Stan

Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Welvarend Nederland


Samenwerken en opkomen voor elkander,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld en ons land het beste bieden en uit de door  Rutte III en GL veroorzaakte berg aan zorgen en ellende helpen,  is het motto  tegen onrecht, corruptie,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van wanbeleid  en corruptie door de heersende elites.

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland weer een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.!

Ik nodig U uit om lid te worden van STAN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2018

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

STAN  Programma Vervolg

(C)opyright  STAN/SVN 2019

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Hoofdpunten

* Oneervol ontslag Rutte III wegens wanbeleid, het financieren van oorlogmisdaden en corruptie, landverraad, klimaatzwendel, machtsmisbruik etc etc.  ZSM Nieuwe verkiezingen
* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de nieuwe kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben. Corrupten worden van alle lieslijsten verbannen voor altijd
* Justitie en Veiligheid versterken. Hardere aanpak van misdaad, betere  rechtvaardige wetten, meer handhaving en preventie
* Alle corrupte politici ontslaan, aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen.
* Herstel van de Gehele Publieke Sector zoals Pim Fortuyn dat ook wilde
* Invoering Basis Inkomen
*  Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen, als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector, bestuurd door de Overheid
* Oplossen woonnood, bevorderen doorstroom,  bouw 150 000 sociale huurwoningen
* Bindend referendum zoals in Zweden
* NPO zuiveren,  reorganiseren naar de eisen van de tijd, meer educatie, muziek en sport, waarheidsvinding, verbod op valse propaganda door NOS en NPO toplonen korten tot 20 procent van de zogenaamde balkenende norm.
* Algehele Belastingverlaging,  waaronder terugdraaien Ruttes schandalige BTW verhoging
* Pensioenleeftijd naar 60 jaar, vrijwillig doorwerken toegestaan.
* Indexeren pensioen, verhoging 15 procent van het minimumloon
* Belastingvrije voet naar 25 000 E.
* Afschaffen leenstelsel. Studeren moet lonen.
* Verbeteren Onderwijs. Fors bevorderen en subsidieren van door RUTTE III en GL zwaar gedupeerde Nederlandse Artiesten en Cultuurvrienden. Geen elite vriendjes netwerk en nepotisme zoals bij  Het Ministerie en de NPO maar eerlijke besteding van subsidies ter bevordering van al het creatieve talent.  Meer toezicht vd veiligheid op scholen. Herinvoering studiebeurs. Studie Optimalisatie. Oplossen frictie-werkloosheid door afstemming vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.Centralisering arbeidsvoorziening.
* Tegen de onzinnige  klimaat-maatregelen, zoals van het gas af, vervuilende biomassa en  massa boomkap. Inzetten op sanering van en een schoner duurzaam Nederland.
* Groot vervuilers Multinationals flink aanpakken. Zuiveren en per ton CO2 laten betalen
* Bevorderen van alle vormen van “schone energie”, tegen gaan van de enorme verspilling.
* Marrakesch en Schengen ongeldig verklaren wegens schending van onze grondwet art 1 en de Universele  Verklaring van de Mensenrechten o.a  artikel 8
* NEXIT !  Loskoppeling van de Merkel Macron dictatuur! Grenzen niet dicht, maar wel wijs en goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, en beschermd tegen welke kwaadwillenden dan ook die onze samenleving schade berokkenen
* Nederlanders dienen honderd procent baas te zijn over het eigen land.
* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland. ZSM Pensioen indexatie
* Bevorderen van remigratie naar veilige landen. Uitzetten criminelen.
* Voor toegespitste doelgerichte humanitaire hulp in de eigen regio
* Strikte naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.
* Nederland moet stukken veiliger, leefbaar, vrijer, en schoner worden
* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid
* Nationaliseren (onteigenen en berechten) van onder meer de directie van  Staatsbosbeheer  en Natuurmonumenten wegens misbruik en wanbeheer zoals illegale boskap en bio-energie subsidie zwendel.
* Alle natuurmonumenten, bomen bossen behouden en koesteren onder beheer van de overheid.  Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 35 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en vervuilende hout-biomassa energie, vervuilende molens en  dure onrendabele vervuilende warmtepompen
* Verbod op Glyfosaat, zoals in Round UP, en kankerverwekkende pesticides zoals van de multinational Bayer.
* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, harde straffen voor dierenbeulen en rituele slacht,  strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling 2000 gespecialiseerde krachten voor de dieren-politie
* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod op 5 G mobiele netwerken wegens de gevaren voor de volksgezondheid volgens experts van over de hele wereld.
* Strafrechtelijk vervolgen van alle corrupte bestuurders. Zuivering van Justitie en OM.

STAN

Voor meer standpunten zie a.u.b. hieronder

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Standpunten    STAN/SVN

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


*Wij staan op voor de volle 100 procent voor heel Nederland!

* Tegen armoede voor een gelijke verdeling van de welvaart en eerlijke kansen voor iedereen.

* We zullen samen werken  willen we niet bankroet ten onder gaan agv  de corruptie en het wanbeleid van Rutte III en GL! Alle corruptie dient te worden weggezuiverd en vervangen door goed krachtig rechtvaardig bestuur.

* Het koesteren van lands rijke diverse  cultuur en tradities zoals Pasen, Sint Nicolaas en Kerstmis etc  in de oorspronkelijke stijl.

* Nederland uit de EU, want Nederland dient in ieders belang vrij worden en bevrijd van de  verstikkende EU beperkingen en nutteloze enorme hoge kosten afdracht aan de EU. Wij willen geen beknotting van de vrije meningsuiting, censuur, en een beperkend woud aan  EU regels van Berlijn en Brussel wat onze economie de das omdoet. Nederland moet kunnen doen waar Nederland recht op heeft en uitstekend goed in is als een Souvereine Handels Staat.

* Het ongeldig verklaren van het illegale verdrag van Shengen en van de afdracht van onze Pensioenreserve aan Brussel. Al uw opgebouwde pensioen moet veilig terug in Nederlands Beheer. Alle Lonen en Pensioenen moeten meestijgen met de inflatie. Compenseren van alle ouderen voor de door de regering  gepleegde diefstal van het ouderen pensioen.

*Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 60 jaar, alle mensen hebben recht op een welverdiende en goed verzorgde oude dag, en alle mensen hebben recht op een goede liefdevolle zorg. Alle mensen hebben recht op hun gespaarde pensioen. De mensenrechten en burgerrechten moeten nageleefd  worden.  Zo worden  toren hoge kosten bespaard en veel banen geschapen  omdat meer mensen kunnen doorstromen en meer jongeren aan de slag komen  en er vind een enorme besparing plaats op ziektekosten.

* Volledig herstel van de Democratie. Herinvoering van de oorspronkelijke referenda wetgeving zoals geformuleerd door o.a de Democraat Hans v Mierlo.

* Hervormen van het  inhumane woekerwinst Zorg stelsel naar een Nationaal Ziekenfonds zonder eigen risico. Het volledig herstel van de Publieke Sector, energie, zorg, vervoer, arbeidsbemiddeling, leger, politie, brandweer, etc  Alle Publieke Diensten zonder winstoogmerk, centraal bestuurd door de overheid. Afschaffing van het Woekerwinst Kartel Vrijmarktstelsel voor de Gehele Publieke Sector

* Publieke Diensten dienen tegen de kostprijs zonder winstoogmerk voor het Gehele Volk beschikbaar worden.

* Fors Investeren in de ontwikkeling  IN EIGEN LAND van nieuwe  medicijnen zoals tegen  KANKER  AIDS ,  Diabetes, fors investeren  in de nieuwe technologien zoals levensreddende Bateriofagen, om tal van ziektes en aandoeningen te genezen, waar de huidige antibiotica niet of niet eens meer werkzaam voor zijn. We dienen onafhankelijk te worden van  landen zoals Duitsland en de VS die woekerwinst prijzen vragen  voor medicijnen die wij zelf ook kunnen ontwikkelen met onze geavanceerde  know how en expertise.  

* Invoeren Basis Inkomen Recht Standaard zodat geen een landgenoot te kort komt om de kosten van het levensonderhoud te kunnen betalen.

* Boosten van de Economie middels NEXIT. Investering in banen. Algehele belasting en Accijns verlaging. Terugdraaien! van de BTW verhoging. Korte metten maken met RUTTE CORRUPTIE,  kappen met Ruttes schandalige verrijking van de rijkste Elite van het land en Multinationals.

* Opheffing van het Rookverbod in alle horeca. Roken toestaan behalve in openbare gebouwen, in het openbaar vervoer zoals de bus de metro en op scholen etc. Inzetten op rook-preventie door betere voorlichting en educatie. Tabaksartikelen dienen  te voldoen aan strengere kwaliteitseisen. Verbod op schadelijke kankerverwekkende toevoeging in tabaksartikelen.

* Fors investeren in werkgelegenheid  zoals 300 000 Staats Garantiebanen waaronder 150 000 in de zorgsector  en 100 000  banen voor Onderwijs & Veiligheid. Opknappen en Heropenen van alle door Rutte gesloten zorg en verpleeghuizen. Goede Zorg, een Goed Loon en Pensioen  en Veiligheid zijn uw humaan recht!

* Het naleven van de universele rechten van de mensen en het bevorderen van eenheid en samenwerking. Wij keuren elke vorm vorm af van discriminatie,  zoals de  discriminatie van  joden, christenen,  leden van motorclubs, boeren, zigeuners, gepensioneerden, jongeren, vrouwen, uitkeringsgerechtigden,  MKB-ers, ZZP-ers, vrijdenkers, klokkenluiders, kritische schrijvers, kunstenaars, artiesten en van mensen van welke afkomst of huidskleur dan ook.

* Maximaal bevorderen Veiligheid. Alle mensen dienen met een veilig gevoel over straat kunnen. Wij willen geen politiestaat maar Politie die de burgers dient en beschermt ten alle tijden.   5 000 extra agenten voor de Dierenpolitie en 2000 extra agenten bij de Rijkspolitie zodat de wegen veiliger worden.  De politie moet ten alle tijden de burger dienen, en beschermen. Corrupte agenten in welke rang dan ook ontslaan.   Invoering nieuwe lik op stuk wet ter preventie en bestraffing van misdaad door jeugdbendes en gewapende jongeren en door criminele immigranten.

*Extreem  agressieve  kinderen van 12  en ouder,  die vuurwapens zoals pistolen of messen  hanteren en geweldsdelicten, zo ook moorden,  plegen, in speciale daartoe toegeruste heropvoeding en detentiecentra bewaren en heropvoeden. Herziening jeugdrecht via NOODWET

*Permanent Uitwijzen zonder pardon van nieuwkomers die  zich schuldig maken aan misdaden zoals messteken, zedendelicten, mensenhandel, terreur en overvallen etc.

*Afzender retour beleid behalve naar (oorlog) landen of andere waar de doodstraf zou gelden. Geen Pardon en geen uitkering voor de veelpleger  uit welk land dan ook.

*Hogere straffen, afschaffing  taakstraffen en geen vroegtijdige vrijlating. Einde aan verlof voor TBS-ers zoals M. Panhuis.  Naturalisatiewet invoeren:daders zoals een brandstichter, plofkraker of een stelende politicus of bankier moet, en zal alle schade betalen via Hoofdelijk Beslag, geen excuus, geen bonnendeals of afkoop  maar rechtvaardig krachtig beleid waarmee het recht zijn beloop heeft. Corrupte bestuurders levenslang verbannen van kieslijsten en uit welk bestuur dan ook.

*Instelling van een deugdelijk slachtoffer compensatie fonds, aangezien er in Nederland vrijwel geen of nauwelijks hulp en een rechtmatige compensatie word geboden aan de vele slachtoffers van misdaad, onrecht en geweld.

* De 39 000 zware misdaden zoals verkrachting, en roofmoord die momenteel niet zijn opgelost wegens de tekorten agv RUTTES bezuinigingen moeten zsm worden opgelost door inzet van 1 000 extra rechercheurs  en extra personeel bij de Rijks Recherche, Rijkspolitie, Nationale Politie en het  OM.

* Het eerlijk  en verstandig verdelen van de welvaart. Fors investeren in kansrijke vaste banen. Scheppen van 450 000 Staats Garantie Banen (SGB) waaronder in de zorgsector. Afschaffen van alle Particuliere Reintegratie woekerwinst bedrijven . De gehele arbeidsbemiddeling en de reintegratie dienen  door de Overheid te worden bestuurd als deel van de Publieke Sector. Toekomstgericht Waardevast Lonend Maatwerk ter bevordering van de werkzoekende en de werkgever, werkgevers en werknemers. Korte metten maken met verspilling en miljardenverlies agv het  inhumane door Kok en Zalm  ingevoerde Woekerwinst  Vrijmarkt stelsel.

* Investeren van 5 miljard euro in de ontwikkeling van medicijnen tegen Diabetes, Kanker. Nederland dient haar eigen kwalitatief zeer goede medicijnen van de beste kwaliteit te ontwikkelen en te produceren bijvoorbeeld uit helende planten zoals uit Taxus en uit geneeskrachtige bollen, kruiden en bloemen en deze betaalbaar beschikbaar te stellen aan alle burgers die hiermee gered en geholpen zijn ,  zodat wij niet en nooit  meer afhankelijk zijn en uitgebuit worden door de Duitse, Franse en Amerikaanse woekerwinst medicijn producenten .

Belastingverlaging voor o.a. de 1 miljoen ZZP-pers, soepele freelance wetgeving

* De koopkracht dient zsm te worden hersteld met name bij de lagere inkomens door het minimum loon te verhogen en de belastingen te verlagen.

* Strikte Grens Bewaking, harde aanpak van daders van openbaar geweld,  pedofielen, messtekersstraatbendes, loverboys, drugsdealers, verkrachters en moordenaars, door preventie, educatie, beter en meer toezicht door politie , hogere straffen voor veelplegers, moordenaars en verkrachters kop-schoppers, rovers, bendes, zonder onderscheid te maken op afkomst, huidskleur,seksuele geaardheid, leeftijd etc. Strafrecht volgens WNS en artikel 1 van onze grondwet. Uitzetten van alle criminele immigranten zoals verkrachters, rovers, plofkrakers etc  zonder pardon of op zijn minste veel zwaarder straffen.

