Egyptian Persian Plagues – The Justinianic Plague

Justinianic Plague


History to learn from

Justinian was one of the greatest emperors of the Roman Empire. He came the closest to achieving the Renovatio Imperii – the ‘renewal’ or restoration of the empire. In this episode he faces some of the most demanding trials of his illustrious reign. The conquest of Italy under the esteemed general Belisarius, the deadly war with Persia, and then the most disastrous – the Great Plague of Justinian. The “Justinianic Plague” is the popular name for a pandemic of bubonic plague in the Late Roman or Byzantine Empire, which first appears in our sources in 541 CE. The pandemic reappeared in waves in different regions over the next two hundred years, ending ca. 750 CE.


Harde Lessen uit de geschiedenis

Beste lezers,

Uit de geschiedenis, blijkt helaas dat Elites, Koningshuizen, Dictators, Keizers, Tirannen  en zogenaamde Leiders en waanzinnige religie gestoorde sektes zoals Ashkhenazi   ontelbaar veel oorlogen hebben gevoerd en dat kwade machten steeds weer met hun handlangers, zoals bankiers en media, bezig zijn met het zaaien, het financieren en het voeren van oorlogen uit hebzucht en vernietigingsdrang.

Oorlogen werden gevoerd uit machtswellust, uit jaloezie, hebzucht, wraak, eer, roem, hebzucht en in de naam van een religie, een koning of een keizer.  Zo vonden er gedurende de loop van de tijd grote vaak jarenlang durende oorlogen en revoluties plaats voor de vrijheid en mede door, of in de naam van een religie, profeet, Koning of een zgn bevrijder.

Na WO I en WO II waarbij meer dan 150 miljoen mensen omkwamen, waaronder merendeels weerloze burgers, werden meer dan 55  interventie – plundering-  en vernietiging oorlogen door de VS in samenwerking met diverse NATO landen gevoerd (zogenaamd vd vrede) en anno 2023 woeden er wederom oorlogen wegens o.a. expansie, om macht en grondstoffen zoals in Syrie, Yemen en Oekraiene.

De meeste oorlogen werden gevoerd uit hebzucht, vernietigingszucht en expansiezucht. Zo ging het meer dan 1500 jaar geleden ook in o.a. het Romeinse Rijk dat voortdurend bezig was met oorlog voeren. Het Romeinse Rijk werd met de jaren alsmaar groter en voerde oorlogen tegen o.a. de Vandalen, Goten, Ottomanen, Barbaren, Germaanse stammen, Perzen, Bourgondiërs, Franken, en tegen enorme massa’s tot slaaf gemaakte mensen die voor een menswaardig bestaan en voor de vrijheid streden.

Binnen het Romeinse Rijk waren ook vaker bloedige burgeroorlogen die ontstonden door verraad, door hebzucht en uit onenigheid zoals over geld, macht, titels, erfopvolging, en de vrijheid van religie etc. Grote verdeeldheid bestond ook onder de Generaals en de door hen geleidde legioenen die legers vormden die bestonden uit Romeinse soldaten, maar ook uit steeds meer Barbarians (mercenaries) huurlingen die men als kanonnenvoer of legionair  inzette omdat er wegens het zeer groot aantal gevallen Romeinse soldaten een groot tekort was aan manschappen voor de aanval,voor de verdediging en voor het neerslaan van opstanden.

Door tal van machtswellustelingen met hun eigen politieke agenda zoals bijvoorbeeld  Brutus, Casca, Cimber, Pompeius, Crassus en Ricimer ontstonden in het Romeinse Rijk, allesvernietigende burgeroorlogen. De verrader Ricimer die als Generaal was aangesteld als verdediger van het West-Romeinse Rijk en Rome, lokte   keizer Valerius Maiorianus van het West-Romeinse Rijk ( bekend als Maiorianus, Majorianus of, Majorian), in de val en liet hem gruwelijke martelen en daarop executeren. Ricimer viel vervolgens met zijn Romeinse Legioenen en barbaarse huurlingen Rome zelf aan. De bevolking van Rome werd koelbloedig afgeslacht en de stad werd leeggeplunderd inclusief alle tempels waarbij een groot deel van de stad in brand werd gestoken en verwoest.

Er was voortdurend corruptie, hebzucht, verraad, afgunst, expansiedrift, vernietigingszucht, onderdrukking en terreur, binnen het Romeinse Rijk,  hetgeen leidde tot massa sterfte, dood door oorlog en  honger en massa sterfte door   bacterie en wondinfectie ziekten die bekend kwamen te staan onder de pest.

De uiteindelijke val van het Romeinse Imperium, dat wat betreft de vorming en aard en bestuur overeenkomsten heeft met o.a. het Keizerrijk van Napoleon, Hitlers Derde Rijk en de EU, werd veroorzaakt door wanbeleid, corruptie, kiesbedrog, door verraad,  staatsgrepen , burgeroorlogen  en doordat de onderworpen volkeren vrijheid wilden en steeds weer in opstand kwamen.  De onderdrukte volkeren trokken ten strijde  tegen de Dictators te Rome die zodra het kon enorme legers met soms wel meer dan 50 000 tot 80 000 legionairs en gerekruteerde jongeren en een veelheid aan huurlingen uit allerlei landen en gebieden inzetten voor aanvalsoorlogen en  om opstanden bloedig neer te slaan.

De legendarische veldheer Hannibal viel tijdens de Punische Oorlog met een enorme strijdmacht het Romeinse Rijk binnen met als doel het vreselijk agressieve vijandige imperialistische Rome te dwingen tot vrijheid en vrede. Hannibals  leger heeft tijdens vele veldslagen ontelbaar veel Romeinse soldaten afgeslacht. Hannibals leger, werd uiteindelijk tijdens de grote veldslag te Zama verslagen, mede doordat  het bestuur van zijn thuisland, de grote rivaal van Rome, het naar vrede strevende  imperium Carthago , hem in de steek had gelaten en geen versterkingen had gestuurd.

Carthago werd tijdens de eindfase van de Derde Punische Oorlog door de Romeinen in 146 v. Chr.  ondanks felle tegenstand olv de teruggekeerde Hannibal met zijn enorm groot leger met zeer ervaren veteranen en oa olifanten,   verwoest en grotendeels uitgemoord. De Romeinen vermoordden alle  mannen van Carthago en ze maakten de vrouwen en kinderen tot slaaf.

Carthago werd tot de grond toe afgebrand. De Romeinen vernietigden alles en gooiden zout in de velden zodat er niets meer kon groeien. De verwoesting van Carthago en het vermoorden van het merendeel van de bevolking werd ingegeven door wraakmotieven van de Elite Machthebbers te Rome.  De Genocide op de Carthaagse bevolking veroorzaakte angst en afschuw bij de vijanden en bij de bondgenoten van Rome. Bronnen zie:  Carthago

Het Romeinse Rijk kwam uiteindelijk zelf door meerdere redenen ten val zoals doordat een veelheid aan volkeren wegens veroveringszucht, religie, en het willen nemen van wraak, het Romeinse Rijk van alle kanten binnenvielen  zoals o.a. de Goten, Ottomanen, Barbaren, Germaanse stammen, Bourgondiërs, Franken,  Vandalen, Germanen en de Noormannen of  Normandiërs

Het destijds al tanende Romeinse Rijk werd  in belangrijke ten gronde gericht door verraders zoals Ricimer. die men kan vergelijken met volkstirannen zoals  Nero, Napoleon,  Hitler, Macron, Swab, Rutte, Busch,  Biden, Clinton, Blair, Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg ( Secretaris-generaal van de NAVO) en tal van andere oorlogszuchtige maniakken zoals de heerszuchtige hebzuchtige oorlogszuchtige Royals en Europese Koninklijke Adel.

In onderstaande video komt u meer te weten wie Ricimer was en welke rol hij heeft gespeeld bij de val van het Westelijk Romeinse Imperium

Ricimer, the most evil psychopath of the late Western Roman Empire.

 

The Great Plague of Justinian

Note: De helemaal boven op deze pagina ingesloten video begint op tijdstip 1.22. met “the Great Plague of Justinian”

Aan te bevelen is om de gehele documentaire uren lange reeks over de opkomst en de val van het Romeinse Imperium te bestuderen. De video gaat ook over massasterfte door honger en door ziekte plagen.  Over dat onderwerp zijn al heel wat documentaires gemaakt en meer dan genoeg dikke en minder dikke boeken geschreven.

