Stan


Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Nederland


Samenwerken en liefdevol opkomen voor elkander is het devies, voor geluk, vrijheid, welzijn, vrede in de wereld. Alle mensen  dienen eerlijke kansen te hebben en alle middelen om gelukkig te kunnen leven. Ruttes Kartel stort met Claus Swab ons mooie land in de afgrond van de EU en WEF.  Laten we de handen ineenslaan om de door Swab, Merkel en Ruttes Kartel  veroorzaakte  onvoorstelbare ellende op te lossen zodat er een einde komt aan het  onrecht, de corruptie, onveiligheid, ongelijkheid, armoede, ziekte, zorgnood, woonnood, vernietiging van de natuur  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van corruptie, verraad en  wanbeleid van Ruttes Kartel, de leugenmedia en de EU.

Vrijheid is ons hoogste goed!

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland  een mooi veilig vrij gezond en onafhankelijk sterk en welvarend land voor alle landgenoten.!

Ik nodig U uit om lid te worden van  SVN via  de FB SVN groep om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2017

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Standpunten

(C)opyright  Sociaal Verenigd Nederland 2021

geel

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Standpunten

*Opheffen van alle corona maatregelen, per direct !

* Oneervol ontslag Rutte III wegens, wanbeleid, klimaatzwendel, machtsmisbruik en financiering van oorlogsmisdadigers zoals in Yemen, Oekraine, Syrie, landverraad ( art 93 WBVSR), corona misdaad. Strafrechtelijke vervolging van alle Rutte III misdadigers en handlangers.
* Strikte naleving van de grondwet, EVRM en code van Neurenberg.
* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de nieuwe kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben. Corruptie keihard afstraffen.
* Justitie en Veiligheid Fors verbeteren. Meer en betere preventie. Hardere aanpak misdaad.
* Corrupte politici ontslaan, daders aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen.
* Eerlijke verdeling van de welvaart.
* Herstel van de Gehele Publieke Sector
* Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen,  als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector, afschaffing Eigen Risico. Goede zorg voor allen. Centralisatie vd de gehele Publieke Sector, goedkopere betere dienstverlening.
* Totale afschaffing woekerwinst vrij marktstelsel. Goede betaalbare zorg voor alle Nederlanders.
* Geen vaccinatie plicht. Geen QR- prikdictatuur!
* Afschaffen inhumane orgaandonor wetgeving.
* Oplossen woonnood, bevorderen doorstroom, bouw 150 000 sociale huurwoningen
* Invoeren van het Bindend referendum zoals in Zweden
* Referendum over Abortus, Afschaffing Koningshuis, Nexit, en andere belangrijke onderwerpen
* NPO reorganiseren, verbannen leugenpropaganda, minder geklets,meer opbouwend nieuws, kunst, muziek diversiteit, goede educatie, meer jeugd op tv,  meer aandacht voor ouderen, waarheidsvinding, wegzuiveren valse propaganda zoals NOS. Ethische gedragscode media en journalisten. Verbod op blasfemie, discriminatie en laster bij NPO.

* Algehele Belastingverlaging, verminderen belastingdruk en de BTW verlagen.
* Investeren in een beter toegespitst onderwijs en in werkgelegenheid.
* Pensioenleeftijd naar 60 jaar, vrijwillig doorwerken toegestaan.
* Indexeren pensioen.
* Verhogen minimumloon. Inflatie correctie.
* Belastingvrije voet naar 20 000 E.
* Afschaffing schenk- en erfbelasting
* Afschaffen leenstelsel. Studeren moet lonen. Herinvoering studiebeurs. Onderwijs verbeteren. Verbod op extreemlinkse polarisatie.
* Gratis melk, vers fruit op scholen. Gratis ov en schoolzwemmen voor alle studerenden. Maximaliseren  preventie, voorlichting en investeren in gezondheid en veiligheid. EHBO in lespakket.
* Investeren in Kunst en Muziek. Eerlijke besteding van subsidies ter bevordering van het creatieve talent. Meer toezicht vd veiligheid op scholen.Stop de discriminatie van artiesten ouderen en boeren. Geen voorrang geven of subsidies aan relschoppers en anti zwarte piet terroristen zoals door de sektes D66 en Groen Links.
* Oplossen werkloosheid door investeringen in Know-How, Kennis, ICT technologie, voedselbossen, medisch onderzoek, slimme afstemming vraag en aanbod.
* Centralisering arbeidsvoorziening. Doelgerichte dienstverlening ten dienste van de werknemer en werkgever. Stop woekerwinst subsidie verspilling.
*Subsidie voor stoken op gas. Verbod op boomkap, verbod vervuilende Biomassa en niet duurzame warmtepompen. Compenseren investeerders.
* Tegen de onzinnige klimaatmaatregelen, geen gasverbod maar subsidie voor gebruik van schoon aardgas. Verbod op de ziekmakende vervuilende biomassa en verbod op de boomkap.
* Groot vervuilers Multinationals aanpakken. Zuiveren en per ton CO2 laten betalen. Vervuilende Multinationals zoals Shell , Dupont, Tata Steel en Vatenfall weren en maximaal beboeten en sraffen wegens de vervuiling en de dodelijke gevolgen van hun multinational misdaden
* Universele verklaring Rechten van de Mens opnemen in de grondwet
* Het Verdrag van Marrakesch herzien wegens schending van art 1 en de Universele Verklaring van de Mensenrechten zoals artikel 8

* NEXIT ! Grenzen goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, souverein en beschermd tegen kwaadwillenden die willens en wetens  de wet schenden en misdaden plegen. Beperken instroom door doelgerichte preventie ,grensbewaking, na berechting, uitstroom van criminelen. Bevorderen remigratie naar veilige landen in het belang van de nationale veiligheid en voor het welzijn van betrokkenen zelf zoals helpen bij de opbouwen van het land van herkomst.Hulp bieden aan met genocide bedreigde Zuid Afrikaanse boeren en andere mensen in levensnood.
* Doelgerichte humanitaire hulp zoals voedsel en medicijnen in de eigen regio. Stopzetten financiering van terroristen zoals door Kaag.

* Nederland dient honderd vrij en 100 procent baas te zijn over het eigen land.
* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland.
* Verhoging minimumloon en zorgtoeslag en huurtoeslag.
* Naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.

* Bindende Referenda voor belangrijke wijzigingen zoals afschaffen Koningshuis, referenda over abortus wetgeving, mh17, Orgaandonorwet, etc.
* Nederland veiliger, vrijer, gezonder en schoner maken.
* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid
* Nationaliseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zorg dragen voor een duurzaam natuur- en bosbeleid. Berechting van de directies wegens Klimaat misdrijven
* Bossen, Natuurgebieden koesteren onder beheer van de overheid. Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 135 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en biomassacentrales die kankerverwekkende roet en fijnstof uitstoten. Verbod op dure onrendabele vervuilende warmtepompen
* Verbod op Glyfosaat, zoals in RoundUP, en kankerverwekkende pesticides zoals van Bayer-Monsanto.

*De noodlijdende bouwsector goed helpen aan werk zoals ook in het buitenland door uitzendsubsidies, inzet op duurzaamheid/isolatie etc/ en als compensatie voor de teruglopende activiteiten agv Ruttes wanbeleid. Stoppen van de sloop van architectuur in Nederland. Inzetten op herstel en cultuurbehoud. Maximaal terugdringen van de vervuiling en het gezonder maken van het Nederlandse leefklimaat.

* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, hardere straffen voor dierenbeulen. Verbod op rituele slacht. Strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling gespecialiseerde handhaving en preventie eenheden voor de dieren-politie
* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod op 5 G wegens de gevaren voor de volksgezondheid, op advies van experts van over de hele wereld.
*Ministers en staatssecretarissen etc moeten voldoen aan functie-eisen zoals integriteit, geen nevenfuncties en belangenverstrengeling, bij wanbeleid of corruptie dienen zij oneervol ontslagen en berecht te worden zonder onderscheid op afkomst of status.
* Strafrechtelijk vervolgen van alle corrupte bestuurders plus daarbij een levenslang beroepsverbod.
* Instelling Constitutioneel Hof vd Toetsing en Handhaving van de Rechtspraak
* Zwaardere straffen voor veelplegers, pedofielen, hard drug dealers, verkrachters, moordenaars, terroristen. Totale hervorming TBS stelsel. Afschaffing vroegtijdige vrijlating en taakstraffen. Rechtvaardige handhaving en optimale preventie.
* Defensie ten dienste van de bevolking. Betere opleiding, goed materiaal en hogere lonen voor personeel.Meer service-taken voor de maatschappij zoals verbeteren infrastructuur, dijkversterking,  en o.a. het bewaken van TBS klinieken om ontsnapping van gevaarlijke criminelen en voortvluchtige moordenaars te voorkomen.

* Nederland is via kiesbedrog de EU in gerommeld. Binnen de Republiek zal de grondwet leidend worden. NEXIT !
* De nieuwe Gulden zal volledig eigendom zijn van de Nederlandse bevolking.
* Verbod op Roundup en Wolman zouten, dat Arseen en Chroom 6 bevat en door banken en pensioenfondsen en door Rutte III GL criminelen verhandeld wordt onder de noemer duurzaamheid.
* Strikt verbod op  HAARP en chemische weer-mannipulatie. Onze luchtmacht opdracht geven het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen het besproeien met de ziekmakende chemtrails.
* Streng verbod op door Rutte goedgekeurde giflozingen zoals in de Rijn en de Maas. Strafrechtelijke vervolging van RWS directie en de gif-dumpers en handlangers met twk (50 jaar)
* Nationalisering van KLM. Nederland dient 100 procent eigenaar te zijn van KLM, dient niet beursgenoteerd  te zijn onder de naam Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (NLM).
* Stapsgewijze beperking vliegverkeer Schiphol. Herverdeling vliegverkeer.Beperking hinder en luchtvaart smog.
* Subsidieren van het gebruik van schoon aardgas zoals in Duitsland.Geen subsidies voor onduurzame windmolens, warmtepompen  en kankerverwekkende biomassacentrales.
* Uitbreiden van de Agrarische sector, betere beloningen voor boeren zoals door belastingverlaging, bevordering export.
* Klimaat akkoord in de prullenbak, verbod op aanleg windmolens en biomassa-centrales, investeren in isolatie, en echte groene oplossingen zoals meer gebruik van aardgas, het weigeren van vergunningen en opleggen van strafboetes aan groot vervuilers zoals Shell, Vatenfall Tata-Steel, Dupont, Akzo Nobel, Schiphol.
* Diverse andere positief bijdragende punten

Ik nodig U van harte uit om lid te worden van  SVN Facebook Groep of  SVN Timeboek Groep  voor het laatste nieuws en om deel te worden  en mee te werken aan de  transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

©opyright STAN 2020  All rights Reserved

Stan Rams

Amsterdam

25 11 2019