* Afschaffing van verjaring bij delicten zoals verkrachting doodslag en moord. Het recht moet zijn beloop hebben. Afschaffing taakstraffen en van de vroegtijdige vrijlating zoals bij TBS-ers en bij vormfouten ( de rechtsgang moet dan opnieuw) . Levenslang beroepsverbod voor corrupte  rechters.Ontslaan en de berechting van  verwijtbaar falende rechters zoals   zoals  bij het OM . Aanklacht  tegen  de  falende  President Otte en zijn onbekwame kring van VVD/D66  liberalisten wegens dood door mede- schulddiscriminatie en wanbeleid, en misdaden en moorden die werden gepleegd  agv de door hen vroegtijdig vrijgelaten of veel te laag bestrafte moordende TBS-ers en andere criminelen.

* Levenslange straffen voor moordende pedofielen, terroristen en lustmoordenaars zoals  M. Panhuis zonder recht op ook maar een dag vroegtijdige vrijlating of verlof. Afschaffing regeling vrij komenna uitzitten 2/3 de van de straf.

* Afschaffing  van  dubbele paspoorten, verjaring en van de diplomatieke  en afschaffing van de Koninklijke onschendbaarheid

*  Rutte III heeft door wanbeleid en corruptie een voor Nederland niet te overziene schade en leed aangericht dat  niet in woorden valt uit te drukken. De corrupte kartel-politici  moeten worden berecht want zij hebben  sinds hun aantreden de kiezer van alles beloofd maar alleen de super elite gediend en via corruptie verrijkt.

* Strafbaar stellen en veel hogere straffen plus boetes en hoofdelijk beslag bij geweld tegen brandweer, politie en ambulance en zorg personeel.

*Alle mensen in het land dienen goed en gelijk te worden behandeld volgens de wet, geen een mag boven de wet verheven zijn of worden bevoordeeld, zoals  corrupte politici,  criminele  gelukzoekers,  de Koning, en de regering. Invoeren ( terugdraaien met TWK van  Wim Koks OM wetswijziging die vervolging van politici zoals een staatssecretaris of Minister blokt.  ZSM  nieuwe wet die het OM en de Rijksrecherche ruimschoots de mogelijkheden geeft om welke misdadiger  of corrupte politicus  dan ook  op te sporen en te vervolgen. Het recht moet zijn beloop krijgen. Misdaad mag niet lonen.

* Onder Rutte III worden  daders rijkelijk ontzien en zelfs beloond of ze krijgen een lage straf , en slachtoffers worden niet gecompenseerd maar dubbel hard gestraft, dat moet eens snel zijn afgelopen, zodat het recht zijn beloop heeft en de misdaad word beteugeld en ons land veiliger word. Justitie en OM  zuiveren van de Corrupte Rutte Liberale Ideologie , nieuwe rechters van onbesproken gedrag  aanstellen. Hervorming rechtstelsel naar Volks Rechtstelsel, referendum over invoering 12  jury-leden panel-systeem.

* Het is kostenbesparend en veel beter om mensen in de herkomstlanden te helpen hun land met ontwikkelingshulp op te bouwen. Streng toezicht op fraude zoals valse passen en dubbele uitkeringen etc ! Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het maximaal inzetten op een goed georganiseerde krimp van de bevolking naar 12  miljoen mensen is eveneens aan te bevelen  wegens de overbevolking van  Nederland dat het meest vervuilde van de gehele EU is. Het ineenstorten van de economie en het sociaal stelsel, hyperinflatie, en de totale vervuiling van het land door massa consumptie  agv het beleid van  de EU ( zoals ontbossing, giflozing, promotie vervuilende biomassa energie etc etc )dient via een nationaal reddingsplan met alle middelen  en vereende krachten te worden voorkomen.

* Onafhankelijke Kiescommissies, en Controles op de stembus-tellingen om fraude en kiesbedrog zoals door Ruttes kringen, te voorkomen. Alle stemmen handmatig tellen( dubbele controle)  ivm  afweer tegen spy- en malware van de stembus-telling computers (Grieks Clinton Netwerk)) en  hacks door spionnen en vijanden van de Staat der Nederlanden en corrupten zoals Rutte.

* Flinke versterking van onderwijs, politie, leger, brandweer en douane.

*Alle bedrijven en burgers moeten maximaal beschermd worden tegen geweld, misdaad, cyber crime, internet oplichters en spionnen die bedrijfsgeheimen en financiele gegevens stelen.  Uw privacy moet gewaarborgd zijn en blijven! WEG met RUTTES  sleepwet spionage. Geen enkel land,en de overheid  heeft recht om bij u in te breken en gegevens  te jatten en te misbruiken.

* Bindend referendum zodat burgers  mee beslissen zo als een echte democratie behoort te zijn. Alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten als zodanig worden behandeld  door de burgerrechten en bijbehorende plichten

* Fel Bestrijden van elke vorm van corruptie. Wie corruptie pleegt mag geen overheids functie of positie in de politiek meer bekleden ! en moet via beslag alle schade betalen aan de staat die deze gelden, verdeeld onder de gedupeerde belastingbetalers.

* Wegpiraten onder invloed zoals  bedronken doodrijders en truckers zonder geldige papieren die met hoge snelheid roekeloos mensen doodrijden en daar vaak geen enkel berouw voor tonen allemaal bestraffen wegens MOORD. Levenslang rijverbod en forse celstraf voor weg-moordenaars. Maximale inzet op een veilig verkeer. Wegens de vele ongelukken moeten ook ZSM alle Onbewaakte Treinovergangen veilig worden gemaakt.

*  Strafvervolging  wegens aanzetten tot geweld en demonisering door wie of welke religie, groep, partij of sekte  zoals de NSB partij GroenLinks dan ook. Geen subsidies en geen vergunningen maar boetes  en uitzetting van haatzaaiers van welke haat tempel dan ook. Bestrijden van het opkomend antisemitisme  mensensmokkel, drugshandel, geweld tegen politieke tegenstanders, knokploegen  en relschoppers die  betaald worden door politici en opruiers zoals de ANTIFA opruiers die zoals links extremisten betaald worden door Merkel en de beursmagnaat miljardair NAZIE George Sorros.

* Het onderwijs dient toegankelijk  te worden voor alle studenten van welke komaf dan ook. Meer inspraak voor de jongere generaties. Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze voordelige studie beurs. Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag. Wegwerken frictie werkloosheid. Studeren moet lonen. Gratis voorzieningen voor scholieren zoals vervoer en meer korting op boeken, films en evenementen, reizen en seminars in het binnen en buitenland. Gratis Internet, Tablet, Fiets en Pc. Veel meer aandacht voor educatie kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit, verse Jus d’ orange  en verse voedzame koemelk op elke school. Meer en beter gemanierde leraren. Verbod op linkse valse propaganda. Berechting van  de haatzaaier landverrader Rosenmuller en zijn handlangers  wegens demonisering, discriminatie, haat zaaien, kiesbedrog, propageren van links fascisme en kiesbedrog.   Kwaliteitsverbetering leerkrachten. Kleinere klassen. Verbeteren veiligheid op scholen.  Voeding voorlichting  op scholen. Introductie van het succesvolle Duitse leer-werk stelsel. Afschaffing Leen stelsel ! Verbod op uitbuiting door bedrijven van stagiers. Verbod op kinderarbeid en preventie van welke vorm van jeugd en studenten uitbuiting dan ook. Wet tegen woekerwinst huizenmelkers.  Staats Studenten Woningen Wet ( alle studerenden hebben recht en krijgen  een veilige , goede betaalbare woning/kamer)  Hoger loon plus gratis verzekering voor studerenden op stage. Geen voorkeursbehandeling meer voor uitheemsen. Nederlanders  dienen na de jarenlange discriminatie door Ruttes kabinetten als eerste te komen. Geen voorrang meer voor asielzoekers mbt Sociale Huurwoningen.

* Totaal verbod en afstraffing voor scholen waar,  haat tegen joden en christenen, blanken,gekleurden,  of tegen welke groep of religie  of wie dan ook word verkondigd of waar de Nederlandse Wet word geschonden. Verbod op gebedsoproepen van welke religie dan ook met luidsprekers in de publieke ruimte.

*Uitbreiding van artikel 1 van de grondwet. Paal en perk stellen aan elke vorm van discriminatie zoals  discriminatie van werkzoekenden,  armen, kinderen, meisjes en de ouderen, zorgbehoevenden en van mensen met een lager inkomen of met schulden. Jong en oud, iedereen dient gelijk te zijn voor de wet en dusdanig rechtvaardig te worden behandeld ,ondersteund en met goede zorg voorzien te zijn  zoals het hoort in een deugdelijke humane rechtstaat.

* Dierenrechten optimaal naleven. Harde aanpak van dierenbeulen. Verbod op dragen bont. Verbod op Rituele Dieren Moord bij welke religie dan ook, Oneervol ontslag en strafvervolging  inzake de massamoord op dieren en orgaanhandel(vlees) in de OVP  door ( PVDA-ers D Samsom en  Frans Vera) en  het gehele  Kabinet Rutte III plus Groen Links. Algeheel verbod op bont, geen subsidies voor de jacht en totaal jacht verbod zoals voor het Oranjehuis en hun lustmoord jagers. Verbod op rituele slacht in Nederland.  Zij die zich met geweld verzetten tegen de handhaving verliezen hun status en worden als persona non gracia zonder recht op welke uitkering dan ook door leger en politie met hun bezittingen  en al veilig goed en wel weggebracht naar het land van herkomst.

* Nationaal Natuurbehoud en Duurzaamheid Programma. Nederland moet schoner, veiliger en gezonder worden  via een breed pakket  aan maatregelen waaronder vergroening, hervorming van de economie, hoge boetes voor vervuilende Multinationals,streng toezicht en verbod op  giflozingen, inzetten op de zogenaamde  krimp-economie, reguleren en beperken bevolkingsaanwas,  geen uitbreiding Schiphol, bevorderen uitstroom, beperken instroom, tegengaan verspilling, optimaliseren recycling, verbod op vervuilende biomassa-centrales, de aanplant van 55000 hectares aan bos en groengebieden per jaar, maximale beperking plastics,  biologisch afbreekbare draagtassen in alle winkels, ontwikkeling en implantatie van  koolfilters om de uitstoot van benzine en diesel wagens te beperken, nationaal fietsenplan, subsidies voor fietsen behalve voor E fietsen, het nationaliseren van en het goedkoper maken van het openbaar vervoer, investeren in onderzoek en nieuwe technieken zoals Thorium en Waterstof centrales, Onderzoek naar Ether Energie. Verbod op vervuilende en lawaai makende eveneens wegens netwerk overcapaciteit OVERBODIGE niet duurzame windmolens en vervuilende lawaaierige warmtepompen, innovatie en onderzoek mbt mijnwater energie, nationaal isolatieplan met subsidie,  streng toezicht en verwijdering van onveilige  houtstookkachels,  tzt Referendum over Kernenergie. Veilig  maken van  alle 135 000 onveilige arbeidsplaatsen, behoud van het schone aardgas, indien tekort, import aardgas uit o.a. Noorwegen en Rusland.  Sancties tegen Duitsland en Belgie en schadeclaims wegens de door deze landen veroorzaakte enorme giflozing vervuiling die ons land o.a. via de rivieren binnendringt.  Vluchtverkeer Schiphol niet uitbreiden maar beperken. Keiharde boetes en  strikt verbod voor alle multinationals die ons land vervuilen door gif en chemisch afval te dumpen in de bodem en in de rivieren zoals in de Waal, De Maas etc.

* Bouwen van 90 000 pre fabricated houses. Efficiente kant en klaar nood-woningen voor alle 90 000 daklozen met speciale  accommodaties voor  o.a jeugdigen  en ouderen  zodat allen  een woning hebben , hulp van de overheid voor de jeugd,  daklozen, zorgbehoevenden, slachtoffers van geweld en ouderen die verwaarloosd werden en geen zorg kregen agv wanbeleid van RUTTE I II III .

*De jeugd dient ten alle tijden  met de beste zorg en liefde beschermd en begeleid en geholpen  te worden om te studeren en succesvol aan de slag te kunnen om een goede toekomst op te bouwen. Wegens de woonnood. De noodzakelijke bouw van 150 000 sociale huurwoningen om de nood in de woonsector op te lossen. Inzetten op gedwongen remigratie van onder meer  80 000 Syriers die terug dienen te keren om hun inmiddels veilige land her op te bouwen. Hoger opgeleiden dienen met klem terug begeleid  te worden wegens het enorme gebrek aan kennis en know how( o.a. zorgsector, artsen,verplegend personeel, bouwpersoneel etc ) die er in het land van herkomst bestaat.   Permanente uitzetting van alle criminelen die via NGO smokkelboten de EU en Nederland zijn binnen gedrongen.

* Nationaal Referendum over de opheffing van het alsmaar meer geld eisende illegale alsmaar meer geld eisende Vrekkige Koningshuis. Referendum over de Invoering van de gekozen President als Staatshoofd. Afschaffen van de Gouden Koets en deze tentoonstellen in het Rijksmuseum in het teken van antie kolonialisme en tegen racisme en het misdadig koloniaal Oranjehuis verleden. Afschaffing onschendbaarheid. Gouden Koets rijders door het OM laten vervolgen wegens racisme, ongelijkheid, koloniaal imperialisme, genocide en slavernij.

* Herinvoering van de gulden. De waarde van ons waardevaste geld gebaseerd op onze intrinsieke waarde,  en economie, zal niet meer dalen agv EU wanbeleid en koersverlies corruptie door MerkelsDeutsche  Rothshild Bank“,  Indexatie op de intrinsieke waarde  zoals de Nederlands gunstige handelsbalans, productiecapaciteit BNP en BBP,  economie, pensioen en spaargelden beleggingen, cash flow en de Gunstige Nederlandse “Goud Standaard”. Uittreding is noodzakelijk(Nexit)  voor het voortbestaan van Nederland dat op het totale bankroet afstevent agv  EU en Rutte corruptie.