Uit de geschiedenis, kan men nog veel meer leren, maar helaas leren  de elite machthebbers zoals Koninklijke Criminelen, en religie waanzinnigen zoals Ashkhenazi s en andere geloofsfanaten niets uit de geschiedenis zoals gebleken is uit het steeds weer uit hebzucht en in de naam van, voeren van oorlogen en het veroorzaken van angst, chaos, crises, oorlog, hongersnood, dood en ellende.

Wie het nog niet weet, een Wereldrijk, of Imperium  kan nog zo sterk en machtig lijken of zijn, maar de geschiedenis leert dat zelfs de machtigste Imperiums die ontstonden door oorlog, onderdrukking en expansie als een kaartenhuis instortten,  zoals het Perzische Imperium onder o.a. Cambysus,  Cyrus II de Grote,  Darius  I, en het wereldrijk van de  zich als Oppergod wanende zoon Xerxes, wiens enorme vloot door de zee werd opgeslokt tijdens wilde stormen en wiens overgebleven  maar steeds nog enorme leger door de voor hun leven en vrijheid strijdende Griekse Staten totaal werd verslagen tijdens de slag bij Salamis  480 BC.

Het Heilige Romeinse Rijk, het Franse Imperium o.l.v. de zichzelf tot Keizer gekroonde hebbende “kleine korporaal, de freemason ashkhenazi Napoleon Bonaparte, en het Duizendjarig Rijk van de Boheemse korporaal psychopaat asshkhenazi Adolf Hitler en nog veel meer zogenaamde wereldrijken zijn uiteindelijk allemaal ingestort.

Een treffend voorbeeld van ineenstorting van een enorm groot wereldrijk is de ineenstorting van de Nederlandse Republiek der Verenigde Nederlanden, (1588–1795).  Deze Republiek was in de loop van de zeventiende eeuw een van de rijkste en machtigste naties ter ter wereld  met een enorm grote en goed geleide vloot en zeemacht waarmee men de internationale handel domineerde en waarmee men door oorlog en onderdrukking een enorm groot koloniaal Imperium mee had weten te creëren. Wat is daar van overgebleven? Een klein onder het juk van een miezerige corrupte regering Rutte wegkwijnend en steeds armer wordend polderland, dat door de EU oa voor het voeren van genocide oorlogen zoals in Yemen en Oekraine, word afgeperst, uitgebuit en onderdrukt en een land dat zelfs geen eigen leger meer heeft om zich te kunnen verdedigen.

En als het zo doorgaat zal Nederland door een burger opstand uiteenvallen in kleinere staten, hetgeen goed zou zijn omdat deze staten dan voortaan als vrije zelfstandig bestuurde staten door kunnen gaan en op basis van goed bestuur samen kunnen werken zijnde van het juk van het Huis van Oranje bevrijdde Provincies. De vorming van een Vrije Republiek der Nederlanden (Batavia of Bataafse Republiek) is dan ook zeer aan te raden, met liefst daarbij de aansluiting  met het  in 5 stukken door de Engelse  Ashkhenazi( Royals en Rothshild bankiers) verdeelde, geplunderde en onderdrukte Belgie.

Nederland en Belgie zouden gezien de lessen uit de geschiedenis schoon schip moeten maken door de Elite Ashkhenazi s uit de politieke arena te verbannen/weg te stemmen, door een revolutie van boeren en burgers,  ter hereniging van het verscheurde land, voor het bewerkstelligen van vrede, recht, orde, stabiliteit, veiligheid,vrijheid, voor een beter leven, voor een goede toekomst voor alle burgers, voor het met het prachtige Luxemburg vormen van een succesvolle Vrije Republiek der Lage Landen, zodat men sterker is dan ooit door eenheid gelijkheid broederschap vrijheid en het koesteren van de culturen, en het samenwerken voor welzijn en bewaren van de vrede.

Het Nederlandse Leger bestaat anno 2023 uit  een handvol fregatten, een korps mariniers, en een lucht mobiele brigade met peperdure verouderde en van meet af aan uitermate onbetrouwbare en gebrekkige F-16 vliegtuigen.

Lockhead, de fabrikant van de vliegende F 16 rommel heeft van volgens Klokkenluiders van meet af aan voor Amerika het beste op het gebied van wapens gemaakt, maar waardeloze JSF vliegtuigen, die ook nog eens vol met spyware zaten gefabriceerd en voor zeer veel geld aan landen zoals Nederland verkocht.

Het Nederlands legere is evenwel met of zonder luchtmacht niet in staat om het land te verdedigen gezien de machtsverhoudingen. Het werd wel vaker ingezet in het kader van  de vreselijke NATO expansie/genocide oorlogen,  in het kader van de vrede, waarbij door het gruwelijke NATO miljoenen weerloze burgers om het leven zijn gekomen zoals in Irak, Libie, Afghanistan etc.

Het door de de regeringen Rutte  gesloopte Nederlandse Leger heeft veel te weinig personeel, men is niet gemotiveerd en ontevreden, het Ministerie is een puinhoop, er is niet geoefend en er zijn onvoldoende voorraden en minstens de  helft van het materieel doet het niet of is niet inzetbaar. Het Nederlandse Leger is niet in staat om de belangrijkste hoofdtaak, de bescherming van het eigen grondgebied, uit te voeren. Het armzalige leger dat naar de pijpen moet dansen van de landverraders Rutte, Kaag en de totaal onbekwame  Minister van Defensie Karin Hildur Ollongren, werd sinds 2023, ook nog onder gezag van Duitsland/EU geplaatst, tegen de wil van de grote meerderheid van de Nederlandse Bevolking.  Ooit had de  Koninklijke Landmacht drie goed uitgeruste divisies, maar daar is weinig meer van overgebleven, slechts  drie brigades en die staan inmiddels allemaal tot bevelen opvolgende ondergeschikten onder Duits bevel.

Het Koninkrijk Der Nederlanden verkeert in een staat van verval en dat komt door onder meer 10 jaar Rutte wanbeleid, door leugens en door de corrupte regering veroorzaakte crises. Het land kan zich niet verdedigen, er is sprake van een toenemende ongelijkheid, onveiligheid,onvrijheid, verpaupering, een regelrechte aanval door de regering op de boeren en het MKB, waardoor de economie net zoals in Duitsland en Frankrijk stagneert. Miljarden Euros belastinggeld worden verspild aan klimaatwaanzin en miljarden euros worden opgemaakt aan oorlog. Er is een enorme woningnood en de pensioenen lopen groot gevaar. Steeds meer mensen hebben steeds minder te besteden, de kosten van het levensonderhoud stijgen in rap tempo  en er gebeurd van alles dat niet deugt door de regering Rutte bestaande uit eurofielen die de bevelen uit Brussel en Berlijn opvolgen en de belangen van Nederland op geen enkele wijze vertegenwoordigen zoals het steenrijke Huis van Oranje dat alleen maar aan zelfverheerlijking en zelfverrijking doet en altijd weer op vakantie gaat op burgers kosten, en het volk laat barsten in de nood .

De Koning en Maxima  heulen met Claus Swab en het WEF  die met de Bilderbergers de bevolking alsmaar meer afpersen voor het  financieren van expansie oorlogen zoals in Oekraiene.  Zij willen zoals de VS/Ashkhenazi s geen  vrede en vrijheid zoals gebleken is  uit hun verderfelijke criminele acties zoals het volk de mond snoeren, door via bedrog en met geweld de burgerrechten steeds meer te beperken, door weerloze demonstranten met de knuppel neer te slaan, door verdeeldheid en angst te zaaien en door  het financieren en opvoeren van oorlogen zoals in Oekraine.

Daarbij komt ook nog eens dat de Elite Machthebbers de wereldbevolking via massa controle technieken onder gezag willen brengen van een zogenaamde Wereldregering die van plan is om de wereldbevolking  te controleren en door o.a. prikken te decimeren, het terugbrengen van de wereldbevolking  zoals de ashkhenazies Claus Swab,  Koning Charles, Harari en de schatrijke psychopaat Bill  Gates dat in hun speeches bekend hebben gemaakt. 

De Ashkhenazi Elite Machthebbers, zoals Biden, Busch,Blair, Clinton, Swab, Macron, vd Leyen, Stolz , Verhofstadt Timmermans etc, wensen een door de despoot Marc Rutte (opvolger van Adolf Hitler),  geleid groot gecombineerd Europese Leger,  voor het voeren van een totale oorlog tegen oa Rusland/ China Iran, Yemen.  Men is reeds begonnen met  het opvoeren, financieren en doen oplaaien van de oorlog tegen Rusland en China, in Oekraine. De ashkhenazi elite wil de Europese  generaties als kanonnenvoer de derde wereldoorlog injagen, als deel van hun decimering agenda (zoveel mogelijk doden) en om grote delen van de wereld te veroveren, om via daarop volgende oorlogen  heer en meester te worden over de gehele wereld.

