zwaardere straffen voor veelplegers, pedofielen, hard drug dealers, verkrachters, moordenaars, terroristen. Totale hervorming TBS stelsel. Afschaffing vroegtijdige vrijlating en taakstraffen. Rechtvaardige handhaving en optimale preventie.

* Opheffing diplomatieke immuniteit v criminele diplomaten en ministers – Harde aanpak lobby, buitenlands geld, en andere manipulaties/witwassen  – Strafrechtelijke sancties en gevangenisstraf voor politici die te kwader trouw  opruien, liegen  en de wet schenden

* Defensie ten dienste van de bevolking. Betere opleiding, goed materiaal en hogere lonen voor personeel. Meer service-taken voor de maatschappij zoals verbeteren infrastructuur, dijkversterking, preventie en o.a. het bewaken van TBS klinieken om ontsnapping van gevaarlijke criminelen en voortvluchtige moordenaars te voorkomen.

* Nederland is via kiesbedrog de EU in gerommeld. Binnen de Republiek zal de grondwet leidend worden. NEXIT !

* De nieuwe Gulden zal volledig eigendom zijn van de Nederlandse bevolking.

* Verbod op Roundup en Wolman zouten, dat Arseen en Chroom 6 bevat en door banken en pensioenfondsen en door Rutte I II II IV PVDA GL criminelen verhandeld wordt onder de noemer duurzaamheid.

* Strikt verbod op  HAARP en chemische weer-mannipulatie. Onze luchtmacht opdracht geven het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen het besproeien met de ziekmakende chemtrails.

* Streng verbod op door Rutte goedgekeurde giflozingen zoals in de Rijn en de Maas. Strafrechtelijke vervolging van  gif-dumpers  met twk (50 jaar)

* Nationalisering van KLM. Nederland dient 100 procent eigenaar te zijn van KLM, dient niet beursgenoteerd  te zijn onder de naam Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (NLM).
* Stapsgewijze beperking vliegverkeer Schiphol. Herverdeling vliegverkeer.Beperking hinder en het zuiverder maken van de regio door  beperking luchtvaart smog.

* Subsidieren van het gebruik van schoon aardgas zoals in Duitsland.Geen subsidies voor onduurzame windmolens, warmtepompen  en kankerverwekkende biomassacentrales.

* Koesteren van de gehele Agrarische sector, betere beloningen voor boeren zoals door belastingverlaging, bevordering export. Zorgen voor nationale voedselonafhankelijkheid.

* Beperken van import uit landen waar op een niet duurzame en zeer vervuilende wijze tegen lagere kosten door loonslaven en de vreselijke kinderarbeid (strafkampen) word geproduceerd. Tegen oneerlijke concurrentie en  dmv  eerlijke invoerrechten de  import van schadelijke onduurzame producten uit andere landen maximaal beperken.  Zorgen voor een gezonde  “Made in Holland” handel en kostenbesparende doorvoer naar het buitenland etc.  Fors  investeren in  de ontwikkeling van natuurlijke medicijnen zoals  geneeskrachtige planten en kruiden medicijnen. 100 miljoen euro investeren in onderzoek naar een medicijn tegen kanker.

*Op basis van verkeerde metingen gedupeerde boeren compenseren,  het land terug geven aan de door ruttes kartel bedrog gedupeerde boeren. Herstelbetaling voor alle door Ruttes kartel gedupeerden.

* Gooi het peperdure  vreselijk slechte Klimaat akkoord in de prullenbak, verbod op aanleg lawaaierige onduurzame  pompn/windmolens en ziekmakende biomassa-centrales, investeren in isolatie, en echte groene oplossingen zoals meer gebruik van aardgas( belastingverlaging en subsidieren), het weigeren van vergunningen aan buitenlandse vervuilers  en het opleggen van strafboetes aan groot vervuilers zoals Shell, Vatenfall Tata-Steel, Dupont, Akzo Nobel, Schiphol. Het pakket aan oplossingen is groter, dit waren de hoofdpunten.

*Aanleg van 3 hypermoderne  veilige duurzame Thorium centrales als opstap naar een verstandige goed georganiseerde afbouw fossiele energie.

* Geen schimmige donaties aan politieke partijen en media

* Nederland uit de EU en de WHO

* Verbod voor kamerleden op lidmaatschap WEF

* verbreken van alle banden en verdragen met de WHO

* Koningshuis ontbinden en onteigenen

* Scheiding van staat & media zuivering van NPO

*  Oneervol ontslag. levenslang beroepsverbod en hoge boetes voor corrupte rechters / zuiveren van het OM

* Diverse andere bijdragende punten

Ik nodig U van harte uit om lid te worden van  SVN Facebook Groep voor het laatste nieuws en om deel te worden  en mee te werken aan de  transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

©opyright STAN 2020  All rights Reserved

Stan Rams

Amsterdam

25 11 2022