*NEXIT, en de herinvoering van de gulden, die  binnen 5 jaar  ongeveer 40 procent meer waard zal dan omgerekend een halve euro  hetgeen neerkomt op 40 procent meer rijkdom voor heel Nederland.  1 gulden zal  binnen 5 jaar na de NEXIT  ongeveer 1 euro en 40 cent waard zijn op basis van de huidige berekeningen.Hierbij komt nog een inflatie correctie, zodat 1 gulden geindexeerd iets meer dan 1 euro 60 waard zal worden. De NEXIT is zeer gunstig en van levensbelang voor Nederland. Zonder NEXIT, zal de Euro steeds minder waard worden agv de oneerlijke EU geo-politiek, inflatie en recessie.

* Elk land en elke cultuur heeft het recht om er te zijn, hoe divers en verschillend ze ook mogen zijn edoch landen waar de mensenrechten worden geschonden dienen door de internationale gemeenschap  o.a.  via diplomatie overtuigd te worden en via strenge sancties ertoe bewogen worden om de mensenrechten in het belang van allen en de vrede na te leven. Verbod op handel met landen zoals  Saudi Arabie waar de mensenrechten op een barbaarse wijze worden geschonden.

* De EU noch de VN of welk een ander land of gemeenschap van landen zoals het Gemenebest hebben het recht om ook maar een ander land of dat nu een koninkrijk of een republiek is of welke  andere staatsvorm dan ook,  via repressie en geweld zoals door Merkels Globalisten te Brussel en Berlijn,  te dwingen om miljoenen vreemden uit welk land ze ook mogen komen, binnen te halen zonder ook maar een vorm van controle en  medezeggenschap van de bevolking en de regering. De omvolking door De EU is volledig in strijd met de mensenrechten en dient zsm te stoppen. NEXIT

* Gunstige aankoop van goud ter belegging en het herstel van onze agv Rutte I I III Corruptie geslonken Goudvoorraad (Gouden Standaard)

* Afschaffen beslag in het kader van de inhumane ZorgwetMensen met een ziekenfonds schuld waar op uitkering en of loon door Z.I.N voormalig C.V.Z premie ingehouden wordt met boete bedrag er bovenop, daar moet een einde aan komen omdat mensen er alleen verder door in de schuld komen. Er mag geen sprake zijn van een peperduur loon beslag door veelal ook nog criminele deurwaarders!

* Vakantiegelden mogen nimmer onder de beslagvrije voet vallen. De  beslagvrije voet dient met dertig procent wettelijk verhoogt te worden.

Bewindvoerders die niet aangesloten zijn bij de branche vereniging per direct hun vergunning intrekken. Elke bewindvoerder in Nederland behoort minimaal MBO en deugdelijk  opgeleid te zijn om dit werk uit te mogen voeren. Toezichthouders moeten streng controleren op bedrog en corruptie  omdat er veel fout gaat en steeds meer schuldenaars door louche bewindvoerders verder in de problemen geraken.

* Ziekenvervoer voor  iedereen voor ziekenhuis bezoeken en verpleeg- en of verzorgingshuizen vergoeden via speciale  publieke zorgverzekeringswet.

* BTW op levensmiddelen moet  van 9% naar 3% omdat boodschappen voor velen veel te duur worden ten opzichte van de inkomsten.

De Woonwagen cultuur van reizigers zoals Sinti /Roma/ zigeuner moet in ere behouden worden. Afstraffen van gemeentes die discrimineren en die zigeuners  hun cultuur tegen alle wetten  in niet gunnenGeef  alle zigeuners hun recht en sta vak om er te wonen in de betreffende gemeente waar ze recht op hebben.

Onze  mooie en rijke tradities die er sinds mensen heugenis zijn mogen niet verdwijnen in dit land ongeacht wat haatzaaiers en relschoppers en religie gestoorden of  opruiers van Groen Links of van welke andere antie Nederland sekte zoals KOZP  dan ook mogen schreeuwen.

* Stop de  RUTTE III  discriminatie van motorclubs, ZZP-ers en  woonwagen bewoners, sociaal rechtvaardig beleid,  lagere tarieven, meer vrijheid, meer woonvlakken, subsidies voor Motorclub Cultuurhuizen.

* Bouw van 150 000 extra sociale huurwoningen. Oplossen woningnood

* Opschoning van de  valse propaganda bij de  NPO en Universieiten waar Groen Links facsisme  annex cultuur-marxisme en extreem liberalisme of  nazisme word gedoceeerd  zoals door de aanhang van de landverraders Marc Rutte en Paul Rosenmuller.  Bestrijden van rassenhaatvan en door inheemsen en uitheemsen. Strafvervolging en beroepsverbod voor land hatende criminele  linkse docenten en welke college-sprekenden dan ook op scholen en Universiteiten die studenten aanzetten tot misdaad en fascisme. Verbod en zware straffen op  het doceren van Landenhaat,  Fascisme en  Nazie Liberalisme. Streng aanpakken van   kwaadwillenden  zoals Groen Linkse extremisten van ANTIFA  wegens georganiseerde misdaad, subsidie-fraude, corruptie, diefstal, afpersing ( zoals van boeren door RARA  en MO van de sekte GroenLinks), vandalisme, brandstichting  en andere vormen van misdaad en geweld.

* Nederland dient net zoals de VS uit de VN te treden omdat de VN word gedomineerd door  landen waar het extreem slecht is gesteld met de mensenrechten.

* De door Rutte III  met leugens  verpeste  internationale betrekkingen zoals met Rusland, China en de VS moeten worden hersteld. De handel met Rusland, China en Rusland en tal van EU landen moet sterk bevorderd worden. Nederland moet weer vrij worden via de NEXIT. Nederland dient   Unilateraal geheel vrij kunnen te kunnen handelen zoals vroeger hetgeen de succesformule succes, welvaart en een florerende economie van Nederland is.

* Nederland mag niet meer en nooit meer meedoen aan de barbaarse genocide door NATO om geld olie en macht zoals in Irak, Libie, Afghanistan, Yemen, Syrie, De Oekraine etc. Elke inzet van het leger dient beperkt te zijn tot levensreddende humanitaire hulp en de verdediging van lands grenzen en voor de hulp in geval van een ramp zoals bij een grote aardbeving of overstroming etc.

* Asbestvrij maken van heel het land, aanplant van 3.300 000 bomen en aanleg van nieuwe prachtige groengebieden.Al dat groen lost de C02  en uitstoot ellende  op langs de natuurlijke weg.  Groenvoorziening onderbrengen bij de Overheid en Gemeente ( Volledig herstel en centralisering van de Publieke Sector) .  

* Dijkverbetering ivm de  TOENEMENDE gevaren van overstroming wegens slecht onderhoud van Deltawerken en Dijken. Striktere controles op de kwaliteit van het drinkwater plus maximale beveiliging van  alle drinkwatercentrales.

 * Klimaat drammers en vijanden van ons Leefklimaat zoals Rutte  Nijppels Jetten Asscher Klaver en Rosenmuller bedreigen en vernietigen de  biologische diversiteit en allerlei diersoorten in Nederland. Zij kappen via SBS en andere  kwaadwillenden  duizenden hectares aan  bossen uit niets dan blinde hebzucht. Zij beweren  dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moeten wijken.  Ze verstokende bossen met miljarden aan subsidies in vervuilende biomassa centrales en dat moet stoppen omdat er steeds meer mensen agv de luchtvervuiling ziek worden en overlijden. Allerlei diersoorten komen zo in levensgevaar en het eens nog mooie groene onvervangbare bos word kaal en ontsierd en dat moet STOPPEN !  Nederland heeft agv Rutte I II III  met slechts 8 procent het minste bos van alle EU- landen.  Laat de bossen staan! Het bedrog  met en de vernietiging van de natuur door Rutte III en GL moet stoppen!

*ARBO verbeteren. Werkgevers niet opzadelen met de kosten maar voor de verplichte sanering en de kosten compenseren.

* Ingeval van Beving escalatie, Evacuatie Plan bewoners Slochteren en omstreken, met nadruk op een gedegen compensatie voor alle door beving en door de NAM gedupeerden in Groningen.

* Het is van zeer groot belang en noodzakelijk voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de corruptie weg te zuiveren, een deugdelijk bestuur dat vrij is van corruptie te kiezen,  door de  welvaart eerlijk te verdelen,  door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

De door Rutte III ingevoerde Vrije Beroepen Wet, waarin tal van beroepen zomaar zonder enige opleiding en kwaliteitseis  door niet opgeleiden uitgevoerd mogen worden, deugt niet en schaadt  onze economie en de burger. Terugdraaien van ook deze totaal verkeerde  VBW wetsherziening van de waardeloze bende  RUTTE III.

* Scherpe  controles op valse passen en valse diploma’s zoals bij nep-artsen en lui die zich uitgeven voor hoger opgeleid personeel, terwijl zij dat niet zijn en niet over de vaardigheid en een deugdelijke opleiding beschikken om het beroep op een verantwoordelijke wijze uit te oefenen. Strengere preventie mbt weg-misbruikers en hogere straffen voor wegmisbruikers onder invloed van drank.drugs en/of  met valse papieren.

* Zuivering van en grondige hervorming van de NPO NOS  wegens valse propaganda en sluikreclame. Afschaffen  toplonen aan de NPO directies en  een totaal verbod op valse NPO en sluikreclame propaganda. Meer educatieve kunst diversiteit muziek natuur en inspirerend nieuws. Meer aandacht voor de jeugd en voor ouderen

* Het is sterk aan te bevelen dat kiezers het inwerking treden van een wet kunnen opschorten of tegenhouden door het houden van een correctief referendum. Het recht op een correctief referendum word eveneens ten zeerste aangeraden bij de provincies en gemeentes.

* Zembla en kritische pers en media moeten  behouden blijven en meer geld en middelen krijgen. Rutte III wil Zembla de mond snoeren terwijl Zembla juist aan waarheidsvinding doet  die volgens RUTTE te kritisch zou zijn omdat Zembla  misstanden en corruptie aan het licht brengt. Afstraffing valse Rutte NPO propaganda!

* Alle burgers in Nederland dienen samen te werken aan de redding van het land door samen te werken en af te rekenen met de corrupte Politieke Elite en hun valse propaganda pers die schuldig is aan het zaaien van tweespalt,verzuiling, radicalisering, neergang en de economische sociale culturele  financiele en politieke malaise.

* Oprichting van de Jongeren Omroep Nederland  binnen de gezuiverde NPO. Vernieuwing en zuivering van NPO, zodat alle Nederlanders binnen de NPO voldoende aan bod komen en  allen hun goede recht op zendtijd krijgen.

* Intensieve  Nationale Voorlichting via pers en alle media en alle scholen met de details en de gruwelijke beelden van abortus en de getuigenissen van artsen en betrokkenen,   voorafgaand aan een Nationaal Referendum mbt de Abortuswetgeving die gezien de inhoud de moord jaarlijks op 100 000 ongeboren premature mensenlevens legaliseert.Toetsing en bekrachtiging  van de wet bij het Internationale Strafhof en Het Hof voor de Mensenrechten.

* Parlementaire Enquetes voor de waarheidsvinding en wegens de noodzaak van strafvervolging van Kartel Corruptie zoals deze door het volk is aangereikt onder meer inzake:

* Chemtrails,  doofpot MH17, #OVP dierenmoord , Schiphol, Koloniale Misdaden Oranjehuis, Rutte III Financiering van oorlogsmisdadigers en rebellen in Syrie, Multinationals Vervuiling van Nederland, 55 miljard Dividendzwendel, niet belasten van  5  miljard winst jaarlijks Shell, Slotervaart Ziekenhuis Heroine productie en bankroet fraude, Moord op Molukkers bij de Treinkaping, een grondig nieuw onderzoek naar het overlijden van dhr Mitch Henriquez, herziening en een passende straf voor de daders en de verantwoordelijke minister wegens wanbeleid en dood door schuld , een algeheel verbod op de zogenaamde politie nek klem wegens de onkunde en het gevaar van overlijden bij toepassing van verkeerd toegepaste nek klem greep. Inzet van niet dodelijke teasers, vuurwapengeweld maximaal ontmoedigen. Publiek Messenverbod zoals manchettes, steekwapens, preventie controles ook op scholen, en bij stations om de toename aan steekaanvallen te beteugelen en de veiligheid  door extra handhaving en hardere straffen te verbeteren.

* Herziening en ongeldig verklaren van het rapport “Commissie vd Haak” en de strafoplegging van Volkert vd G inzake de moord op Pim Fortuyn. De rechtsgang zal opnieuw worden overgedaan wegens Vd Haak  bedrog en fraude met de bewijslast,  het ontbreken van cruciale informatie en vormfouten. De strafeis  word per mandaat met TWK naar goed recht herzien naar levenslang plus TBS.Berechting van Vd Haak en mededaders  wegens o.a. valsheid in geschrifte.

* Vormfout Vrijspraak schrappen uit het WBVS, indien vormfouten dient de gehele rechtsprocedure  overnieuw olv een nieuwe te kiezen rechter en met nieuwe advocaten etc plaats te vinden bij het Speciale Hof Strafherziening, Vormfout-fraude word hiermee onmogelijk en zo zal  recht geschieden.  Er  dient eveneens een nieuw aan de eisen van de tijd aangepast  Juridisch Stelsel te komen met uitsluitend zorgvuldig gekozen deugdelijke rechters,advocaten en volksvertegenwoordigers van ONBESPROKEN GEDRAG.

* Recht doen aan Pim Fortuyn, oprichting nationaal monument, museum en nationale herdenking voor Pim Fortuyn op 6 mei. Verwijdering van alle laster en leugens in boeken en schoolboeken zoals deze haat werden uitgedragen  door haatzaaiers van de pers, en door criminelen van  D66 ,Groen Links en de Pvda .

*Zwaar Strafbaar stellen en vervolgen directies zoals van Goede doelen die fortuinen incasseren en misbruik maken van de hulpgelden. Goede Doel Loterijen vermogens e.a. moeten worden gecontroleerd op fraude en fouten en publiek worden gemaakt. Vervolgen van alle corrupte  bestuurders  wegens het wegschenken van kapitalen aan  misdadigers die het geld niet aanwenden voor de bedoelde levensreddende  hulp of organisaties die de wet schenden zoals het laten betalen voor sex met slachtoffers waaronder kinderen zoals breeduit in de pers werd gemeld bij AZG en andere hulporganisaties zoals het RK  in Haiti. Misbruikmakers oneervol ontslaan uit  het Nationaal Provinciaal en Gemeentelijke bestuur en keihard afstraffen met detentie en naturalisatie( hoofdelijke onteigening).

* Diepgaand strafrecht onderzoek naar de ruim 1500 miljoen euro   euro die door RUTTE III werd overgemaakt aan de Clinton Foundation. Waar is al dat geld door Rutte aan besteed?

* Lobby Beurs Verbod. Het is  van zeer groot belang  dat er in de grondwet een belegging verbod moet worden opgenomen voor alle politici om ervoor te zorgen dat er geen misbruik gemaakt word van Ministeriele informatie waarmee politici  zich via de beurs met voorkennis en dmv allerhande stichtingen illegaal verrijken of zich via  lege BVs  en/of allerhande neven activiteiten een fortuin over de ruggen van U de burger toe-eigenen via  belangenverstrengeling, aandelenhandel en door fraude en kiesbedrog.

*  Samenwerken en opkomen voor elkander,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld en ons land ,  is het motto  tegen onrecht, corruptie,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van wanbeleid,  en corruptie door de heersende elites.

*Door vereend samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland een mooier veiliger vrijer gezonder en welvarender land voor alle mensen.

Ik nodig U uit om lid te worden van STAN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

 


met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam

27 juni  2019&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Voor een Onafhankelijk Sociaal  Democratisch Welvarend Nederland
STAN  Programma  (C)opyright  Stan Rams 2019

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Note: Aan de inhoud van deze pagina of het programma boek, kunnen geen rechten worden ontleend. Het boek mag zolang de eindversie nog niet af is,  niet vermenigvuldigd worden of verspreid op welke wijze dan ook. Op dit boek rust voor de hele wereld Copyright. Het is niet toegestaan om delen  eruit te knippen of door plak en knipwerk aan de context een andere draai te geven zoals het uit verband halen van zinnen, of het met kwade opzet vertalen van de  inhoud om mensen te discrimineren of te demoniseren zoals vaak door pers en media geschied.  Overtreding word civiel bestraft met strafrechtelijke vervolging door het  Justitieel team bestaande uit  uitsluitend SVN Juristen.

Alle met een ster  inluidende items betreffen de  standpunten zoals deze middels de STAN Organisatie ( ism SVN) officieel bekend werden gemaakt. Reacties zijn van harte welkom.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* De leugenaar Rutte spreekt lachend en trots graag over miljarden aan uitgaves, maar hij weigert aan te tonen waar, aan wie, en hoe het vele geld bijvoorbeeld hoe en waaraan 80 miljard euro aan de zorg word besteed. Een fors deel van de uitgaves gaat namelijk op aan woekerwinst en aan allerhande  bedrijven die eigendom zijn van VV D66 politici of waar poltici aandelen van bezitten, waardoor steeds meer mensen geen of geen betaalbare en/of helemaal geen goede zorg genieten en dat is een schandalig en absoluut onrecht en misdaad die ten alle tijden moet worden bestreden en met wortel en tak moet worden uitgetrokken. Misdaad mag niet lonen!.

* De enige manier om de door Kok, Zalm, Balkenende en Rutte veroorzaakte negatieve trend van corruptie, wanbeleid en lasterlijke propaganda die ons land ende gehele EU ten ronde richt te doorbreken is dan ook om de corruptie weg te zuiveren en door onder meer de Publieke Sector in ere te herstellen zoals de zorgsector zodat alle mensen in het land kunnen rekenen op een goede betaalbare zorg en en betaalbare publieke diensten zoals energie, en openbaar vervoer etc.

* De koopkracht moet worden hersteld met name bij de lagere inkomens door het minimum loon te verhogen en de belastingen te verlagen.

* Rutte III werd door experts in het verleden meermaals gewaarschuwd en geadviseerd wat te doen maar Rutte en zijn onbekwame kartel wilden maar niet luisteren en gingen stug door met corruptie en het voor Nederland rampzalige EU beleid en de verkwisting van jaarlijks vele miljarden  die in de bodemloze put werden gegooid van de EU te Brussel.

* Het valt dan ook op zijn minst zeer sterk aan te raden dat geen enkele ondernemer, ambtenaar, arbeider of pensioen of uitkeringsgerechtigde en welke stemgerechtigde dan ook een stem uitbrengt op corrupte figuren zoals Rutte.

* Rutte heeft sinds zijn aantreden de kiezer van alles beloofd maar alleen de super elite gediend en verrijkt en Rutte III heeft een voor Nederland niet te overziene schade en leed aangericht via Kartel Misdaad.

* Door Ruttes wanbeleid is er een schuld van 1000 miljard euro ontstaan en die schuld zal nog erger oplopen en nooit meer af te lossen zijn door Nederland. We moeten dus het bankroet en de teloorgang van onze pensioengelden en de ineenstorting van de economie met zijn allen voorkomen door in eerste instantie af te rekenen met Rutte en zijn corruptie kartel, anders gaan we als land helemaal bankroet.

* Onder leiding van de NWO Rothshilders plannen de Merkel Globalisten in eerste instantie de uitbuiting van grote delen van het zeer olie-en grondstofrijke Afrika. Zoals algeheel bekend is planden de Clinton Democraten alreeds jaren met Barrack Obama( een achterneef van Rothshild en leider van de antie moslim “Sun Sekte”) vernietiging oorlogen met minstens 7 Islamitische landen waaronder Iran, en dat na, de onder leiding van Clinton, Busch en Obama en door NATO gevoerde oorlogen met Irak, libie, Afghanistan e.a. Laten we de door de Rothshild Merkel Globalisten in het kader van de vorming van de EU aangestichte Balkan Oorlog, waarbij miljoenen christenen en moslims het leven lieten zeker niet vergeten, en de aanstichters van de gruwelijke genocides berechten door het oorlogsmisdaden tribunaal.

* Reeds vele jaren worden miljoenen sterke gezonde mannen uit Afrikaanse en Islamitische landen naar Europa gelokt en gesluisd, waarmee de defensie mankracht van de herkomstlanden, op een enorme schaal word verzwakt. Volgens strategen zullen er zal dan ook net zoals in  Yemen,Irak en Libie door de Rothshild Globallisten nog veel meer bloedige oorlogen en conflicten worden aangewakkerd (zoals in de Oekraine) in de te veroveren landen, door de inzet van moordende huurlingen die de ene groep opzetten tegen de andere zoals door christenen en  moslims te vermoorden, en huizen kerken en moskees in brand te steken. Vervolgens worden er arsenalen wapens verkocht aan de eerst nog vreedzaam naast elkaar levende maar nu strijdende partijen die wraak op elkaar willen nemen en dan als het land in een staat van een bloedige
oorlog verkeerd, worden kruisraketten afgevuurd op de restanten van de legers en dan komen zogenaamde vrede brengers in de vorm van een leger met witte of blauwe helmen de mensen zogenaamd redden en bevrijden maar ze komen het land onderwerpen en leegroven. Dat is de  werkwijze van de Kalergi Nazie Globalisten zoals deze oorlogen werden gevoerd sinds einde 45.

* Het Merkel NWO Afrika plan bestaat er o.a. ook uit om de sterk verzwakte Afrikaanse landen, ( sommige) met een overmacht aan hypermoderne tanks. raketten en bommenwerpers snel en zonder al te veel verliezen te onderwerpen en leeg te roven zoals met Irak geschiedde. Merkels  NWO wil Afrikaanse landen leegplunderen, en hier zijn meer redenen voor, die niet te ingewikkeld zijn om uit te leggen, een ervan is het opeisen van en herverdelen van bepaalde rechten van Frankrijk en het VK wegens het koloniale verleden in het zuiden van Arika. Merkels Elite wil zich  bovendien losmaken van OPEC en heeft meer brandstoffen zoals olie nodig, voor de economie en voor de geplande oorlog met Rusland. Merkels eerst fase van de oorlog is de NWO zin in, (nog) niet geslaagd om de Oekraine via interventie oorlog bij de EU in te lijven en de enorme rijke  gas en olievelden te gaan exploiteren( zoals via Shell) omdat daar steeds nog fel gestreden word tussen de rebellen en de pro Russen en omdat Donald Trump en Vladimir Poetin de dictator Merkel en haar NWO Regine van twee kanten in de houtgreep vast houden .

* Er valt nog veel meer te vrezen dan Merkels NWO Euro Oorlogen zoals nog meer oorlogen onder leiding van Corrupte Elites en de Rothshild bankiers die als NWO( New World Order) over heel de wereld en alle mensen op aarde de baas willen gaan spelen. Wie meent dat dit alles pure  fantasie is en doemdenkerij kan zich maar liever eens goed in de geschiedenis verdiepen en naar de gruwelijke oorlogen in de wereld kijken van de afgelopen 55 jaar sedert het einde van WO II. Het valt ook aan te raden om zich te verdiepen in de persoon van Arthur Neville Chamberlain,  eerste minister van het Verenigd Koninkrijk van 1937 tot 1940. Hij zou de geschiedenis ingaan als de man die dacht de wereldvrede te hebben gered (“Peace for our time”) echter speelde deze Rothshilder uit de tak van Adolf Hitler een toneelspel door de wereld dat allemaal maar wijs te maken, om Hitler meer gelegenheid te geven om zijn Wehrmacht olv de chef van de Duits Khasaarse generale staf, Keitel te versterken en om op een totaal onverwacht moment toe te slaan zoals dat geschiedde middels de Blitzkrieg tegen Polen, Frankrijk en Nederland.

* Het zal een ieder meer dan duidelijk zijn dat Merkel Macron en Rutte en alle anderen die actief zijn bij de geplande agenda 21 oorlogen, stuk voor stuk met hun corrupte bende, onschadelijk gemaakt moeten worden door hen via de verkiezingen van het pluche te verjagen en te  berechten wegens landverraad, samenzwering, misdaden jegens de menselijkheid en corruptie

* Rutte, Buma, Klaver, Pechtold,  Timmermans, Dijsselbloem en alle andere corrupte  handlangers, kartel directeuren en stelende bankdirecties die aan de illegale financiering van de rebellie en de volkerenmoord hebben meegewerkt zoals op Koerden, YedZies, Turken, Russen, Chinezen, Christen Syriers en Moslims, door het verlenen van financiele en materiele hulp en door het leveren aan IS en Warlords van arsenalen aan wapens en Toyota Trucks geweren en munitie dienen berecht te worden door het Internationaal Oorlogsmisdaden Tribunaal.

* De staatsschuld zal op bevel van Merkels Bankiers  verlaagd moeten worden tot de gestelde 300 miljard euro in 2030.Rutte wil dan ook de belastingen drastisch gaan verhogen om 200 miljard euro extra te innen.Rutte en Klaver willen ook nog 500 miljard euro uit de pensioenpot stelen van U en de ouderen  Hiermee is al aangetoond dat de negatieve spiraal van recessie, inflatie en sociaal- economisch verval door Rutte III en de kartelpartij Groen Links (elite fascisten en nazies) in werking is gesteld en steeds meer ellende veroorzaakt hetgeen blijkt uit de verhoging van de BTW, de belastingen en uit de fors gestegen kosten van de energie en van het levensonderhoud.

* Als gevolg van Rutte III wanbeleid en enorm veel corruptie werd Nederland minstens 2000 Miljard euro armer. Rutte beweert echter steeds weer dat de economie het zo goed zou doen, terwijl er helaas geen sprake is van winst en groei en eerder van een break down en steeds meer schulden.

* De misdadiger Rutte is samen met de laffe haatzaaier  Klaver van Groen links onder bevel van Angela Merkel actief als kartel handlanger zoals met het duurder maken van de energie en de kosten van het levensonderhoud en door fortuinen te besteden aan nutteloze zaken zoals het wegschenken van miljoenen euros  aan het steenrijke Oranjehuis en aan de directies van de wegens corruptie bankroet gaande ziekenhuizen, banken, en onrendabele windmolenparken.

* De Kartel Groep Rutte is verantwoordelijk voor het vervuilen en verpesten van ons mooie Nederland omdat zij de Multinationals maar hun gang laten gaan met het op een ongekende schaal doen verpesten van de lucht, de bodem en het water, met kankerverwekkende troep zoals Rutte  dat al vele jaren lang oogluikend toestaat en aanmoedigde bij Multinationals, uit niets dan pure hebzucht en blinde machtswellust in het kader van  het Merkel-Kalergies plan van depopulatie.

* Rutte III heeft de controles op illegale gifdumpingen, door Duitsers in de Waal en x-gen troep door Dupont gesaboteerd, en Rutte heeft zich niets aangetrokken van de alarmerende resultaten van de metingen van de fijn stof-snuffelpalen die een enorme overschrijding aantoonden van de toegestane limiet van vervuiling zoals in de Randstad, Schiphol en in en rondom de grote zeehaven van Rotterdam zo ook in Limburg en andere Provincies. De EU zelf NB bevestigd deze criminele en dodelijk ziekmakende gang van zaken in Nederland.

* Rutte liegt steeds en blijkt ook nog eens een milieu- terrorist te zijn die alles in het werk stelde om de Multinationals meer giflozing misdaden te kunnen laten plegen, door het noodzakelijke wettelijk verplichte nationale en EU toezicht weg te bezuinigen of te saboteren door corruptie en bedrog.

* De welvaart dient de overheid eerlijker te verdelen door belastingverlaging en door fors te gaan investeren zodat veel meer mensen aan de slag kunnen en het bedrijfsleven weer adem krijgt. De Publieke Sector moet met vereende kracht en inzet hersteld worden. Het benodigde geld is ruimschoots beschikbaar en meer geld dan ooit komt vrij als Nederland uit de peperdure waardeloze EU treed zodat Nederland zoals vanouds als een souvereine Staat vrij kan handelen zonder een verstikkende woud van EU beperkingen.

* Nederland moet gered worden want Nederland zit in de nood. U loopt allen een steeds groter gevaar en zult zich en het land moeten redden en dat dat kan alleen door de feiten onder de ogen te zien en af te rekenen met de corrupte regering Rutte III in de eerste instantie.

* Bevorderlijk voor de economie is de opheffing van het Rookverbod in alle horeca, behalve in openbare gebouwen, in het openbaar vervoer zoals de bus de metro en op scholen. Inzetten is noodzakelijk op rook preventie door betere school educatie.

* Wie corruptie pleegt mag geen overheids functie of positie in de politiek meer bekleden en moet via hoofdelijk beslag alle schade betalen aan de staat die deze gelden, besteed ten gunste van alle gedupeerde belastingbetalers.

* Maximale bevordering van de Veiligheid. Alle mensen moeten met een veilig gevoel over straat kunnen. De wet moet nageleefd worden. Wegens de tekorten moeten er ZSM 10 000 extra agenten bij, 5000 voor de Dierenpolitie en 2000 extra agenten bij de Rijkspolitie. Meer bevoegdheden voor de Rijksrecherche. Invoering nieuwe wet ter preventie van gewapende jeugd bendes en drugs gerelateede criminaliteit. Uitwijzen en naturaliseren van alle criminele immigranten. Afzender retour behalve naar landen waar de doodstraf zou gelden. Geen Pardon en geen uitkering voor de veelpleger uit welk land dan ook.

*Onze nationale veiligheid en onze grondwet staan boven de Europese wetten van Merkels EU. Merkels beleid is een misdaad en dat verklaren vele  Duitse, Engelse, Franse en tal van andere rechtsgeleerden. Rutte beleid is illegaal en strafbaar wegens corruptie, verboden activiteiten en de schending van onze souvereiniteit en de grondwet. Rutte en zijn corrupte coalitiepartners moeten oneervol ontslagen en berecht worden wegens de door hen gepleegde misdaden zoals de financiering van rebellen en  oorlogsmisdadigers in Syrie.

* Nationaal Natuurbehoud en Duurzaamheid Programma. Nederland moet schoner, veiliger en gezonder.. Groningen Saneren, mogelijke herhuisvesting Slochtenaren naar bv de Flevo Polder met volledige compensatie van alle geleden schade. Behouden schoon aardgas import uit landen zoals  Rusland en Noorwegen. Geen gas-verbod maar meer stoken op schoon gas. Totaal verbod op vervuilende biomassa centrales.

* Humane opvang daklozen en ontheemden. Rutte laat daklozen die ergens slapen op een bankje bekeuren en Rutte laat 36 000 misdadigers die zware delicten hebben gepleegd gewoon maar lopen wegens de schrijnende tekorten bij het OM agv Ruttes waanzinnige bezuinigingen op  handhaving OM politie en Justitie.

* Rutte heeft het OM MINSTENS 375 000 verkeersboetes( veelal lichte overtredingen zoals parkeerboetes, rijden met een kale band of kapotte lamp, rijdend bellen maar ook veel te hard rijden en door het rood knallen etc) laten vernietigen door het OM de afgelopen jaren met name alle bekeuringen voor nieuwkomers. Het OM kon de berg ellende plus tienduizenden delicten er nog eens extra bij niet meer aan want op het OM de politie en handhaving werd door de  leugenaar landverrader Marc Rutte en zijn kartelclub ontzettend veel kaal bezuinigd. Rutte heeft volgens velen net zoals Angela  Merkels GROKO coalitie samen met de PVDA, Groen Links en D66 geknoeid met de misdaad statistieken en de extreme toename van de misdaad door fraude en bedrog in de doofpot gestopt.

* Er zijn ook nog eens schrikbarend veel meer daklozen bijgekomen agv Ruttes corruptie en wanbeleid. 25000 daklozen in 2009-  90 000 daklozen anno 2019

*Voor alle  90 000 daklozen, want wonen is een mensenrecht, moet men een goede opvang en permanente accommodatie en een resocialisatie op maat regelen, dat werkt kostenbesparend, is veel humaner en in het belang van heel het land ! Crimmigranten dienen zonder pardon berecht,beboet, en daarna uitgewezen te worden.

* Rutte de leugenaar ontkent de noden van de burgers en veroorzaakt armoede, corruptie geweld en alsmaar meer misdaad door het wanbeleid. De leugenaar Rutte verkondigd overal en ook in het buitenland lachend dat het zo geweldig goed gaat in Nederland door Rutte III beleid. Het is absoluut onacceptabel dat er onder Rutte III veel meer dan 80 000 mensen zonder een eigen woonplek en een menswaardig dak boven hun hoofd zijn in Nederland, veelal mensen die hun huis door een combinatie van tegenslagen kwijtraakten, zoals dat kan zijn agv ontslag, ziekte en overspannenheid door de werkdruk en stress, agv financiele ellende en deurwaarders en wegens de rekeningen niet kunnen en/of willen betalen, agv een bankroet,zo ook agv drank of een andere verslaving en door huizeneigenaars en woekerwinst beleggers die mensen via forse  huurverhoging eruit werken, en ook zijn er mensen die als slachtoffer van geweld de weg en hun huis zijn kwijtgeraakt, zo ook mensen zonder status ,verdwaalden en ontheemden en eenzame ouderen die geen zorg krijgen met een aandoening zoals dementie of alzheimer.

*  De misdadiger landverrader Rutte weigert om de drugs dealende loverboys en criminele bendes , gewapende jeugdbendes en drugs kartels aan te pakken. Het gevolg van Ruttes wanbeleid is ook dat er steeds meer arme verweesde zwerfjongeren en zwangere door loverboys verslaafd gemaakte misbruikte meisjes door de steden dolen of tevergeefs huilend van de ellende aankloppen bij de eveneens agv Ruttes bezuinigingen zwaar overbelaste Jeugdzorg waar ontzettend veel mis is.Steeds meer ouderen raken ontheemd, zonder zorg of zelfs dakloos. Er zijn in Nederland meer dan 80 000 daklozen
en elke maand komen er agv Rutte III wanbeleid steeds meer armen in de nood erbij.

* De landverrader Rutte heeft met zijn asociale handlangers de indruk gewekt dat daklozen het allemaal zelf schuld zijn en maar moeten oplossen of anders maar moeten “oppleuren” en zo worden door de achterlijke VVD-er Klaas Dijkhoff tienduizenden mensen die in de nood zitten uitgemaakt als slecht volk of als luilak, tuig van de richel of zoals door de corrupte leugenaar van de VVD Hans De Boer als “labbekak” en dat is wel een heel erg groot onrecht en super-asociaal en bekrompen en hypocriet temeer als men veel-plegende criminelen steeds weer een zeer lage straf en geen begeleiding en een deugdelijke heropvoeding geeft en de uitgeprocedeerden die geen status krijgen maar eindeloos jaar in jaar uit door de steden en de wijken laat dolen en rommelen in kraakpanden en dat men alle daklozen ook maar stigmatiseert als criminelen en RUTTE de enorme corruptie niet  aanpakt bij de VVD en al die andere elite  oplichters en landverraders zoals van GL  CDA en PVDA op het pluche ongemoeid hun lang laat gaan.

*Ruttes kliek liet burgemeesters toe om de politie en ME keihard in te laten slaan op groepjes weerloze straatarme studenten die uit pure woningnood soms nog wel eens een leeg pand van een of andere steenrijke corrupte Rutte- aanhanger met 100 huizen kraakten. Er werden met goedkeuring van  Rutte bijtende ME honden ingezet zelfs tegen tiener meisjes die in hun recht stonden wegens de algehele anti-kraak en huurwet. Het door Rutte gehanteerde geweld tegen kinderen, feestvierende Turken en vreedzame demonstranten zoals in Geldermalsen betekent de grove schending  van de mensenrechten en moet als een zeer ernstige zware misdaad gekwalificeerd worden en dat mag niet onbestraft blijven.

* Er komen steeds meer daklozen en dolende en kansarme ontheemden en verweesden bij agv Rutte corruptie, wanbeleid,  en het door de leugenaar Rutte ondertekende pact van Marakesch. Alle legale daklozen moeten niet alleen de “bed bad en brood” opvang krijgen maar een permanente huisvesting met een goede begeleiding en steun op maat zoals voor de resocialisatie, studie en het vinden van een baan.

*Criminele uitgeprocedeerden dienen te worden gedetineerd zoals de wet het voorschrijft en te worden uitgewezen zoals de wet dat expliciet voorschrijft.

* Nationale Voorlichting via pers en media en ana de middelbare scholen met de details en de gruwelijke beelden van abortus en de getuigenissen van artsen en betrokkenen voorafgaand aan een Referendum m.b.t. de abortuswetgeving die gezien de realiteit de moord op jaarlijks  tienduizenden ongeboren premature mensenlevens inhoud en volgens de wetten van de ethiek verworpen dient te worden. Heel het land zal de waarheid onder ogen zien door het aanschouwen van de schrikbarende documentaires, de feiten en de beelden.

* Dierenrechten streng handhaven. Harde aanpak van dierenbeulen. Algeheel Verbod op onverdoofd slachten. Verbod op bont. Parlementaire Enquete en Berechting van alle dierenmoordenaars in de OVP zoals de aanstichter, F Vera van de PVDA, de leiding van Staatsbosbeheer, jagers  en de verantwoordelijke bewindslieden onder en van de regering Rutte III.

* Forse terugdringing van C02 uitstoot. Beperking vluchtverkeer Schiphol. Meer trams.Keiharde boetes en een strikt verbod voor alle multinationals die ons land vervuilen door kankerverwekkend gif en chemisch afval te dumpen in de bodem en in de rivieren zoals in de Waal

* Reeds een jaar na de lancering van het EU 5G-plan protesteren meer dan 230 wetenschappers artsen, wetenschappers en onderzoekers tegen de invoering van de volgende generatie draadloze technologie die inhoud dat de straling van elektromagnetische velden (emv) exponentieel zal toenemen. Er zijn ook steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat 5G schadelijk is voor mensen dieren en planten.

De EU beroept zich echter op de internationale stralingsrichtlijnen van het meest toonaangevende adviesorgaan. Zolang de straling daar onder ligt, is er geen gevaar, beweert de EU Commissie. Die richtlijnen zijn echter al twintig jaar oud en deugen niet want ze werden opgesteld door een groepje hebzuchtige VVD D66  GL aandeelhouders die alle internationale adviesorganen rond stralingslimieten domineren. In de afgelopen decennia hebben meer wetenschappelijke studies de schadelijke gezondheidseffecten aangetoond van de 5 g straling dus 5 G moet streng verboden worden en de techniek moet eerst veilig gemaakt worden vordat men zulk een mobiele techniek op grote schaal gaat invoeren.

* ITIS-onderzoekers berekenden dat de hogere frequenties en beperkte penetratie van 5G voldoende energie kan opwekken om huidweefsel permanent te beschadigen. ITIS, concludeert dat de icnirp-limieten dringend herzien moeten worden ent dat de icnirp richtlijnen moeten worden herzien omdat er een levensgroot groot G5 probleem is dat een wezenlijk gevaar betekent voor de gezondheid van mensen dieren en planten.

* Een half uur per dag mobiel bellen verhoogt volgens de meeste wetenschappers het risico op kanker. De valse EU elite en MSM berichtten echter : ‘Er is geen bewijs dat mobiel bellen kankerverwekkend is, volgens belangrijke studies’.

* Bouwen van 90 000 pre fabricated houses. Kleine efficiente kant en klaar woningen voor alle 90 000 daklozen met speciale hulp accommodaties aldus ook woningen voor jeugdigen die nu helaas geen woning kunnen vinden, zodat allen een dak boven et hoofd hebben hebben en humaan en goed kunnen leven en met hulp van de overheid worden begeleid en kunnen studeren om succesvol aan de slag te kunnen en een goede toekomst op te bouwen. Directe start van de noodzakelijke bouw van 100 000 sociale huurwoningen. Woekerwinst huizenmelkers per wet dwingen tot huurverlaging.

* Nationaal Referendum over de beperking van de bevoegdheden van en de enorme betalingen aan het Koningshuis. Referendum over de Invoering van de gekozen President als Staatshoofd. Afschaffen van de Gouden Koets en deze tentoonstellen in het Rijksmuseum in het teken van anti kolonialisme en anti racisme, op zijn minst de verwijdering van de koets panelen waarop de koloniale oranje slavernij word afgebeeld.

* Herinvoering van de gulden volgt automatisch via de NEXIT.Na bindend referendum.

* Investering in Duurzaamheid 5 miljard euro jaarlijks. Subsidies voor zon panelen en schone energie voor alle Landgenoten. Behoud van de schone gas energie. Import gas uit landen zoals Noorwegen. Stoppen van de miljarden verslindende subsidies voor nep duurzame energie zoals biomassa dat  veel meer vervuilend is dan stoken op gas.

* Het naleven van de universele rechten van de mensen en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, fascisme, corruptie, nazime, radicale islam, haat tegen joden en christenen of tegen welke religie dan ook. Het boek “Mein Kampf” en alle boeken waar haat gepropageerd word zoals tegen Joden en Christenen Blanken Gekleurden etc moeten verboden en verbrand worden.

* Het koesteren van lands cultuur, tradities en zeker ook alle christelijke feesten zoals Pasen, Sint Nicolaas en Kerstmis in de oorspronkelijke stijl. Strafbaar stellen van bedreiging door extremisten die kinderen de stuipen op het lijf jagen zoals met malcolm x antie blanken gebalde vuist gebaren en die deel zijn van een door G. Soros Open Society Foundations Foundations gefinancierd netwerk van staats vijanden, die onze multi cultuur , de economie , de vrede en de veiligheid willen ondermijnen door terreur en door het zaaien van angst.

* Screening antie zwarte piet activisten en hun financiers, en de publicatie van de door hen gepleegde misdaden en geldstromen via de Staats Courant. Strafrechtelijk onderzoek en vervolging van radicale racisten activisten die door Rutte  Klaver en Sorros worden gefinancierd, wegens het ondermijnen van de anti-discriminatie beweging en de schending van artikel 1, het aanmoedigen en praktiseren van racisme tegen Zwarte Piet liefhebbende surinamers, antillianen, molukkers, blanken, christenen en anders gelovigen, bedreiging van kinderen, ouders, blasfemie en de collectieve doods bedreiging aan het adres van de
Heilig Verklaarde Sint Nicolaas.

* Herziening oordeel over Blokkeer Friezen. Deze dienen elk een compensatie te krijgen van 25 000 euro netto belastingvrij als smartengeld. Koninklijk Eerherstel wegens hun plichtmatige heldhaftige inzet ter bevordering van lands diverse en authentieke cultuur en wegens hun dappere acties in het belang van, en ter bevordering van de nationale veiligheid en hun voorbeeldfunctie tav het koesteren van de Multiculturele Christelijke Tradities.

*Algeheel verbod en strafbaar stellen van kind huwelijken. Wij tolereren geen pedofilie.

* Strafbaar stellen van meisjes besnijdenis als zware kinderenmishandeling.

* Handhaving van het wettelijk verbod op het dragen van gezicht bedekkende kledij zoals biwakmutsen, en boerka. Toestaan van de aangepaste boerka zonder gezichtsbedekking. Respect voor nonnen kledij, priester gewaden , keppels. hoofddoekjes en mijters etc. Strenge Keiharde afstraffing  van de door Rutte  Rosenmuller en Sorros gefinancierde Antifa extremisten racisten die vermomd de wijken en steden onveilig maken en demonstraties verzieken met geweld zoals bij demos voor de vrouwenrechten, tegen discriminatie en voor de vrede. Antifa  fascisme dient gekwalificeerd als een door Rutte Soros en Merkel  Kringen gesubsidieerde terroristische organisatie die met man en macht onschadelijk  gemaakt dient te worden wegens de enorme dreiging van aanslagen zoals met bommen en handgranaten.

*Harde preventie door hogere straffen van verkrachters en aanranders van vrouwen en meisjes( en jongens). Oprollen van alle loverboys en pedofielen netwerken en hun drugs gerelateerde georganiseerde misdaad en de berechting van deze pedofielen en drugs bendes tot zwaardere straffen van minimaal 25 jaar, boetes, onteigening,  en naar mate de aard van de misdaad tot levenslang plus TBS.

* Het onderwijs moet weer toegankelijk worden voor alle jongeren en studenten. Meer inspraak voor de jongere generaties. Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze studie beurs. Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag.

* Studeren moet goed lonen. Gratis voorzieningen voor scholieren zoals vervoer en meer korting op evenementen, reizen en seminars in het binnen en buitenland. Gratis Internet, Tablet, Fiets en pc.

* Verrijking van het onderwijs met kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit en elke dag een glas verse jus d’ oranje en/of melk op elke school. Betere voeding voorlichting en preventie op scholen mbt Roken Drugs en Obesitas. Introductie van het succesvolle Duitse leer-werk stelsel. Verbod op uitbuiting door bedrijven van studenten op stages.

* Verbod op kinderarbeid en preventie van welke vorm van  jeugd – en studenten uitbuiting zoals door GGZ en  woekerwinst huizenmelkers. Algeheel studentenrecht invoeren zoals studenten woonrecht. Elke student heeft recht op een goede ondersteuning en een betaalbare kamer/woning  en alle voor de studie noodzakelijke middelen van een goede kwaliteit. Speciale voorzieningen en meer toezicht voor de veiligheid op elke school. Leraren kwaliteit wet invoeren. Geen onbekwame akelige mensen zonder diploma voor de klas die studerenden nerveus maken, de orde niet handhaven en links of een andere soort extremisme propageren

* Alcoholverbod drugsverbod voor alle Bestuurders en  voor leraren op school. Reguliere opvang en goede begeleiding voor overspannen leerkrachten. Oprichting van Speciale Beveiligde Scholen en Heropvoeding Internaten voor gewelddadige jongeren.

*Minderjarigen vanaf 13 jaar die wapens zoals een machinegeweer of een pistool of een mes aanwenden voor roof en terreur, en zulke bendes steken de kop op, dienen in het belang van hen eigen veiligheid en de nationale veiligheid te worden beoordeeld door de Rechter naar  Volwassenen recht met dien verstande dat zulke extreem gevaarlijke jeugdigen in speciaal daartoe ingerichte jeugdcentrales veilig en goed met alle liefde en ZORG dienen te worden bewaard waar zij door gerichte educatie, sport en corvee begeleid worden op het rechte pad en naar een geslaagde toekomst. Detentie dient geen luxe hotel met internet en vrij verkrijgbare drugs te zijn maar een helend proces van heropvoeding, studie, bezinning, weerbaarheidstraining en resocialisatie te zijn middels corvee. Dit is de enige manier om de toenemende ZWARE jeugdcriminaliteit op te lossen, er is geen andere optie.

* Keien, granaten en of molotov coctails gooien, evenals het alleen of in groepsverband kopschoppen en steken met een mes moet in het belang van de nationale veiligheid bij de wet bestraft worden als “poging doodslag” met een strafmaat van minimaal 32 maanden tot maximaal 25 jaar plus TBS zonder recht op vroegtijdige vrijlating, naar gelang de aard en de vreselijke gevolgen van het geweldsmisdrijf , met een boete bedrag erbij voor alle zakelijke en  geestelijke schade te verhalen via Hoofdelijk Beslag ter compensatie van de slachtoffers. Ruttes liberalisme is een ziekte, het niet of zeer licht bestraffen en of vrij  laten van levensgevaarlijke gestoorde  criminelen dient expliciet verboden te zijn.

* Totaal verbod voor alle en de buitenlandse scholen waar haat tegen Joden en Christenen of tegen welke groep of religie dan ook word verkondigd of waar de Nederlandse wet word geschonden.

*Snoeiharde aanpak en de permanente detentie van terroristen en aanslagplegers zoals messtekers,  strijders en na detentie verbanning als persona non gracia.

*Totaal verbod voor alcohol in het verkeer evenals welke verdovende middelen dan ook in het verkeer. Rijden onder invloed zwaarder bestraffen. Het verbeurd verklaren van het rijbewijs voor veelplegende wegpiraten.

*Uitbreiding van artikel 1 van de grondwet. Stop discriminatie van Armen. Paal en perk stellen aan elke vorm van discriminatie zoals door de regering Rutte III van de ouderen, zorgbehoevenden en van mensen met een lager inkomen en met schulden. Preventie en handhaving mbt rassenhaat door veemdelingen. Stafbaar stellen van racisme tegen blanken en gekleurden. Opschoning van de NPO en Universiteiten waar een verachtelijke leer van facsisme annex cultuurmarxisme stalinisme en/of anti semitisme word gepropageerd zoals de groenlinkse fascist Paul Rosenmuller die massamoord zoals begaan door Pol Pot en zijn leger  als een te prijzen heldendaad propageert.

Arrestatie en berechting van  de groenlinkse Paul Rosenmuller en zijn criminele sekte wegens demonisering, haat zaaien, het propageren van fascisme en vele andere misdaden.

* Het eerlijk verdelen van de welvaart. Fors investeren in vaste banen. Scheppen van 450 000 Staats Garantie Banen waaronder in de zorgsector. Afschaffen van alle Particuliere Reintegratie woekerwinst bedrijven . De gehele arbeidsbemiddeling en de reintegratie moeten volledig door de Overheid worden bestuurd als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector. Toekomstgericht Economisch Lonend Maatwerk ter bevordering van de werkzoekende en de werkgever.

* Investeren van 5 miljard euro in de ontwikkeling van medicijnen tegen Diabetes, Kanker en andere. Nederland moet voortaan haar eigen kwalitatief goede medicijnen ontwikkelen en produceren bijvoorbeeld uit helende planten zoals uit Taxus en Bacteriofagen, en niet meer afhankelijk zijn en uitgebuit worden door de Duitse, Franse en Amerikaanse woekerwinst medicijn producenten.

* Fors Investeren in de ontwikkeling van de zogenaamde Bateriofagen Therapie, om tal van ziektes en aandoeningen te genezen, waar de huidige antibiotica niet of niet meer werkzaam voor zijn wegens resistentie,

* Nederland moet net zoals de VS uit de VN stappen omdat de VN word gedomineerd door een merendeel van landen waar het slecht of bar slecht is gesteld met de mensenrechten.

* De door de landverrader Rutte III beschadigde internationale betrekkingen zoals met Rusland, Italie, Turkije, Hongarije en de Visegrad landen, Israel en de VS moeten zsm worden hersteld. De handel met Rusland, China en Rusland en EU landen moet door Nederland als een Souvereine Staat bevorderd worden. Nederland moet weer vrij worden via de NEXIT en geheel vrij kunnen handelen zoals decennia lang de succesformule is gebleken voor de economie en het welzijn van Nederland en de overzeese gebieden.

* Nederland mag nooit meer meedoen met NATO oorlogen om geld olie en macht zoals in Iak, Libie, Afghanistan, Yemen, Syrie etc. Elke inzet van het leger dient strikt beperkt te zijn tot levensreddende humanitaire hulp en de verdediging van lands en de overzeese grenzen en voor de hulp in geval van een ramp zoals bij een grote aardbeving of overstroming etc

* Asbestvrij maken van heel het land, aanplant van 3 000 000 bomen en aanleg van nieuwe groengebieden. Dijkverbetering ivm de gevaren van overstroming. Het sanneren en gezond maken van de ruim 40 000 ongezonde arbeidsplaatsen. Werkgevers niet opzadelen met de kosten maar voor de verplichte sanering en de kosten compenseren.

* Duurzaamheid en het klimaat bevorderen door goedkopere schone energie zoals door Thorium Energie. H2 centrales( energie uit zeewater), getijden energie, windenergie en zonpanelen etc . Onderzoek naar de zogenaamde Ether Energie zoals door Tesla volgens tal van deskundigen zou zijn uitgevonden maar nooit in productie is genomen.

* Glyfosaat moet wettelijk verboden worden want dit veel gebruikte bestrijdingsmiddel zoals het word gebruikt in Round-Up van multinational Baer(Monsanto) is een enormed bedreiging voor flora en fauna omdat het alle planten doodt die niet kunstmatig resistent zijn gemaakt. Veel bijen en andere insecten raken zo hun natuurlijke omgeving en voedingsbronnen kwijt en sterven. De WHO heeft in 2019 bekend gemaakt dat Glyfosaat wel degelijk mogelijk kanker veroorzaakt. Reden te meer voor een totaal verbod, want Glyfosaat is zeer gevaarlijk voor natuur en milieu.

* Zuivering hervorming van de NPO NOS van valse propaganda. Afschaffing toplonen aan NPO directies en valse globalisten liberalisten en extreem linkse staats propagandisten. Meer kunst muziek natuur en inspirerend nieuws. Meer aandacht voor de jeugd en voor de ouderen. Zembla belonen, behouden en niet wegbezuinigen. Oprichting van de Jongeren Omroep binnen de NPO. Meer diverse omroepen zodat alle Nederlandse volkeren binnen de NPO voldoende aan bod komen en hun goede recht van zendtijd krijgen.

* Parlementaire Enquetes voor de waarheidsvinding naar toepasselijk recht en de noodzaak zoals deze door het volk is gevraagd inzake * Herziening en ongeldig verklaren van het rapport “Commissie vd Haak” en de strafoplegging van de Groen Linkse extremist Volkert vd G inzake de moord op Pim Fortuyn. De rechtsgang zal opnieuw worden overgedaan wegens Vd Haak’s schending van het ambtsgeheim, malversaties en vormfouten. De strafmaat word per mandaat naar goed recht herzien naar levenslang plus TBS.

* Recht doen aan de gedemoniseerde volksheld Pim Fortuyn, oprichting nationaal monument, museum en nationale herdenking voor Pim Fortuyn op 6 mei. Verwijdering van alle laster in boeken en schoolboeken zoals deze werden gedrukt door linkse fascisten en Fortuyn haters van GL  en de Pvda. Berechting met TWK van politici en laster pers die willens en wetens via leugens en demonisering de moord hebben aangemoedigd of hier aan hebben meegewerkt op welke wijze dan ook  en  medeplichtig zijn zoals met de aanschaf en doorverkoop van het moordwapen, georganiseerde haatcampagnes olv Kok en het saboteren van levensreddend werk bij het Hilversumse Media Park.

*Zwaar Strafbaar stellen van directies van Goede doelen die fortuinen incasseren en misbruik maken van de hulpgelden. De loterij vermogens e.a. moeten worden gecontroleerd en publiek worden gemaakt wegens het wegschenken van kapitalen aan Goede Doel Organisaties die het geld niet aanwenden voor de bedoelde hulp en organisaties die de wet schenden zoals het door AZG betalen voor sex aan slachtoffers waaronder meisjes in Haiti.

* Alle corrupte oplichters moeten vervangen worden door rechtschapen volks vertegenwoordigers van een onbesproken gedrag, met een bewijs van goed gedrag en een goede staat van dienst. Geen corrupten op de kieslijst !

* Elke politicus heeft de plicht om de burger te dienen. Corrupte lieden dienen dan ook voorgoed en voor eens en altijd per een nieuw in te voeren wet te worden uitgesloten van welke kieslijst en deelname aan de verkiezingen dan ook en deze misdadigers worden afgerekend en geweerd van alle bestuurlijke functies in heel Nederland.

* Lobby Beurs Verbod. Het is naast diverse ander preventie wetten van zeer groot belang dat er in de grondwet een belegging verbod moet worden opgenomen voor alle politici om ervoor te zorgen dat er geen misbruik gemaakt word van geheime informatie waarmee politici zich via de beurs met voorkennis en dmv allerhande stichtingen illegaal verrijken of zich via lege BVs en/of allerhande neven activiteiten een fortuin over de ruggen van U de burger toe-eigenen zoals de man van Edith Schippers, de huizenmelker Mark Harbers en vele anderen zoals Pechtold die fortuinen hebben verdiend via belangenverstrengeling en/of met dure medicijnen en met Penthuis Bedrog.