Het EU  imperium vertoont een oorlog en zelfvernietiging patroon zoals bij het Romeinse Imperium,  eerst gaat men oorlog voeren en volkeren onderdrukken en landen leegroven, dat allemaal in de naam van vrede brengen

Op een gegeven moment komt men wegens het enorm hoge aantal gevallenen soldaten tekort om te strijden, en om het veroverde gebied te behouden en om opstanden en revoluties en binnenvallende legers te verslaan, doet men eerst nog concessies en gunt de  volkeren bepaalde vrijheden en rechten zoals vrijheid van religie en privileges.

Er worden gouden beloofd aan andere landen die nadat zij zich lieten verleiden om mee te doen met een bondgenootschap,  via list en bedrog worden leeggeplunderd en dan  worden de elite machthebbers hebzuchtiger en dan gaan zij onderling strijden om meer geld en macht zoals de Koningshuizen. Zij veroorzaken dood en ellende door het veroorzaken van crises zoals door het opvoeren van de belastingdruk, door het met geweld onderdrukken van de bevolking, door het stelen van oogsten en door het vernietigen van de boerenstand,de middenstand, en  door het scheppen van voedselnood, oorlogen.

En dan gaat men de noodlijdende bevolking met geweld dwingen tot gehoorzaamheid en   de jongere generatie inlijven bij het leger om te strijden tegen een zogenaamde aartsvijand, om nog meer mensen de dood in te jagen en zich te verrijken zoals door roof op grote schaal van goud, land en grondstoffen.

Achter de schermen verdienen de Ashkhenazi en Royals, en hun wapenhandelaars en bankiers gigantische fortuinen aan de  wapenhandel en de oorlogen waarbij zij zelf buiten schot blijven.

Na de WO I en WO II en na de val van de Berlijnse Muur is er sprake van een Europees Imperium, dat deels via de EEG  is ontstaan uit vrije wil maar merendeels door niet democratisch genomen beslissingen. De EU is fors gegroeid mede door de Elite gevoerde expansie-oorlogen in de Balkan, door  list en bedrog, door afpersing en omkoping en door het doen van valse beloftes en door het tegen de wil van de volkeren bij het Europees Rijk inlijven van o.a.  Servië, Griekenland, Montenegro, Bulgarije, Polen, Litouwen, Moldavië etc.

De EU is geen Democratisch gevormde en geen democratisch bestuurde Unie maar een door Dictators bestuurd Imperium waarbinnen geen sprake is van eenheid maar van grote verdeeldheid,  noden en ontevredenheid onder de Europese volkeren waarvan de Brexit, en o.a.  de onderdrukking van de Spaanse Basken met extreem geweld, en de jarenlang durende massa protesten zoals in Frankrijk getuigen.

Anno 2023 willen de Elite machthebbers te Brussel ten koste van alles Oekraine bij de EU inlijven en lid maken van EU/NATO en daardoor is er een groter wordende oorlog gaande in Oekraine waar meer landen en partijen bij betrokken zijn, zoals de VS/ EU/NATO, Rusland, China en een veelheid aan huurlingen uit diverse  landen.

In Oekraine zijn diverse volkeren die het niet bepaald met elkaar kunnen vinden wegens het oorlogverleden, wegens religie en een totaal andere politieke voorkeur etc. Er zijn in Oekraiene concurrerende machtsblokken zoals de Banderas, en Azows die hun motieven waaronder wraak (het uit haat willen vermoorden van alle russen), en het veroveren van gebieden  belangrijker vinden dan het bewerkstelligen van vrede.

Bandera’s (ruim de helft van het Oekraiense leger) en minstens driekwart van de Oekraiense bevolking) die de voormalige Hitler vazal Bandera vereren als een heilige, willen een Groot Oekraiens Rijk vestigen,  maar van meet af aan helemaal geen lidmaatschap van de EU.

Veel polen zijn nationalisten en zij willen een seculiere vrije staat en totaal  iets anders dan Litouwen dat in vroegere tijden na diverse oorlogen “de Eeuwige Vrede van 1686″ had gesloten. Litouwen beschouwt delen van Oekraine als hun rechtmatig eigendom en zij zouden die gebieden het liefste willen inlijven, maar dat gaat niet wegens hun zeer beperkte macht.

De Ashkhenazi Elite in Polen wil met Ashkhenazi Zylinski, die met hulp van de Koning  Charles III ( koning van vijftien landen uit het Gemenebest van Naties) aan de macht is gekomen,  samen met de ashkhenazi Benjamin Netanyahu, een groot Ashkhenazi Imperium vestigen,( Groot Khasaria) van waaruit zij  Rusland mee denken te kunnen veroveren door de NATO landen in een totale vernietiging oorlog tegen Rusland te betrekken.

Sinds 5 juni 2006 is  het vrijgevochten Servië een onafhankelijke staat na de Montenegrijnse onafhankelijkheidsverklaring. De zuidelijke autonome provincie Kosovo die in 2008 de onafhankelijkheid uitriep van Servië, erkent als onafhankelijke staat de Montenegrijnse onafhankelijkheid echter niet. Servie wil in feite helemaal niets met de dwangmatige afpersers van de EU te maken hebben,  net zoals alle Balkan landen, en Hongarije, omdat zij zich tekort gedaan voelen en  afgeperst worden door de Ashkhenazi Elite te Brussel en Berlijn.

Als de Elite machthebbers niet willen luisteren naar de volkeren,die voor vrijheid en voor de vrede zijn, en doorgaan met het opvoeren van de oorlog in Oekraiene, dan zal het slecht aflopen en barst de derde Wereldoorlog los.

Historische feiten, les samenvatting uit de dossiers

Oorlog, sterfte door:

a drinken van vergiftigd of besmet water,( dode dieren in waterputten) vergiftigd of besmet voedsel
b overlijden agv het eten van dode dieren, kannibalisme
c ziek door typhus, cholera, de pest, infectieziekten, wondinfecties
d beten door vlooien, muggen die een inheemse of uitheemse ziekteverwekker uit een andere habitat meedragen, zoals een pathogene parasiet of bacterie overbrengen
e het met drang, bij elkaar gepropt worden van enorm veel mensen in een klein gebied of in kampen waardoor mensen ziek worden (Typhus, Cholera, TB, Uitheemse ziekten uit een diverse habitat)
f verkeerde medische ingrepen bv aderlating, snijden met niet gedesinfecteerde instrumenten met pathogenen, het te strak afbinden en afknellen van bloedvaten, gebruik van kanker verwekkende medicijnen, overdosering, of het ontbreken van medicatie(antibiotica), of een levensreddende methode/behandeling
f het ontbreken van levensreddende hulp of medicijnen zoals antibiotica

g totaal verkeerde medische ingrepen, blunders, en behandelingen die de dood veroorzaken, het vermoorden van gewonde soldaten

h mensen verstikken door long ventilators, aanwenden van chemische medicijnen zoals dodelijk remsedivir,  tegenwoordig wel opspoorbaar( door serologie)  arseen,  de pil van dion etc

i het vermoorden van jongeren/ ouderen/ zieken, hulpbehoevenden als deel van de depopulatie agenda van de NWO.

