Stan


Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Nederland


Samenwerken en liefdevol opkomen voor elkander is het devies, voor vrijheid, welzijn, vrede in de wereld. Alle mensen  dienen eerlijke kansen te hebben en alle middelen om gelukkig te kunnen leven. Ruttes Kartel stort met Claus Swab ons mooie land in de afgrond van de EU en WEF.  Laten we de handen ineenslaan om de door Swab, Merkel en Ruttes Kartel  veroorzaakte  ellende op te lossen zodat er een einde komt aan het  onrecht, de corruptie, onveiligheid, ongelijkheid, armoede, ziekte, zorgnood, woonnood, vernietiging van de natuur  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van corruptie, verraad en  wanbeleid van Ruttes Kartel, de leugenmedia en de EU.

Vrijheid is ons hoogste goed!

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland  een mooi veilig vrij gezond en onafhankelijk sterk en welvarend land voor alle landgenoten.!

Ik nodig U uit om lid te worden van  Samenwerken Voor Nederland via  de FB Samenwerken v Nederland groep om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2022

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Stan Standpunten

Samenwerking voor Nederland 2021

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

geel

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Standpunten

*Opheffen van alle corona maatregelen, per direct !

* Oneervol ontslag Rutte en Co  wegens, wanbeleid, klimaatzwendel, machtsmisbruik en financiering van oorlogsmisdadigers zoals in Yemen, Oekraine, Syrie, landverraad ( art 93 WBVSR), corona misdaad/prikmisdaden tegen de mensheid/schenden van de code van Neurenberg. Strafrechtelijke vervolging van alle  Rutte4 misdadigers en handlangers.

*Politici die de wet over treden moeten veroordeeld worden net zoals een ieder die de wet over treed.

* Strikte naleving van de grondwet, EVRM en Code van Neurenberg.

* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de nieuwe kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben. Corruptie keihard afstraffen.

* Justitie en Veiligheid Fors verbeteren. Meer en betere preventie. Hardere aanpak misdaad. Echter geen politiestaat maar wel veiligheid door beter beleid etc.

* Corrupte politici ontslaan, daders aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen.

* Eerlijke verdeling van de welvaart.

* Nederland dient alle banden te verbreken met het WEF en WHO, aangezien beide organisaties  zich schuldig maken aan o.a. discriminatie/fraude en het schenden van de rechten van de mensen /Code v Neurenberg

* Herstel van de Gehele Publieke Sector

* Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen,  als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector, afschaffing Eigen Risico. Goede zorg voor allen. Centralisatie vd de gehele Publieke Sector, goedkopere betere dienstverlening.

* Parlementaire enquetes naar o.a. Zwendel mbt AWBZ miljarden/en Vaccinbedrog

* Totale afschaffing woekerwinst marktstelsel. Goede betaalbare zorg  en publieke diensten zoals energie water vervoer telefonie etc voor alle Nederlanders.

* Geen vaccinatie plicht. Geen QR- prikdictatuur! Geen prikplicht! Geen lockdowns. Geen  Mondkapjesplicht. Geen medicijnen dwang. Strikte Naleving van de Resoluties van de Raad van Europa, volledige waarborging van recht op zelfbeschikking. Strikte naleving van de Code van Neurenberg

* Afschaffen inhumane orgaandonor wetgeving.

* Oplossen woonnood, stop de massa-immigratie/bevorderen doorstroom, bouw 150 000 sociale huurwoningen/stop discriminatie van daklozen/help alle daklozen aan een woning

*  Woningbouw van natuurlijke materialen, meer hoogbouw maar geen bouw in natuurgebieden en ook niet op boerenland.  Het drastisch beperken van instroom zgn asielzoekers omdat daar geen ruimte en geen draagvlak voor is. Stoppen van discriminatie van woningzoekenden op huidskleur of komaf, dat betekent geen voorrang  meer geven voor zgn statushouders

* Afschaffing subsidies voor de onduurzame en vervuilende  Windmolens/Verbod op plaatsen Windmolens

* Invoeren van het Bindend referendum zoals in Zweden

* Referendum over Abortus, Afschaffing Koningshuis, Nexit, en andere belangrijke onderwerpen

* NPO reorganiseren, weg met leugenpropaganda,  meer opbouwend nieuws, kunst, muziek diversiteit, goede educatie, meer jeugd op tv,  meer aandacht voor ouderen, waarheidsvinding, wegzuiveren valse propaganda zoals bij de leugen stichting NOS. Ethische gedragscode media en journalisten. Verbod op blasfemie, discriminatie en laster zoals gevloek/ Verbod op Klimaatleugens door NPO.

