Stan

Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Welvarend Nederland


Samenwerken en opkomen voor elkander,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld en ons land ,  is het motto  tegen onrecht, corruptie,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van wanbeleid,  en corruptie door de heersende elites.

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland weer een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.

Ik nodig U uit om lid te worden van STAN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2018

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 STAN  Programma

(C)opyright  SVN 2019

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Hoofdpunten

* Oneervol ontslag Rutte III wegens wanbeleid, het financieren van oorlogmisdaden en corruptie.  ZSM Nieuwe verkiezingen
* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben
* Justitie en Veiligheid versterken. Hardere aanpak van misdaad, betere  rechtvaardige wetten, meer handhaving en preventie
* Alle corrupte politici ontslaan, aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen
* Herstel van de Gehele Publieke Sector
* Invoering Basis Inkomen
*  Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen, als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector, bestuurd door de Overheid
* Oplossen woonnood, bevorderen doorstroom,  bouw 150 000 sociale huurwoningen
* Bindend referendum zoals in Zweden
* NPO zuiveren,  reorganiseren naar de eisen van de tijd, meer educatie, muziek en sport, waarheidsvinding, verbod op valse propaganda door NOS en NPO toplonen korten tot de helft van de zogenaamde balkenende norm.
* Algehele Belastingverlaging,  waaronder terugdraaien vd BTW verhoging
* Pensioenleeftijd naar 60 jaar
* Indexeren pensioen, verhoging 15 procent van het minimumloon
* Belastingvrije voet naar 25 000 E.
* Afschaffen leenstelsel
* Verbeteren Onderwijs. Meer toezicht vd veiligheid op scholen. Herinvoering studiebeurs. Studie Optimalisatie. Oplossen frictie-werkloosheid door afstemming vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
* Tegen de onzinnige  klimaat-maatregelen, zoals van het gas af, vervuilende biomassa en  massa boomkap. Inzetten op sanering van en een schoner duurzaam Nederland.
* Groot vervuilers Multinationals flink aanpakken. Zuiveren en per ton CO2 laten betalen
* Bevorderen van alle vormen van “schone energie”, Tegen gaan van verspilling.
* Marrakesch en Schengen ongeldig verklaren wegens schending van onze grondwet art 1 en de Universele  Verklaring van de Mensenrechten o.a  artikel 8
* NEXIT !  Loskoppeling van de Merkel Macron dictatuur! Grenzen niet dicht, maar wel wijs en goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, en beschermd tegen welke kwaadwillenden dan ook die onze samenleving schade berokkenen
* Nederlanders dienen honderd procent baas te zijn over het eigen land.
* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland. ZSM Pensioen indexatie
* Bevorderen van remigratie naar veilige landen
* Voor toegespitste doelgerichte humanitaire hulp in de eigen regio
* Strikte naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.
* Nederland moet stukken veiliger, leefbaar, vrijer, en schoner worden
* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid
* Nationaliseren (onteigenen en berechten) van de directie van  Staatsbosbeheer  en Natuurmonumenten wegens misbruik en wanbeheer zoals illegale boskap en bio-energie zwendel
* Alle natuurmonumenten, bomen bossen behouden en koesteren onder beheer van de overheid.  Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 35 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en vervuilende hout-biomassa energie, vervuilende molens en  dure onrendabele vervuilende warmtepompen
* Verbod op Glyfosaat, zoals in Round UP, en kankerverwekkende pesticides zoals van de multinational Bayer.
* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, harde straffen voor dierenbeuelen en rituele slacht,  strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling 2000 gespecialiseerde krachten voor de dieren-politie
* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod op 5 G mobiele netwerken wegens de gevaren voor de volksgezondheid volgens experts van over de hele wereld.
*Voor meer standpunten zie a.u.b. hieronder

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


*Wij staan op voor de volle 100 procent voor heel Nederland!

* Tegen armoede voor een gelijke verdeling van de welvaart en eerlijke kansen voor iedereen.

* We zullen samen werken  willen we niet bankroet ten onder gaan agv  de corruptie en het wanbeleid van Rutte III! Alle corruptie dient te worden weggezuiverd en vervangen door goed krachtig rechtvaardig bestuur.

* Het koesteren van lands rijke diverse  cultuur en tradities zoals Pasen, Sint Nicolaas en Kerstmis in de oorspronkelijke stijl.

* Nederland uit de EU, want Nederland dient in ieders belang vrij worden en bevrijd van de  verstikkende EU beperkingen en nutteloze enorme hoge kosten afdracht aan de EU. Wij willen geen beknotting van de vrije meningsuiting, censuur, en een beperkend woud aan  EU regels van Berlijn en Brussel wat onze economie de das omdoet. Nederland moet kunnen doen waar Nederland recht op heeft en uitstekend goed in is als een Souvereine Handels Staat

* Het ongeldig verklaren van het illegale verdrag van Shengen en van de afdracht van onze Pensioenreserve aan Brussel. Al uw opgebouwde pensioen moet veilig terug in Nederlands Beheer. Alle Lonen en Pensioenen moeten meestijgen met de inflatie. Compenseren van alle ouderen voor de door de regering  gepleegde diefstal van het ouderen pensioen.

*Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 60 jaar, alle mensen hebben recht op een welverdiende en goed verzorgde oude dag, en alle mensen hebben recht op een goede liefdevolle zorg. Alle mensen hebben recht op hun gespaarde pensioen. De mensenrechten en burgerrechten moeten nageleefd  worden.  Zo worden  toren hoge kosten bespaard en veel banen geschapen  omdat meer mensen kunnen doorstromen en meer jongeren aan de slag komen  en er vind een enorme besparing plaats op ziektekosten.

* Volledig herstel van de Democratie. Herinvoering van de oorspronkelijke referenda wetgeving zoals geformuleerd door o.a de Democraat Hans v Mierlo.

* Hervormen van het  inhumane woekerwinst Zorg stelsel naar een Nationaal Ziekenfonds zonder eigen risico. Het volledig herstel van de Publieke Sector, energie, zorg, vervoer, arbeidsbemiddeling, leger, politie, brandweer, etc  Alle Publieke Diensten zonder winstoogmerk, centraal bestuurd door de overheid. Afschaffing van het Vrijmarktstelsel voor de Gehele Publieke Sector

* Publieke Diensten dienen tegen de kostprijs zonder winstoogmerk voor het Gehele Volk beschikbaar worden.

* Fors Investeren in de ontwikkeling  IN EIGEN LAND van nieuwe  medicijnen zoals tegen  KANKER  AIDS ,  Diabetes, fors investeren  in de nieuwe technologien zoals levensreddende Bateriofagen, om tal van ziektes en aandoeningen te genezen, waar de huidige antibiotica niet of niet eens meer werkzaam voor zijn. We dienen onafhankelijk te worden van  landen zoals Duitsland en de VS die woekerwinst prijzen vragen  voor medicijnen die wij zelf ook kunnen ontwikkelen met onze geavanceerde  know how en expertise.  

* Invoeren Basis Inkomen Recht Standaard zodat geen een landgenoot te kort komt om de kosten van het levensonderhoud te kunnen betalen.

* Boosten van de Economie middels NEXIT. Investering in banen. Algehele belasting en Accijns verlaging. Terugdraaien! van de BTW verhoging. Korte metten maken met CORRUPTIE,  kappen met Ruttes schandalige verrijking van de rijkste Elite van het land en Multinationals.

* Opheffing van het Rookverbod in alle horeca. Roken toestaan behalve in openbare gebouwen, in het openbaar vervoer zoals de bus de metro en op scholen etc. Inzetten op rook-preventie door betere voorlichting en educatie. Tabaksartikelen dienen  te voldoen aan strengere kwaliteitseisen. Verbod op schadelijke kankerverwekkende toevoeging in tabaksartikelen.

* Fors investeren in werkgelegenheid  zoals 300 000 Staats Garantiebanen waaronder 150 000 in de zorgsector  en 100 000  banen voor Onderwijs & Veiligheid. Opknappen en Heropenen van alle door Rutte gesloten zorg en verpleeghuizen. Goede Zorg, een Goed Loon en Pensioen  en Veiligheid zijn uw humaan recht!

* Het naleven van de universele rechten van de mensen en het bevorderen van eenheid en samenwerking. Wij keuren elke vorm vorm af van discriminatie,  zoals de  discriminatie van  joden, christenen,  leden van motorclubs, boeren, zigeuners, gepensioneerden, jongeren, vrouwen, uitkeringsgerechtigden,  MKB-ers, ZZP-ers, vrijdenkers, klokkenluiders, kritische schrijvers, kunstenaars, artiesten en van mensen van welke afkomst of huidskleur dan ook.

* Maximaal bevorderen Veiligheid. Alle mensen dienen met een veilig gevoel over straat kunnen. Wij willen geen politiestaat maar Politie die de burgers dient en beschermt ten alle tijden.   5 000 extra agenten voor de Dierenpolitie en 2000 extra agenten bij de Rijkspolitie zodat de wegen veiliger worden.  De politie moet ten alle tijden de burger dienen, en beschermen. Corrupte agenten in welke rang dan ook ontslaan.   Invoering nieuwe wet ter preventie van misdaad door jeugdbendes en gewapende jongeren.

*Extreem  agressieve  kinderen van 12  en ouder,  die vuurwapens zoals pistolen of messen  hanteren en geweldsdelicten plegen, in speciale daartoe toegeruste heropvoeding en detentiecentra bewaren en heropvoeden. 

*Permanent Uitwijzen zonder pardon van nieuwkomers die  zich schuldig maken aan misdaden zoals messteken, zedendelicten en overvallen.

*Afzender retour beleid behalve naar (oorlog) landen of andere waar de doodstraf zou gelden. Geen Pardon en geen uitkering voor de veelpleger  uit welk land dan ook.