 

Oorlog, Moderne wapens, tactische oorlogvoering

a massavernietigingswapens, waterstofbom, atoombom, hypersonische raketten
b het aanwenden van munitie zoals kogels waarin o.a. uranium of gif is verwerkt zodat getroffen mensen hoe dan ook sterven zoals agv straling
c het vernietigen van leefgebieden, vernietigen van natuur en habitat door het via vliegtuigen sproeien van napalm, giftige rotzooi zoals bv “agent orange”(Vietnam/Korea), chemtrails met aluminium, barium, strontium
d het via vliegtuigen dumpen van sprinkhanen, en van miljoenen muggenlarven(muskieten), in waterrijke als vijandig aangemerkte gebieden met een voor muggen geschikte habitat (temperatuur)
e aanwending van drones, straalwapens, waaronder hitte wapens,
f HAARP (het manipuleren van het weer), het door haarp veroorzaken van wolkenbreuken, en tsunamies door enorme bommen onder water te laten exploderen.
g het stelselmatig doelbewust vergiftigen of verpesten van de lucht, het water, de bodem, zodat mensen ziek worden (COPD/Kanker) en komen te overlijden.
h Het saboteren van kerncentrales zoals in Fukushima, zodat een groot gebied radioactief word en ontelbaar veel mensen dood gaan door de stralingsziekte
i bio-warfare, het vergiftigen van voeding met ziekteverwekkers, het aanwenden van medicijnen en prikken die ziekte, autisme, myocarditis, trombose, onvruchtbaarheid, de dood, direct of op korte of langere termijn veroorzaken, zo ook het dragen van mondmaskers waardoor het immuunstel word ondermijnd, en mensen ziek worden door oa schimmels, parasieten, en anaerobe bacterien (tevens verminderde o2 opname en hogere co2)
j tactische strategische terreur, het totaal verwoesten van steden, landbouwgrond en de grond onvruchtbaar maken door chemisch zout en gif, het plegen van genocides om zgn vijanden af te schrikken
k het tot sterven toe ziek maken van miljoenen mensen door middel van in laboratoria gekweekte genetisch gemanipuleerde ziekteverwekkers of bacterien, gain of functions bio-warfare.

l Het door media op grote schaal verspreiden van valse propaganda, leugens, laster, klimaatleugens,  haat zaaien, angst zaaien, het valselijk beschuldigen van onschuldigen ( groepen,personen, partijen,leiders, profeten, gelovigen, regeringen etc). Mensen beschuldigen van genocide of Godslastering. Het door huurlingen van bv CIA/NATO/VS laten vermoorden van christenen/moslims of anders gelovigen om daarmee oorlogen te ontketenen zoals in de Balkan en veel andere gebieden.Zodra de strijdende partijen zijn verzwakt, de landen met moderne wapens zoals kruisraketten platgooien, miljoenen mensen vermoorden zoals gebeurde in Irak,Libie, Afghanistan en dan binnenvallen onder het mom van vrede brengen zoals Amerika/NATO heeft gedaan.

m veinzen en via leugencampagnes doen alsof men voor de vrede is zoals Rutte Swab, Maxima, Busch, Obama etc. Het via media opruien, bang maken, propageren van vergelding, wraak, het beloven van titels, eer,roem, een koninklijke onderscheiding, rijkdom, mensen aanzetten tot vergelding wraak, geldingsdrang, overheersingszucht, het veroorzaken van verdeeldheid, oorlog, nijd, strijd, al dan niet in combinatie met religie of trouw aan een ellendig Koningshuis of een Elite Religie Sekte zoals het WEF en de Cabahl(freemasons) of de Khasar Maffia ( KSS)

o trojaanse oorlogtactiek, het via een list binnensmokkelen van soldaten, om van binnenuit al dan wel of niet samen met verraders binnen de stadsmuren, de poorten te openen, om massa mensen uit te moorden en de macht te grijpen.

Oorlog, gegevens

a tijdens veldslagen vielen veel doden, echter overleefde gemiddeld 80 tot 90 procent van de betreffende legers bij de meeste veldslagen, na overgave of wegvluchten van een of beide partijen.

Gedurende de historie  kwamen ontelbaar veel mensen door oorlog om het leven, 99,9 procent van de Hoge Adel  en de Ashkhenazi aanstichters van diverse oorlogen zoals WO I WO II en hun ondergeschikten in hoge militaire rangen bleven buiten schot.

b bij enkele grote veldslagen werd bijna het gehele leger ( 3 legioenen onder Varus werden vrijwel geheel afgeslacht tijdens  de slag Slag bij het Teutoburgerwoud)
c de meeste slachtoffers van oorlogen waren burgers, afgeslacht door bezetters, overleden door honger en ziektes. Miljoenen doden agv bombardementen.Miljoenen doden door wondinfecties. ziektes en plagen.
d de ashkhenazie Harry S Truman gaf de opdracht om atoombommen te gooien op Hirosjima en Nagasaki, minstens 300 00 weerloze mensen werden vermoord, zeer veel mensen stierven later door stralingsziekte
e de geallieerden(o.a.de ashkhenazi s Truman/ Roosevelt Eisenhower/) hebben miljoenen weerloze burgers vermoord door bombardementen, en  ontelbaar veel krijgsgevangenen vermoord, door  de gevangenen tijdens transporten in de zee te gooien uit vliegtuigen/ velen werden vermoord door doodhongering  in Eisenhower Dodenkampen
f hooggeplaatsten maken elkaar via huurmoordenaars af,  mensen worden uit de weg geruimd. Moord om geld, macht, titels, roem eer, gestolen schatten, goud, kunst meesterwerken etc
g elites geven anderen, de schuld van oorlogmisdaden zoals het plegen van genocides, daarop komt verraad, pacten worden geschonden, ze openen totaal onverwacht de aanval op met wie zij een vredesakkoord hadden gesloten.  Ze doen zich voor als vredebrengers, redders die de vijand verslaan, maar zij sturen miljoenen mensen de dood in om nog meer te verdienen met roven, plunderen en fortuinen opstrijken via de wapenhandel etc.
h  gespeelde vriendschap, ze doen  alsof zij bondgenoten voor de vrede zijn maar stiekem werken zij aan een plan om bevolkingen tegen elkaar op te jagen en via oorlog de dood in te jagen, om via de wapenhandel oorlogindustrie gigantisch veel geld op te strijken en gebieden/ of landen te veroveren om leeg te plunderen.

Legers groot en klein behaalden bij oorlogen en veldslagen zogenaamd de “overwinning”, door een combinatie van de volgende factoren:

a mobiliteit, het snel en efficiënt verplaatsen van, soldaten, paarden, karren met voedsel, wapens zowel voor de aanval en tactische terugtrekking/hergroepering/tegenaanval.
b door effectieve inzet van een overmacht aan soldaten, cavalerie, tanks, vliegtuigen
c efficient gebruikmaken van diverse legeronderdelen met o.a. speciale wapens zoals lange lansen. De grieken maakten gebruik van de zgn fallanx, in combinatie met mobielere elementen (zoals cavalerie, de hetairoi bij de Macedoniërs).De vijand werd door de falanx tegenhouden in de flank of in de rug aangevallen om hen onder de voet te lopen. Hitlers Leger maakte gebruik van een combinatie van Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine en speciale parachutisten korpsen/mariniers etc.
d doordat soldaten goed waren opgeleid, goed getraind, goed uitgerust(wapens en kleding) goed gemotiveerd(de leiding/regering beloofde roem, eer, land, status en een goed pensioen), motivatie, vastberadenheid, geloof, vechten voor de vrijheid, of voor een “heilig” gesteld doel, eveneens speelt het nemen van wraak op een vijand, die vreselijke misdaden had gepleegd zoals religie een belangrijke rol. Het leger motiveren door “tekens” van een Hogere Macht/ God,  men zal winnen zoals voorspeld door een ziener, orakel, profeet, gebruik maken van symboliek en zgn heilige tekens zoals De Labarum, een “Chi-Rho” christogram gevormd door de eerste twee Griekse letter van het woord “Christ” (Greek: ΧΡΙΣΤΟΣ, or Χριστός) – Chi (χ) and Rho (ρ). Dit teken werd met groot succes aangewend door de Romeinse Keizer Flavius Valerius Aurelius Constantinus, beter bekend als Constantijn (I) de Grote. Hitler misbruikte de Swastika, een eeuwenoud teken voor levenskracht, geluk of heiligheid, van de Euraziatische culturen uit de Indus-beschaving.
e door een specifieke krijgstactiek zoals omsingeling, hit and run tactiek, valstrikken, gecombineerde guerrilla, een totaal plotselinge aanval(Blitz), massa bombardementen en het vernietigen van de infrastructuur/energie -en wapenindustrie van de vijand en of bevriende naties/ bondgenoten. Tactiek van de verschroeide aarde, alles tot op de grond toe vernietigen/verbranden zodat de vijand niet kan overleven in veroverde gebieden.
f effectief gebruik maken van het terrein, bergen heuvels,bossen, oerwouden,uitkijk posities, posities waaruit men effectief kanonnen kan afvuren of een flank aanval kan lanceren. Het onder water zetten van gebieden door dijken door te steken.Enorme dammen in gebieden waar uitsluitend burgers en geen soldaten waren kapot bombarderen, ontelbaar veel mensen verdrinken/vermoorden wat de geallieerden hebben gedaan tijdens WO II(o.a. Operatie Chastise)
g rekening houden met het klimaat van een land, weersomstandigheden, jaargetijden, enorme droogte, vrieskou, en door veel regen tot modderpoelen verworden onbegaanbare wegen. Denk ook aan zeevloten waarvan enorm veel boten met soms wel tienduizenden soldaten zonken door enorme stormen op zee.
h door inzet van verkenners,scouts en spionnen om de plannen van de vijand te achterhalen.Spionage/contraspionage, afluisterpraktijken, sabotage zoals het laten exploderen van munitiedepots, treinen, fabrieken, door speciale troepen en partizanen en het plegen van aanslagen op belangrijke personen zoals generaals etc
i propaganda, het opruien van het volk en het leger, angst, chaos en verdeeldheid zaaien bij de vijand( en of bondgenoten), demotiveren van de vijand, doen alsof men met een enorme overmacht aan komt vallen. De vijand tot capitulatie overhalen door barbaarse gruwelijkheden te plegen, het naar het hof van de vijand sturen van onthoofde hoofden/ledematen van edelen en soldaten o.a. Het dreigen met eerder gepleegde totale vernietiging van bevolkingen/genocide. Het op een gruwelijke wijze vermoorden van 40 000 gevangenen (ottomanen) door hen te spiezen op palen zoals door Prins Vlad the Impaler. Terreur van de ergste soort ( in de hele wereld was zulke gruwelijkheid nog nooit voorgekomen) te weten het door het Huis van Oranje via valse laster en haatcampagnes gek maken van bange burgers, het door Oranjehuis Huurlingen laten verminken, vermoorden, deels laten opeten van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, het vierendelen en op een brandstapel laten verbranden van ontelbaar veel onschuldigen zoals vrouwen en meisjes door Inquisitie en het Huis van Oranje om doodsangst te zaaien, en het volk door gruwelijke misdaden te decimeren, uit te buiten en te terroriseren
j door het verbanden van oogsten en boerderijen, het vermoorden van de boeren, de voedselvoorziening en boerenstand vernietigen, het uithongeren van soms wel honderd duizenden soldaten en mensen in steden, verschanste legers in forten en citadels etc
k het door bv het Huis van Oranje ziek maken van de vijand door waterputten te vergiftigen zoals met dode dieren zoals dode paarden, ratten.  Het veroorzaken  van een enorme pandemie of plaag zoals de pest. De Justiniaanse pest, werd veroorzaakt door het in dienst nemen van enorm veel stammen van onderdrukte volkeren uit een veelheid van landen en door wondinfecties en wegens vergiftiging van voedsel en water, te weten met dode dieren zoals ratten vergiftigde water bronnen door vijanden en van binnen uit door verraders bij het leger, of door de regering of een rivaliserende/Koning/Keizer zelf binnen een Rijk. Te denken valt aan coupes, waarbij soldaten en burgers worden vermoord door vergiftiging.
j overgave wegens het ontvoeren/gevangen nemen van soms een enkele hooggeplaatste persoon, zoals een Prins, Koning, of door het vermoorden van een prominente generaal, Leider, Koning, Keizer of Geestelijke.
k door uitmuntend inspirerend leiderschap, zoals een door velen als een god, leider aanbeden of geprezen held zoals Hannibal, Alexander de Grote, Attila de Hun, Richard I Leeuwenhart,  de door de anti-christen prins van  het Huis van Oranje bedrogen en de dood ingestuurde zeeheld Michiel de Ruyter en  de hersteller van het Christelijke Heilig Romeinse Imperium Constantijn de Grote 
l blindelingse gehoorzaamheid/religie/trouw aan Hirohito, de 124e keizer van Japan, Godfried van Bouillon, De Paus, Hitler,
m inzet van massa-vernietigingswapens,zoals gifgas en de olv Harry S. Truman/Franklin Delano Roosevelt/Eisenhower  op Hiroshima en Nagasaki gegooide atoombommen waarbij honderd duizenden weerloze burgers om het leven kwamen
n het sluiten van een coalitie( as/geallieerden), handels blokkades oa via de zeemacht, sancties, vorming van een enorm leger met andere landen/machten, het sluiten van een veelbelovende vredesakkoord om vervolgens met man en macht andere landen onder valse voorwendselen met hypermoderne wapens in de naam van de vrede aan te vallen en te onderwerpen/leeg te plunderen en uit te roeien zoals geschiedde door VS/NATO (geleid door massamoordenaars/nazies zoals o.a. de KSS-ers Busch, Stoltenberg, Kissinger en Heusinger), tijdens meer dan 55 oorlogen na WO II (Irak, Afghanistan, Libie Vietnam, Korea, Balkan, Servie etc)
o de uitkomst van veldslagen en oorlogen werd ook bepaald door o.a, tactische blunders, en miljoenen soldaten werden met opzet zonder kans op een overwinning als kanonnenvoer de dood in gestuurd door de leiding, door corruptie, door verraad binnen  de regering, en mede door het wegvluchten en/of overlopen naar de vijand door troepen en/of bondgenoten/huurlingen. Onenigheid, ruzie, afgunst, complotten, huurlingen die de legerleiding, troepen,of bondgenoten met wie zij een coalitie vormen van binnenuit aanvallen. Keizermoord zoals bv door de Pretoriaanse Garde( De lijfwacht vd keizer) of een naar macht strevende rivaal of bende rivalen, zoals de vreselijke steekmoord op Julius Ceasar door zgn Democraten die overal oorlog, haat en verdeeldheid zaaiden zoals anno 2023 door de Democraten in de VS en o.a. het demonisch oorlogszuchtig  D66 in Nederland. Het door corrupte ambtenaren vervalsen van documenten en het aanzetten tot moord op de mateloos succesvolle Keizer Aurelian door met leugens bang gemaakte generaals.
p het losbarsten van revoluties, massa mensen die in opstand komen tegen de Elites en Koningshuizen die geen vrede maar steeds weer oorlog willen uit niets dan zelfverrijking/blinde hebzucht,vernietigingsdrang, hoogmoed. Ontevreden burgers wapens leveren, de elites gaan huurlingen inzetten om rellen en opstanden te beginnen vd zgn verdeel en heers tactiek. Bankiers en politici/koningshuizen financieren oorlogen/ genocides, voor het plunderen van landen zoals NATO heeft gedaan in oa Libie, Irak en meer dan 55 andere landen en regios Mensenhandel, kinderen ontvoeren, verhandelen/ mensen vermoorden/organenroof.
q door valse media zoals CNN/NOS veroorzaakte massa hysterie, paniek,chaos,doodsangst, massaal wegvluchten, overgave, en/of heulen met de vijand zoals met de corrupte EU tirannen en NATO oorlogsmisdadigers
r het voeren van soms wel 80 jaar durende uitputting- en genocide  oorlogen door Koningshuizen en in de naam van een politieke ideologie/religie waarbij miljoenen soldaten en met name vele miljoenen weerloze burgers om het leven kwamen
s het vermoorden van alle mannen en jongens, het ontvoeren en tot slaaf maken van alle vrouwen en meisjes gedurende vele jaren van oorlog om de betreffende bevolkingsgroep te decimeren, het realiseren van  totale onderdrukking zodat deze bevolkingen geen leger kunnen opbouwen voor de bevrijding
t het door VS/NATO huurlingen doen laten vermoorden van christenen en moslims, de ene partij en de andere via media en door (corrupte verraders/bij de partijen) en ingehuurde huurlingen vals beschuldigen van massamoord, beide partijen voorzien van wapens, zodat er oorlogen losbarsten, vervolgens zogenaamd in de naam van de vrede, oorlog voeren en de landen economisch sociaal cultureel kapot maken decimeren,leegplunderen zoals Amerika/NATO heeft gedaan bij meer dan 55 landen sinds WO II i.s.m. naar alsmaar meer rijkdom  en macht strevende oorlogszuchtige Koningshuizen zoals het Huis van Oranje, Het Engels Koningshuis en het Amerikaans Industrieel Wapen-complex
u uittochten, massale volksverhuizingen, waardoor bepaalde landen geen defensie kunnen opbouwen of niet meer hebben
v vredesakkoorden door vergevingsgezindheid, het stoppen van een korte of een uitzichtloze oorlog, die door de strijdende partijen niet of nooit gewonnen kan worden, verbroedering, het afzetten van bloeddorstige Dictators, Koningen, Tirannen.
w massa sterfte bij het leger a.g.v. vergiftiging, het doodziek worden door het dragen van gasmaskers, ziekte door opeenhoping van mensen met infecties en o.a. wondinfecties, parasieten, Typhus, Pest, Cholera, het ontbreken van antibiotica en medische zorg en wegens totaal verkeerde medische zorg zoals  o.a. aderlating/prikken met chemische rotzooi, het zetten van een overdosis etc
x massa zelfmoord van een legerkorps of strijdgroep, Seppuku, harakiri, de rituele zelfmoord die werd beoefend door de samoerai-krijgers van Japan, ontstaan rond de 12e eeuw als een manier voor samoerai om gevangenneming te voorkomen of executie te voorkomen door hun meesters of als zij van lafheid werden beschuldigd door de Leiding of de Keizer.
y het land in groot gevaar brengen door oorlog te zaaien in Oekraiene en het leger weg te bezuinigen en zoals Ruttes Regering doet, het onder gezag van vreemde machten( Duits Bevel) plaatsen van het overgebleven slecht bewapende en niet getrainde legerkorps
z overgave na een bombardement, zoals het met Duitsland verbonden en met Hitler heulende Huis van Oranje