* Algehele Belastingverlaging, verminderen belastingdruk en de BTW verlagen.

*Accijnzen brandstoffen, gas, tabaksartikelen en drank fors omlaag. Deze zijn  45% hoger dan in andere landen

* Investeren in een beter mensvriendelijk toegespitst onderwijs en in werkgelegenheid. Afstemmen van vraag en aanbod. Innovatie en meer investeren in Know How, ICT en kennistechnologie. Studenten alle kansen geven om zich te ontplooien en hun dromen waar te maken.

* Alle Nederlandse boeren behouden, koesteren en compenseren voor de door Rutte & Co veroorzaakte schade. Strafrechtelijke vervolging van allen die meetresultaten hebben vervalst, en van Rutte & Co die op een vreselijk gemene en criminele wijze de Nederlandse Boeren en Economie hebben aangevallen en een niet te overziene schade  en onverwoordbaar leed hebben aangericht.

* Pensioenleeftijd naar 60 jaar, vrijwillig doorwerken toegestaan.

* Indexeren pensioen. Ouderen hebben 100 procent op het gespaarde pensioen!

* Verhogen minimumloon. Inflatie correctie.

* Koester het kindgebonden budget en kinderbijslag.

* Belastingvrije voet naar 20 000 E.

* Afschaffing schenk- en erfbelasting

*Het Eigen Risico,  is je reinste diefstal/een misdaad en in strijd met art 1 en de mensenrechten. Het ER moet worden opgeheven. En alle gelden die werden geind sinds de illegale invoering , moeten met TWK terug betaald worden aan  alle  door Rutte gedupeerde en bestolen burgers

* Afschaffen leenstelsel. Studeren moet lonen. Herinvoering studiebeurs. Onderwijs verbeteren  zoals door  meer goed opgeleid personeel.

*Verbod op het opdringen van extremisme/pedofilie  zoal door leerkrachten. Het lesmateriaal dient gezuiverd te worden van staatspropaganda/demonisering.  Scholen en instellingen die haat kondigen en  lasterpraatjes over politici die kritiek hebben op het wanbeleid van de overheid, dienen geen  subsidie of een vergunning te krijgen. Leraren die  onze jeugd willen verpesten zoals door het aanprijzen van pedofilie  en die bezig zijn  met ophitsing en laster, op staande voet ontslaan en vervolgen/ minimaal 5 jaar celstraf en persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade door het opleggen van een boete van minimaal 250 000 Euro.

* Gratis melk, vers fruit op scholen. Gratis ov en schoolzwemmen voor alle studerenden. Maximaliseren  preventie, voorlichting en investeren in gezondheid en veiligheid. EHBO en BHV in lespakket.

*Voorkomen van steekgeweld en openbaar geweld door meer toezicht en preventie op scholen.Herziening van jeugdstrafrecht door het aanwenden van de in de VS geldende strafmaten.  Steekgeweld voor alle leeftijden kan alleen door keiharde straffen worden teruggedrongen in combinatie met betere preventie.

*Accijnzen benzine diesel gas sigaretten omlaag ligt 45% hoger tegen over andere landen.

*Afschaffen van slappe taakstraffen. Herzien van strafrecht naar de eisen van de tijd gezien de toename van misdaad zoals openbaar geweld tegen ouderen en ernstige jeugd misdaad in georganiseerd verband

* Investeren in Kunst en Muziek. Eerlijke besteding van subsidies ter bevordering van het creatieve talent.

*Stop de discriminatie van de boeren, provincialen, vissers, ouderen, lager opgeleiden, armen, de  LBTG gemeenschap en ontelbaar veel anderen die door de regering worden gediscrimineerd door middel van totaal oneerlijke regels, wetten zoals ook het dmv subsidies oneerlijk voortrekken van mensen op basis van de art 1 genoemde kenmerken. Alle mensen eerlijke kansen en geen discriminatie !