*Hogere straffen, afschaffing  taakstraffen en geen vroegtijdige vrijlating. Einde aan verlof voor TBS-ers zoals M. Panhuis.  Naturalisatiewet invoeren:daders zoals een brandstichter, plofkraker of een stelende politicus of bankier moet, en zal alle schade betalen via Hoofdelijk Beslag, geen excuus, geen bonnendeals of afkoop  maar rechtvaardig krachtig beleid waarmee het recht zijn beloop heeft.

*Instelling van een deugdelijk slachtoffer compensatie fonds, aangezien er in Nederland vrijwel geen of nauwelijks hulp en een rechtmatige compensatie word geboden aan de vele slachtoffers van misdaad en geweld.

* De 29 000 zware misdaden zoals verkrachting, en roofmoord die momenteel niet zijn opgelost wegens de tekorten agv RUTTES bezuinigingen moeten zsm worden opgelost door inzet van 1 000 extra rechercheurs  en extra personeel bij de Rijks Recherche, Rijkspolitie, Nationale Politie en het  OM.

* Het eerlijk  en verstandig verdelen van de welvaart. Fors investeren in kansrijke vaste banen. Scheppen van 450 000 Staats Garantie Banen (SGB) waaronder in de zorgsector. Afschaffen van alle Particuliere Reintegratie woekerwinst bedrijven . De gehele arbeidsbemiddeling en de reintegratie dienen  door de Overheid te worden bestuurd als deel van de Publieke Sector. Toekomstgericht Waardevast Lonend Maatwerk ter bevordering van de werkzoekende en de werkgever, werkgevers en werknemers. Korte metten maken met verspilling en miljardenverlies agv het  inhumane door Kok en Zalm  ingevoerde Woekerwinst  Vrijmarkt stelsel.

* Investeren van 5 miljard euro in de ontwikkeling van medicijnen tegen Diabetes, Kanker. Nederland dient haar eigen kwalitatief zeer goede medicijnen van de beste kwaliteit te ontwikkelen en te produceren bijvoorbeeld uit helende planten zoals uit Taxus en uit geneeskrachtige bollen, kruiden en bloemen en deze betaalbaar beschikbaar te stellen aan alle burgers die hiermee gered en geholpen zijn ,  zodat wij niet en nooit  meer afhankelijk zijn en uitgebuit worden door de Duitse, Franse en Amerikaanse woekerwinst medicijn producenten .

Belastingverlaging voor ZZP-pers, soepele freelance wetgeving

* De koopkracht dient zsm te worden hersteld met name bij de lagere inkomens door het minimum loon te verhogen en de belastingen te verlagen.

* Strikte Grens Bewaking, harde aanpak van daders van openbaar geweld,  pedofielen, messtekersstraatbendes, loverboys, drugsdealers, verkrachters en moordenaars, door preventie, educatie, beter en meer toezicht door politie , hogere straffen voor veelplegers, moordenaars en verkrachters kop-schoppers, rovers, bendes, zonder onderscheid te maken op afkomst, huidskleur,seksuele geaardheid, leeftijd etc. Strafrecht volgens WNS en artikel 1 van onze grondwet. Uitzetten van alle criminele immigranten zoals verkrachters, rovers, plofkrakers etc  zonder pardon of op zijn minste veel zwaarder straffen.

* Afschaffing van verjaring bij delicten zoals verkrachting doodslag en moord. Het recht moet zijn beloop hebben. Afschaffing taakstraffen en van de vroegtijdige vrijlating zoals bij TBS-ers en bij vormfouten ( de rechtsgang moet dan opnieuw) . Levenslang beroepsverbod voor corrupte  rechters.Ontslaan en de berechting van  verwijtbaar falende rechters zoals   zoals  bij het OM . Aanklacht  tegen  de  falende  President Otte en zijn onbekwame kring van VVD/D66  liberalisten wegens dood door mede- schulddiscriminatie en wanbeleid, en misdaden en moorden die werden gepleegd  agv de door hen vroegtijdig vrijgelaten of veel te laag bestrafte moordende criminelen.

* Levenslange straffen voor moordende pedofielen, terroristen en lustmoordenaars zoals  M. Panhuis zonder recht op ook maar een dag vroegtijdige vrijlating of verlof.

* Afschaffing  van  dubbele paspoorten, verjaring en van de diplomatieke  en van de Koninklijke onschendbaarheid

*  Rutte III heeft een voor Nederland niet te overziene schade en leed aangericht dat  niet in woorden valt uit te drukken. De corrupte kartel-politici  moeten worden berecht want zij hebben  sinds hun aantreden de kiezer van alles beloofd maar alleen de super elite gediend en via corruptie verrijkt.

* Strafbaar stellen en veel hogere straffen plus boetes en hoofdelijk beslag bij geweld tegen brandweer, politie en ambulance personeel.