Groene Agenda is Oorlog Agenda

Bij een conflict of grote oorlog, worden zonnepaneelvelden en windmolenparken met het grootste gemak door de vijand uitgeschakeld, dan komt de energie voorziening in groot gevaar of valt deels ook weg zoals communicatie voor defensie.  Stuk gebombardeerde zonnepaneelvelden verstrooien ontelbaar veel stukjes glas, dat in de bodem komt waardoor het land ook niet meer verbouwd kan worden. Windmolen energie is niet duurzaam, zwaar vervuilend, de molens lekken giftige troep, ze slaan miljarden insecten dood en vogels die onontbeerlijk zijn voor het ecosysteem/flora en fauna, het produceren, vervoeren, en plaatsen en exploiteren van windmolens is slecht, duur en vervuilend, de trillingen van wieken zijn ziekmakend, ook de onhoorbare. Het leven in de zee word verziekt verpest door duizenden windmolens. Walvissen. haaien en orka’s en nog veel meer dieren die in zee leven gaan dood door  windmolenparken. Volgens de laatste studies van geleerden uit Duitsland  veroorzaken windmolens ook stof waardoor nano deeltjes en stofwolken ontstaan die de zon deels verduisteren. Aanwending, plaatsing van tienduizenden windmolens word ten zeerste afgeraden door  hoogleraren en specialisten, toch wil de regering rutte met alle geweld voor een gigantisch fortuin, 10 000 en nog meer windmolens gaan plaatsen.De regering Rutte/WEF/NATO zijn krankzinnig want zij willen van Nederland een tri star city complex maken, Nederland word dan een grote verzamel plek voor legers, met een infrastructuur die bedoeld is voor oorlogvoering, zoals het herbergen van 3 miljoen soldaten en minstens 100 000 tanks voor de geplande grote oorlog met Rusland. Elk weldenkend mens zal begrijpen dat wat de regering Rutte VS/WEF/NATO doen, zal leiden tot het ergst denkbare, de totale oorlog en de totale vernietiging.

Wereld complot

Het door Elites( Deep State al dan niet tijdelijk met China) in het kader van een zgn dodelijk virus( Corona)  uitrollen van een massieve propaganda campagne, globaal angst en paniek zaaien via een groot door vijanden bestuurd leugenmedianetwerk en ingehuurde medici en verraders/geïnfiltreerde vijanden in de politiek (verraders die zijn aangesloten bij het WEF  olv  o.a. Claus Swab en George Soros) en Bilderbergers), de economie door het veroorzaken van crises en het vernietigen van de boerenstand verwoesten, oorlogen zaaien voor expansie grondstoffen en decimering van volkeren zoals in Oekraiene, Syrie, Yemen (per 2023 ook oorlog zaaien met Iran),  miljoenen mensen zo ook de legers van het Westen en andere volkeren  injecteren met schadelijke en in veel gevallen dodelijke prikken, om daarmee  het Westen VS/EU/Canada/Nieuw Zeeland/Australië te ondermijnen, decimeren, en het door een zogenaamde Nieuwe Wereld Orde willen onderwerpen en decimeren/uitroeien van de wereldbevolking door oorlogen en prikken, en massavernietigingswapens.

Het verloochenen en schenden van de wet,  het schenden van de voorschriften zoals “gij zult niet doden”, het aanbidden van Afgoden, zoals Baphomet( staat in het torentje van premier Marc Rutte)  het Gouden Kalf,  Blasfemie, Hoogmoed, het opvolgen van bevelen en plegen van misdaden tegen de  Mensheid, het door regeringen, politici , WHO,FDA/FCC/GGD/LAREB/OMT /Universiteiten zoals Harvard/Oxford/Erasmus etc schenden van de Code van Neurenberg

EN

Geen enkele oorlog is ooit gewonnen, elke oorlog is verloren, oorlog kent alleen maar dood, ellende, verliezen aan alle kanten.

Vrede is het hoogste goed

een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Dichter(s): H.M. van Randwijk.

Vaccins De Ingespoten Bacterie was de oorzaak van de Spaanse Griep

Did you know that, ‘the Spanish Flu’ was caused by a #Vaccine ?? Frederick Lamont Gates injected the USA army on behalf of ‘the Rockefeller Foundation’ at Fort Riley!! They were injected with an experimental ‘bacterial meningitis’ #Vaccine derived from horses!! “The so called, ‘Spanish flu’ was a #Vaccine experiment that went HORRIBLY wrong!!” The army then went to WAR and spread disease around the world!! Does this sound familiar to anyone? Do they run this experimental #Vaccine play book, every 100 years? Is that why #Covid happened? Sounds like it to me!!

 

US/KSS biologic Chemical Warfare

 

Massa sterfte door ziekte.

Het volgende deel gaat over het Romeinse Rijk en over de massa sterfte door ziekte in grote delen van het Romeinse Rijk.

Het Romeinse Rijk werd in de zesde eeuw na Christus getroffen door  de pest van Justinianus. Deze pest verspreidde zich hoogstwaarschijnlijk vanuit Ethiopië en kwam via Egypte in de Romeinse hoofdstad Constantinopel (Istanbul). In het Romeinse Rijk stierven minstens vijfduizend mensen per dag aan de ziekte. De ziekte laaide regelmatig op en eiste steeds nieuwe slachtoffers. Tot 770 na Christus wordt er melding van de uitbraak van deze pest.

De zogenaamde Zwarte Pest uit de middeleeuwen ontstond volgens historici  waarschijnlijk rond 1330 in China en verspreidde zich via het Mongoolse rijk richting Europa. De oorzaak was een bacterie. Deze pestbacterie werd volgens de geleerden verspreid door vlooien en luizen. In tegenstelling tot eerdere aannames, werden vlooien en luizen vooral door mensen verspreid en niet door ratten. Onderzoeken zouden hebben aangetoond dat de Zwarte Pest door dezelfde bacterie werd verspreid als de Pest van Justinianus.

Vragen?

Hoe kan het zijn dat ratten, waarvan geleerden beweren dat zij de ziekte verspreiden, zelf niet doodgingen? Is het waar dat de ratten niet door de pest doodgingen? Zijn of waren ratten  resistent voor bepaalde ziekteverwekkers of bacteriën?

Werd de pest  door de zgn “rattenvlieg” of door  vlooien en luizen verspreid? Hoe kan het zijn dat de grote plaag na vele jaren uiteindelijk vanzelf voorbij ging? Wat heet “vanzelf”, waardoor, hoezo, hoe is het gekomen dat er een einde kwam aan de grote dodelijke pandemie? Was een bacterie  wel de oorzaak van de pandemie? Waar kwam die bacterie vandaan, zo ineens? Hoe kunnen dergelijke ziekteverwekkers ontstaan? Waardoor komt dat? Wat kan men ertegen doen?

Heeft modern onderzoek( waaronder DNA onderzoek) van botten en schedels die men uit die tijd heeft opgegraven, onweerlegbaar kunnen aantonen dat miljoenen mensen door de pest zijn overleden? Men kan zich nog veel meer afvragen zoals wie, en welke organisaties en welke labs het onderzoek zoals DNA-onderzoek hebben gedaan, en of resultaten van de onderzoeken hetzelfde uitwijzen, of verschillen en of resultaten  openbaar werden en juist, en interpreteerbaar en ook eerlijk werden  gepubliceerd.  Kan men door middel van DNA onderzoek van meer dan 150o jaar oude botten vaststellen of iemand door een bacterie-infectie is komen te overlijden? Kloppen de verslagen en onderzoeken over de zgn pestbacterie?

