Stan


Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Nederland


Samenwerken en opkomen voor elkander is het devies, voor geluk,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld.  Alle mensen  dienen eerlijke kansen te hebben en alle middelen om gelukkig te kunnen leven. Rutte III en GL  storten ons mooie land in de afgrond van de EU.  Laten we de handen ineenslaan om de door Merkel en Rutte III  veroorzaakte  noden en ellende op te lossen zodat er een einde komt aan het  onrecht, de corruptie, onveiligheid, ongelijkheid, armoede,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van de schandalige corruptie en  het wanbeleid van Rutte III en de EU.

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland weer een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.!

Ik nodig U uit om lid te worden van  SVN via  de FB SVN groep om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2020

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Standpunten

(C)opyright  SVN 2020

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Standpunten

*Opheffen van alle corona maatregelen, per direct !

* Oneervol ontslag Rutte III wegens, wanbeleid, klimaatzwendel, machtsmisbruik en financiering van oorlogsmisdadigers zoals in Yemen, Oekraine, Syrie, landverraad ( art 93 WBVSR), en corona kartel misdaad. Strafrechtelijke vervolging van alle Rutte III misdadigers en handlangers.
* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de nieuwe kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben. Corruptie keihard afstraffen.
* Justitie en Veiligheid Fors versterken. Betere preventie. Hardere aanpak van misdaad, meer preventie en en betere handhaving.
* Corrupte politici ontslaan, aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen.
* Eerlijke verdeling van de welvaart.
* Herstel van de Gehele Publieke Sector
* Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen,  als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector, afschaffing Eigen Risico. Goede zorg voor allen. Centralisatie vd de gehele Publieke Sector, goedkopere betere dienstverlening.
* Totale afschaffing woekerwinst vrij marktstelsel. Goede betaalbare zorg voor alle Nederlanders.
* Geen vaccinatie plicht.
* Afschaffen inhumane orgaandonor wetgeving.
* Oplossen woonnood, bevorderen doorstroom, bouw 150 000 sociale huurwoningen
* Invoeren van het Bindend referendum zoals in Zweden
* Referendum over Abortus, Afschaffing Koningshuis, Nexit, en andere belangrijke onderwerpen
* NPO reorganiseren, minder geklets,meer opbouwend nieuws, kunst, muziek diversiteit, goede educatie, meer jeugd op tv,  meer aandacht voor ouderen, waarheidsvinding, wegzuiveren valse propaganda zoals NOS. Ethische gedragscode media en journalisten. Verbod op blasfemie zoals (vloeken) bij NPO.
* Algehele Belastingverlaging, terugdraaien van belastingdruk en BTW verhoging
* Investeren in een beter toegespitst onderwijs en in werkgelegenheid.
* Pensioenleeftijd naar 60 jaar, vrijwillig doorwerken toegestaan.
* Indexeren pensioen.
* Verhogen minimumloon. Inflatie correctie.
* Belastingvrije voet naar 20 000 E.
* Afschaffing schenk- en erfbelasting
* Afschaffen leenstelsel. Studeren moet lonen. Herinvoering studiebeurs. Onderwijs verbeteren. Verbod op extreemlinkse propaganda.
* Gratis melk, vers fruit op scholen. Gratis ov en schoolzwemmen voor alle studerenden. Maximaliseren  preventie, voorlichting en investeren in gezondheid en veiligheid. EHBO in lespakket.
* Investeren in Kunst en Muziek. Eerlijke besteding van subsidies ter bevordering van het creatieve talent. Meer toezicht vd veiligheid op scholen.Stop de discriminatie van artiesten ouderen en boeren. Geen voorrang geven of subsidies aan relschoppers en anti zwarte piet terroristen zoals Groen Links.
* Oplossen werkloosheid door investeringen in Know How, Kennis, ICT technologie, voedselbossen, etc, slimme afstemming vraag en aanbod.
* Centralisering arbeidsvoorziening. Doelgerichte dienstverlening ten dienste van de werknemer. Stop woekerwinst subsidie verspilling.
*Subsidie voor stoken op gas. Verbod op boomkap, verbod vervuilende Biomassa en niet duurzame warmtepompen. Compenseren investeerders.
* Tegen de onzinnige klimaat-maatregelen, geen gas-verbod maar subsidie voor gebruik van gas. Verbod op de ziekmakende vervuilende biomassa en verbod op de boomkap.
* Groot vervuilers Multinationals aanpakken. Zuiveren en per ton CO2 laten betalen. Vervuilende Multinationals zoals Shell , Dupont, Tata Steel en Vatenfall weren en beboeten wegens  vervuiling die zij veroorzaken.
* Universele verklaring Rechten van de Mens opnemen in de grondwet
* Het Verdrag van Marrakesch ongeldig verklaren wegens schending van art 1 en de Universele Verklaring van de Mensenrechten zoals o.a  artikel 8

* NEXIT ! Grenzen goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, en beschermd tegen kwaadwillenden die willens en wetens  de wet schenden en steeds weer misdaden plegen. Fors beperken instroom, maximaal bevorderen uitstroom van criminelen.
* Nederland dient honderd vrij en 100 procent baas te zijn over het eigen land.
* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland.Pensioen indexatie
* Bevorderen remigratie naar veilige landen. Uitzetten criminelen.
* Doelgerichte humanitaire hulp in de eigen regio.
* Naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.

* Bindende Referenda voor belangrijke wijzigingen zoals Afschaffen Koningshuis, referendum over abortus wetgeving, mh17, Orgaan donmorwet etc.
* Nederland veiliger, vrijer, gezonder en schoner maken.
* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid
* Nationaliseren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zorg dragen voor een duurzaam natuur- en bosbeleid. Berechting van de directies wegens Klimaat misdrijven
* Bossen, Natuurgebieden koesteren onder beheer van de overheid. Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 135 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en vervuilende hout-biomassa energie, vervuilende windmolens en verbod op dure onrendabele vervuilende warmtepompen
* Verbod op Glyfosaat, zoals in RoundUP, en kankerverwekkende pesticides zoals van Bayer-Monsanto.

* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, harde straffen voor dierenbeulen. Verbod op rituele slacht. Strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling  meer gespecialiseerde krachten voor de dieren-politie
* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod op 5 G wegens de gevaren voor de volksgezondheid, op advies van experts van over de hele wereld.
*Ministers en staatssecretarissen etc moeten voldoen aan functie-eisen zoals integriteit, geen nevenfuncties en belangenverstrengeling, bij wanbeleid of corruptie dienen zij ontslagen te worden.
* Strafrechtelijk vervolgen van alle corrupte bestuurders plus beroepsverbod.
* Instelling Constitutioneel Hof vd toetsing handhaving van de Rechtspraak
* Zwaardere straffen voor veelplegers, pedofielen, hard drug dealers, verkrachters, moordenaars, terroristen. Totale hervorming TBS stelsel. Afschaffing vroegtijdige vrijlating en slappe taakstraffen. Rechtvaardige handhaving en preventie.
* Defensie ten dienste van de bevolking. Betere opleiding en hogere lonen voor personeel.Meer service-taken voor de maatschappij zoals verbeteren infrastructuur, dijkversterking,  en o.a. het bewaken van TBS klinieken om ontsnapping van gevaarlijke criminelen te voorkomen.

* Nederland is via bedrog de EU in gerommeld. Binnen de Republiek zal de grondwet weer leidend worden. NEXIT !
* De nieuwe Gulden zal volledig eigendom zijn van de Nederlandse bevolking.
* Verbod op Roundup en Wolman zouten, dat Arseen en Chroom 6 bevat en door banken en pensioenfondsen verhandeld wordt onder de noemer duurzaamheid.
* Strikt verbod op  HAARP en chemische weer-mannipulatie. Onze luchtmacht opdracht geven het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen het besproeien met chemtrails.
* Streng verbod op door Rutte goedgekeurde giflozingen zoals in de Rijn en de Maas. Strafrechtelijke vervolging van RWS directie en de gif-dumpers en handlangers met twk (50 jaar)
* Nationalisering van KLM. Nederland dient 100 procent eigenaar te zijn van KLM omgedoopt naar NLM.
* Stapsgewijze beperking vliegverkeer Schiphol. Herverdeling vliegverkeer.Beperking hinder en luchtvaart smog.
* Subsidieren van het gebruik van schoon aardgas zoals in Duitsland.
* Uitbreiden van de Agrarische sector, betere beloningen voor boeren zoals door belastingverlaging, bevordering export.
* Klimaat akkoord in de prullenbak, verbod op aanleg windmolens en biomassa-centrales, investeren in isolatie, en echte groene oplossingen zoals meer gebruik van aardgas, het weigeren van vergunningen, en opleggen van strafboetes aan groot vervuilers zoals Vatenfall en Shell
* Diverse andere bijdragende punten

Ik nodig U uit om gratis lid te worden van  SVN om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

©opyright STAN 2020  All rights Reserved

Stan Rams

Amsterdam

25 11 2020