*Geen voorrang geven of subsidies aan relschoppers en anti zwarte piet terroristen die het Sint- Nicolaas Feest met grove taal en uitermate agressief gedrag verstoren. Het groepje  anti-zwarte pieten  staat niet voor een multiculturele samenleving en anti discriminatie, aangezien zij zich publiek hebben gemanifesteerd als religie (kerk land cultuur en christen) haters die de rechten van de mensen zoals het houden van het traditioneel multicultureel Sint Nicolaas voor iedereen in de wereld niet respecteren en willen kapot maken uit blinde  haat  hebzucht en machtswellust. Strafrechtelijk vervolgen van de extremisme sponsors van  de agressors, zulks naar goed Hollands Recht. Naleving van art 1 is noodzaak.

* Oplossen werkloosheid door investeringen in Know-How, Kennis, ICT technologie, voedselbossen, medisch onderzoek, slimme afstemming vraag en aanbod.

* Bevorderen inspraak van de burgers,  eerlijk informeren en geen loze beloftes, valse propaganda, leugens,  kartel vriendjes politiek en rookgordijnen.

*Saneren van de NPO. De NPO dient objectief, bijdragend veelzijdig, inspirerend, gevarieerd en onderhoudend te zijn met een ruim aanbod ten dienste van alle mensen in het land. NPO dient geen  valse reclamemachine voor de heersende elite te zijn maar een omroepstelsel ten dienste van alle  burgers. Meer aandacht voor  cultuur, muziek, kunst, architectuur, natuur, sport, gezonde leefstijl, gezond koken etc. Meer aandacht voor de jeugd en de ouderen.

* Centralisering arbeidsvoorziening. Doelgerichte dienstverlening ten dienste van de werknemer en werkgever. Stop woekerwinst subsidie verspilling.

*Subsidie voor stoken op gas. Verbod op boomkap, verbod vervuilende Biomassa en niet duurzame warmtepompen/ zonpanelen en onduurzame windmolens. Compenseren investeerders/ gedupeerde burgers  zoals de boeren.

* Tegen de onzinnige klimaatmaatregelen, geen gasverbod maar subsidie voor gebruik van schoon aardgas. Verbod op de ziekmakende vervuilende biomassa en verbod op de boomkap. evenwel structureel afbouwen van fossiele energie, en dat kan alleen dmv de nieuwste en veel meer veilige Thorium-centrales. Circulaire energie of hernieuwbare energie is BEDROG.

* Groot vervuilers Multinationals aanpakken. Zuiveren en per ton CO2 laten betalen. Vervuilende Multinationals zoals Shell , Dupont, Tata Steel en Vatenfall weren en maximaal beboeten en straffen wegens de vervuiling en de dodelijke gevolgen van hun multinational misdaden zoals giflozing i stedelijke gebieden.

* Universele verklaring Rechten van de Mens opnemen in de grondwet

* Het Verdrag van Marrakesch herzien wegens schending van art 1 en de Universele Verklaring van de Mensenrechten zoals artikel 8

* NEXIT ! Grenzen goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, souverein en beschermd tegen kwaadwillenden die willens en wetens  de wet schenden en misdaden plegen. Beperken instroom door doelgerichte preventie ,grensbewaking, na berechting, uitstroom van criminelen. Bevorderen remigratie naar veilige landen in het belang van de nationale veiligheid en voor het welzijn van betrokkenen zelf zoals helpen bij de opbouwen van het land van herkomst(als daar vrede is). Hulp bieden aan met genocide bedreigde Zuid Afrikaanse boeren en andere mensen uit andere landen  in levensnood.

* Doelgerichte humanitaire hulp zoals voedsel en medicijnen in de eigen regio. Stopzetten financiering van terroristen zoals door Kaag en Rutte. Beperken instroom/bevorderen uitstroom. Het op natuurlijke wijze afstemmen van capaciteit/vraag en aanbod waarbij efficiency, het bevorderen van een schoon en veilig leefklimaat zoals ook investeren in personeel, en infrastructuur noodzakelijk zijn.

* Nederland dient honderd vrij en 100 procent baas te zijn over het eigen land. Een souverein Nederland zal beter dan ooit  zonder de vreselijke EU  beperkingen en de afdrachten floreren door de geweldige kracht van Nederland als producent, handelaar en als handelspartner met het buitenland.

* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland. Het pensioen is geen cadeau van de overheid maar gespaard geld van U, de burger en U heeft daar alle recht op !

* Verhoging minimumloon,zorgtoeslag en huurtoeslag ter bestrijding van de armoede.

.* Naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.

* Bindende Referenda voor belangrijke wijzigingen zoals afschaffen Koningshuis, referenda over abortus wetgeving, mh17, Orgaandonorwet, Corona-wanbeleid etc.

* Nederland veiliger, vrijer, gezonder en schoner maken.

* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid

* Nationaliseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zorg dragen voor een duurzaam natuur- en bosbeleid. Berechting van de betreffende directies  wegens Klimaat misdrijven, de onder Kok/Balkenende/Rutte gepleegde verpesting van Nederlands wonderschone Natuur, zoals het vergiftigen van het landschap en de waterwegen.

* Bossen, Natuurgebieden koesteren onder beheer van de overheid. Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 135 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en biomassacentrales die kankerverwekkende roet en fijnstof uitstoten. Verbod op dure onrendabele vervuilende lawaai warmtepompen

* Verbod op Glyfosaat, zoals in RoundUP, en kankerverwekkende pesticides zoals van Bayer-Monsanto.

*De noodlijdende bouwsector goed helpen aan werk zoals ook in het buitenland door uitzendsubsidies, inzet op duurzaamheid/isolatie etc/ en als compensatie voor de teruglopende activiteiten agv Ruttes wanbeleid. Stoppen van de sloop van architectuur in Nederland. Inzetten op herstel en cultuurbehoud. Maximaal terugdringen van de vervuiling en het gezonder maken van het Nederlandse leefklimaat.

*Woonnood realisatie van hogere en duurzame  multifunctionele woontorens in bepaalde regio maar geen New York Taferelen en volgepropte steden met lelijke hoogbouw die het aanzien van de stad ontsieren.

*Leegstand tegengaan. Alle leegstaande gebouwen zoals voormalige overheidsgebouwen die in bezit zijn gekomen van beleggers dienen voor een redelijke prijs opgekocht te worden en te worden heringericht voor het oplossen van de woonnood. Door de Staat beheerde Woningen dienen betaalbaar, veilig,en duurzaam te zijn en te voldoen aan de eisen van de tijd en de wet. Toewijzing aan studerenden, starters en daklozen. Wonen is een recht voor iedereen !

* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, hardere straffen voor dierenbeulen. Verbod op rituele slacht. Strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling gespecialiseerde handhaving en preventie eenheden voor de dieren-politie. Verbod op nertsfokkerijen en strafbaar stellen van de jacht slacht partijen door het vreselijke Huis van Oranje en de zgn Bilderbergers.

* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod zijnde afbouw van 5 G wegens de significante gevaren voor de volksgezondheid, op advies van experts van over de hele wereld. ZSM een grondig onderzoek naar de gevaren en gezondheidsschade door  5g en ale andere vormen van straling zoals WIFI.

*Ministers en staatssecretarissen etc moeten voldoen aan functie-eisen zoals integriteit, geen nevenfuncties en belangenverstrengeling, geen aandelen in bedrijven zodat aandelenbedrog of beursbedrog  word uitgesloten, bij wanbeleid of corruptie dienen zij oneervol ontslagen en berecht te worden zonder onderscheid op afkomst of status.

* Strafrechtelijk vervolgen van alle corrupte bestuurders plus daarbij een levenslang beroepsverbod.

* Instelling Constitutioneel Hof vd Toetsing en Handhaving van de Rechtspraak

* Zwaardere straffen voor veelplegers, pedofielen, hard drug dealers, verkrachters, moordenaars, terroristen. Totale hervorming TBS stelsel. Afschaffing vroegtijdige vrijlating en taakstraffen. Rechtvaardige handhaving en optimale preventie.

* Opheffing  immuniteit ministers – Harde aanpak lobby, buitenlands geld, en andere manipulatie – Strafrechtelijke sancties en gevangenisstraf voor politici die te kwader trouw beloftes maken, opruien, liegen  en de wet schenden

*Defensie ten dienste van de bevolking. Betere opleiding, goed materiaal en hogere lonen voor personeel.Meer service-taken voor de maatschappij zoals verbeteren infrastructuur, dijkversterking,  en o.a. het bewaken van TBS klinieken om ontsnapping van gevaarlijke criminelen en voortvluchtige moordenaars te voorkomen.

* Nederland is via kiesbedrog de EU in gerommeld. Binnen de Republiek zal de grondwet leidend worden. NEXIT !

* De nieuwe Gulden zal volledig eigendom zijn van de Nederlandse bevolking.

* Verbod op Roundup en Wolman zouten, dat Arseen en Chroom 6 bevat en door banken en pensioenfondsen en door Rutte III GL criminelen verhandeld wordt onder de noemer duurzaamheid.

* Strikt verbod op  HAARP en chemische weer-mannipulatie. Onze luchtmacht opdracht geven het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen het besproeien met de ziekmakende chemtrails.

* Streng verbod op door Rutte goedgekeurde giflozingen zoals in de Rijn en de Maas. Strafrechtelijke vervolging van  gif-dumpers  met twk (50 jaar)

* Nationalisering van KLM. Nederland dient 100 procent eigenaar te zijn van KLM, dient niet beursgenoteerd  te zijn onder de naam Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (NLM).
* Stapsgewijze beperking vliegverkeer Schiphol. Herverdeling vliegverkeer.Beperking hinder en het zuiverder maken van de regio door  beperking luchtvaart smog.

* Subsidieren van het gebruik van schoon aardgas zoals in Duitsland.Geen subsidies voor onduurzame windmolens, warmtepompen  en kankerverwekkende biomassacentrales.

* Uitbreiden van de Agrarische sector, betere beloningen voor boeren zoals door belastingverlaging, bevordering export. Zorgen voor nationale voedselonafhankelijkheid

Beperken van import uit landen waar op een niet duurzame en zeer  vervuilende wijze tegen lagere kosten door loonslaven en de vreselijke kinderarbeid (strafkampen) word geproduceerd. Tegen oneerlijke concurrentie en  dmv  eerlijke invoerrechten de  import van schadelijke onduurzame producten uit andere landen maximaal beperken.  Zorgen voor een gezonde  “Made in Holland” handel en kostenbesparende doorvoer naar het buitenland etc.  Fors  investeren in  de ontwikkeling van natuurlijke medicijnen zoals  geneeskrachtige planten en kruiden medicijnen. 100 miljoen euro investeren in onderzoek naar een medicijn tegen kanker.

*Op basis van verkeerde metingen gedupeerde boeren compenseren,  het land terug geven aan de onteigende boeren dmv rechtvaardige opkoop – verkoop.

* Gooi het peperduur zeer slecht Klimaat akkoord in de prullenbak, verbod op aanleg lawaaierige onduurzame  windmolens en ziekmakende biomassa-centrales, investeren in isolatie, en echte groene oplossingen zoals meer gebruik van aardgas( belastingverlaging en subsidieren), het weigeren van vergunningen aan buitenlandse vervuilers  en het opleggen van strafboetes aan groot vervuilers zoals Shell, Vatenfall Tata-Steel, Dupont, Akzo Nobel, Schiphol. Het pakket aan oplossingen is groter, dit waren de hoofdpunten.

*Aanleg van 3 hypermoderne  veilige duurzame Thorium centrales als opstap naar een verstandige goed georganiseerde afbouw fossiele energie.

* Geen schimmige donaties aan politieke partijen en media

* Nederland uit de EU en de WHO

* Verbod voor kamerleden op lidmaatschap WEF  e.d.

* Koningshuis ontbinden & onteigenen

* Scheiding van staat & media

* Scheiden van staat & rechtspraak

* Diverse andere bijdragende punten

Ik nodig U van harte uit om lid te worden van  SVN Facebook Groep of  SVN Timeboek Groep  voor het laatste nieuws en om deel te worden  en mee te werken aan de  transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

©opyright STAN 2020  All rights Reserved

Stan Rams

Amsterdam

25 11 2022