Kan een pestpandemie terugkeren?  Was de Justiniaanse Massasterfte het gevolg van vergiftigd water en eten? Was het water en het voedsel vergiftigd met een bepaald gif of besmet met een bacterie, een parasiet,  of een andere ziekteverwekker? Waardoor zijn miljoenen mensen dood gegaan? Zijn de meeste mensen niet door een bacterie maar door honger overleden in combinatie met een of meerdere aandoeningen zoals bv Griep? Volgens diverse bronnen is er in de moderne tijd geen academische conscensus over de exacte oorzaak van de Justiniaanse Pest.

Volgens  Wikipedia ontstond de dodelijke pest door de bacterie Yersinia_pestis

Wikipedia: “Yersinia pestis of pestbacterie is een bacterie die de verwekker van de pest is en wordt overgebracht door vlooien van ratten of andere knaagdieren op mensen: een vlo die eerst besmet bloed zuigt, en daarna een mens bijt, brengt daarmee de bacterie over.”

Deze bacterie komt volgen Wikipedia  vooral nog voor op bepaalde plaatsen in Afrika en Azië zoals in natuurparken in het westen van de Verenigde Staten waar in beperkte mate eekhoorns  de bacterie dragen.

En hoe zit het dan met  insecten zoals muggen? Kunnen die dan geen bacterie of ziekte overdragen?  Het is duidelijk dat muggen(muskieten) ziektes overbrengen door het steken, zuigen en het overbrengen van met bacterien of parasieten besmet bloed. Een voorbeeld is de malariamug  die anno 2023 steeds verder oprukt naar het noorden.  Steekmuggen zijn  wereldwijd verantwoordelijk voor de dood van 1 op de 17 mensen: jaarlijks worden ongeveer 700 miljoen mensen besmet met een door steekmuggen verspreide ziekte. Andere (tropische) ziekten die door muggen worden verspreid, zijn: dengue of knokkelkoorts, gele koorts, westnijlkoorts,  elefantiasis (olifantsziekte),chikungunya

Volgens de Canadese historicus Timothy Winegard heeft ziekteverspreiding door steekmuggen vreselijke gevolgen.  Hij schat dat ruim 110 biljoen muggen jaarlijks ongeveer 2 miljoen mensen doden.

En de pestbacterie?  Bestond er destijds resistentie voor Yersinia pestis  in grote delen van de wereld. Klopt de  wereldkaart met de verspreiding van de pest

Op basis waarvan is de in de documentaire getoonde kaart met de pestpandemie gemaakt? Klopt het allemaal, en wie kan bewijzen waardoor,  en waar de ziekte wel of niet  tot massasterfte heeft geleid?  Was er in die tijd geen sprake van de pest in  de later gevormde Verenigde Staten, zoals onder de indianen? en in het Oosten zoals in het enorme ( Golden Herds) Rijk van de Hunnen?

Wikipedia is  geen alleswetend medium, en daar staat: “Deze bacterie komt vooral nog voor op bepaalde plaatsen in Afrika en Azië  “Wat betreft de westerse wereld zijn enkel in natuurparken in het westen van de Verenigde Staten in beperkte mate nog eekhoorns beschreven die deze bacterie droegen.

Hoe kan het zijn dat eekhoorns  in het westen van de VS de ziekte nog zouden dragen?  Is het waar dat soorten eekhoorns  en aanverwante knaagdieren de ziekte kunnen dragen maar niet dood gaan door de bacterie? Zijn er anno 2023 nog mensen die ziek worden of zijn door de bacterie en die meedragen? Het is immers welbekend dat mensen, muggen, vlooien,  bacteriën en parasieten overdragen op andere mensen en dieren en dat mensen en dieren daardoor ziek worden of ziek kunnen worden en daardoor komen te overlijden.

Er staat in het betreffende Wikipedia artikel niets over bacteriofagen en ook heeft men het niet over overdracht van de pestbacterie door  mensen, zoogdieren, zoals bijvoorbeeld door seks. Evenmin word gesproken over overdracht van de bacterie door het drinken van besmet water en het eten van besmet vlees of oud, rauw en niet vers vlees.

Wat gebeurd er als U vlees gaat eten dat over de datum is?  Of wat gebeurd er als U  vlees eet dat niet goed bereid is en waar  bacteriën in zitten? Dan word U meestal ziek, maar dat hoeft de dood niet te betekenen.  Mocht U gedurende langere tijd echter helemaal niets te eten en te drinken hebben dan gaat U  hoogstwaarschijnlijk dood door de honger en dorst(uitdroging) of U nu wel of niet ziek bent door een bacterie of voedselvergiftiging.

Justiniaanse Pest een Hoax?

Was de bacterië de oorzaak van de pest en  was de bacterie ook de hoofdoorzaak van de massa sterfte? Stel dat de mensen ziek werden maar niet dood gingen door de bacterie maar door honger en  door andere oorzaken? Stelt U zich eens voor dat er in het steeds weer oorlog voerende Romeinse Rijk bij  vele volkeren en stammen, enorme  noden en tekorten waren zoals een gebrek aan voeding zoals graan en vlees?

Binnen het Romeinse Rijk zijn veel burgeroorlogen geweest, tal van Keizers( ceasars) zijn door moord en verraad aan de macht gekomen en oa  door bloedige veldslagen  om het leven gekomen. Miljoenen Romeinse legionairs zijn door burgeroorlogen omgekomen zoals ontelbaar veel burgers. Ontelbaar veel soldaten raakten gewond.

Wat deden de onder Romeins Bestuur levende en gedwongen volkeren, als er niets te eten was doordat oogsten waren mislukt, of  merendeels waren ingepikt door het Romeins Bestuur, of doordat  de graanvelden in brand waren gestoken en de dieren waren gedood of weggehaald door de plunderende Romeinse Veldheren en door rebellerende legioenen of door de zgn Barbarians( Germaanse stammen) uit het Noorden, en door de Ottomaanse legers uit Het Oosten en door Opstandelingen en door andere vijanden van het Rijk?

Veel mensen vluchtten weg, ze vertrokken wegens het gebrek aan voedsel, wegens het ontbreken van bescherming, en wegens o.a. ook het willen uitoefenen van hun religie  en ook wegens het willen nemen van wraak gingen onderdrukten zich organiseren in gewapende strijdgroepen, zoals struikrovers en partizanen.

Men ging roven, en jagen op dieren zoals op herten, hazen, vogels konijnen, muizen eekhoorn  en zelfs ratten om ze op te eten omdat er verder niets te eten was. Men ging het beetje land dat hun was gebleven opnieuw proberen te verbouwen. In heel het Romeinse Rijk werden dieren afgemaakt en opgegeten. Om te overleven  consumeerde men de resterende veestapel en door oorlog omgekomen dieren omdat er simpelweg niets te eten was. Er was sprake van het uit uiterste nood opeten van ratten, muizen en van het opeten van overleden mensen(kannibalisme).

Velen in het Romeinse Rijk moesten wegvluchten naar een andere regio of streek, om bescherming en redding te zoeken zoals bijvoorbeeld bij aanverwante verdreven stammen of om zich in de strijd te organiseren tegen de onderdrukking. Velen werden als slaaf gedeporteerd naar  goud en zilvermijnen, of naar de vele werkkampen van de Romeinen. Velen werden gedwongen in dienst te treden bij het Romeinse Leger voor een schraal inkomen en voeding. Aan grotere groepen  bij het leger in te lijven personen zoals ook aan opstandelingen werd doorgaans van alles beloofd zoals  meer rechten, staatsburgerschap, vrijheid van religie, roem, eer, promotie, goud, land etc

Wat deden rivaliserende Veldheren en de zogenaamde Elite die meenden recht te hebben op de titel van Ceasar?

Zij staken dorpen in brand en vernietigden de graanvelden, ze namen de dieren mee, om voedselnood te scheppen. Vervolgens ging men de hongerende mensen van alles beloven en voorzien van o.a. voeding inlijven bij de legioenen om te strijden tegen de legioenen van de rivaal. Bij de strijd kwamen ontelbaar veel mensen om. De legioenen werden opgeofferd of tegen elkaar uitgespeeld, waardoor alles bij elkaar miljoenen Romeinen, huurlingen en door hen onderdrukte volkeren zijn komen te overlijden door oorlog. Ontelbaar veel mensen raakten gewond, ontelbaar veel mensen stierven aan een wondinfectie, door ziektes veroorzaakt door ziekteverwekkers zoals bacterien en parasieten.