* Een land waarin door de regering de rechten van de mensen worden geschonden zoals het recht op een baan , onderdak, de vrije meningsuiting, werk en goede zorg en een goed pensioen op de oude dag, en een land waarin door de corrupte overheid bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd of worden weggezet als populist, labbekak, luilak, lastpak, zeurkous of als racist, en waar eerzame mensen die met kritiek voor hun recht opkomen van Rutte III maar moeten “op=pleuren”, is absoluut geen rechtstaat en een land om trots op te zijn of als vrij mens in te  leven en daarom valt het zeer sterk aan te raden, wil Nederland niet nog verder in het moeras van schulden, onrecht, misdaad, discriminatie en ellende wegzakken, dat de gehele politieke arena word gezuiverd van de corruptie hebzucht en machtswellust die het land ten gronde richten.

* De EU is absoluut geen eenheid maar verdeeld in met elkaar ruzie makende landen die het oneens zijn met het vreselijke regime van Merkels Elite, het open grens beleid, Merkels censuur,dictatuur, repressie,uitbuiting en valse propaganda

* Tal van overheden van EU lidstaten weigeren te luisteren naar Merkel, want Merkels Elite verrijkt zich door corruptie en via het verspreiden van leugens via de staats propaganda veroorzaakt Merkel,ruzie,tweedeling,enorme massa demonstraties en alsmaar meer schulden, misdaad en
ellende.

* Als we de cijfers bekijken en de feiten onder ogen zien moeten we constateren dat Nederland er helemaal niet zo goed voor staat zoals premier Rutte de burgers wil wijsmaken. Rutte liegt namelijk dat het beter gaat en dat er miljarden beschikbaar zijn gekomen voor investeringen en

loonsverhogingen maar het geld gaat met name op aan defensie waarmee slechts een paar duizend mensen aan een baan geholpen worden. Het beetje dat op de loonstrookjes erbij is gekomen is niet meer een aalmoes en een doekje voor het bloeden.

* De kosten van het levensonderhoud zijn agv Ruttes bedrog fors gestegen en daardoor zitten steeds meer mensen in de armoede. Rutte maakt alle geld op aan verkeerde zaken zoals aan de verrijking van Multinationals, Merkels NWO en het Oranje Koningshuis.

* Omdat er veel meer geld tekort is dan Rutte beweert, heeft de regering Rutte een pakket aan nieuwe snoeiharde bezuinigingen gepland zoals het fors korten op toeslagen zoals huur- en zorgtoeslagen en de kinderkorting en zo wil Rutte ook nog eens zoals geplande opvolger Klaas Dijkhoff voorstelde miljoenen landgenoten die amper of niet kunnen rondkomen het vakantiegeld afschaffen zoals in de bijstand. Dijkhoff is een van de meest gevaarlijke gekken van de VVD, wegens zijn totale gebrek aan empathie en rechtsgevoel.

* Ruttes Globalisten Beleid betekent niets dan Merkel Fascisme en dat leid net zoals in alle andere eu landen tot enorme problemen zoals armoede, onrust, hogere kosten van het levensonderhoud, sterk toenemende corruptie, enorm veel misdaad, geweld, onrecht, enorme tekorten, bezuinigingen en wachtlijsten zoals bij de politie en in de zorgsector,en dit walgelijke Merkel Beleid betekent, steeds meer censuur, repressie, de aftakeling van uw goede burger rechten en het steeds ernstiger schenden van de mensenrechten.

* Het rampzalige effect van Merkel Corruptie is dat er steeds minder geld in omloop komt en de schuld en de rentelast alsmaar groter worden waardoor de staatskas ook door corruptie alsmaar leger geraakt. Uit de berekeningen blijkt namelijk dat, bij 30 procent van de Nederlanders die het minste te besteden hebben de koopkracht als gevolg van RUTTE III corruptie aanzienlijk daalt en bij meer dan 4 miljoen 50 plussers.

* De werkende middenklasse, de hogere inkomens en ook de ambtenaren hebben meer te besteden maar deze stijging van koopkracht is marginaal door de verhoging van premies en extra heffingen waarmee rekening gehouden moet worden. Rutte heeft dus heel het land in de maling genomen, tegen iedereen gelogen en de economie zeer aanzienlijk beschadigd.

* Per saldo word door Ruttes Elite een bedrag van 1000 miljard euro onttrokken aan koopkracht met als gevolg dat er veel meer ontslagen zullen vallen en nog veel meer zaken de deuren zullen moeten sluiten en steeds meer burgers in de armoede gedrukt worden.

* Steeds meer eerste hulp posten van ziekenhuizen sluiten en het zal nog vele malenerger worden omdat er steeds meer noodzakelijke levensreddende zorg verloren gaat als gevolg van het wanbeleid en de corruptie.

* Rutte loog en beloofde de aanwending van 2 miljard euro extra voor gemeentes die zorg moeten gaan bekostigen zoals in het kader van de WMO maar of daar ooit iets van terecht komt is geen vraag meer, gezien het feit dat het grootste gedeelte van die gelden de afgelopen jaren niet werden besteed door de gemeentes waarvoor het geld bedoeld was, maar aan gelukszoekers en aan de verrijking van directies. Tal van gemeentes zitten ook al met miljoenen schulden die men probeert weg te moffelen door valsheid in geschrifte.

* Het gevolg van corruptie zoals ook bij gemeenten is dat steeds meer mensen die zorg behoeven geen zorg krijgen en dat de kwaliteit van de zorg sterker achteruit is gegaan. Miljarden zijn verdampt,verspilt,weggesluisd of verdwenen in de vorm van woekerwinsten bij de directies en  dat zijn allemaal politici uit de kringen van Rutte III.

* Rutte spreekt graag van miljarden aan uitgaves maar hij weigert aan te tonen waar en hoe het vele geld aan de zorg word besteed. Een fors deel van de uitgaves gaat namelijk op aan woekerwinst ( geen handen aan het bed) waardoor steeds meer mensen geen zorg genieten.

* De enige manier om deze zeer negatieve trend te doorbreken is dan ook om het Publieke Sector in ere te herstellen zoals de zorgsector met een voor alle mensen goede betaalbare zorg, en door de koopkracht met name bij de lagere inkomens te verhogen en de belastingen voor alle  landgenoten te verlagen. Ten tweede zal de overheid veel meer moeten investeren en de bureaucratie en corruptie moeten oplossen.

* 124 hoogleraren Economie en proffesoren hebben de regering Rutte in het verleden meermaals gewaarschuwd en geadviseerd wat te doen maar Rutte en zijn waardeloze Kabinet wilden maar niet luisteren en gingen lachend door met het voor Nederland rampzalige EU beleid en de verkwisting van jaarlijks vele miljarden die in de bodemloze put werden gegooid van de EU te Brussel.

* Het valt dan ook sterk aan te raden dat geen enkele ondernemer, ambtenaar, arbeider of pensioen of uitkeringsgerechtigde een stem uitbrengt op de VVD of D66 omdat zij zich hiermee fors in de vinger snijden en zichzelf daar mee de das om doen en hiermee ook nog eens miljoenen  landgenoten in de verdrukking en in een absoluut onaanvaardbare schrijnende armoede drukken.

* Het enorme fortuin dat momenteel door de EU besteed word aan met name gelukzoekers is duizend en een keer harder nodig voor humanitaire hulp zo ook aan de hulp voor noodlijdende Nederlanders. Meer dan genoeg geld word jaarlijks en al vele tientallen jaren besteed aan de wederopbouw en aan humanitaire hulp in de noodlijdende landen zoals aan landen waar hongersnood is door de droogte, maar veel geld verdampt agv woekerwinst en corruptie en dat is allemaal weggegooid geld. Veel geld word ook niet eens besteed aan humanitaire hulp, maar aan wapens, en zo moet de gesubsidieerde bewapening van Palestijnen dan ook maar eens heel snel afgelopen zijn.

* Als gevolg van het wanbeleid en de corruptie werd Nederland minstens 2000 Miljard euro armer. Daarom zal Rutte in de kraag gevat moeten worden en moeten worden weggestemd en verjaagd van het pluche, omdat anders nog veel meer geld word onttrokken aan de economie en dan zal de geldschepping van fictief geld evenals de negatieve spaarrente de economische ontwikkeling nog ernstiger schaden en leiden tot ruim 1000 miljard euro extra schuld en die schuld zal nog erger oplopen en nooit meer af te lossen zijn door Nederland.

* Elk land en elke cultuur heeft het recht om er te zijn, hoe divers en verschillend ze ook mogen zijn edoch landen waar de mensenrechten worden geschonden dienen door de internationale gemeenschap ertoe via diplomatie overtuigd te worden en via sancties ertoe bewogen te worden  om de mensenrechten in het belang van allen en de vrede na te leven.

* Het benodigde geld is ruimschoots beschikbaar en meer geld dan ooit komt vrij als Nederland uit de peperdure EU treed zodat Nederland als vanouds als een souvereine Staat weer vrij kan handelen zonder de verstikkende EU beperkingen.

* De EU noch de VN of welk een ander land of gemeenschap van landen zoals het Gemenebest hebben het recht om ook maar een ander land of dat nu een koninkrijk of een republiek is of welke andere staatsvorm dan ook, via repressie en geweld zoals door Merkels NAZIE Globalisten te Brussel en Berlijn, te dwingen om miljoenen vreemden uit welk land zee ook mogen komen, binnen te halen zonder ook maar een vorm van controle en medezeggenschap van de bevolking en regering.

* Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het inzetten op een goed georganiseerde natuurlijke krimp van de Nederlandse bevolking naar 12 – 15 miljoen mensen o.a door vergrijzing en remigratie is zeer aan te bevelen voor een gezondere economie, voor het algeheel welzijn, voor de veiligheid en voor een gezonder leefklimaat.

* “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde”. Dat klinkt zo mooi als je het wonder van een pasgeboren mensenkindje ziet, maar zo toont de wereld dat er hoe meer zielen erbij komen, er ook meer behoefte is aan onderdak, schoon water levensmiddelen en als gevolg van meer productie en consumptie komen er ook meer problemen en uitdagingen bij, zoals bijvoorbeeld het oplossen van de toenemende vervuiling van Moeder Aarde agv de Co2 uitstoot en de vervuiling door de Industrie en Multinationals .

* Nederland gaat net zoals Belgie, Frankrijk en Duitsland agv Globalisme kapot en moet gered worden, en dat kan alleen door de feiten onder de ogen te zien en snoeihard bij de verkiezingen af te rekenen met het rampzalige EU globalisten beleid en met de corrupte regering Rutte en handlangers zoals Jesse Klaver van de joden hatende fascistenpartij Groen Links.

* We staan voor de grote uitdaging om de door Merkel en loopjongens zoals Rutte veroorzaakte berg aan rotzooi en problemen op te lossen door samen te werken en de krachten te bundelen op sociaal- economisch- en politiek gebied, en door de techniek en wetenschap in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe technieken ter bevordering van het welzijn, de economie, de mobiliteit, vrijheid, veiligheid, gezondheid, voor het redden van Moeder Aarde en de wereldvrede.

* Vrijwel alle lidstaten weigeren aan de geplande oorlog mee te werken zoals Hongarije, de Visegrad, Italie, Polen en alle landen die het door de Rothshilders opgestelde VN pact van Marakesch niet hebben ondertekend. Bovendien zijn ook kernmachten zoals Pakistan, China en landen zoals Saudi Arabie beslist niet van plan om zich in de door Merkel Elite geplande Agenda 21 oorlog mee te laten sleuren.

*Hyperinflatie, recessie en het ineenstorten van economie, het sociaal stelsel en de toenemende vervuiling door multinationals zoals Shell, Dupont, Rother en vele andere Duitse, Franse en andere grote bedrijven, dienen evenals de groeiende massa consumptie, overpopulatie en massa-immigratie en het toenemende gevaar van oorlog, dienen nationaal, bilateraal en unilateraal en niet door een door veel landen ongewenst ondeugdelijk Marakesch pact, maar door een goede samenwerking van alle landen van de wereld, te worden beteugeld. Landen die weigeren moet keihard via sancties door de wereldgemeenschap worden aangespoord zich van het kwaad af te keren en zich voor de vrede in te zetten.

* Het klimaatverdrag van Parijs is nutteloos, evenals het verdrag van Kyoto aangezien de meeste verdragslanden zich niet, of totaal niet houden aan de gemaakte afspraken zoals de VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Er zal in het belang van een gezondere leefatmosfeer een nieuw plan gerealiseerd moeten worden voor de transitie van fossiele brandstof naar schone vormen van energie.De winning van schoon gas, uit Groningen zal geleidelijk minderen tot 0. Import van schoon gas uit landen zoals Noorwegen is noodzaak.

* Ons zuurverdiende en bijeen gespaarde Pensioengeld moet tot op de laatste cent terug in Nederlands Beheer en Nederland moet zsm uit de EU treden voordat het dan ook echt te laat is en ons mooie welvarende land een verpauperde bananen-republiek word van Brussel door de  schuld van landverraders zoals Pechtold, Asscher, Jetten, Asscher en Marc Rutte.

* Het is kostenbesparend en eficient en meer levensreddend om de mensen in de noodlijdende herkomstlanden te helpen hun land op te bouwen en te leren hoe zij hun land op een verstandige wijze dienen te besturen. Eveneens valt het zeer aan te bevelen om het proces van de in- en de uitstroom te reguleren via gecontroleerde grenzen zoals de meeste landen van de wereld dat al eeuwen op hun eigen wijze doen.

* Nederland is van oudsher een divers en humaan land waarin vele culturen leven en van harte welkom zijn. Nederland is ook een land waar veel mensen veel geld via de Overheid, de Kerk en via tal van goede doelen schenken en aan de ontwikkelingshulp in de zogenaamde derde wereld landen om daar de hongerende en de agv droogte van de dorst stervende mensen te redden, en om miljoenen mensen te helpen aan een beter bestaan zoals door het slaan van drinkwaterputten, het bouwen van scholen, door het leren zaaien ,ploegen en bewerken van het land en door tal van projecten ter bevordering van de zelfredzaamheid.

* Het Merkel Globalisme leid tot grote sociale onrust,verzet, geweld, tweedeling, opstanden en massa demonstraties en tot een sterk opkomend nationalisme en de opvoering van de nationale bewapening zoals in Duitsland met als gevolg een toenemende dreiging van escalatie en oorlog zoals met Rusland, exact zoals deze zeer negatieve en destructieve ontwikkeling geschiedde voor het uitbreken van WO I en exact en precies eender, zoals dit gebeurde in het interbellum voordat de WO II losbarstte. De geschiedenis herhaalt zich als we niet heel erg goed met zijn allen uitkijken en afrekenen met de corruptie, en met het linkse en religieus fascisme van Merkels Elite, dat alleen maar tot vernietiging, burgeroorlogen en de grote oorlog leid.

* Rutte en Merkels Euro Staats Nationalisten zijn steeds bezig met het zaaien van verdeeldheid, angst, armoede, onheil en oorlog via valse propaganda door middel van de door hen omgekochte main stream pers en media. Deze media zoals NOS en CNN kan men totaal niet vertrouwen omdat zij er een totaal andere agenda op na houden dan het brengen van eerlijk en objectief nieuws en zullen dan ook wegens samenzwering verboden moeten worden en berecht wegens landverraad.

* Het onderwijs moet weer toegankelijk worden voor alle jongeren en studenten. Meer inspraak voor de jongere generaties. Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze studie beurs. Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag.

* Verrijking van het onderwijs met kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit en elke dag een glas verse jus d’ oranje en/of melk op elke school. Betere voeding voorlichting en preventie op scholen mbt Roken Drugs en Obesitas.

* Algeheel studentenrecht invoeren zoals studenten woonrecht. Elke student heeft het volste recht op een goede ondersteuning en een betaalbare kamer/woning en alle voor de studie noodzakelijke middelen van een goede kwaliteit. Speciale voorzieningen en meer toezicht voor de veiligheid op elke school. Leraren kwaliteit wet invoeren. Geen onbekwame akelige mensen zonder diploma voor de klas die studerenden nerveus maken, de orde niet handhaven en  het verderfelijke groenlinkse  Rosenmuller fascisme of een andere soort extremisme zoals de leer van Adolf Hitler  propageren.

Alcoholverbod voor leraren op school. Reguliere opvang en goede begeleiding voor overspannen leerkrachten. Oprichting van Speciale Beveiligde Scholen en Heropvoeding Internaten voor gewelddadige en vuurwapengevaarlijke jeugdigen.

* Intensiferen van de antie terreur bestrijding door internationale veiligheidsdiensten zodat fascisten zoals van ANTIFA en andere terreurbewegingen zoals het brandstichtende RARA , loverboys drugs- wapen en mensensmokkel en de Soros-Merkel-Clinton- pedofielen netwerken worden opgerold, en tot behoorlijke straffen veroordeeld worden zonder recht op ook maar een dag vroegtijdige vrijlating.

*Minderjarigen vanaf 13 jaar die wapens zoals een geweer of een pistool of een mes aanwenden voor roof en terreur, en zulke bendes steken de kop op, dienen in het belang van hen eigen veiligheid en de nationale veiligheid te worden beoordeeld door de Rechter naar Volwassenen recht met dien verstande dat zulke jeugdigen in speciaal daartoe ingerichte jeugdcentrale veilig en goed dienen te worden bewaard waar zij door gerichte educatie, sport en corvee begeleid worden op het rechte pad en naar een geslaagde toekomst. Detentie dient geen luxe hotel met internet en vrij verkrijgbare drugs te zijn maar een helend proces van adequate heropvoeding, studie, bezinning, weerbaarheidstraining en resocialisatie te zijn.

* Keien, granaten en of molotov coctails gooien, evenals het alleen of in groepsverband kopschoppen en steken met een mes moet in het belang van de nationale veiligheid en voor de veiligheid van alle mensen bij de wet bestraft worden als “poging doodslag” met een strafmaat van minimaal 72 maanden zonder recht op vroegtijdige vrijlating en een boete van 100 000 euro tot maximaal 25 jaar zonder recht op vroegtijdige vrijlating, naar gelang de aard en de gevolgen van het geweldsmisdrijf , plus een boete voor alle schade te verhalen via Levenslang Hoofdelijk Beslag ter preventie en de compensatie van de slachtoffers via het Slachtofferfonds.

* Totaal verbod voor alle en de buitenlandse scholen waar haat tegen Joden, Blanken, Gekleurden en Christenen of tegen welke groep of religie dan ook word verkondigd of waar de Nederlandse wet word geschonden.

*Snoeiharde aanpak en de permanente detentie van terroristen en aanslagplegers zoals messtekers, bomgordel aanslagplegers, straf en verbanning als persona non gracia.

*Totaal verbod voor alcohol in het verkeer evenals welke verdovende middelen dan ook. Rijden onder invloed zwaarder bestraffen. Het verbeurd verklaren van het rijbewijs voor hardleerse wegpiraten.

*Rutte III dicteert net zoals de voorgaande regeringen als geldschieter de NPO, die van Rutte steeds meer en belachelijk veel meer belastinggeld krijgt toegestopt voor de valse staatspropaganda, het zaaien van verdeeldheid en angst voor Poetin en Trump en sluikreclame voor Merkels EU  Nazies en voor andere verwerpelijke zaken zoals het valselijk en frauduleus negatief neerzetten van en haat zaaien tegen De Kerk, het christendom, geestelijken en christenen zo ook het katholicisme en de pro-life beweging in zijn geheel.

*Overheden die wapens exporteren zijn per definitie medeplichtig aan de oorlogen die met deze wapens, werden en worden gevoerd, zoals in de Oekraine, Syrie, Kenia, Congo , Zuid Afrika, Irak, Libie, Yemen, Afghanistan, De Balkan, en in tal van andere landen waar conflicten op een bloedige wijze met oorlogstuig worden uitgevochten.

* Vrijwel de meeste oorlogen werden aangesticht door oorlogszuchtige mogendheden om geo-politieke redenen zoals de door de door de Clinton Democraten en Merkel Elite aangestichte genocide oorlog tussen moslims en christenen in de Balkan waarin miljoenen mensen om het leven zijn gekomen en ontelbaar velen ontheemd. Dat zijn de gruwelijke feiten van de door Rotshild Elite aangestichte oorlogen waarin ook de Bilderbergers Koningshuizen en machtige bankiers participeren .

* Het hoogste doel van de mens is niet de overwinning door oorlog, maar het stichten van vrede.

* Het is van levensbelang voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de corruptie weg te zuiveren, en de welvaart eerlijk te verdelen, door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

* De economische groei in Nederland bedraagt agv Ruttes wanbeleid slechts een magere 0.3 procent terwijl in landen zoals Belgie Frankrijk en Duitsland de economische groei al vele jaren varieerr tussen 3 a 5 procent ligt. Toen de regering Rutte aantrad liep de economische motor mede door lagere belastingen stukken beter en stond Nederland op tal van lijsten op een hoge plek in Europa zoals op het gebied van de zorg, jurisdictie, technologie, economie, veiligheid, onderwijs,en welzijn. RUTTE III moet ZSM worden ontslagen en berecht omdat RUTTE III onze economie verwoest, en schuldig is aan een waslijst aan vreselijke misdaden.

* Door de eindeloze reeks van leugens en het wanbeleid van de regering Rutte staat Nederland helaas niet meer op hoge plekken en is het land verzonken in een moeras van problemen en noden die worden veroorzaakt door ondemocratisch beleid, wanbeleid, corruptie.

* De EU heeft Nederland afgelopen jaar gewaarschuwd dat Nederland zich niet houd aan tal van verdragen en veel meer geld moet gaan betalen aan naheffingen en daar komt nog eens een zeer fors bedrag bij van minstens 25 miljard euro ivm de compensatie van de BREXIT.

* Alarmerend is het feit dat Brussel Nederland heeft gemaand zsm maatregelen te treffen ivm het opnemen van meer vluchtelingen en het tegengaan van de enorme industriele vervuiling in Nederland.

* Nederland is volgens de EU rapporten het sterkst vervuilde land van alle Eurolanden met de hoogste sterfte agv kanker. In de Randstad blijkt volgens de rapporten de vervuiling extreem hoog en overschrijd de toegestane limiet met ruim 1000 procent aan fijnstoffen.

*De regering Rutte heeft sinds de alarmerende waarschuwingen van de EU geen enkele maatregel genomen om de ernstige vervuiling van Nederland tegen te gaan.

* Rutte III heeft zeer en ongelooflijk veel geld verkwanseld aan de verrijking van de rijkste elite. Via banken werd 55 miljard euro aan dividend verduisterd.

* Om de tekorten agv het wanbeleid te dekken is Rutte geld gaan lenen waar veel rente over betaald moet worden.Rutte verkocht ook veel goud tegen een veel te lage prijs.

* Het ene gat werd door Rutte Zalm en Dijsselbloem, met het andere gedicht, en doordat Rutte alsmaar meer ging bezuinigen en verspillen kwam het land in de grootste financiele crisis sinds het einde van de WO II.

*De Staatsschuld van Nederland is door de schuld van Ruttes gegroeid tot het astronomische bedrag van 500 miljard euro en zijn er nog nooit zoveel keihard werkende landgenoten geweest die werden ontslagen en zonder werk zitten en praktisch geen enkele kans hebben op een baan

omdat er door de regering niet veel word geinvesteerd en vrijwel alleen maar als een kip zonder kop word bezuinigd en omdat miljarden verdwijnen in bodemloze putten waar geen mens mee geholpen is.

* In de eens nog voortreffelijk goede Zorgsector werden door de regering Rutte minstens 250 000 broodnodige zorgwerkers wegbezuinigd. Dit vreselijke onrecht moet ZSM hersteld worden !

* Door het wanbeleid van de criminele regering Rutte geraakte de economie in een dieptepunt en de crisis werd alleen nog maar erger door het verhogen van belastingen en door Ruttes pakket aan voor Nederland zeer ongunstige EU maatregelen en beperkingen en door een enorme corruptie met als gevolg dat  nog veel meer bedrijven bankroet gingen.

* Elke maand kwamen er na de eerste grote golf van 100 000 immigranten in Nederland bovendien ook nog eens vele duizenden werklozen per maand bij die zorg en opvang behoeven in de vorm van vluchtelingen waaronder het gros bestaat uit gelukzoekers uit de zogenaamde veilige

landen. De zorgsector geraakte agv Ruttes wanbeleid overbelast. De statistieken tonen een explosieve toename aan  openbaar geweld,aanrandingen, diefstal en andere delicten.De grens moet dus streng bewaakt worden.Vrienden erin, vijanden eruit.

* In 2017 werden maar liefst 235 000 immigranten in Nederland opgenomen en als het aan Merkels Elite ligt zullen er de komende jaren alsmaar meer en vele miljoenen immigranten bijkomen,uit Afrikaanse en Islamitische landen hetgeen zeer grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de burgers in de wijken en de steden,

* Dat de massa immigratie grote problemen veroorzaakt zal een ieder duidelijk zijn gezien de alarmerende toestanden in Londen, Parijs, Berlijn en vele andere steden waar sprake is van een explosieve stijging van de misdaad, openbaar geweld en van antisemitisme.

*De Nederlandse bedrijven, ondernemers en burgers moeten veel beter beschermd worden tegen cyber- crime, internet-oplichters en spionnen uit welk land dan ook  die bedrijfsgeheimen en financiele gegevens stelen. De regering Rutte doet vrijwel niets ertegen en geeft vreemde mogendheden zoals Duitsland en Amerika inzage in uw gegevens, onder het mom van de veiligheid en dat betekent dat er misbruik gemaakt word op eenzeer omvangrijke schaal van uw vertrouwelijke informatie door spionnen, zakenlui, beleggers  en andere kwaadwillenden.

* Volledig herstel van de Economie door investering in banen en belastingverlaging. Korte metten maken met Ruttes schandalige verrijking van de Rijkste Elite.

* Maximale Versterking van de zorg, het onderwijs, politie, leger, brandweer, ambulances, marrechausee en de douane.  5 miljard euro investering elk komend jaar de eerste 5 jaren.  Aanstelling van alle vrijwillige brandweerlieden in loondienst met inschaling volgens de
ambtenarenschaal  plus verhoging van de gevaren toeslag met 200 euro netto per maand.

* Volledig verbod op demonisering door wie of welke religie, groep, partij of sekte dan ook. Geen subsidies en geen vergunningen maar boetes en uitzetting van haatzaaiers van welke haat tempel dan ook.  Bestrijden van antisemitisme en cultuur marxisme annex fascisme, nazie- en extreem antifa radicaal religie geweld.

*Permanente sluiting van welke tempel kerk, moskee, of gelegenheid dan ook, waar wapens en verboden middelen zoals Heroine  en Opiumaten worden aangetroffen, of waar de wet word geschonden.

* Forse Belasting en Accijns verlaging Terugdraaien van de  BTW verhoging.

* Dierenrechten streng handhaven. Harde aanpak van dierenbeulen. Algeheel Verbod op onverdoofd slachten. Verbod op bont. Parlementaire Enquete en Berechting van alle dierenmoordenaars in de OVP zoals de aanstichter, de  geestelijk gestoorde  Vera van de PVDA,  de leiding van Staatsbosbeheer, jagers en de verantwoordelijke bewindslieden onder en van de regering Rutte I II  III.

*  De enige  oplossing is dus gelegen in het eerlijker verdelen van de welvaart en door belastingverlaging en door fors te gaan investeren zodat veel meer mensen aan de slag kunnen en het bedrijfsleven weer adem krijgt.

Rutte  III en GL en welke andere corrupte  dan ook dienen oneervol uit de regering geschopt te worden en berecht wegens de enorme waslijst aan misdaden die door hen zijn gepleegd.

Er zal een nieuwe regering gevormd moeten worden met mensen van een onbesproken gedrag  Alleen zo kan het land van de ondergang gered worden.

*  Samenwerken en opkomen voor elkander,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld en ons land ,  is het motto  tegen onrecht, corruptie,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van wanbeleid,  en corruptie door de heersende elites.

*Door vereend samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland een mooier veiliger vrijer gezonder en welvarender land voor alle mensen.

Ik nodig U uit om lid te worden van STAN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

©opyright STAN 2019

Stan Rams

Amsterdam

09 09 2019