*Alle mensen in het land dienen goed en gelijk te worden behandeld volgens de wet, geen een mag boven de wet verheven zijn of worden bevoordeeld, zoals  corrupte politici,  criminele  gelukzoekers,  rijken,  de Koning, en de regering. Invoeren ( terugdraaien met TWK van  Wim Koks OM wetswijziging die vervolging van politici zoals een staatssecretaris of Minister blokt.  ZSM  nieuwe wet die het OM en de Rijksrecherche ruimschoots de mogelijkheden geeft om welke misdadiger  of corrupte politicus  dan ook  op te sporen en te vervolgen. Het recht moet zijn beloop krijgen. Misdaad mag niet lonen.

* Onder Rutte III worden  daders rijkelijk ontzien en zelfs beloond of ze krijgen een lage straf , en slachtoffers worden niet gecompenseerd maar dubbel hard gestraft, dat moet eens snel zijn afgelopen, zodat het recht zijn beloop heeft en de misdaad word beteugeld en ons land veiliger word. Justitie en OM  zuiveren van de Corrupte Rutte Liberale Ideologie , nieuwe rechters van onbesproken gedrag  aanstellen. Hervorming rechtstelsel naar Volks Rechtstelsel, referendum over invoering 12  jury-leden panel-systeem.

* Het is kostenbesparend en veel beter om mensen in de herkomstlanden te helpen hun land met ontwikkelingshulp op te bouwen. Streng toezicht op fraude ! Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het maximaal inzetten op een goed georganiseerde krimp van de bevolking naar 12 -15 miljoen mensen is eveneens aan te bevelen  wegens de overbevolking van  Nederland dat het meest vervuilde van de gehele EU is. Het ineenstorten van de economie en het sociaal stelsel, hyperinflatie, en de totale vervuiling van het land door massa consumptie  agv het beleid van  de EU dient via een nationaal reddingsplan met alle middelen  en vereende krachten te worden voorkomen.

* Onafhankelijke Kiescommissies, en Controles op de stembus-tellingen om fraude en kiesbedrog te voorkomen. Alles stemmen handmatig tellen ivm  afweer tegen spy- en malware van de stembus-telling computers (Grieks Clinton Netwerk)) en  hacks door spionnen en vijanden van de Staat der Nederlanden.

* Flinke versterking van onderwijs, politie, leger, brandweer en douane.

*Alle bedrijven en burgers moeten maximaal beschermd worden tegen geweld, misdaad, cyber crime, internet oplichters en spionnen die bedrijfsgeheimen en financiele gegevens stelen.  Uw privacy moet gewaarborgd zijn en blijven! WEG met RUTTES  sleepwet spionage. Geen enkel land,en de overheid  heeft recht om bij u in te breken en gegevens  te jatten en te misbruiken.

* Bindend referendum zodat burgers  mee beslissen zo als een echte democratie behoort te zijn. Alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten als zodanig worden behandeld mbt de burgerrechten en de plichten

* Fel Bestrijden van elke vorm van corruptie. Wie corruptie pleegt mag geen overheids functie of positie in de politiek meer bekleden ! en moet via beslag alle schade betalen aan de staat die deze gelden, verdeeld onder de gedupeerde belastingbetalers.

* Wegpiraten onder invloed zoals  bedronken doodrijders en truckers zonder geldige papieren die met hoge snelheid roekeloos mensen doodrijden en daar vaak geen enkel berouw voor tonen allemaal bestraffen wegens MOORD. Levenslang rijverbod en forse celstraf voor weg-moordenaars. Maximale inzet op een veilig verkeer. Wegens de vele ongelukken moeten ook ZSM alle Onbewaakte Treinovergangen veilig worden gemaakt.

*  Strafvervolging  wegens aanzetten tot geweld en demonisering door wie of welke religie, groep, partij of sekte dan ook. Geen subsidies en geen vergunningen maar boetes  en uitzetting van haatzaaiers van welke haat tempel dan ook. Bestrijden van het opkomend antisemitisme  mensensmokkel, drugshandel, geweld tegen politieke tegenstanders, knokploegen  en relschoppers die  betaald worden door politici en opruiers zoals de beursmagnaat miljardair G Soros.

* Het onderwijs dient toegankelijk  te worden voor alle studenten. Meer inspraak voor de jongere generaties. Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze voordelige studie beurs. Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag. Wegwerken frictie werkloosheid. Studeren moet lonen. Gratis voorzieningen voor scholieren zoals vervoer en meer korting op boeken, films en evenementen, reizen en seminars in het binnen en buitenland. Gratis Internet, Tablet, Fiets en Pc. Veel meer aandacht voor educatie kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit, verse Jus d’ orange  en verse voedzame koemelk op elke school. Meer leraren. Kwaliteitsverbetering leerkrachten. Kleinere klassen. Verbeteren vd veiligheid op scholen.  Voeding voorlichting  op scholen. Introductie van het succesvolle Duitse leer-werk stelsel. Afschaffing Leen stelsel ! Verbod op uitbuiting door bedrijven van stagiers. Verbod op kinderarbeid en preventie van welke vorm van jeugd en studenten uitbuiting dan ook. Wet tegen woekerwinst huizenmelkers.  Staats Studenten Woningen Wet ( alle studerenden hebben recht op  een veilige , goede betaalbare woning/kamer)  Hoger loon plus gratis verzekering voor studerenden op stage.

* Totaal verbod voor scholen waar,  haat tegen joden en christenen, blanken,gekleurden,  of tegen welke groep of religie  of wie dan ook word verkondigd of waar de Nederlandse Wet word geschonden.

*Uitbreiding van artikel 1 van de grondwet. Paal en perk stellen aan elke vorm van discriminatie zoals  discriminatie van werkzoekenden,  armen, kinderen, meisjes en de ouderen, zorgbehoevenden en van mensen met een lager inkomen of met schulden. Jong en oud, iedereen dient gelijk te zijn voor de wet en dusdanig rechtvaardig te worden behandeld ,ondersteund en met goede zorg geholpen te worden.

* Dierenrechten optimaal naleven. Harde aanpak van dierenbeulen. Verbod op dragen bont. Verbod op Rituele Dieren Moord. Oneervol ontslag en strafvervolging  van alle verantwoordelijken(misdadigers) inzake de massamoord op dieren en orgaanhandel in de OVP zoals van de PVDA(  D Samsom en  Frans V) en van het gehele  Kabinet Rutte III.

* Nationaal Natuurbehoud en Duurzaamheid Programma. Nederland moet schoner, veiliger en gezonder worden  via een breed pakket  aan maatregelen waaronder vergroening, hervorming van de economie, hoge boetes voor vervuilende Multinationals,streng toezicht en verbod op  giflozingen, inzetten op de zogenaamde  krimp-economie, reguleren en beperken bevolkingsaanwas,  geen uitbreiding Schiphol, bevorderen uitstroom, beperken instroom, tegengaan verspilling, optimaliseren recycling, verbod op vervuilende biomassa-centrales, de aanplant van 55000 hectares aan bos en groengebieden per jaar, maximale beperking plastics,  biologisch afbreekbare draagtassen in alle winkels, ontwikkeling en implantatie van  koolfilters om de uitstoot van benzine en diesel wagens te beperken, nationaal fietsenplan, subsidies voor fietsen behalve voor E fietsen, het nationaliseren van en het goedkoper maken van het openbaar vervoer, investeren in onderzoek en nieuwe technieken zoals Thorium en Waterstof centrales, Onderzoek naar Ether Energie. Verbod op vervuilende en lawaai makende eveneens wegens netwerk overcapaciteit OVERBODIGE windmolens en vervuilende lawaaierige warmtepompen, innovatie en onderzoek mbt mijnwater energie, nationaal isolatieplan, alle huizen met subsidie via een antie woekerwinst STAATS BV  isoleren, streng toezicht en verwijdering van onveilige  houtstookkachels,  tzt Referendum over Kernenergie. Isolerenen veilig maken van  alle 135 000 onveilige arbeidsplaatsen, behoud van het schone aardgas, import aardgas uit o.a. Noorwegen en Rusland.  Sancties tegen Duitsland en Belgie en schadeclaims wegens de door deze landen veroorzaakte enorme vervuiling die ons land o.a. via de rivieren binnendringt.  Vluchtverkeer Schiphol niet uitbreiden maar beperken. Keiharde boetes en  strikt verbod voor alle multinationals die ons land vervuilen door gif en chemisch afval te dumpen in de bodem en in de rivieren zoals in de Waal etc etc  etc.

* Bouwen van 90 000 pre fabricated houses. Efficiente kant en klaar woningen voor alle 90 000 daklozen met speciale  accommodaties voor  o.a jeugdigen die nu helaas geen woning vinden, zodat allen  een woning hebben , hulp van de overheid voor de jeugd, straatarme ouderen en daklozen, slachtoffers van geweld en ouderen die verwaarloosd werden en geen zorg kregen agv wanbeleid van RUTTE I II III .

*De jeugd dient ten alle tijden  met de beste zorg en liefde beschermd en begeleid en geholpen  te worden om te studeren en succesvol aan de slag te kunnen om een goede toekomst op te bouwen. Wegens de woonnood. De noodzakelijke bouw van 150 000 sociale huurwoningen om de nood in de woonsector op te lossen.

* Nationaal Referendum over de opheffing van het alsmaar meer geld eisende Koningshuis. Referendum over de Invoering van de gekozen President als Staatshoofd. Afschaffen van de Gouden Koets en deze tentoonstellen in het Rijksmuseum in het teken van antie kolonialisme en tegen racisme wegens de koets panelen waar de slavernij word verheerlijkt en het misdadig koloniaal Oranjehuis verleden. Afschaffing onschendbaarheid. Gouden Koets rijders door het OM laten vervolgen wegens het uitdragen van racisme ongelijkheid koloniaal imperialisme genocide en slavernij.

* Herinvoering van de gulden. De waarde van ons waardevaste geld gebaseerd op onze intrinsieke waarde,  en economie, zan dan niet meer dalen agv EU wanbeleid en koersverlies en door corruptie zoals door MerkelsDeutsche  Rothshild Bank“,  Indexatie op de intrinsieke waarde  zoals de Nederlands gunstige handelsbalans, productiecapaciteit BNP en BBP,  economie, pensioen en spaargelden beleggingen, cash flow en de Gunstige Nederlandse “Goud Standaard”.

*NEXIT, en de herinvoering van de gulden, die  binnen 5 jaar  ongeveer 40 procent meer waard zal dan omgerekend een halve euro  hetgeen neerkomt op 40 procent meer rijkdom voor heel Nederland.  1 gulden zal  binnen 5 jaar na de NEXIT  ongeveer 1 euro en 40 cent waard zijn op basis van de huidige berekeningen.Hierbij komt nog een inflatie correctie, zodat 1 gulden geindexeerd iets meer dan 1 euro 60 waard zal worden. De NEXIT is zeer gunstig en van levensbelang voor Nederland. Zonder NEXIT, zal de Euro steeds minder waard worden agv inflatie en recessie.

* Elk land en elke cultuur heeft het recht om er te zijn, hoe divers en verschillend ze ook mogen zijn edoch landen waar de mensenrechten worden geschonden dienen door de internationale gemeenschap ertoe via diplomatie overtuigd te worden en via strenge sancties ertoe bewogen te worden om de mensenrechten in het belang van allen en de vrede na te leven.

* De EU noch de VN of welk een ander land of gemeenschap van landen zoals het Gemenebest hebben het recht om ook maar een ander land of dat nu een koninkrijk of een republiek is of welke  andere staatsvorm dan ook,  via repressie en geweld zoals door Merkels Globalisten te Brussel en Berlijn,  te dwingen om miljoenen vreemden uit welk land ze ook mogen komen, binnen te halen zonder ook maar een vorm van controle en  medezeggenschap van de bevolking en de regering.

* Gunstige aankoop van goud ter belegging en het herstel van onze agv Rutte I I III Corruptie geslonken Goudvoorraad (Gouden Standaard)

* Afschaffen beslag in het kader van de inhumane ZorgwetMensen met een ziekenfonds schuld waar op uitkering en of loon door Z.I.N voormalig C.V.Z premie ingehouden wordt met boete bedrag er bovenop, daar moet een einde aan komen omdat mensen er alleen verder door in de schuld komen. Er mag geen sprake zijn van een peperduur loon beslag door deurwaarders!

* Vakantiegelden mogen nimmer onder de beslagvrije voet vallen. De  beslagvrije voet dient met dertig procent wettelijk verhoogt te worden.

Bewindvoerders die niet aangesloten zijn bij de branche vereniging per direct hun vergunning intrekken. Elke bewindvoerder in Nederland behoort minimaal MBO en deugdelijk  opgeleid te zijn om dit werk uit te mogen voeren. Toezichthouders moeten streng controleren op bedrog en corruptie  omdat er veel fout gaat en steeds meer schuldenaars door louche bewindvoerders verder in de problemen geraken.

* Ziekenvervoer voor  iedereen voor ziekenhuis bezoeken en verpleeg- en of verzorgingshuizen vergoeden via speciale zorgverzekeringswet.

* BTW op levensmiddelen moet  van 9% naar 3% omdat boodschappen voor velen veel te duur worden ten opzichte van de inkomsten

De Woonwagen cultuur van reizigers zoals Sinti /Roma/ zigeuner moet in ere behouden worden. Afstraffen van gemeentes die discrimineren en die zigeuners  hun cultuur tegen alle wetten  in niet gunnenGeef  alle zigeuners hun recht en sta vak om er te wonen in de betreffende gemeente waar ze recht op hebben.

Onze  mooie en rijke tradities die er sinds mensen heugenis zijn mogen niet verdwijnen in dit land ongeacht wat haatzaaiers en relschoppers ook mogen schreeuwen.

* Stop de  RUTTE III  discriminatie van motorclubs, ZZP-ers en  woonwagen bewoners, sociaal rechtvaardig beleid,  lagere tarieven, meer vrijheid, meer woonvlakken, subsidies voor Motorclub Cultuurhuizen.

* Bouw van 150 000 extra sociale huurwoningen. Oplossen woningnood

* Opschoning van de  valse propaganda bij de  NPO en Universieiten waar facsisme  annex cultuur-marxisme en extreem liberalisme of  nazisme word gedoceeerd.  Bestrijden van rassenhaatvan en door inheemsen en uitheemsen. Strafvervolging en beroepsverbod voor  landhatende veelal linkse docenten en welke college-sprekenden dan ook op scholen en Universiteiten die studenten aanzetten tot misdaad en fascisme. Verbod en zware straffen op  het doceren van Landenhaat,  Fascisme en  Nazie Liberalisme. Streng aanpakken van   kwaadwillenden die aanzetten tot de georganiseerde misdaad zoals subsidie-fraude , corruptie, diefstal, vernieling, vandalisme  en geweld.

* Nederland dient net zoals de VS uit de VN te treden omdat de VN word gedomineerd door  landen waar het extreem slecht is gesteld met de mensenrechten.

* De door Rutte III  met leugens  verpeste  internationale betrekkingen zoals met Rusland, China en de VS moeten worden hersteld. De handel met Rusland, China en Rusland en tal van EU landen moet sterk bevorderd worden. Nederland moet weer vrij worden via de NEXIT. Nederland dient   Unilateraal geheel vrij kunnen te kunnen handelen zoals vroeger hetgeen de succesformule succes, welvaart en een florerende economie van Nederland is.

* Nederland mag niet meer en nooit meer meedoen met NATO oorlogen om geld olie en macht zoals in Irak, Libie, Afghanistan, Yemen, Syrie etc. Elke inzet van het leger dient beperkt te zijn tot levensreddende humanitaire hulp en de verdediging van lands grenzen en voor de hulp in geval van een ramp zoals bij een grote aardbeving of overstroming etc.

* Asbestvrij maken van heel het land, aanplant van 3.300 000 bomen en aanleg van nieuwe prachtige groengebieden.Al dat groen lost de C02 ellende  op langs de natuurlijke weg.  Groenvoorziening onderbrengen bij de Overheid en Gemeente ( Volledig herstel en centralisering van de Publieke Sector) .  

* Dijkverbetering ivm de  TOENEMENDE gevaren van overstroming wegens slecht onderhoud

 Klimaat drammers en vijanden van ons Leefklimaat zoals Rutte  Nijppels Jetten Asscher Klaver en Rosenmuller bedreigen en vernietigen de  biologische diversiteit en allerlei diersoorten in Nederland. Zij kappen via SBS en andere  kwaadwillenden  duizenden hectares aan  bossen uit niets dan blinde hebzucht. Zij beweren  dat heide belangrijker is dan bos, en dat daar dan maar duizenden hectaren bos voor moeten wijken. Allerlei diersoorten komen zo in levensgevaar en het eens nog mooie groene onvervangbare bos word kaal en ontsierd en dat moet STOPPEN !  Nederland heeft agv Rutte I II III  met slechts 8 procent het minste bos van alle EU- landen.  Laat de bossen staan! Het geknutsel met en de vernietiging van de natuur door Rutte III moet stoppen!

* Het saneren en gezond maken van de ruim  55 000 ongezonde arbeidsplaatsen

*ARBO verbeteren. Werkgevers niet opzadelen met de kosten maar voor de verplichte sanering en de kosten compenseren.

* Evacuatie Plan bewoners Slochteren en omstreken, met nadruk op een gedegen compensatie voor alle door beving gedupeerden in Groningen.

* Het is van zeer groot belang en noodzakelijk voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de corruptie weg te zuiveren, een deugdelijk bestuur dat vrij is van corruptie te kiezen,  door de  welvaart eerlijk te verdelen,  door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

De door Rutte III ingevoerde Vrije Beroepen Wet, waarin tal van beroepen zomaar zonder enige opleiding en kwaliteitseis  door niet opgeleiden uitgevoerd mogen worden, deugt niet en schaadt  onze economie en de burger. Terugdraaien van deze totaal verkeerde  VBW wetsherziening van RUTTE III.

* Scherpe  controles op valse passen en valse diploma’s zoals bij nep-artsen en lui die zich uitgeven voor hoger opgeleid personeel, terwijl zij dat niet zijn en niet over de vaardigheid en een deugdelijke opleiding beschikken om het beroep op een verantwoordelijke wijze uit te oefenen. Strengere preventie mbt weg-misbruikers en hogere straffen voor wegmisbruikers onder invloed van drank en/of  met valse papieren.

* Zuivering van en grondige hervorming van de NPO NOS  wegens valse propaganda en sluikreclame. Afschaffen  toplonen aan de NPO directies en  een totaal verbod op valse NPO en sluikreclame propaganda. Meer educatieve kunst diversiteit muziek natuur en inspirerend nieuws. Meer aandacht voor de jeugd en voor ouderen

* Het is sterk aan te bevelen dat kiezers het inwerking treden van een wet kunnen opschorten of tegenhouden door het houden van een correctief referendum. Het recht op een correctief referendum word eveneens ten zeerste aangeraden bij de provincies en gemeentes.

* Zembla moet  behouden blijven en meer geld en middelen krijgen. Rutte III wil Zembla de mond snoeren terwijl Zembla juist aan waarheidsvinding doet   die volgens RUTTE te kritisch zou zijn omdat Zembla  misstanden en corruptie aan het licht brengt. 

* Oprichting van de Jongeren Omroep Nederland  binnen de gezuiverde NPO. Vernieuwing en zuivering van NPO, zodat alle Nederlanders binnen de NPO voldoende aan bod komen en  allen hun goede recht op zendtijd krijgen.

* Intensieve  Nationale Voorlichting via pers en alle media en alle scholen met de details en de gruwelijke beelden van abortus en de getuigenissen van artsen en betrokkenen,   voorafgaand aan een Nationaal Referendum mbt de Abortuswetgeving die gezien de inhoud de moord jaarlijks op 100 000 ongeboren premature mensenlevens legaliseert.Toetsing en bekrachtiging  van de wet bij het Internationale Strafhof en Het Hof voor de Mensenrechten

* Parlementaire Enquetes voor de waarheidsvinding en wegens de noodzaak van strafvervolging van Kartel Corruptie zoals deze door het volk is aangereikt onder meer inzake:

* Chemtrails,  doofpot MH17, #OVP dierenmoord , Schiphol, Koloniale Misdaden, Rutte III Financiering van oorlogsmisdadigers en rebellen in Syrie, Multinationals Vervuiling van Nederland, 55 miljard Dividendzwendel, niet belasten van  5  miljard winst jaarlijks Shell, Slotervaart Ziekenhuis Heroine productie en bankroet fraude, Moord op Molukkers bij de Treinkaping, een grondig nieuw onderzoek naar het overlijden van dhr Mitch Henriquez, herziening en een passende straf voor de daders en de verantwoordelijke minister wegens wanbeleid en dood door schuld , een algeheel verbod op de zogenaamde politie nek klem wegens de onkunde en het gevaar van overlijden bij toepassing van verkeerd toegepaste nek klem greep. Inzet van niet dodelijke teasers, vuurwapengeweld maximaal ontmoedigen. Publiek Messenverbod zoals manchettes, steekwapens, preventie controles ook op scholen, en bij stations om de toename aan steekaanvallen te beteugelen en de veiligheid te verbeteren.

* Herziening en ongeldig verklaren van het rapport “Commissie vd Haak” en de strafoplegging van Volkert vd G inzake de moord op Pim Fortuyn. De rechtsgang zal opnieuw worden overgedaan wegens Vd Haak malversaties het ontbreken van cruciale informatie en vormfouten. De strafeis  word per mandaat met TWK naar goed recht herzien naar levenslang plus TBS.

* Vormfout Vrijspraak schrappen uit het WBVS, indien vormfouten dient de gehele rechtsprocedure  overnieuw olv een nieuwe te kiezen rechter en met nieuwe advocaten etc plaats te vinden bij het Speciale Hof Strafherziening, vormfout-fraude word hiermee onmogelijk en zo zal  recht geschieden.  Er  dient eveneens een nieuw aan de eisen van de tijd aangepast  beter Juridisch stelsel te komen met uitsluitend zorgvuldig gekozen deugdelijke rechters,advocaten en volksvertegenwoordigers van ONBESPROKEN GEDRAG.

* Recht doen aan Pim Fortuyn, oprichting nationaal monument, museum en nationale herdenking voor Pim Fortuyn op 6 mei. Verwijdering van alle laster en leugens in boeken en schoolboeken zoals deze haat werden uitgedragen  door haatzaaiers van de pers,  D66 ,Groen Links en de Pvda .

*Zwaar Strafbaar stellen en vervolgen corrupten en directies zoals van Goede doelen die fortuinen incasseren en misbruik maken van de hulpgelden. Goede Doel Loterijen vermogens e.a. moeten worden gecontroleerd op fraude en fouten en publiek worden gemaakt. Vervolgen van alle corrupte  bestuurders  wegens het wegschenken van kapitalen aan  misdadigers die het geld niet aanwenden voor de bedoelde levensreddende  hulp of organisaties die de wet schenden zoals het laten betalen voor sex met slachtoffers waaronder kinderen zoals breeduit in de pers werd gemeld bij AZG en andere hulporganisaties zoals het RK  in Haiti. Misbruikmakers oneervol ontslaan uit  het Nationaal Provinciaal en Gemeentelijke bestuur.

* Diepgaand strafrecht onderzoek naar de ruim 500 miljoen euro   euro die door RUTTE III werd overgemaakt aan de Clinton Foundation. Waar is al dat geld door Rutte aan besteed? Fraude onderzoek ism de Amerikaanse  FBI.

* Lobby Beurs Verbod. Het is  van zeer groot belang  dat er in de grondwet een belegging verbod moet worden opgenomen voor alle politici om ervoor te zorgen dat er geen misbruik gemaakt word van Ministeriele informatie waarmee politici  zich via de beurs met voorkennis en dmv allerhande stichtingen illegaal verrijken of zich via  lege BVs  en/of allerhande neven activiteiten een fortuin over de ruggen van U de burger toe-eigenen via  belangenverstrengeling, aandelenhandel en door fraude en kiesbedrog.

*  Samenwerken en opkomen voor elkander,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld en ons land ,  is het motto  tegen onrecht, corruptie,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van wanbeleid,  en corruptie door de heersende elites.

*Door vereend samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland een mooier veiliger vrijer gezonder en welvarender land voor alle mensen.

Ik nodig U uit om lid te worden van STAN via Facebook om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

 


met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam

27 juni  2019