Bacteriën

In eten en drinken zitten volgens tal van geleerden altijd wel bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. De meeste kunnen geen kwaad.  Er is volgens artsen sprake van een voedsel-infectie als bacteriën, virussen of parasieten mensen ziek maken.

Men kan zich nog meer afvragen, zoals bijvoorbeeld of het waar is dat Yersinia pestis  de Justiniaanse Pest heeft veroorzaakt, en men kan zich afvragen of het waar is dat andere bacterien ziektes veroorzaken. Er zijn, als u goed gaat zoeken op internet, ook tal van geleerden die er heel anders over denken.  Zij menen dat alle bacterien helemaal geen ziekteverwekkers zijn, maar  “opruimers” van schadelijke stoffen en micro-organismen in het lichaam van mensen en dieren.

Wondinfecties

Bij een infectie zijn ziekmakende micro-organismen zoals bacteriën of parasieten in het weefsel van het lichaam gedrongen en die vermenigvuldigen zich en dan ontstaat een ontstekingsreactie. Een wondinfectie kan voor, tijdens, en na een operatie optreden. Mensen kunnen overal of in een ziekenhuis (bijvoorbeeld met MRSA)  besmet raken of met een andere  bacterie en daardoor een infectie of een wondinfectie krijgen

De ziekenhuisbacterie, ook wel superbacterie genoemd, is een informele verzamelnaam voor een aantal soorten bacteriën, die resistent zijn voor alle soorten antibiotica.

Bacteriën bewegen, groeien, eten en planten zich voort door zich te delen, het zijn cellen en ze nemen voedsel en zuurstof op. Ze zitten overal om ons heen. Op de huid, in de mond, in het bloed. Onder de oksel kunnen zich twee miljoenen bacteriën bevinden. In de darmen bevinden zich miljoenen bacteriën. Er bestaan minstens duizenden verschillende bacteriën.

Bacteriën zijn er in diverse soorten en vormen zoals kokken (rondjes), staven (staafjes of bacillen), vibrionen (komma vorm) spirillen (bochtige staafjes, spiraaltjes) en Actinomyceten (draadvormig).

Eén bacterie is tussen 1/1000 millimeter en 1/100 millimeter groot. Bacteriën zijn eencellig micro-organismen zonder celkern (prokaryoot). Er zijn miljoenen niet met het oog waarneembare micro-organismen om ons heen. De Nederlander Antoni van Leeuwenhoek was in de 17de eeuw de eerste die met een zelfgemaakte microscoop bacteriën waarnam. Op de punt van een naald kunnen zich 10.000 bacteriën bevinden. Het aantal micro-organismen dat zich in de mens bevind is waarschijnlijk zo’n tien maal groter als het totale aantal lichaamscellen.

Pathogene bacteriën maken mensen ziek, veroorzaken direct of mede door andere oorzaken de dood, maar er zijn ook bacteriën die juist nuttig zijn en nodig, bijvoorbeeld bij de voedsel vertering. Er zijn ook bacteriën die de mens beschermen tegen ziekte. Veel “zogenaamde lichaamseigen bacteriën” beschermen tegen aanvallen van pathogenen. De aanwezigheid van bacteriën betekent niet dat men ziek is,  ziek word of dood gaat. Dat een wond zelden steriel is, betekent niet gelijk dat er een wondinfectie ontstaat.

Als er een ontstekingsreactie optreedt met de klassieke verschijnselen roodheid, zwelling, warmte en pijn betekent dat niet gelijk dat er sprake is van een zodanige inmenging van micro-organismen dat het de genezing ondermijnt of de weefselschade doet toenemen.

Infecties  door bacteriën zijn geen corona, TB/ COPD en Parasitaire maag long darm infecties zijn ook geen Corona maar wel werden deze aandoeningen volgens de klokkenluiders zoals ook de reguliere muterende Griep   tot “Corona” gerekend in  de door WHO en tal van andere organisaties  vervalste statistieken.

Tijdens en na oorlogen zijn ontelbaar veel mensen door verwondingen omgekomen door infecties. In veel gevallen werden ledematen geamputeerd, om het leven van mensen met een weefsel/bloedinfectie proberen te redden.

Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën, kunnen worden bestreden met antibiotica. Ze doden de bacteriën of remmen hun groei. Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan die bacterie resistent worden. Dat wil zeggen dat de bacterie dan niet meer gevoelig is voor het antibioticum.

Diverse kruiden doden bacteriën zoals:

Cryptolepis sanguinolenta.
Juglans nigra (zwarte walnoot)
Polygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop/Japanse knotweed)
Artemisia annua (Zoete alsem)
Uncaria tomentosa (Cat’s claw)
Cistus incanus.
Scutellaria baicalensis (Gildkruid)

Er zijn diverse “natuurlijke antibiotica”, zoals honing, kurkuma en knoflook/ui.Honing is in staat bepaalde infecties te bestrijden zonder antibiotica resistente bacteriën te creëren.

tip zie >>> Tips voor een beter imuunstelsel

We kunnen nu eindeloos doorgaan met vragen stellen en onderzoeken en hoe meer men gaat lezen over een of meerdere vakgebieden, hoe ingewikkelder het allemaal in algehele zin meestal word. Men raakt simpelweg gezegd niet uitgeleerd en de hoeveelheid informatie kan gekmakend worden. Het is dan teveel en word nog erger om te kunnen bevatten.

Er blijken  meer dan ontelbaar veel verschillen van inzicht te zijn onder geleerden. Het vergaren van kennis leidt tot inzicht,  en de vraag is maar over welke kennis men het wel of niet eens is, of men begrijpt wat die kennis inhoud? en of deze kennis goed en juist is, en door welke machten,  bepaalde kennis op een verstandige en wijze word of kan worden toegepast, of word toegepast ten dienste van de mensheid.

Op zijn minst is de huidige ontwikkeling van de techniek, zoals het in bio labs ontwikkelen van  levensgevaarlijke ziekteverwekkers of bio wapens( gain of functions) en het injecteren met experimentele vloeistoffen die het DNA of MRNA  van de mens veranderen, huiveringwekkend beangstigend, zoals ook het experimenteren met embryos en het ontwikkelen en kweken van levensvormen dmv reageerbuisbevruchting met niet menselijk erfelijk materiaal. Geleerden experimenteren, zij spelen met vuur, een vuur dat de hele wereld in brand zou kunnen steken.

Wie kan je geloven?

Anno 2023  vragen veel en steeds meer  mensen zich af wat nu wel of niet waar is,  en wat aantoonbaar bewezen is en wat onjuist, verdraaid, verkeerd begrepen of gelogen is, gezien de enorme verdeeldheid onder geleerden, de staatscensuur, het ontbreken van deugdelijk onderzoek, geknoei met metingen en statistieken,  de coronaleugens door Big Pharma en hun handlangers van hoog tot laag uit de corrupte en zeer ondeskundige politiek, de media, subsidie – slurpende geleerden, oorlogzaaiers massamoordenaars die een nobelprijs kregen voor de wetenschap en  voor de vrede,  klimaatoplichters,  kwakzalvers  entertainers en celebs die zich lieten betalen om reclame te maken voor de zgn coronaprik met voor velen, volgens tal van deskundigen  noodlottige bijwerkingen zoals o.a. prik-myocarditis en prik-trombose.

Men doet alsof van alles uitgezocht is, goed en waar, maar men ( wijsneuzen waaronder wetenschappers ) weten het helemaal niet zeker, en veel van hun zgn ontdekkingen zijn onbewezen of een theorie en dat is al eeuwen zo met van alles, maar niet met alles, en wat heet “alles”

Wat is er dan allemaal waar van de zgn “Justiniaanse Pest” ? Waar zijn de bewijzen? Zijn er ooit vaccins tegen “De Justiniaanse Pest” gemaakt uit bloed van een resistente rat?  Is iedereen anno 2023 resistent tegen de pestbacterie? Waar komen bacteriën vandaan? en Enzymen? Bacteriofagen, mensen planten en dieren het leven op aarde etc?

Zijn er onafhankelijke virologen en specialisten onder de lezers die meer kunnen vertellen over dit beslist niet simpele maar uitermate complexe onderwerp en de  “The Justinianic Plague”? en over anderee zogenaamde grote plagen?

Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Gelieve te reageren aub bij ” leave a comment”

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Column, Gezondheid and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties