Samen Voor Nederland

Stan Rams

Samen Voor een Vrije Welvarende Wereld


Liefdevol Samenwerken en  je door geen een laten onderwerpen,  afpersen en misbruiken! en opkomen voor elkander en ons land is het devies in de strijd tegen onrecht, corruptie, extremisme, misdaad en de  steeds grotere kloof tussen rijk en arm en de toenemende verdeeldheid, armoede  en ellende, die het directe gevolg zijn  van  het wanbeleid,  de onkunde en de corruptie van de heersende politieke elite.

Door samen te werken en met een krachtig  goed rechtvaardig democratisch beleid bouwen wij samen aan een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.

Wij  laten ons niet door de  Globale Elite verleiden, bedriegen en verdelen en richten ons op het gemeenschappelljke doel van voorspoed, vrijheid en vrede en daar is iedereen die van het land houd en een goede toekomst wenst, bij betrokken.

Liefdevol Samenwerken en opkomen voor elkander en ons mooie land ,  is het devies in de strijd tegen onrecht, corruptie, en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die allemaal het gevolg is van  wanbeleid,  onkunde en corruptie in de regering.

We zuiveren de corruptie en de valse linkse nazie pers en censuur weg,en maken schoon schip  want als de globalisten zoals Merkel Macron en Rutte het winnen verdwijnen de grenzen, en dan worden de kosten van het reeds voor miljoenen mensen veel te dure levensonderhoud, en de zorg en de energie steeds duurder en onbetaalbaar en dan word de grondwet buiten werking gesteld, en dan hebben wij geen middel meer om het land te beschermen en de toekomst voor de kinderen veilig te stellen.

Samen redden wij het land en stellen de toekomst veilig voor ons allemaal en de komende generaties.

Ik  nodigen  U van harte uit om  lid  te worden van de Regenboog Groep STAN op Facebook om de krachten te bundelen met de zuivering van de corruptie en om met zoveel mogelijk mensen verder te bouwen aan een Welvarend Vrij Nederland

Alvast hartelijk bedankt!

Stan Rams


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Stand Punten Boek

Note: Aan de inhoud van dit  boek, kunnen geen rechten worden ontleend. Het boek mag zolang deze versie nog niet af is,  niet gecopieerd of vermenigvuldigd worden of verspreid op welke wijze dan ook. Op dit boek rust voor de hele wereld Copyright. Het is streng verboden om delen eruit te knippen of door plak en knipwerk aan de context een andere draai te geven zoals het met  opzet uit verband halen van zinnen of stukken onder welke naam dan ook te publiceren.  Alle met een ster  inluidende  items betreffen de  standpunten zoals deze middels de Regenboog Organisatie (KOJI) officieel bekend werden gemaakt. Reacties zijn van harte welkom.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


*Wij  staan op voor het Naleven van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen, en voor de volle 100 procent voor  ons geliefde Nederland!

* Een land waarin de rechten van de mensen worden geschonden zoals het recht op een baan , onderdak, de vrije meningsuiting, werk en goede zorg en een goed pensioen op de oude dag, en  een land waarin door de overheid  bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd of worden weggezet als  labbekak, luilak,  lastpak, snotaap, motorcrimineel, extremist, zeurkous,populist of als racist, en waar eerzame mensen  die vreedzaam opkomen voor hen goede recht maar moeten “oppleuren” van de regering,  is geen rechtstaat om trots op te zijn of als vrij mens in te leven en daarom valt het zeer sterk aan te raden, dat de  politieke arena word gezuiverd van de corruptie en van hypocrieten zoals Merkel, Macron en Rutte die uit hebzucht en machtswellust net zoals Trudeau, Obama , Rothshild en de Clintons  de wereld  door wanbeleid, valse propaganda  en corruptie in de armoede en de oorlog storten.

* Het is van groot belang voor allen om de krachten te bundelen voor de vrijheid en de vrede en om de armoede de wereld uit te helpen door de welvaart eerlijk te verdelen,  en door eerlijke kansen en alle middelen voor een goede toekomst vrij te maken voor alle burgers.

*Ik wil samen met U ten behoeve van alle landgenoten het  Zorg Stelsel omvormen naar een Nationaal Ziekenfonds zonder eigen risico als deel van de  te  herstellen Publieke Sector te weten, de  zorg, energie, vervoer, arbeidsbemiddeling, leger, politie, doane, brandweer, etc Waarom dat moet komt  verder in dit boek uitgebreid aan de orde onder de kop  “Het misdadige Vrijmarkt Stelsel”

* Totaal afschafing woekerwinst vrijmarktstelsel. Alle Publieke Diensten moeten  zonder winstoogmerk  voor het Gehele Volk beschikbaar worden. Dat valt allemaal onder de mensenrechten en moet ten alle tijden ook volgens artikel 1 van de grondwet gerealiseerd worden.

* Invoeren Basis inkomen zodat geen een landgenoot te kort komt om de kosten van het  dure en agv Rutte en EU corruptie steeds duurder wordende levensonderhoud te betalen.

* Fors investeren in werkgelegenheid ( 500 000 Staats Garantiebanen waaronder 400 000 in de zorgsector) en 15 000 extra banen voor Onderwijs  en Veiligheid.  Heropenen van alle door Rutte gesloten en wegbezuinigde zorghuizen.

* Veilige Grens bewaking,  handhaving en harde aanpak van openbaar geweld, misdaad, pedofielen, messtekers, kopschoppers, straatbendes, loverboys, drugsdealers,  en moordenaars, door preventie, educatie, beter en meer toezicht door politie , veel hogere straffen voor veelplegers, moordenaars en verkrachters zonder onderscheid te maken op afkomst, huidskleur,seksuele geaardheid, leeftijd etc. Strafrecht volgens WVS en artikel 1 van onze grondwet.

* Uitzetten van alle criminele immigranten zonder vertrek bonus,  gezien de dwingende noodzaak van het bevorderen van de nationale veiligheid om verkrachtingen, overvallen,  brandstichtingen,   zuur- en messteek aanvallen,  drugsdoden, terreuraanslagen en roofmoorden en om het eco- terrorisme zijnde de uitbuiting van de Nederlanders, te voorkomen. Dwingende eis opvang in eigen regio en detentie.

* Onder leiding van de leugenaar premier Marc Rutte worden in het door het steenrijke Huis van Oranje beheerde Koninkrijk der Nederlanden,  witte boorden criminelen, stelende directies, aandelen fraudeurs  en  vele andere misdadigers  beloond want die krijgen vaak geen of een zeer  lage straf en zelfs stelende of falende directies krijgen een miljoenen bonus, en de slachtoffers worden niet gecompenseerd maar dubbel hard aangepakt door het corrupte OM.  Het onmetelijk rijke Oranjehuis heeft een vermogen van 1500 milard euro en is ook nog eens oprichter en eigenaar van de rijkste bank van de wereld  “The Bank of England”, en  het Oranjehuis dat jaarlijks ook nog eens meer dan 5 miljard euro  winstvrij verdient met Shell  zorgt er niet voor dat de Nederlanders in de welvaart delen,  want Rutte laat het gros van het Volk der Nederlanden  dat steeds meer belasting moet betalen er niet op vooruitgaan en velen in de armoede zitten, zoals  honderdduizenden ouderen en meer dan 133 000 daklozen die geen zorg en en alleen maar een karige  “bed bad en brood” opvang krijgen. Dit vreselijke onrecht moet eens snel zijn afgelopen, zodat het recht zijn beloop heeft, de welvaart eerlijk word verdeeld en de misdaad word beteugeld en het welvarende Koninkrijk der Nederlanden voortaan als een vrije Republiek op een rechtvaardige wijze bestuurd word.

* Miljoenen mensen in de wereld worden het slachtoffer  van zeer  verslavende dodelijke drugs zoals Heroine en opiate. In de VS sterven jaarlijks vele tienduizenden jonge en oudere Amerikanen agv drugs en drugsgerelateerd vuurwapen geweld.  In de hele wereld overlijden agv drugs ook nog ontelbaar veel mensen door het gebruik van een met HIV of Hepatitus vervuilde spuit, door zelfmoord en velen overlijden agv een overdosis.

* De burgers worden al vele jaren glashard voorgelogen dat er helemaal geen of nauwelijks nog Heroine verslaafden meer zouden zijn agv de geweldige voorlichting en preventie op scholen en wegens de preventie via de media die tevens schaamteloos liegen dat de misdaad sterk gedaald zou zijn en het land veiliger dan ooit. De misdaad is helaas explosief fors gestegen en  de handel in Heroine en andere dodelijke drugs word een steeds groter probleem mede door en met name agv de massa-immigratie en door het wanbeleid van de EU elites en de waardeloze regering Rutte III.

* De meest verslavende en dodelijke drugs die de mensheid teisteren worden gefabriceerd in China, en in Islamitische landen zoals Afghanistan waar enorme velden met papaver worden verbouwd en waar Heroine op industriele schaal word gefabriceerd en ge-exporteerd zoals via Saudi Arabie. Het Westen word op deze wijze van oorlogsvoering middels drugs ook economisch kapot gemaakt

* De wereld gemeenschap zal alle papaver velden in de hele wereld moeten vernietigen en in alle landen van de wereld dient het verbouwen van Papaver zwaar strafbaar gesteld te worden.  Alle scholen en wereldmedia moeten maximaal inzetten op preventie door het geven van  goede voorlichting.  Er zal zeer hard opgetreden moeten worden tegen drugsdealers, drugskartels, bankiers en politici die zich schuldig maken aan de economie verwoestende en mensonterende dodelijke drugshandel.

*Evenals  de epidemie aan dodelijke drugs zoals Heroine en opiaten word de wereld overspoeld en geteisterd door enorme hoeveelheden verslavende cocaine en andere drugs. De fabricage van al die nutteloze mens en economie verwoestende rotzooi vind  laats in straat arme landen zoals in Latijns America, waaronder Columbia.

*Europa en de VS en meer dan 250 landen worden overspoeld en geteisterd door miljoenen kilos drugs die worden aangevoerd  via Mexico, Turkije en via een vloot van drugs smokkelende schepen. Alle handelaars moeten worden opgespoord en veroordeeld worden tot lange gevangenisstraffen.

* Voor alle landen is het noodzakelijk om Strenge Grens Controles in te voeren en samen te werken met de buurlanden om wapen en drugs handelaren, mensen handelaars, plofkrakers, pedofielen, mes-stekers, verkrachters,  moordenaars en gevaarlijke extremisten en boosaardige vijanden te weren. Alle grenzen zomaar open gooien  zoals Merkels Elite dat wil is catastrofaal en dodelijk zoals aangetoond in de VS en in alle andere delen van de wereld.

*De rem van de massa immigratie is hoe dan ook in deze tijden noodzakelijk,  wegens de limiet die elk land heeft,  en zeker ook wegens het klimaat en de veiligheid en  in het meest dicht bevolkte land ter wereld Nederland.

* De massa-immigratie dient te worden gestopt,  de grenzen dienen.in het belang van allen  semi-permeabel en volgens de wetten van de natuur en de liefde beschermd edoch open voor “het goede” en dicht voor “het kwade” te zijn. Het is kostenbesparend, beter en veel efficienter en meer levensreddend om mensen in herkomstlanden te helpen hun land op te bouwen en ze te leren op een verstandige wijze het land te bebouwen, beheren en te besturen.

*  Linksen groenen en fascisten,  post moderne cultuur-marxisten, demacraten  en Merkels Globalisten menen dat criminelen en zelfs veroordeelde lustmoordenaars en massamoordenaars ook als ze nog geen asiel hebben gevraagd reeds alle rechten hebben  om in welk land dan ook binnen te komen, in het kader van het Pact van Marakesch, dat bindend zou zijn als de VN daar met een meerderheid voor kiest.  De VN worden echter gevormd uit een veelheid van landen waaronder tal van landen waar het  slecht of bar slechts gesteld is met de mensenrechten, en bovendien zijn er heel wat landen die het pact van Marakesch niet ondertekend hebben zoas de VS,  China, Rusland, Israel, Italie, Hongarije, de Visegrad landen, Polen,Slowakije,Tsjechie, Noorwegen, Roemenie,Bulgarije,Australie, Chili, Zwitserland, Estland  enzovoorts.

* Fascisten zoals Angela Merkel, Emanuel Macron  en Marc Rutte  menen dat het pact van Marakesch bindend zou zijn,  ook voor de niet ondertekenende landen als daar door de VN die bestaat uit mensenrechten schendende naties, regimes  en bananenrepublieken met een meerderheid voor gekozen word.  Bovendien gaan in de EU zoals in Frankrijk miljoenen mensen en seeds meer mensen in gele vesten de straat op om te demonstreren tegen het totaal ondemocratische beleid en tegen de corruptie van  de Rothshilders zoals Macron. De Csaar Nazie Angela Merkel, volgens velen een bloedverwante van Adolf Hitler,  denkt ondanks dat zij door steeds meer mensen word veracht,  en ondanks het feit dat er in Europa tientallen miljoenen mensen in gele vesten zoals in Parijs  demonstreren, dat zij het Europese Volk kan dicteren en dwingen,  zoals Adolf Hitler,  die door list en bedrog, door repressie en geweld, het Duitse volk en de wereld de meest bloedige en vernietigende oorlog aller tijden in sleurde.

* Het enorme fortuin dat momenteel  door de EU  besteed word aan met name gelukzoekers is duizend en een keer harder nodig  voor humanitaire  hulp zo ook aan de hulp voor noodlijdende Nederlanders. Meer dan genoeg geld word jaarlijks en al vele tientallen jaren  besteed  aan de wederopbouw en aan humanitaire hulp in de noodlijdende landen zoals aan landen waar  hongersnood is door de droogte, maar veel geld verdampt  agv woekerwinst en corruptie en dat is allemaal weggegooid geld. Veel geld word ook niet eens besteed aan humanitaire hulp, maar aan wapens,  en zo moet de bewapening van Palestijnen  dan ook maar  eens heel snel afgelopen zijn.

*  De grote  meerderheid van de bevolking in de  wereld en de EU landen wil absoluut niet en onder geen enkele voorwaarde dat er de komende 20 jaar honderden miljoenen mensen uit Afrika en uit Islam  landen naar Europa komen.  Merkel, Macron,Michel, Kurz, Rutte en ( zo ook Theresia May en de Canadese Bloedverwant Rothshilder Justin Trudeau) trekken zich daar echter helemaal niets van aan en doen waartoe zij zich verpicht hebben uit machtswellust en niets dan uit pure hebzucht. immers behoren zij allen tot de Rothshild Dynastie die in heel de wereld niets dan oorlog en ellende veroorzaakt

* Omkoping en blinde hebzucht verklaren glashelder het wanbeleid en de extreme corruptie bij  o.a. de regeringen  Macron, Rutte, Michel,  Kurz  en bij de Duitse GROKO waar de Rothshild fascisten Merkel, Hoffreiter, Seehoffer, Nahles, Karrenbauer, en Roth met elkaar onder een hoedje spelen om het Duitse en Europese Volk steeds meer en meer geld af te persen,  om de wapenproductie fors op te kunnen voeren en het Volk via de vorming van het Euro Leger en via valse propaganda  klaar te  stomen voor de geplande uitbuitings oorlogen tegen Rusland ( te beginnen met de inlijving van de Krim en Oekraine) en Venezuela,  en de Rothshild  Kalergi oorlogen tegen meer dan 7 Afrikaanse en 12 Islamitische landen zoals bv  Zuid Afrika, Yemen, Pakistan  en Iran.

* Obama en de Clinton Rothshilds hebben Iran,  via de “Uranium One Deal” voorzien van Uranium, waarmee als,  de Islamitische Republiek  beschikt over de juiste technologie  en “know how” , allesvernietigende kernwapens gefabriceerd kunnen worden die middels lange- en korte afstandraketten kunnen worden afgevuurd in een tactische aanvals- oorlog of als vergelding. Dit doemscenario moest worden voorkomen aangezien niet alleen de Pakistaanse maar ook de Iransese Geestelijke Leiders hadden  gedreigd om het door hen van oudsher zo zeer gehate Israel tot op de laatste Jood toe te vernietigen.

* Het doel van de Obama-Clinton Rothshild deal was dan ook om Iran, via massa propaganda  neer te zetten als een bedreiging van de wereldvrede om vervolgens de Iranese raket bases en Iraanse steden volledig  plat te bombarderen met B52 Steath bommenwerpers en Kruisraketten net zoals dat op bevel  van de massa moordenaar G.W Busch geschiedde met Ghadaffies Libie en  met Sadam Hoesseins Irak, waar zoals de hele wereld te weten is gekomen, nooit massavernietigingswapens aanwezig bleken te zijn geweest.  In Irak stieven  door de schuld van de Rotshilders Busch, Blair en hun laffe NATO handlangers zoals de Nederlandse premier Wim Kok en de Franse President Hollande  miljoenen weerloze mensen onder de gruwelijke bommen en kruisraket aanvallen, waaronder 500 000 kinderen.

* Als gevolg van de wereld weide opleving van het christendom zoals in Afrika en de VS, werden met hulp van de Evangelisten van over de hele wereld en met hulp van de Argentijnse Jezuïet Franciscus,   linksen, fascisten en  hun financierders, de Rothshilders Barrack Obama, G.W Busch, Hillary Clinton,  George Soros  en een hele reeks van volksverraders zoals Wim Kok, Marc Rutte en Emannuel Macron ontmaskerd als  samenzweerders  die genocide-oorlogen  beramen waarbij nog veel meer weerloze mensen en miljoenen het leven bij zouden laten in de door hen geplande oorlog tegen meer dan 7  Islamitische en Afrikaanse landen.

* Donald John Trump, kwam met hulp van o.a. de Argentijnse Jezuïet Franciscus en Desmond Tutu.  als 45 ste President van de VS aan de macht, met een grote meerderheid voor de Republikeinen in de Senaat en hij  begon zodra hij President was met het redden de noodlijdende economie van de VS  en met het redden van de vrede via tal van voor alle partijen steengoede wetten en “executive orders”. Trump beeindigde de door Obama en Clinton geplande  oorlogen met meer dan  7 Islamitische en Afrikaanse landen en Trump zorgde er samen met Vladimir  Poetin en met Recip Erdogan, de President van Turkije voor dat Merkels Elite hun afschuwelijke oorlogsplannen in de ijskast moesten leggen.

* De Rothilders Barrack Obama en Clinton-Rodhamm(destijds Secretary of State),  werden ontmaskerd als   samenzweerders, die in Benghazie toelieten dat een Amerikaanse Ambassadeur en zijn personeel, door een door hen bewapende woedende menigte Libiers op een barbaarse wijze werden afgeslacht. Obama en Clinton wilden de barbaarse moord op de Ambassadeur en zijn personeel aanwenden om De Senaat voor zich  winnen om een enorme legermacht naar het door  G. W Busch  jaren ervoor met kruisraketten en bommenwerpers platgemombardeerde Libië  te sturen, waar inmiddels de Libiers na ontzettend veel tegenwerking van G.W. Busch goed op weg waren met de wederopbouw.

* De Rothshildster Debbie Wasserman-Schultz, geboren op 27 september 1966 te New York was  Hillary Clinton-Rodhamms naaste vriendin en medewerkster.  Ze  werd in 2011 door President  Barack Obama aangesteld als opvolger van Tim Kaine en Donna Brazile,  als voorzitter van het Democratic National Committee(DNC).  Wassermann- Shulz kwam in 2016 in opspraak na de enorme hoeveelheid gelekte e-mails van Hillary Clinton via haar ilegale server.  Clintons mails en de mails van naasten die van haar server gebruik hadden gemaakt, maar niet alle mails maar wel tienduizenden, waren gelekt naar Jullian Assange van Wiki Leaks en wereldkundig gemaakt.

* Wasserman-Schultz,  was volgens insiders door Hillary Clinton  als bi-seksuele vriendin afgewezen en vernederd. Troost zoekend werd zij verleid,  en verliefd op een charmante Pakistaanse Ict-er.  Smoorverliefd  als zij was,  stelde ze haar nieuwe vriend Imran Awan en zijn broer aan als ICT-ers in het team van de DNC waar de Democraat Seth Rich lid van was.  Seth Rich, die al langere tijd verliefd was op Debbie Wasserman-Schultz,  kwam er nadat hij onderzoek deed naar mogelijke spionage van de Pakistaanse broers  achter dat Hillary Clinton en Barrack Obama bezig waren met illegale activiteiten. Rich ontdekte dat miljarden dollars aan hulpgelden voor Haiti via de Clinton Foundation niet te traceren waren en dat Obama en Hillary Clinton bezig waren met het saboteren en manipuleren van de verkiezingen zoals via Russische spionnen bij  de DNC.

* In een van de gelekte mails  omschreef Debie Wasserman-Schultz onder andere een vertegenwoordiger van de zeer populaire Bernie Sanders als een leugenaar. Ze bleek samen met Hillary Clinton de campagne van haar bij Democraten erg populaire partijgenoot Bernie Sanders actief te hebben tegengewerkt.  In de aanloop naar de Democratische partijconventie van 2016 weigerde zij  als voorzitter op te stappen maar ze moest uiteindelijk haar ontslag indienen omdat President Obama dat van haar vroeg.

*  Seth Rich werd volgens tal van  reporters vermoord omdat hij de emails van Clintons server gelekt zou  hebben aan Jullian Assange van Wiki Leaks. Tot p hedenis de moord niet opgelost.  Dat Seth Rich in Washington door twee schoten in zijn rug vermoord is,  staat evenwel te lezen in de Wikipedia waarin de eerste regels luiden . ” The murder of Seth Rich occurred on Sunday, July 10, 2016, at 4:20 a.m. in the Bloomingdale neighborhood of Washington, D.C.  “Rich died from two shots to the back”.  Wie Seth Rich vermoord heeft,  is tot op heden niet duidelijk.

*  The Washington Times moest nadat zij met rechtszaken waren gedreigd door het stof gaan en de complottheorieën rectificeren rond de moord op Seth Rich. De krant hield vol dat Rich zou zijn vermoord in opdracht van Hillary Clinton omdat Rich  e-mails naar WikiLeaks zou hebben gestuurd. Ook Fox News besloot een rechtszaak niet af te wachten en nam in mei 2017 afstand van de theorie.  Seth Rich’ broer Aaron  stapte eerder al jaar naar de rechter. Een redactielid van de krant meldde echter  dat “binnen kringen van de inlichtingendiensten” het algemeen bekend was dat Aaron Rich “e-mails van de Democratische Partij had gedownload en daarvoor door WikiLeaks is betaald.”

*  The Washington Times heeft in october 2018  bekend gemaakt dat de autoriteiten Aaron Rich hebben verhoord en dat hij heeft meegewerkt aan hun onderzoek. “The Washington Times heeft nooit bedoeld te insinueren dat dhr. Rich op welke manier dan ook de rechtsgang heeft belemmerd. The Washington Times ontkent en verwerpt zulke implicaties”, aldus de verklaring. In de verklaring zegt de krant verder dat de beschuldigingen dat Aaron Rich gecopieerde e-mails heeft gestuurd aan WikiLeaks en daar geld voor heeft ontvangen,  onwaar zijn. De krant biedt verontschuldigingen aan Aaron Rich en zijn familie. TWP sluit af met : “Alle online versies van de column zijn gewist. Alle online inhoud die aan de column refereert is eveneens gewist, voor zover The Washington Times daartoe in staat is.”

* De Pakistaanse  ICT-er Imran Awan en zijn vrouw werden in het DNC drama opgespoord en op de vlucht naar Pakistan op het vliegveld  Dulles gearresteerd. Alle laptops en computers die reeds voordat de FBI binnenviel in Awans appartement waren vernield, en er lagen alleen  nutteloze documenten en  kapot geslagen telefoons die in beslag genomen werden. Volgens anti-Democraten had Debbie Wasserman Schultz haar Pakistaanse vriend Imran Awan, vooraf gewaarschuwd voor de komende FBI inval in hun riante appartement te Washington, maar dat kon niet bewezen worden.Ook werd later bekend dat Justitie  de spionage niet kon bewijzen maar wel bankfraude.  Zo valt te lezen  “The investigation found no evidence of ties between Awan and a foreign intelligence agency targeting Congress, or between Awan and an alleged criminal ring that stole equipment from Democratic lawmakers. The investigators stated, “the government has uncovered no evidence that Imran Awan] violated federal law with respect to the House computer system”.

*  Op  24 juli  2017 werd  Imran Awan door de FBI en de US Capitol Police gearresteerd  op  Dulles Airport. De pakistaan pleitte dat hij onschuldig was aan spionage en aan bank fraude. Omdat men hem niet geloofde moest hij zijn paspoorten inleveren en kreeg hij een enkelband met GPS aangemeten.  Toen Debbie Wasserman Schultz op  25  juli  2017 hoorde dat Awan was gearresteerd besloot zij om haar vriendje op staande voet met enkelband en al te ontslaan. Imran Awan werd  daarop na een grondig onderzoek  veroordeeld tot het dragen van een enkelband met GPS onder streng toezicht voor de periode van drie maanden.

*  President Obama,  die in het nauw was gedreven en nergens naar toe kon vluchten wegens de betrokkenheid bij het Sanders schandaal, kon nadat Imran Awan was gearresteerd op Dulles Airport  en Debbie Wasserman-Schultz  haar Pakistaanse vriend op staande voet met enkelband en al had ontslagen, niets anders dan haar  de schuld van het ineenstorten van de Democraten Partij te geven en haar aan te bevelen om ontslag te nemen toen zij hem in een staat paniek belde om advies. Daarop bood Debbie Schulz,  die zich schuldig voelde, aan de commotie en aan het verval van de Democraten Partij, haar ontslag aan als voorzitster van de  DNC.

* Uit het bovenstaande kan men leren dat liefde soms echt steke blind maakt en dat men zich lelijk kan vergissen en op de neus valt en nog veel dieper kan vallen door wolven in wolfskleren te vertrouwen. Seth Rich, werd door twee kogels in de rug vermoord, en het is niet duidelijk waarom en door wie. Vast staat wel dat het geen roofmoord was, en wie zal het zeggen, misschien is Seth Rich door een jaloerse minnaar uit wraak doodgeschoten of door door een ingehuurde moordenaar omdat hij gelekt zou hebben, we weten het tot op de dag van vandaag niet, net zoals hoe honderden tegenstanders van Obama en de Clintons om het leven zijn gekomen gedurende de afgelopen 25 jaren. Het is ook echt niet ondenkbaar, dat Hillary Clinton Seth Rich liet vermoorden, zoals velen denken, omdat ze dacht dat Seth Rich haar emails had gelekt aan Jullian Assange, en dan ook nog eens uit blinde haat en jaloezie om zich te wreken op de door haar zo vreselijk vernederde ex vriendin Debbie,  die het geluk had gevonden in de liefde met Imran Awan, door haar beste vriend te laten vermoorden en vervolgens de moord in de schoenen te proberen schuiven van de onschuldige Pakistaanse Imran Awan.

* De politie van Washington verklaarde in eerste instantie, nadat het levenloze lichaam van de levenslustige Democraat Seth Rich in een park naast een monument( een kanon)  was gevonden, dat Seth Rich in een staat van depressie zelfmoord had gepleegd. Seth Rich stond echter bekend als een levenslustige man die er zin in had. Kort voordat Rich  werd vermoord had hij nog een bezoek gebracht aan G.W. Busch,  om Busch ertoe te bewegen om op te houden met allerlei gemene spelletjes. Seth Rich was dus totaal niet depressief, maar wel opgewekt en strijdvaardig. Alles wijst erop dat Seth Rich, net zoals meer dan 200 politieke tegenstanders van de Clintons uit de weg is geruimd. De kogelinslagen in zijn rug wezen ook al op een laffe moord. Het pistool dat men had gevonden naast zijn lichaam bleek  bij een nader onderzoek van een totaal ander kaliber te zijn, dan het kaliber van de 2 in zijn rug aangetroffen kogels. Toch hield de politie vol,  dat het een duidelijk geval van zelfmoord was, en dat Seth Rich zichzelf had doodgeschoten in het park.  Verder onderzoek naar deze laffe moord vond helaas ook niet meer plaats want dat was verboden op bevel van niemand meer of minder dan U raad het al  G.W. Busch. Hoedanook,  de ode maar kerngezonde G.W. Busch is niet lang nadat Donald Trump hem te kennen had gegeven, de moord op Seth Rich  publiek te maken, plotseling op een onverklaarbare wijze  a.g.v. “hartfalen” overleden.

.* Eens te meer blijkt dat de zucht naar geld en macht de oorzaak zijn van corruptie en de  vreselijkste ellende, maar zij die denken dat ze zich werkelijk alles kunnen permiteren komen zoals de hoogmoed ten val, zoals Hillary Clinton, die dacht dat zij na het saboteren van de campagne van haar partijgenoot Bernie Sanders  en door het voeren van miljarden kostende campagnes, en door steeds en altijd weer te liegen, President van de Verenigde Staten kon worden.

* Obama en de Clintons en vele andere Rothshilders zoals Merkel,Macron, Trudeau en hun hun handlangers zoals Charles Michel en Marc Rutte wacht bovendien een smadelijk proces van afrekening.,  In de VS bijvoorbeeld,  eisen miljoenen en steeds meer Amerikanen  de berechting van Hillary Clinton (bijgenaamd Killary) en van  haar  Clinton Pizza Gate Pedofielen Netwerk,  en zo komt de dag van vergelding voor hen elke dag steeds dichterbij totdat voor hen het doek valt hoe rijk en machtig ze ook maar denken of menen te zijn, zullen ze zoals velen geloven als fakkels voor eeuwig en altijd branden in het vlammende vuur van de hel.

* Wij gaan nu verder met de goede werken van de beste President van de VS,  Donald Trump, held van de VS,  redder van de Paus en van de wereldvrede.

* Donald  Trump stopte de leverantie van Uranium aan Iran en zorgde er samen met China en Rusland voor dat de vrede werd bewaard door Iran, en het met oorlog dreigende Noord Korea , evenals Merkels oorlogszuchtige Elite,  in toom te houden door het tonen van de spierballen en door economische sancties en door tal van andere maatregelen zoals het opeisen van de tientallen miljarden euros aan schulden  die de opstandige oorlogszuchtige  Angela Merkel, Marc Rutte, Charles Michel en Emannuel Macron hadden gemaakt door het niet willen betalen voor de rekening voor de  beveiliging van hun landen door de VS, zijnde de bevrijders van Europa die ons samen met de Russen en vele andere naties van Hitler en van andere  dictators hebben verlost.

 * Jorge Mario Bergoglio, geboren te Buenos Aires, 17 december 1936, werd  met hulp van onder meer: Donald Trump , de zeer invloedrijke  Desmond Tutu en  Vladimir Poetin op voordracht van de Argentijnse Koningin Maxima van het machtige Oranjehuis der Nederlanden  op 13 maart 2013  de  226 ste paus van de Roomse Kerk en soeverein vorst van Vaticaanstad. De Argentijn is de eerste jezuïet die paus werd en  de eerste uit Latijns-Amerika en de eerste van het zuidelijk halfrond.  Zijn voorganger Benedictus XVI was op 28 februari 2013 in allerijl vervangen en in veiligheid gebracht nadat er sprake van was,  dat een door Hillary Clinton gefinancierde “mol”  in het Vaticaan probeerde om de Paus te vergiftigen.

*  Benedictus zou volgens de gelekte Clinton Emails,  Julian Assange van Wiki- Leaks geinformeerd hebben over de bij een Maltese Kardinaal opgebiechte misdaden die plaatsvonden in Hollywood beter bekend als   Clintons Pedofielen Pizza Gate.  Na het onder verdachte omstandigheden overlijden van een Maltese Kardinaal en de dodelijke   bomaanslag op de Maltese anti- corruptie journaliste Daphne Caruana Galiziaa,  kreeg de Paus  te Rome een brief met een zwarte punt,  hetgeen betekende  dat hij op een gruwelijke wijze door “De Zwarte Hand” in opdracht van Merkels Nazie Elite vermoord zou gaan worden.  Omwille de gezondheid en de veiligheid van de paus die last van hartklachten kreeg, werd door de Raad van Bisschoppen besloten om in samen werking met Donald Trumps persoonlijke veiligheidsdienst, de zieke Paus, voor wiens leven werd gevreesd,   naar een streng bewaakt klooster te vliegen met een prive vliegtuig van Donald Trump, en men deed er dan ook goed aan om  de in het Vaticaan de zeer geliefde Franciscus als Paus  op de Heilige Stoel te installeren.

* Donald Trump  liet nadat met zijn hulp  de Argentijnse Jezuïet Bergoglio op de Heilige Stoel was geinstaleerd, als  opperbevelhebber en Chief Commander door de Secret Service en  het leger  vele duizenden pedofielen arresteren zoals in Hollywood  die opereerden binnen het DNC en  Clinton Pizza Gate Netwerk. Trumps vrienden de  republikein in Harold Watson “Trey” Gowdy III,  voormalig openbaar aanklager en lid van het Huis van Afgevaardigden en  de eveneens enorm populaire Jason E. Chaffetz  van het  Huis van Afgevaardigden rekenden daarop  in  de Senaat af met tal van pedofielen samenzweerders en verraders zoals de door de Rothshilds omgekochte FBI-directeur James Comey, die voor de ogen van de wereldpers  schandelijk als een Trump hatende landverrader werd ontmaskerd en ontslagen.  Comey was eerder van 2002 tot 2003 officier van justitie voor het zuidelijke district van New York en van 2003 tot 2005 onderminister van Justitie in het kabinet van de Rothshild massamoordenaar President  George W. Bush.

* James Comey bleek niet alleen als verrader te hebben gehandeld maar in georganiseerd verband. Eerder doneerde Comey  forse bedragen ten gunste van de saboteur  John McCain  en diens Rothshild vriend Mitt Romney,  die niks anders deden dan het stichten van verdeeldheid via valse propaganda en het met nazies zoals  Nadler  hinderen van de rechtgang in de Senaat en in het hele land. In een  alarmerend  interview met ABC News op 18 april 2018 viel Comey in de Senaat door de mand als een verrader nadat hij  zei “dat de Republikeinse Partij hem en vele anderen in de steek heeft gelaten” en dat “deze mensen niets vertegenwoordigen waarin hij gelooft”.

* Comey, Romney, G.W. Busch, Obama, Soros, Trudeau, Macron, Merkel, en Clinton worden er van verdacht dat zij als samenzweerders uit de Rothshild Dynastie tienduizenden politieke tegenstanders uit de weg lieten ruimen en eenieder die voor hen een gevaar betekende, zoals journalisten, klokkenluiders, spionnen, bankiers, generaals, Ambassadeurs zoals  de in Benghazi vermoorde Christopher Stevens,  drugsdealers en hun vrouwen en kinderen (zoals in Nicaragua en Waco),  politici zoals de volksheld Pim Fortuyn,  staatshoofden zoals de op straat doodgeschoten Zweedse premier Olaf Palme,  presidenten zoals John F Kennedy, Anwar Saddat en Saddam Hoessein, maar ook geestelijke leiders zoals een pater, Imam, Bisschop of Kardinaal  zoals de aartsbisschop van San Salvador, de 63-jarige Oscar Arnulfo Romero die koelbloedig werd vermoord en dan ook nog duizenden minder en veel meer bekende artiesten waaronder de wereldberoemde ex-beatle en vredesactivist John Lennon.

* Donald Trump zorgde er via de Secret Service voor, dat een moord aanslag op zijn vriend Paus Franciscus ( Door Trump genoemd “Holy Francy”), werd verijdeld. Merkel, Macron en ander samenzweerders, die het plan hadden gesmeed om een azerbeidzjaanse Moslim de schuld in de schoenen te schuiven van een drone aanslag met explosieven op de Heilige Vader, werden  i.s.m. Russische veiligheids agenten opgespoord en onschadelijk gemaakt.

* Donald Trump heeft  er ook meer dan goed aan gedaan om een aantal van de door  Obama benoemde Deep State generaals die samen met Obama oorlog planden op  miljoenen mensen in Islamlanden en in Afrika, te  vervangen door Republikeine die voor de vrede zijn en voor een ijzersterk en onverslaanbaar Amerika

* Op 21 12 2018 werd het goede nieuws bekend gemaakt dat de Minister van Defensie van de VS door Donald Trump persoonlijk  ontslagen is en dat Amerika alle troepen terugrekt uit Syrie.  De Minister die wegens zijn duivels pact met Obama veel macht en invloed had, werd door de oppermachtige Donald Trump oneervol op staande voet ontslagen omdat hij op bevel van Barrack Obama de  “witte helmen” in Syrie de opdracht had gegeven om aanvallen met gifgas in scene te zetten, om de legaal gekozen President Assad vals te beschuldigen van oorlogsmisdaden en genocide op zijn eigen volk. Barrack Obama, de massa moordeaar  wilde namelijk met Macron en Merkel een  allesvernietigende genocide oorlog starten tegen Syrie en Assad laten vermoorden net zoals G.W.Busch en de Clinton Democraten dat hadden gedaan met Ghadaffie en Saddam Hoessein. Barrack Obama, Hillary Clinton,  Angela Merkel,  Emannuel Macron en hun handlangers zoals Marc Rutte, Tony Blair, en de belgische fascist Charles Michel staan dan ook in menig door hen verwoeste  land op de zwarte lijst van de te ter dood te veroordelen oorlogsmisdadigers die gruwelijke oorlogsmisdaden hebben gepleegd in meer dan 17 landen waaronder Irak, Libie,Afghanistan, Syrie, Kenia en Yemen etc.

* Donald Trump heeft met de Senaat de uitgaves voor de noodzakelijke modernisering van het leger met een astronomisch bedrag van triljoenen Dollars verhoogd, en Amerika zoals aan de Amerikanen beloofd, sterker gemaakt dan ooit,tot onverslaanbaar  en absoluut tot de nummer 1  van de sterkste grootmachten van de wereld.

* Donald Trump droeg vervolgens de voorbeeldige rechter Brett Kavanaugh voor als  opvolger  van de wegens het lekken over  het Clinton Pedofielen Netwerk door  waarschijnlijk Soros huurmoordenaars vermoorde hoogste rechter  Antonin Gregory Scalia. Daarop  werd Brett Kavanaugh na zeer veel tegenwerking van Clinton, Bush. Soros en Obama, zoals een smerige lastercampagne,  dat hij 30 jaar eerder in zijn schooltijd een meisje zou hebben lastiggevallen,  benoemd als een van de negen rechters van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, het hoogste gerecht van het land.

* Kavanaugh, van onbesproken gedrag en een voorbeeld voor velen was onder meer  rechter bij het Hooggerechtshof van de VS,  en bij het Hof van Beroep.  Onder G.W. Busch was Kavvenaugh stafsecretaris van de “Executive Office of the President of the United States” maar in die funcie werd  Kavanaugh door Busch tegengewerkt en zelfs bedreigd.  De eerzame rechter  Kavanaugh kreeg van een doodsbenauwde aftakelende  Busch die zijn mond voorbij had gepraat over de moord op JFK,  en over de demolitie met dynamiet van de Twin Towers op 09 11 te horen,  dat hij,  zijn vrouw en kinderen zouden worden vermoord,  net zoals  Antonin Scalia, de vermeende Wiki Leaks mol Seth Rich,  een volgens klokkenluiders door Bill Clinton aangerande loslippige doventolk evenals  een spionerende kok.  Toen Kavvenaugh dreigde naar de Senaat te gaan  kreeg Kavanaugh te horen dat hij niet hoefde te rekenen op steun van de Senaat noch van De Washington Police noch van  het leger en dat wie hem in de weg zou zitten vermoord zou worden net zoals Kavvenaughs vriend, de Witte Huis  kok,   en 15 militairen,  een kapitein en een hoge  generaal van de beveiliging van het Witte Huis,  die een boekje hadden willen open doen over het  sexs leven van Bill Clinton. Kavanaugh werd er door G.W. Busch dan ook op gewezen dat hij, en zijn gezin op een gruwelijke wijze zouden worden vermoord als hij verder onderzoek zou doen of zou praten over zaken die streng geheim moesten blijven. Brett werd daarop  weggewerkt door Busch  die hem uit zijn buurt weg wilde houden, omdat  Brett steeds dichter bij de waarheid kwam, zoals over de  betrokkenheid van G.W Busch bij  de 09 11 detonatie van de Twin Towers, de moordaanslag op de Paus, en de laffe moord op John F. Kennedy op 22 november 1963 te Dallas.

* In deze revolutionaire tijd van de grote schoonmaak geschiedde aldus het recht zoals op de Dag des Oordeels bij de onlangs overleden Rothshild massamoordenaars  G.W Busch, Winston Churchill en een van zijn vazallen, de Nederlandse  ex premier Wim Kok,  die alle drie,  onder uitermate erbarmelijke omstandigheden na een lang en pijnlijk  ziektebed bezweken met een koolzwart geweten aan een hartaanval. Dit geschiedde enige tijd later nadat Donald Trump hen vriendelijk had verzocht om de gruwelijke misdaden zoals de massamoord in Sebrenica op 8000 moslims en christenen, de moorden op Pim Fortuyn,  Antonin Scalia en Seth Rich ,en vele andere misdaden zoals de detonatie met dynamiet van de Twin Towers  op 09 11,  en de laffe moord  op John F Kennedy op 22 november 1963 te Dallas,  op te lossen..

*  Trump had hen te kennen gegeven dat hij de van James Comey afgepakte Geheime Dossiers van de FBI aan de wereldpers bekend zou gaan  maken.  In de 2 maanden ervoor had Donad Trump die de Trompet van de Vergelding bazuinde  de beschikking over de van FBI diecteur James Comey in beslag genomen USB sticks met Top Geheime Informatie over de Rothshilder G.W. Busch en over de in de hele wereld verachte massamoordenaar  Rothshilder Adolf Hitler.

* Trump liet dan ook als waarschuwing aan de Rothshild Dynastie via de pers wereldkundig maken dat Adolf Hitler niet in de Fuhrer Bunker te Berlijn op 30 april 1945 zelfmoord had gepleegd met Eva Baun,  maar net zoals tal van andere Nazie Kopstukken zoals U allen nu wel weet,  met hulp van het Nederlandse  Oranjehuis( KLM) was weggevlucht naar Argentinie.

* Donald Trump gaf  Comeys geheime FBI informatie prijs  m.b.t. de moord op John F. Kennedy  te Dallas  maar niet alle geheime documenten werden publiek gemaakt,  omwille de Nationale Veiligheid  omdat de opheldering nog enige tijd op zich moet laten wachten.

* Donald Trump had ook al eerder  op de nationale televisie verklaard dat hij geloofde dat de beide Twin Towers door detonatie met dynamiet exact op eenzelfde wijze waren  ingestort,  en niet door de inslag van gekaapte vliegtuigen, en dat er een groot onderzoek moest worden gestart om de daders van deze gruwelijke aanslag op te sporen en te berechten.

*  Donald Trump is dan ook met man en macht bezig met het wegzuiveren van de corruptie en de vervanging van Rothshilders zoals  Bill en Hillary  Clinton-Rodhamm,  Chuck Schumer,  de  vrouwelijke pedofiel Nanci Pelosi  en vele anderen die vervangen dienen te  worden door rechtschapen patriotten en zodra het ook maar kan, worden tal van brandende vragen  zoals over de zogenaamde aanslag op de Twin Towers op 09-11 en de laffe moord op JFK,  dan ook opgehelderd en opgelost bij de eindafrekening.

.* De grondwet in Iran bepaalt dat de Hoogste leider van Iran altijd een Geestelijke Islam leider moet zijn en alle wetsvoorstellen worden door Islamitische geestelijken beoordeeld voordat ze in werking mogen treden. Binnen het soenisme, de grootste stroming in de islam, is de Imam de voorganger in het gebed (de salat). Veelal wordt gedacht, dat een Imam een speciaal beroep is, of dat deze een specifieke opleiding moet hebben genoten, maar het voorgaan in het gebed is traditioneel het enige criterium om imam te zijn.

* In 2011 stond Iran wegens de haat zaaiende Imams en hun regime van onderdrukking van de vrouwen en  van de in hun ogen ongelovige Kaffirs,  in de top drie van de door de christelijke organisatie Open Doors uitgegeven lijst van landen waar christenen en joden het meest vervolgd worden.

* De door de Sorros, Macron, May en Merkel aangewakkerde en gefinancierde  genocide- oorlog in Yemen is ook een  afschuwelijk voorbeeld van hoe bevolkingsgroepen zoals christenen, boedhisten  en moslims  door de Rothshilders worden bewapend en a.g.v. barbaarse moorden op hun broeders en zusters in de naam van de profeet overgaan tot de zogenaamde Jihad oorlog om te overleven en wraak te nemen. Het gevolg van deze oorlogen zoals in Irak, Libie, Afghanistan  is dat miljoenen strijders,  maar veelal weerloze burgers het  leven laten zoals in Rohingya waar uiteindelijk de moslims werden verdreven, en  tienduizenden van hen de dood vonden, doordat zij in koele bloede uit wraak levend werden verbrand.

* De Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties,  Zeid Ra’ad al-Hussein, die samen met de NWO  Rothsilders   betrokken was bij de financiering van de afschuwelijke genocide door Moslims op Boedisten, probeerde nadat de Boedisten de strijd om te overleven hadden gewonnen en wraak hadden genomen door duizenden Moslims onschadelijk te maken en te verjagen, de schuld van de vergelding in de schoenen te schuiven van de  Myanmar Boedhisten door hen te beschuldigen van massamoord en “etnische zuivering”.

* Zo werden ook de door Obama, Merkel en Juncker  bewapende Moslims in de Centraal Afrikaanse Republiek na een langdurige felle strijd uitgemoord en velen zijn verjaagd uit de hoofdstad Bangui naar Boda, waar zij door  VN-militairen in kampen gevangen worden gehouden onder mensonterende omstandigheden van honger, dorst, ziekte en de dood .

* In Spanje waar in grote delen van het land  door  Rotshilders gefinancierde linksen  de macht van het Vaticaan door omkoping, afpersing, geweld en via valse propaganda hebben verzwakt, en waar de Linkse Globalisten via corruptie de dienst uitmaken,  kiest de meerderheid van de  veelal opstandige staten zoals Cathalonie, Baskenland en Galicië  voor hulp aan vluchtelingen liefst in de eigen regio maar zij willen zoals  vrijwel alle andere Spaanse Bondstaten absoluut niet meewerken aan de geplande  massa immigratie en aan de vorming van een groot Euro Leger zoals dat door de Rothshilders Macron, Sorros, Clinton, Obama en Merkel bedoeld is,  voor een conventionele oorlog tegen Rusland en voor de geplande verovering van grote delen van Afrika en tal van Islamlanden en van andere naties zoals Venezuela.

* Het Vredelievende Spaanse Volk, dat allang niet meer bestaat uit Conquistadores word helaas als sedert het einde van WO II  op een vreselijke  wijze onderdrukt door De linkse  Rothshild fascisten, die in de regeringen zijn doorgedrongen en hun macht aanwenden om misdaden te plegen en het volk in toenemende mate te onderdrukken en af te persen en hun tot de Radicale  Islam en Sharia willen bekeren.

* De door de Rothshild gefinancierde linksen hebben  de Baskische afscheidings beweging ETA,  die vele jaren lang  bloedige aanslagen pleegde op weerloze burgers gefinancierd en bewapend.  In Belgie hebben de Rothshild facisten op een zelfde wijze  de  “Bende van Nijvel” gefinancierd en bewapend precies zoals de moordende bendes van de IRA in Ierland  die werden gefinancierd en bewapend om bloedige aanslagen te plegen en verdeeldheid te zaaien. De Rothshild Dynastie pleegde deze gruwelijke misdaden om de  naar vrijheid en vrede verlangende volkeren zoals de Ieren  door  angst en terreur te verdelen, en om via repressie en corruptie het volk onder de duim  te houden en in toenemende mate van hun geld en goede rechten te beroven.

* De door Madrid onderdrukte  Cathaloniers willen allemaal vrij en onafhankelijk zijn,  en zoals heel de wereld dat heeft  kunnen zien werden de vreedzame demonstraties door miljoenen  Cathaloniers  op een  geweldddige wijze door de Linkse Dictators te Madrid bloedig  neergeslagen en zo werd de premier met zowat de hele regering van Cathalonie door de Rothshild Fascisten en Moslims het land uit uitgeschopt en zelfs verbannen.

* Het blijft onverstandig om te denken dat gematigde moslims geen bedreiging vormen zoals  Linksen en  Globalisten U dat wijs willen maken.  De Cryptoislam vormt namelijk  een  gevaar,  wegens het in het geheim aanhangen van de radicale islam terwijl openlijk een ander en met name een vreedzaam geloof wordt aangehangen.

*  Dergelijke  toneelspelende moslims worden cryptomoslims genoemd na de val van Granada, tijdens de Spaanse Inquisitie.  Toen  koning Filips II van Spanje in 1568 een edict uitvaardigde dat regelde dat streng zou gaan worden toegezien op de cryptomoslims  leidde dat tot een opstand die eind 1569 uitmondde in een oorlog tegen de Morisken. Ze raakten over het hele land verspreid, nadat ze allemaal in 1609 verbannen werden. Er zijn tevens cryptosoennieten en cryptosjiieten. Als de soennieten of de sjiieten ergens aan de macht zijn en er is wat onrust, dan wordt het voor de andere groep vaak lastig openlijk tot deze groep te blijven behoren. Deze moslims doen het maar net alsof voorkomen alsof ze tot de groep behoren die aan de macht is, terwijl ze in werkelijkheid deel uitmaken van de andere groep. Deze groepen groeien in Europa anno 2018 sterk door de explosieve bevolkingsaanwas en zij trachten zodra zij sterk genoeg en met zeer velen zijn de macht te grijpen en de Sharia in te voeren om af te rekenen met alle in hun ogen ongelovigen middels de Jihad.

* In Kenia belijd bijna tweederde van de Keniaanse bevolking het christendom en is  lid van een van de vele kerkgenootschappen. Rooms-katholieken vormen in Kenia de allerbelangrijkste groep (30 %) en verder zijn er o.a. presbyterianen, anglicanen, baptisten, methodisten, quakers. In Kenia leefden moslims vreedzaam samen  maar als gevolg van barbaarse moorden op moslims door huurlingen van de Rothshilds werden door Boko Haram tienduizenden Nigerianen en Kenianen in het kader van de Jihad vermoord als vergelding. Vrouwen en meisjes werden als slaven misbruikt en kleine kinderen  werden gedwongen tot het plegen van een zelfmoordaanslagen.  Uiteindelijk werden de meeste Boko Haram strijders door de  Christen milities in Nigeria en Kenia verslagen. Honderden Boko Haram strijders, hun vrouwen en de kinderen,  bleken later  tot zeer grote ontzetting van  de Milities, door huurlingen van de Rothshilds  levend in het vuur te zijn gegooid als vergelding voor de moord op huurlingen. Hieruit kan men goed leren dat het schenden van de Heilige Geboden zoals  “Ge zult niet doden”, en het nemen van wraak beslist niet en nimmer aan te bevelen is,  en al helemaal niet op weerloze mensen zoals vrouwen en kinderen.  Zo leert de Heilige Wet  dat zij die met het vuur spelen en zich schuldig aan maken gruwelijke misdaden zich,  meer dan lelijk branden zoals in de hel van de vuren in Kenia en Nigeria.  De Rothshilders waartoe de Keniaan Barrack  Obama, Angela Merkel en George Sorros behoren  die al zoveel  vreselijke barbaarse oorlogen en bloedige conflicten hebben aangesticht wacht net zoals Boko Haram dan ook een vurig einde.

*  Goedgelovigheid, onachtzaamheid, kolonialisme, fascisme, nazisme, socialisme  en globalisme  vormen evenals de massa immigratie zoals dat te betreuren is in de loop van de geschiedenis, op een veelheid aan gebieden een grote bedreiging van de veiligheid en de vrede. Het is bovendien zeer sterk aan te bevelen om geen “Paard van Troje”  binnen te halen want dat kost zo als gebleken is  de onachtzamen  en weerloze onschuldige vredelievende mensen het leven.

* Het is  kostenbesparend en veel efficienter en meer levensreddend om de mensen in de noodlijdende herkomstlanden te helpen hun land op te bouwen en te leren hoe zij hun land op een verstandige wijze dienen te besturen. Eveneens valt het zeer aan te bevelen om het proces van de  in- en de uitstroom te reguleren via gecontroleerde grenzen zoals de meeste landen van de wereld dat al eeuwen op hun eigen wijze doen.

* Elk land en elke cultuur heeft het recht om er te zijn, hoe divers en veschillend ze ook mogen zijn edoch landen waar de mensenrechten worden geschonden dienen door de internationale gemeenschap ertoe via diplomatie overtuigd te worden en via sancties ertoe bewogen te worden om de mensenrechten in het belang van allen en de vrede na te leven.

* De EU noch de VN of welk een ander land of gemeenschap van landen zoals het Gemenebest hebben het recht om ook maar een ander land of dat nu een koninkrijk of een republiek is of welke  andere staatsvorm dan ook,  via repressie en geweld zoals door Merkels Globalisten te Brussel en Berlijn,  te dwingen om miljoenen vreemden uit welk land zee ook mogen komen, binnen te halen zonder ook maar een vorm van controle en  medezeggenschap van de bevolking en regering.

* Het reguleren van de bevolkingsaanwas en het inzetten op een goed georganiseerde natuurlijke krimp van de Nederlandse bevolking naar  12 – 15  miljoen mensen o.a door vergrijzing en remmigratie  is zeer aan te bevelen  voor een gezondere economie, voor het algeheel welzijn, voor  de veiligheid en voor een gezonder leefklimaat.

* “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde”. Dat klinkt zo mooi  als je het wonder van een pasgeboren mensenkindje ziet, maar zo toont de wereld dat er hoe meer zielen erbij komen, er ook meer behoefte is aan onderdak,  schoon water  levensmiddelen en als gevolg van meer productie en consumptie komen er ook meer problemen en uitdagingen bij,  zoals bijvoorbeeld het oplossen van de toenemende vervuiling van Moeder Aarde agv de Co2 uitstoot en de vervuiling door de Indusie en Multinationals .

*”Hoe meer zielen,  hoe meer vreugde”. is  zo waar maar zo toont de wereld helaas dat er in de wereld  ook meer  “zielen” zijn die niet vreedzaam zijn, en zich te buiten gaan aan misdaden zoals diefstal, uitbuiting  geweld en terreur en het aanstichten en voeren van oorlogen zoals Hitler, Pol Pot, Idi Amin, Nixon, Busch,Clinton en Obama etc.

* “Hoe meer zielen, hoe meer vreugde”  is  zo waar,  als helden mensen redden, en zo  toont de mensheid  dat er ook ontelbaar veel mensen zijn  die zich op de meest uitenlopende creatieve wijzes onplooien en zich met alle liefde en toewijding  inzetten om de armen te helpen, de monden te voeden, de noden te ledigen en zich inzetten om van Moeder Aarde een mooie wereld te maken van voorspoed, liefde, vrede en geluk.

* Gezien de ongelooflijk zware vervuiling in het dichts bevolkte land van de wereld is er nu wel dringend actie nodig enal helemaal  in Nederland want Nederland is volgens de EU commissies en geleerden  het meest dichtbevolkte en het meest vervuilde land van de gehele EU met de hoogste sterfte agv Kanker.

* De massa-consumptie, uitstoot en vervuiling door de Multinationals moeten drastisch verminderd te worden zoals door de georganiseerde Krimp van de bevolking door o.a. vergrijzing, geboorte regulering  en remmigratie en door een pakket aan voor de gezondheid bevorderende maatregelen, maar de energie moet niet duurder, maar wel schoner en voor allen betaabaar zijn en om dat doel te berijken zijn er meer dan genoeg middelen voorhanden om de gewenste transitie naar een gezonde leefatmosfeer tot tevredenheid en in het belang van een zonnige toekomst voor U  en de komende generaties te realiseren.

* We staan voor de grote uitdaging om de door Merkel en loopjongens zoals Rutte veroorzaakte berg aan  rotzooi en problemen op te lossen door samen te werken en de krachten te bundelen op sociaal- economisch- en politiek gebied, en door de techniek en wetenschap in te zetten voor het ontwikkelen van nieuwe technieken ter bevordering van het welzijn, de economie, de mobiliteit, vrijheid, veiligheid, gezondheid, voor het redden van Moeder Aarde en de wereldvrede.

*Hyperinflatie, recessie en het ineenstorten van economien, het sociaal stelsel en de toenemende vervuiling door multinationals zoals Shell,  Dupont, Rother en vele andere Duitse, Franse en andere grote bedrijven, dienen evenals de groeiende massa consumptie, overpopulatie en  massa-immigratie en het toenemende gevaar van oorlog, dienen  nationaal, bilateraal en unilateraal en niet door een door veel landen ongewenst ondeugdelijk Marakesch pact,  maar door een goede samenwering van alle landen van de wereld,  te worden beteugeld. Landen die weigeren moet keihard via sancties door de wereldgemeenschap worden aagespoord zich van het kwaad af te keren en zich voor de vrede in te zetten.

* Het klimaatverdrag van Parijs is nutteloos, evenals het verdrag van Kyoto aangezien de meeste verdragslanden zich niet, of totaal niet houden aan de gemaakte afspraken zoals de VS,  Duitsland,  Frankrijk en  al helemaal Nederland. Er zal in het belang van een gezondere  leefatmosfeer een nieuw plan gerealiseerd moeten worden voor de transitie van fossiele brandstof naar schone vormen van energie zoals zonne-energie,  Thorium en  Ether-energie zo ook elekrische energie, die opgewekt word uit zeewater en andere vormen van duurzame  energie zoals wind- en getijden energie etc.  De winning van schoon gas, uit Groningen zal  geleidelijk in de komende 20 jaar moeten minderen.

* Merkels Elite en Rutte doen echter  maar net alsof ze zozeer om het klimaat en om het welzijn van de burgers geven, terwijl ze allang bezig zijn met het plannen van een conventionele oorlog met Rusland. De Rothshild Illuminatie wil  zoals te vrezen is net zoals via WO I en WO II de bevolking van  Europa decimeren, en de Europese economie, met name van Duitsland  lam leggen zoals ele jaren terug via  het met brandbommen vernietigen van de  Duitse Infrastructuur en de Industrie, en door het met eindeloze regens van brand en fosfor bommen vermoorden van miljoenen burgers in  talrijke Duitse de steden zoals dat geschiedde gedurende WO II.

* Merkel en Macron hebben veel meer geld dan ooit sedert 45 vrijgemaakt voor bewapening en wapens. Deze oorlogszuchtige machtswellustelingen tonen een vijandige houding tegen President Donald Trump en tegen Amerika en tegen Rusland.  Zij willen koste wat het kost alle lidstaten dwingen om meer en steeds meer geld aan bewapening en uitbreiding van de EU lidstaten legers te besteden,  met als doel het vormen van een groot Euro leger, om daarmee zoals strategen beamen Rusland en delen van Afrika en et Midden Oosten aan te vallen. De interventie door wapenleveranties en de aanstichting van de oorlog in de Oekraine  door Merkels  huurlingen en de levering van wapens  is reeds een vreselijk voorteken van hetgeen komen gaat,  evenals het eenzijdig opzeggen van de SALT verdragen met Rusland en het van alle kanten die maar mogelijk zijn richten van zoveel mogelijk en steeds meer korte en lange afstandsraketten met kernwapens onder leiding van de NATO baas en illustere Rothshilder  Stoltenberg,  op Rusland.

* Poetin, die de vrede voorstaat en steeds met grootmachten gaat onderhandelen om de vrede te bewaren  verkoopt  enorme hoeveelheden aardgas (Rusland beschikt over eindeloze voorraden in Siberie) tegen een laag tarief aan ondermeer Duitse Multinationals maar hij word  van alle kanten  bedreigd,  zoals door  het eenzijdig opzeggen  door de VS van de SALT verdragen door Obama en de Clinton Democraten  en door  de Rothshilders Merkel, Macron, Clinton,  May ,en  NATO baas Stoltenberg en hun  vazallen: de fascisten Charles  Michel en de op de functie van President van de EU azende Marc Rutte die  op allerlei slinkse manieren tevergeefs  probeert om in de smaak te vallen van de over niet al te lange tijd wegens gezondheidklachten met pensioen gaande vaker ladderzatte EU baas C.J.  Juncker.

* Vladimir Poetin heeft dan ook zijn positie op een vreedzame tactische wijze versterkt en de wereldvede gered, door het aangaan van een pact met Erdogan, hetgeen geschiedde na de door de Clinton Democraten en Guhlen, georganiseerde mislukte coup in Turkije, en door met Donald Trump een niet aanvals overeenkomst en gunstige deals voor beiden aan te gaan(Trump beschermt het van alle kanten bedreigde Turkije) , en door samen in te zetten op  een vreedzame samenwerking en het wegnemen van de oorlogsdreiging door Merkels Globalisten.

* Donald Trump heeft daartoe in  Brussel de rekening gepresenteerd die Merkel, Michel, Rutte en Macron en anderen al vele jaren niet willen, maar nu moeten betalen voor de bescherming, immers is Donald Trump de opperbevelhebber van het  VS leger in de States en in heel Europa en de machigste man van de sterkse natie ter wereld. Door eerst uit de vreselijk corrupte  VN te stappen en aan geven  uit de NATO te stappen als er niet zou worden betaald werden Merkel, Macron en de verzwakte Rothshilders zoals Stoltenberg en de miljardair G Soros dan ook buiten spel gezet. Dat kan iedereen aan hun depressieve gezichten aflezen tot op de dag van heden.

* Als reactie op Merkels mislukte NWO oorlogsplannen zijn Merkel, Macron, Michel,en Rutte die steeds meer schulden maakt,  de belastingen drastisch gaan verhogen en trachten zij via list en bedrog(zoals  het stelen van 55 miljard euro aandividend)   via tal van slinkse praktijken onder het mom van Klimaatbeeersing is met Linksen en Groenen het geld bijelkaar te krijgen voor  het vormen van het door de NWO bestelde Euro Leger.

* Vrijwel alle lidstaten weigeren aan de geplande oorlog  mee te werken zoals Hongarije, de Visegrad, Italie, Polen  en alle landen die het door de Rothshilders opgestelde nep VN pact van Marakesch niet hebben ondertekend. De fascisten Rutte, Macron,  Merkel en de door Merkel gechanteerde zwakke Oostenrijkse Rothshilder Kurz tekenden het verdrag net zoals de eveneens in grote problemen verkerende  arrogante  Justin Trudeau wel, maar zij kunnen totaal niet meer rekenen op de steun van het het volk, en ook niet op steun van de oneervol ontslag staande Rotshildster Theresia May die zich in alle bochten wringt om het VK op te lichten door  leugens en omkoping in het  proberen te saboteren van de Brexit.  Bovendien zijn ook  kernmachten zoals Pakistan, China en landen zoals Saudi Arabie beslist niet van plan om zich in de oorlog mee te laten sleuren.

* Een van de wapenhandelaars die namens de Clinton Globalisten enorme hoeeelheden wapens wilde verkopen via de door de Rothshilder Clinton-Rodhamm bestuurde  Clinton Foundation aan de Turkse Guhlen voor de coup tegen Erdogan  in Turkije,  werd korte tijd daarop op een gruwelijke wijze afgerekend in het Saudies Consulaat in Turkije  door een moordbrigade van een Saudische Prins. De wapenhandelaar werd met een motorzaag in meer dan 70 stukken gesneden en in koffers weggevoerd. De Saudische Koning moest na het door Turkije aangevoerde bewijs van deze gruwelijke moord, daarop afrekenen met een hoge veiligheids ambtenaar, die de schuld in de schoenen kreeg geschoven van de organisatie van de moord op de wapenhandelaar en Clinton dubbelspion Jamal Khashoggi. Voorts zullen hij en ook alle leden van de moordbrigade veroordeeld worden tot de doodstraf en geexecuteerd worden via onthoofding en tal van anderen die deel uitmaakten van het complot, moeten vrezen voor hun leven want ook hen wacht een wisse dood zoals de samenzweerders in Europa en de VS .

* Onder leiding van Rothshild plannen de Merkel Globalisten dus in eerste instantie de uitbuiting van grote delen van het zeer olie-en grondstofrijke Afrika. Zoals algeheel  bekend is planden de Clinton Democraten alreeds jaren met Barrack Obama( een achterneef van Rothshild en leider van de Sun sekte)   vernietigings oorlogen met minstens 7 Islamitische landen waaronder Iran,  en dat  na de onder leiding van  Clinton, Busch en Obama gevoerde oorlogen met Irak, libie, Afghanistan e.a.  Laten we de door de Rothshild Merkel Globalisten in het kader van de vorming van de EU  aangestichte Balkan Oorlog, waarbij miljoenen christenen en moslims het leven lieten zeker niet vergeten.

*Reeds vele jaren  worden  miljoenen sterke gezonde mannen uit Afrikaanse en Islamitische landen naar Europa gelokt en gesluisd, waarmee de defensie  mankracht van de herkomstlanden,  op een enorme schaal word verzwakt.  Volgens strategen zullen er zal dan ook net zoals in Yemen,Irak en  Libie  door de Rotshild Globallisten nog veel meer bloedige oorlogen en conflicten worden aangewakkerd (zoals in de Oekraine) in de te veroveren landen,  door de inzet van moordende huurlingen die de ene groep opzetten tegen de andere zoals door christenen en moslims te vermoorden, en huizen kerken en moskees in brand te steken. Vervolgens worden er arsenalen wapens verkocht  aan de eerst nog vreedzaam naast elkaar levende maar nu strijdende partijen die wraak op elkaar willen nemen en dan als het land in een staat van een bloedige oorlog verkeerd, worden kruisaketten afgevuurd op de restanten van de legers en dan komen zogenaamde  vrede brengers in de vorm van een  leger met witte of blauwe helmen de mensen zogenaamd redden en bevrijden maar ze komen het land onderwerpen en leegroven. Dat is de werkwijze van de Rothshild Globalisten.

* Het  waanzinnige Merkel NWO Afrika plan bestaat er ook uit  om de sterk verzwakte Afrikaanse landen,  met een overmacht aan hyperoderneo tanks. raketten  en bommenwerpers  snel en zonder al te veel verliezen te onderwerpen en leeg te roven.. Merkels NWO wil Afrikaanse landen leegplunderen, dat is de vreselijke waarheid.  Hier zijn meer redenen voor, die niet te ingewikkeld zijn om  uit te leggen, een ervan is het opeisen van en herverdelen van  bepaalde  rechten van Frankrijk en het VK wegens het koloniale verleden in het zuiden van Arika. Merkels Elite wil zich bovendien losmaken van OPEC en heeft meer brandstoffen zoals olie nodig, voor de economie en voor de geplande oorlog met Rusland. Merkels eerst fase van de oorlog is tegen haar zin in niet  geslaagd  om de Oekraine via interventie oorlog bij de EU in te lijven en de enorme rijke gas en olievelden te gaan exploiteren( zoals via Shell) omdat  daar steeds nog fel gestreden word tussen de rebellen en de pro Russen enomdat Donald Truump en Vladimir Poetin de boosaardige dictator Merkel in de houtgreep vast houden .

* Er valt nog veel meer te vrezen dan Merkels NWO Euro Oorlgen  zoals nog meer oorlogen onder leiding van Corrupte Elites  en de Rotshild bankiers die als  NWO( New World Order)  over heel de wereld en alle mensen op aarde de baas willen gaan spelen. Wie meent dat dit alles pure fantasie is en doemdenkerij kan zich maar liever  eens goed  in de geschiedenis verdiepen en naar de gruwelijke oorlogen in de wereld kijken van de afgelopen 55 jaar sedert het einde van WO II. Het valt ook aan te raden om zich te verdiepen in de persoon van Arthur Neville Chamberlain, eerste minister van het Verenigd Koninkrijk van 1937 tot 1940. Hij zou de geschiedenis ingaan als de man die dacht de wereldvrede te hebben gered (“Peace for our time”) echter speelde deze Rothshilder ook een toneelspel  door de wereld dat allemaal  maar via list en bedrog wijs te maken, om  Hitler meer gelegenheid te geven om zijn Wehrmacht olv de chef vande generale staf, Keitel te versterken en om op een totaal onverwacht moment toe te slaan zoals dat geschiedde middels de Blitzkrieg tegen Polen, Frankrijk, Nederland  en via de Ardennen.

* Het zal een ieder meer dan duidelijk zijn dat Rutte, Emannuel Macron, Angela Merkel, Charles Michel,  Theresia May,  Justin Trudeau,  G. Sorros en De Clintons  die onder de kap van de Rothshild Dynastie actief zijn bij de geplande agenda 21 oorlogen,  stuk voor stuk met hun corrupte bende,  onschadelijk gemaakt moeten worden door hen via de verkiezingen van het pluche te verjagen en te berechten wegens landverraad en corruptie.

* De VS hebben onder leiding van Donald Trump uit economische noodzaak de kolenmijnen heropend,  en de Amerikaanse kolencentrales produceren nu meer energie dan ooit. De VS exporteert sinds enkele jaren (en dat gebeurde nooit eerder)  een aanzienlijke hoeveelheid aan energie en  daarmee zijn de VS  minder  afhankelijk van de olieproducerende OPEC  landen.  Dat de VS een op onafhankelijkheid gericht nationalistisch economisch beleid voert,  als een van de meest vervuilende naties van de wereld,   is niet meer dan een logische gevolg van  de gigantische nood  in de VS die het gevolg is van het jarenlange  wanbeleid van Barrack Obama en de Clinton Democraten,  maar dat houd echter niet in dat andere landen dan ook maar het klimaat en de atmosfeer zouden moeten verzieken met uitstoot,  en dat zij de afspraken zoals bij het verdrag van Parijs en Kyoto zomaar zoals Rutte,Macron en Merkel ijskoud naast zich  neerleggen.

* Van levensbelang voor Nederland is dat de nieuw te kiezen overheid een halt toeroept aan de vreselijke vervuiling door  multinationals en de giflozingen door Merkels Industriele Complex via de Roer en in de Nederlandse wateren zoals  De Waal, en dat de uitstoot van Co2 drastisch word verminderd.  Het is meer dan noodzakelijk om in te zetten op de sannering van  het land, op duurzaamheid en de geleidelijke afbouw van schoon gas,  en om zich te richten op de gewenste krimp van de bevolking naar 12 miljoen mensen zodat de massa consumptie en de massa vervuiling en de toenemende energie consumptie word beteugeld.  Als Nederland dit niet zal doen, en dat is geen hoax of fictie,  dan zullen er de komende 30 jaar gezien de trend,  vele miljoenen Nederlanders overlijden agv de vervuilde bodem, lucht, zee, en het water en dan zullen er nog veel meer mensen ziek worden en steeds meer mensen  komen te overljden agv Kanker, als de corrupte regering van Rutte niet word weggezuiverd.

*  Ruttes coalitie met volstrekt onkundige en op geld en macht uitzijnde liegende gierige vrekkige parasieten  en lui zonder geweten zoals Kasja Ollongren, Klaas Dijkhoff , Wiebes,  Jetten,  Koolmees, Schippers, Harbers, Buma, Seegers, vd Staaij, Lodewik Asscher en zijn maatje de overspannen raketgeleerde Diederik Samsom die allemaal geen bal verstand hebben van Economisch Verantwoord Sociaal Beleid, allen volslagen onbekwaam, onbetrouwbaar  en oerdom of corrupt,  beweren stellig dat economische groei agv meer vraag, meer aanbod en meer consumptie evenals het lidmaadschap van de EU,   belastingerhoging en het wegbezuinigen van de zorg, het leger en de politie noodzakelijk zijn voor de welvaart en het welzijn,  en dat het een humane plicht is om het meest dichtbevolkte  en meest vervuilde land van de wereld Nederland,  dan maar liever vol te proppen en te overbevolken via nog meer massa-immigratie.

* De Kartel Groep Rutte is  samen met de Klimaat-Fantast Klaver van  Groen links onder bevel van  Angela Merkel steeds verkeerd bezig zoals met het duurder maken van de energie en de kosten van het levensonderhoud en door fortuinen te besteden aan nutteloze zaken zoals het wegschenken van miljoenen euros  aan het steenrijke Oranjehuis en aan de directies van de wegens  corruptie  bankroet gaande ziekenhuizen, banken, en  windmolenparken.

* De Kartel Groep Rutte is  verantwoordelijk voor het vervuilen en verpesten van ons mooie Nederland omdat zij de Multinationals  maar hun gang laten gaan met het op een ongekende schaal doen verpesten van de lucht, de bodem en het water, met kankerverwekkende troep zoals Rutte dat al vele jaren lang oogluikend toestaat en aanmoedigd bij Multinationals,  uit niets dan pure hebzucht en blinde machtswellust.

* Rutte heeft de controles op illegale gifdumpingen, zoals de as-gas dumpin  door Duitsers in de Waal gesaboteerd, en Rutte heeft zich niets aangetrokken van de alarmerende resultaten van de metingen van de snuffelpalen die een enorme overschrijding aantoonden van de toegestane limiet van vervuiling zoals in de Randstad, Schiphol en in en rondom de grote zeehaven van Rotterdam zo ook in Limburg en andere Provincies.

* Rutte liegt altijd en blijkt ook nog eens een  millieu- terrorist te zijn  die alles in het werk stelde om de Multinationals meer giflozing misdaden te kunnen laten plegen, door het noodzakellijke wettellijk verplichte nationale en EU toezicht weg te bezuinigen of te saboteren door corruptie en bedrog.

* Als gevolg van de BREXIT zal Nederland de komende periode nog eens meer dan 70 miljard euro extra moeten gaan betalen aan de EU.  Rutte draagt graag  ook steeds meer macht, zeggenschap en miljarden af aan de EU  omdat Rutte dmv de  betalingeng een zeer hoge post probeert te gaan bekleden als President van de EU.  Ook de door Nederlanders  gespaarde pensioenreserve ten bedrage van ruim 2400 miljard euro werd in een handomdraai door  de PVDA en door Ruttes VVD  zonder dat alle volks vertegenwoordigers daar eerst eens heel  goed over na konden denken wat de gevolgen van zulk een enorme maatregel zijn, van de een op de andere dag in de handen gegeven van de in Duitsland  vreselijk impopulaire Angela Merkel en haar super Elite te Berlijn, die ons zuurverdiende pensioen willen gebruiken om omvallende  banken te redden zoals de agv corruptie en wanbeleid noodlijdende  “Deutsche Bank” en tal van  Franse en andere banken die als gevolg van wanbeleid en door zwendel wegens de mislukte EU en wegens de enorme impact van de BEXIT  op het punt van omkiepen staan.

* Ons zuurverdiende en bijeen gespaarde Pensioengeld moet tot op de laatste cent terug in Nederlands Beheer en Nederland moet zsm uit de EU treden voordat het dan ook echt te laat is en ons mooie welvarende land een verpauperde bananenrepubliek word van Brussel door de schuld van Rutte.

* Hieronder volgen meer programma punten die online de komende periode worden aangevuld

* Drones. De EU is een door list en bedrog door de Rothshild Dynastie  bijeen gebrachte  bende van elkaar in de weg zittende landen. De EU  lijkt steeds meer op eentotalitair regime zoals dat van Adolf Hitler  en  heeft geen deugdelijke wetten ook al niet op het gebied van de controle op drones, die ingezet kunnen worden voor spionage, en aanslagen zoals met explosieven en biochemisch gif.  Merkels Elite, laat alles uit de hand lopen.Er komen steeds meer drones in de lucht die een essentiele bedreiging vormen van de veiligheid en U de burger thuis, buiten de deur  en in het verkeer. De explosieve toename aan drones moet dan ook in alle landen van de wereld beteugeld worden door het invoeren van een vergunning stelsel en een zeer streng toezicht om ongelukken, spionage  en doden bij aanslagen te voorkomen.

* Nederland is van oudsher een divers land waar vele culturen leven en van harte welkom zijn. Nederland is ook een land waar veel mensen veel geld via de missie schenken en aan de ontwikkelingshulp in de zogenaamde  derde wereld landen om daar de hongerende en de agv droogte van de dorst stervende mensen te redden,  en om miljoenen mensen te helpen aan een beter bestaan zoals door het slaan van drinkwaterputten, het bouwen van scholen,  door het leren zaaien ,ploegen en bewerken van het land  en door tal van projecten ter bevordering van de zelfredzaamheid.

* Het is een uitermate kwalijke zaak dat de Csaar Rutte enzijn Nazie opdrachtgevers,  de  linkse kerk en christen haters van de  NPO sinds het aantreden van Rutte steeds weer bezig zijn met het ontkennen van de nood, het saboteren van de levensreddende ontwikkelingshulp  en het  zich toeiegenen van subsidies via corruptie,  waarmee deze oplichters mee weg denken te komen door te liegen en het op Televisie kondigen van laster en valse propaganda en  het vals beschuldigen van de Kerk en de missie,  die gedurende decennia het leven van miljoenen Afrikaanse mensen kinderen met alle liefde van de wereld in de naam van de Allerhoogste hebben geholpen en bijgestaan.  De nazies Rutte, Pechtold, Asscher,  en alle andere ongelovige haatzaaiers van de NPO  en met name de satanist Frans Timmermans moeten dan ook op deze door hen gepleegde misdaden zoals corruptie en het saboteren van humanitaire hulp en participatie in genocide oorlogen  keihard worden afgerekend via het Volkstribunaal.

* In Nederland werken meer dan 570 000 vrijwilligers met de beste inzet en liefde belangeloos voor de hulpbehoevende naaste medemens, voor de dieren en voor het behoud van een een gezondere Moeder Aarde en dat is  een feit waar Nederlanders absoluut trots op mogen zijn. De lamlendige Rutte erkent echter alleen mensen met een baan en geeft geen snars om werkzoekenden en om de ruim 570 000 vrijwilligers die door hem en zijn bendeleden zoals de prutserige voorzitter van VNO-NCW  de fascist  Hans de Boer als,  luilakken, profiteurs of als minderwaardge labbekak betracht en genoemd worden. Dit betekent dat de gehele kring van Rutte I II enIII vreselijk dom, blind en  asociaal is en van het luie pluche weggezuiverd moet worden. De misdadigers vanRutte III dienen allemaal berect en veroordeeld te worden tot gevangenissraffen  en de wekelijkse 40 uur dwangarbeid  wegens de door hen gepleegde  misdaden jegens het Volk der Nederlanden en de Volkeren van de Wereld.

* Afschaffing dubbele paspoorten, en van de diplomatieke onschendbaarheid. Geen een wetschender/misdadiger mag boven de wet staan.

* Afschaffing van verjaring bij ALLE delicten zoals verkrachting doodslag en moord. Het recht moet zijn beloop hebben, ook vele jaren later als de dader eindelijk word gepakt.  Afschaffing taakstraffen en van de  vroegtijdige vrijlating zoals bij TBSers en bij vormfouten ( de rechtsgang moet dan opnieuw) . Ontslaan en de ambtsontzeggig  van alle d66 rechters en de top van het OM ( Otte en zijn handlangers)  wegens dood door schuld,   discriminatie en wanbeleid wegens de  door hen mogelijk gemaakte misdaden  zoals moorden die werden gepleegd door de door hen vroegtijdig vrijgelaten of veel te laag bestrafte  levensgevaarlijke criminelen.

* Levenslange straffen voor moordende pedofielen en lustmoordenaars zoals M Panhuis zonder recht op ook maar een dag vroegtijdige vrijlating.

* Strafbaar stellen en veel hogere straffen plus boetes  bij geweld tegen brandweer, politie  en ambulance personeel.

*Alle mensen in het land moeten gelijk en eerlijk worden behandeld volgens de wet, geen een mag boven de wet verheven zijn of worden bevoordeeld, zoals  politici, criminele asielzoekers, ook de Koning, en de regering niet. Invoeren nieuwe wet die het OM en de Rijksrecherche alle mogelijkheden geeft om wetschendende politici zoals welk een ander crimineel dan ook te vervolgen. Verbod op, en geen bonnen deals met criminelen, en geen afkoopsommen maar goed strafrecht voor allen.

*Wegpiraten onder invloed  zoals zatte doodrijders, inheemse en uitheemse truckers zonder geldige papieren of zonder een deugelijke rijvaardigheid die met hoge sneheid roekeloos gezinnen en kinderen doodrijden en geen enkel berouw  tonen,  bestraffen wegens MOORD.  Levenslang rijverbod en gevangenisstraf voor wegmoordenaars. Maximale inzet op een veiliger verkeer.  Wegens de vele tragische ongelukken moeten ook  allle onveilige wegen, en de  meer dan 50  onbewaakte treinovergangen ZSM veiliger worden gemaakt.

* Nederland uit de EU, want Nederland moet weer vrij worden  zonder de nutteloze enorme hoge kosten afdracht aan de EU. Wij willen geen beknotting van de vrije meningsuiting, merkel censuur, fascisme en een beperkend woud van EU regels van Berlijn en Brussel. Nederland moet kunnen doen waar Nederland recht op heeft en uitstekend goed in gebleken gedurende decennia zoals het ontwikkelen van technologien en met de hele wereld  handel bedrijven als Vrije Souvereine Handels Staat.

*Nederland staat er na de NEXIT absoluut niet allleen voor, en zal met een veelheid aan eensgezinde souverenie EU landen en grootmachten zoals de VS, Rusland, Het VK, Canada en China op een uitmuntende wijze zaken doen en een betere en meer winstgevende handel bedrijven.

*Het Open Grens beleid bevorderd de economie volgens tal van gerennomeerde economen in geen  opzicht, en houd ongelijkheid in,  en bedrog wegens de verschillende  prijs- loon  belasting en rente niveaus en wegens de enorme culturele verschillen en “status qou” van de wel-en niet  met elkaar overhoop liggende eu landen. Binnen de EU is sprake van ongelijkheid, verdeling, ruzie, en de discriminatie van tal van landen zoals Nederland die heeft meeste moeten betalen er er vrijwel niks voor terugkrijgen dan nog meer ellende, beperkingen en hogere afdrachten en  voor miljarden aan naheffingen. De EU is in feite een verderfelijk fascisten stelsel van de slavernij en dat moeten we me zijn allen verwerpen en met de wortel en tak uitrukken.

* De massa immigratie zoals deze middels Globalisme word gepraktiseerd  leid a.g.v. de  corruptie tot steeds meer misdaad, geweld en onrecht en tot de uitstroom van levensreddend hoger opgeleid personeel dat broodnodig is in de herkomstlanden evenals de uitstroom van miljoenen lager opgeleiden en ongeschoolde werkkrachten die door NGO boten en mensen smokkelaars en met hulp van Merkels Luchtmacht  met de tienduizenden per week worden weggevoerd uit hun land,  terwijl deze krachten in het herkomstland broodnodig zijn voor de opbouw, voor de wederopbouw en voor het draaiend houden van de economie en  het in balans houden van het evenwicht en het behoud van de cultuur.

*Een treffend voorbeeld uit vele van de negatieve spiraal van het open grens Globalisme is dat de Koning van Marokko  via de media zijn landgenoten heeft gevraaagd niet te vertrekken, en aan allen die reeds  zijn vertrokken dringend heeft gevraagd om terug te keren wegens het landsbelang en de nood die ontstaat agv gebrek aan personeel . Er zijn nog veel meer redenen waarom het globalisme niet als een humanitair  mensenrecht word gekwalificeerd en zelfs als een gevaar omdat de door Merkels Elite georganiseerde massa imigratie de schending van de mensenrechten inhoud,  zoals blijkt uit de door de VN zelf opgestelde artikelen in de Universele Verklaring van de Mensenrechten.

* Het Merkel NAZIE Globalisme leid tot grote sociale onrust,verzet,  geweld, tweedeling, opstanden en  massa demonstraties en tot een sterk opkomend nationalisme en de opvoering van de nationale bewapeningen zoals in Duitsland met als gevolg een toenemende dreiging van escalatie en oorlog zoals met Rusland,  exact zoals deze zeer negatieve en destructieve ontwikkeling gescheidde voor het uitbreken van WO I  en exact en precies eender,  zoals dit gebeurde in het interbellum voordat de WO II  losbarste.  De geschiedenis herhaalt zich als we niet heel erg goed met zijn allen uitkijken en afrekenen met de corruptie,  en met het linkse en religieus fascisme van Merkels Elite,  dat allen maar  tot vernietiging en oorlog leid.

* Rutte en Merkels Euro  Staats Nationalisten zijn steeds bezig met het zaaien van verdeeldheid, angst, armoede, onheil en oorlog via valse propaganda door middel van de door hen omgekochte  main stream pers en media. Deze media zals NOS en CNN kan men totaal niet vertrouwen omdat zij er een totaal andere agenda op na houden dan het brengen van eerlijk en objectief nieuws .

*Rutte III dicteert net zoals de voorgaande regeringen als geldschieter de NPO, die  van Rutte steeds meer en belachelijk veel meer belastinggeld krijgt toegestopt voor  de valse staatspropaganda, het zaaien van verdeeldheid en angst voor Poetin en Trump en voor stiekeme sluikreclame voor Merkels NAZIE EU en voor andere verwerpelijke zaken zoals het negatief neerzetten van De Kerk, het christendom, geestelijken en christenen zo ook het katholicisme en de wereldweide pro-life  beweging in zijn geheel.

* Duitsland heeft de afgelopen jaren onder leiding van Merkel en Juncker meer wapens gefabriceerd en geexporteerd dan ooit sinds de capitulatie in mei 1945. Ook Frankrijk en andere landen zoals Belgie en Spanje zijn op bevel van Merkel  flink aan het herbewapenen.  Nederland gaat ook meer uitgeven aan defensie en verdient jaarlijks meer dan 5 miljard euro netto aan de export van wapens en middelen voor de oorlog zoals raket-software, mijnen, geschutskoepels  en communicatie apparatuur.

*Overheden die wapens expoteren zijn per defenitie medeplichtig schuldig aan de oorlogen die met deze wapens, werden en worden gevoerd,  zoals in de Oekraine, Syrie,  Kenia, Congo , Zuid Afrika,  Irak, Libie, Yemen, Afghanistan, De Balkan,  en in tal van andere landen waar conflicten op een bloedige wijze met oorlogstuig worden uitgevochten.

* Vrijwel de meeste oorlogen werden aangesticht door oorlogszuchtige mogendheden uit niets dan hebzucht en machtswellust en om geo-politieke redenen zoals de door de Merkel Elite aangestichte  genocide oorlog tussen moslims en christenen in de Balkan waarin  miloenen mensen om het leven zijn gekomen en ontelbaar velen ontheemd. Dat zijn de gruwelijke feiten van de  door Merkel en Rothshild  Elite aangestichte oorlogen waarin ook de Bilderbergers zoals De Koningshuizen  en machtige bankiers participeren. .

*De oorlogen zoals de geschiedenis heeft geleerd werden gevoerd  uit wraak, door haat, uit angst,  of in het kader van verovering, roof, uitbuiting en onderwerping in de naam van een Adelhuis en/ of Religie.

*De boedigste oologen werden zoals de analen van de oorlogs geschiedenis leren, gevoerd uit blinde woede omdat een staatshoofd of gekroonde zich beledigd voelde, of wegens overspel van de geliefde en/of  wegens extreme ruzie over de troonopvolging. Helaas bleken er zo ook fascisten te zijn met een verachtelijke ideologie zoals Adolf Hitler die dacht dat het Arische volk meerderwaardig zou zijn boven andere volkeren, stammen en rassen. Hitler meende dat hij als Fuhrer met zijn legers  de minderwaardigen die als vijand werden betiteld in het monsterijke boek  “Mein Kampf” moest deporteren en vergassen in de werk- en vernietigingskampen zoals in Auschwitz.

* Meer dan een miljoen christen Armeniers, werden rond de eeuwwisseling op koelbloedige wijze in een staat van angst en oorlog,  gedeporteerd en vermoord door de Ottomanen en zo zijn er helaas nog veel meer genocides geweest zoals de massa moorden  o.l.v. de socialist sadist  Pol Pot,  Idi Amin, Stalin( uitroeing van polen en met name veel hoger opgeleide Russische intellectuelen en officieren) evenals meerdere massamoorden onder leiding van dictators en moordlustige geestelijke leiders en valse profeten.

* De Inquisitie heeft miljoenen zogenaamde “ketters” en van hekserij beschuldigde vrouwen en meisjes het leven gekost. Ze werden vals beschuldigd als ze sex weigerden met de rovende Inquisiteurs en levend op de brandstapel gegooid in de naam van de Paus en de Allerhoogste.

* De VS hebben in 1945 op bevel van Harry S Truman en zijn Illuminatie terwijl Japan zo goed als verslagen was,   atoombommen gegooid op Hirosjima en Nagasaki waarbij vele honderdduizenden weerloze burgers om het leven zijn gekomen en waardoor miljoenen Jappanners na de onvoorstelbaar vernietigende flitsen agv de stralingsziekte zijn komen te overlijden

* Vrijwel geen een land ter wereld is gedurende de historie onschuldig gebleken mbt het voeren van vreselijke bloedige oorlogen.

*Het is zeer aan te bevelen om de barbaarse massamoorden onder ogen te zien en te leren uit de geschiedenis, en te doen wat nodig is en dat is de corruptie en alle valse propaganda zoals van CNN, Merkels ZDF  en van de Nederlandse  NPO met de grove bezem der gerrechtigeid de afavalcontainer in te vegen en vrede te stichten.

*Einde noveber 2018 zijn alarmerende berichten  uitgelekt zoals dat Angela Merkel de bewapening van Duitsland en de wapenexport, zeer extreem heeft opgevoerd sinds haar aantreden, en dat zij en haar nationaal socialisten een tactische aanvals oorlog plannen uit wraak op Rusland. Velen zullen denken dat de aanwezigheid van kernwapens in alle EU en Nato landen en daarbuiten,  een garantie is dat er geen oorlog komt. Inmiddels zijn er honderdduizenden  doden gevallen aan de poort van Europa in de Oekraine waar een vreselijke oorlog woedt die door Merkels Elite willens en wetens is aangesticht wegens de expansie van de EU omdat Merkels Elite uit is op inlijving van de Oekraine bij de EU  om de enorme gas en olievelden in de Oekraine voor het eigen gewin en uit pure hebzucht te stelen vande Oekraiense bevolking. Merkels Duitsland heeft namelijk daartoe enorm veel wapens geleverd aan de door Merkel opgehitste en omgekochte rebellen in de Oekraine waarmee deze vreselijke oorlog word gevochten met de pro Russen die de vrede en de onafhankelijkheid voorstaan.  Meedoen met de EU en met Merkels Globalisten Elite betekent dan ook meewerken aan afschuwelijke oorlogen en massamoorden.

*Rutte, de liegende machtswellusteling die een zeer hoge functie als President najaagt bij de EU en die meent in zijn opzet te slagen door landveraad en via geslijm bij  de machtige EU baas CJ Juncker,  heeft samen met de coalitie en met Jasser Klaver van Groen Links  voor miljoenen euros aan zogenaamde “non lethal aid”  anders gezegd  zogenaamd “niet dodelijke steun”,  geschonken aan rebellen en strijders en aan tal van oorlogsmisdadigers zoals van sultans en IS in Syrie  omdat men de aldaar legaal gekozen President Assad die volgens hen de burgers heeft bestookt met gifgas( hetgeen in scene werd gezet door de witte helmen)  met alle geweld weg wil werken en doen laten vermoorden wegens EU belangen, de Shell Pijpljn en Oliebelangen,  zoals dat ook op eenzelfde wijze geschiede met de door het volk zo geliefde Kolonel Ghadaffie wiens land dmv de bloedige genocide NATO VS oorlog volledig in puin werd gebombardeerde net zoals Saddam Hoessein’s Irak met miljoenen doden tot gevolg, waaronder 500 000 Irakese kinderen. Dat zijn de gruwelijke oorlogsmisdaden die niet onbestaft mogen blijven. Onder andere G.W Busch, De Clintons, de Britse Globalist Tony Blair en ex premier Wim Kok,  die de wereld met leugens ophitsten om oorlog te voeren tegen o.a.  Irak, worden anno 2018 door zeer velen dan ook gezien als valse demoniserende ophitsers en oorlogsmisdadigers.

*Rutte en zijn kartelbende en de voorgaande regeringen Kok en Balkenende zijn bij verstek schuldig gebleken aan het paticiperen in bloedige NATO oorlogen, misdaden jegens de menselijkheid, massamoord en aan het financieren van rebellen en oorlogsmisdadigers zoals door Rutte III  in Syrie.

*Rutte, Buma, Klaver, Pechtold en alle andere coalitie handlangers,  kartel directeuren  en bankdirecties die  aan de illegale fianciering van de rebellie en de volkerenmoord hebben meegewerkt zoals op Koerden, YedZies, Christen Syriers en Moslims, door het verlenen van financiele en materiele hulp en door het leveren van arsenalen aan wapens  zoals door Merkel, Macron en Obama, zullen door het Oorlogsmisdaden Tribunaal moeten,  en in ieder geval door de Hoogste Rechter worden afgerekend.

*Barrack Obama heeft meer oorlogen gevoerd dan welke een ander staatshoofd en hij heeft meer tonnage aan bommen laten gooien op tal van Islam landen, dan in de gehele zwarte geschiedenis van de oorlogsvoering.  De ex-directeur van het Noorse Nobelinstituut heeft er enorm veel spijt van dat de Nobelprijs voor de Vrede  in 2009 naar Barack Obama is gegaan. Volgens Geir Lundestad was de prijs bedoeld als steune in de rug voor de ambitieuze vrede plannen van de Amerikaanse president, maar Barrack Ell Hoessein Obama, de oorlogskoning  heeft zijn beloftes gezien de vele oorlogen die hij heeft gevoerd totaal niet waargemaakt.

*Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won, bleek ook allerminst zoals Merkel, Obama, Macron, en Rutte  de vrede te dienen en heeft zich  nimmer uitgesproken over het geweld tegen honderdduizenden moslims in het overwegend boeddhistische Myanmar.

*Het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede aan oorlogsmisdadigers zoals Obama en aan veroordeelde moordenaars zoals Nelson Madela die wegens zijn misdaden zoals het in brand laten steken van huizen en met met brandende autobanden vermoorden van blanke tegenstanders,  30 jaar gevangen zat op Robbeneiland,  is een veeg teken aan de wand.  Zo heeft de nobele Alfred Nobel het nimmer bedoeld.

*In het zich van het apartheidstelsel losgemaakte Zuid Afrika is na het Presidentschap van Mandela  sprake van een schrijnende armoede,  corruptie en van de meeste misdaad en moorden van de hele wereld, evenals van de meeste  HIV doden. De blanken Afrikaner Boeren vormen een minderheid en krijgen zoals al decennia de schuld van alle ellende zoals ook door  de huidige corrupte President en van de Rode Mutsen van Malema, die samen met veel blanken hatende  aanhangers openlijk oproepen tot moord op de blanke christen boeren.  Er is in Zuid Afrika sprake van vervolging en massamoord op boeren, beter bekend onder de naaam “plaasmoorden”.

*Diverse landen zoals Hongarije en Rusland  hebbben hulp en asiel aangeboden aan tienduizenden boeren die wegvluchten voor hun leven. Donald Trump heeft zijn Minister Mike Pompeo  en een emorm indrukwekkend vliegkampschip naar Zuid Afrika gestuurd voor onderzoek en om de haat tegen blanken en de barbaars geweldadige moorden op weerloze boeren een halt toe te roepen. Rutte, Merkel en Macron  die zeer vijandig staan tegenover Trump en Poetin weigeren mee te werken aan het redden van de boeren en zij saboteren  het proces van de vrede in Zuid Afrika omdat zij koloniale belangen hebben,  zoals de uitbuiting van de Afrikaanse schatten  zoals met de winning van enorme hoeveelheden grondstoffen zoals  olie, aluminium, zink, koper, diamanten en goud.

* Rutte, Merkel en Marcon willen ook nog geen een Afrikaner Boer helpen of asiel gunnen omdat zij de blanke christen boeren nog liever zien sterven,  omdat  zij hen als een bedreiging zien voor hun  kalergi agenda 21  van euro imperialisme en uitbuiting van Afrika. Er zijn ook nog meer meer kapers op de kust zoals China en Canada die  Zuid- Afrika zo goed als totaal willen leegroven. Dat zijn niets dan de afschuwelijke feiten in de wereld waarin wij leven en een wereld die word geteisterd door oorlog,honger,ziektes en onrecht als gevolg van het wanbeleid en de corruptie van overheden en machts wellustelingen zoals Merkel, Rutte en Macron en tal van zich boven god en gebod verheven voelende gekroonde figuren van Koningshuizen die menen dat zij er ongestraft op los kunnen moorden.

*Ruttes Multinationals hebben en dat is via de kranten in 2017  bekend gemaakt via de grote zeehaven Rotterdam honderd duizenden tonnen aan kankerverwekkend Shell en Akzo Nobel en ander afval laten verwerken en vermengen in de voor de export naar Afrikaanse landen bestemde, aldus in Rottedam geraffineerde ruwe olie. Het zal duidelijk zijn dat het stoken van dergelijke vervuilde stookolie niet bepaald bevordelijk is voor de gezondheid en het Kimaat omdat de mensheid van het kankerverwekkende roet  doodziek word en steeds meer mensen door de ziekmakende uitstoot agv Kanker komen te overlijden.

* De Afrikaanse bevolking zal de komende 10 jaar verdubbelen naar 2 milard zielen, en zeer te vrezen valt dat zeer veel Afrikanen zullen komen te overlijden agv een tekort aan drinkwater en voeding, door droogte en agv epidemien zoals Aids,Thypus, Malaria en Ebola.  Ook zullen er meer slachtoffers te bereuren zijn agv oorlogen zoals in Kenia waar Boko Haram honderdduizenden christenen heeft vermoord en in Yemen waar momenteel de oorlog om de macht met inmenging van het rijke westen in alle hevigheid woed.

* Rutte blijkt ook schuldig te zijn aan het weigeren van levensreddede humanitaire hulp aan de Zuid Afrikaanse boeren, en zal daarvoor afgerekend moeten worden evenals Merkel en Macron zoals ook voor het financieren van oorlogsmisdadigers en rebellen in Syrie en de Oekraine.

* De Nobelprijs  is de jaarlijkse prijs, voor eerzame onderzoekers die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de natuurkunde, scheikunde en fysiologie of geneeskunde, en voor auteurs die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de literatuur en voor mensen en organisaties die belangrijk hebben bijgedragen aan de bevordering van de wereldvrede. Deze inspirerende prijs met een fraai geldbedrag erbij,  werd ingesteld in 1895 via het testament van Alfred Nobel, en in 1901 kort na zijn overlijden voor het eerst uitgereikt.  Het  toekennen van De Nobelprijs aan de veroordelde ANC brandstichter en moordenaar Mandela, onder wiens Presidenschap  Zuid Afrika te maken kreeg met steeds meer armoede agv  corruptie  en de meeste misdaad en moorden  van de hele wereld, evenals de meeste  HIV doden,  en een Zuid Afrika waar de blanke christen boeren wegens hun geloof en huidskleur worden uitgemoord,  getuigt allerminst van humaan recht en inzicht in de doelstelling van de Nobelprijs, maar van de totale miskenning van de realiteit van het racisme en de barbaarse vervolging van de blanke christen boeren in Zuid Afrika.

*De VS gaat onder leiding van de Republikijn Donald Tump nog veel meer geld dan ooit in de geschiedenis, uitgeven aan wapens en defensie, en de VS geven nu al meer geld uit aan wapens en defensie dan alle landen van de wereld bijelkaar. Rutte, Merkel en Macron keren zich as deel van de Globale EU Illuminatie tegen de VS en laten dat op allerlei vervelende manieren zoals lasteren en beschuldigen via de pers,  blijken en zij voeren de spanning op met Rusland door fors te gaan bewapenen, zich eenzijdig terug te trekken uit de SALT verdragen  en door de vredelievende Poetin als een onbetrouwbare rus,  en Rusland als  een enorme bedreiging en als een op oorlog uitzijnd monster af te schilderen.

*Rutte en Merkels Elite hebben vanaf het begin af aan getracht om met list en bedrog de Russen de schuld te geven van het neerhalen van de MH17 in de Oekraine, waarbij valse verklaringen en valse bewijzen zoals een video en geluidsopname en een onderdeel van een BUK raket uit een totaal andere klasse werden aangevoerd. Rutte en Merkels Elite zijn volgens meer dan een  deskundige betrapt op bedrog en het saboteren van het MH17 onderzoek, en een bewijsvoering die  tot op heden niet duidelijk maakt wie en of welke misdadigers verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van de MH17.

* Ruttes Kartel is  voor de volle 100 procent verantwoordelijk voor het feit dat de MH17, niet werd omgeleid naar een veilige vluchtroute zoals alle andere regering dat wel deden,  ondanks de dringende waarschuwingen via het Ministerie, en via de ambassade en van diplomaten, dat het vliegen boven het bereffende Oekrains gebied levensgevaarlijk was wegens de oorlog zoals de aanwezigheid van gevechtsvliegtuigen met 35 mm geschut en luchtdoelraketten en dat in het betreffende oorlogsgebied gedurende een periode van jaren reeds meerdere burger vliegtuigen waren neergehaald.

* Het is niets dan de waarheid dat de regering Rutte haar plicht op een vreselijk arrogante wijze verzaakt heeft,  om de MH17 om te doen leiden, zoals andere overheden dat omwille de veiligheid van de passagiers en de bemanning wel deden.  Rutte en zijn team waaronder de Minister van Buitenlandse zaken dragen hoe men ook bekijkt,  mede schuld aan deze afschuwelijke ramp en de dood van onze landgenoten en anderen en moeten wil het recht zijn beloop krijgen, oneervol worden ontslagen, aangeklaagd en keihard worden berecht wegens zeer ernstige nalatigheid, plichtsverzuim en “dood door schuld”.

*Rutte en zijn zielsverwante Merkel globalisten zoals de antie democraten van D66 menen dat Nederland absoluut mee moet doen met de EU  en dan ook met de NATO en met het voeren van NATO oorlogen zoals in Irak, Libie, de Balkan Syrie,de Oekraine en Yemen en dat wij ons  beter kunnen laten leiden door Merkels Elite en Illuminatie te Brussel omdat dat beter zou zijn  voor de economie en omdat we er anders maar alleen voor zouden staan als een mooi welvarend,  maar klein weerloos landje op de wereldkaart. Rutte en Merkels Elite meent ook dat het opheffen van de nationale wetten en het openstellen van de grenzen de handel,  de welvaart  en het welzijn van de Europeanen zou bevorderen hetgeen allemaal gelogente blijkt zijn gezien de ontwikkelingen in Europa zoals de tanende economische groei, de sterk toegenomen misdaad, hogere belastingen, duurdere energie en zorgkosten en steeds minder vrijheid, steeds meer repressie, tweedeling, onrecht  en censuur en in tal van grote steden enorme massa deonstraties en oproer tegen de dictatuur en de bedreiging van de bestaande culturen.  De globalistische Merkel ideologie van “de wereld is van ons en niet van jou”  en “jullie moeten en zullen meedoen ook al zijn wij verkeerd bezig” onder het mom van “Wir shaffen dass”  kan dus niet anders gezien worden als een verwerpelijk fascisme en teken van krankzinnigheid, zelfvernietigingsdrang en landverraad.

*Steeds meer EU landen zoals Hongarije, de Visegrad, Roemenie, Italie, willen en laten zich niet of niet meer dicteren door Merkels Elite en  voeren een beleid dat gericht is op het nationale belang, de economie, veiligheid en het behoud van de cultuur. Er is sprake van een oplevend nationalisme als reactie op Merkels Globaal Fascisme. Wie dit niet wil erkennen is blind.

*De  Merkel Globalististen ideologie leidt,  tenzij wij dit fascisme niet met zijn allen bestrijden en met  de wortel en tak uittrekken, tot steeds meer onrecht en repressie, opgekropte woede, opstanden, economisch verval,  bewapening,  gevoelens van wraak en de gevreesde WO III.

* Het ongeldig verklaren van  het ongrondwettellijk verdrag van Shengen en van de afdracht van onze Pensioenreserve aan Brussel. Al uw opgebouwde pensioen  moet veilig terug in Nederlands Beheer. Alle Pensioenen moeten meestijgen met de inflatie. Compenseren van alle ouderen voor de door Rutte  III gepleegde diefstal van het ouderen pensioen door eerlijke indexatie.

*Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 60 jaar.  Alle landgenoten hebben recht op een welverdiende en goed verzorgde oude dag enhet het zuur verdiende  spaarpensioen en alle mensen hebben recht op een goede betaalbare zorg. Hiermee worden torenhoge kosten bespaard en veel banen vrijgemaakt zodat meer mensen kunnen doorstromen en meer jongeren aan de slag kunnen en de ouderen hun welverdiende rust goede zorg en weldadige ontspanning krijgen.

* Volledig herstel van de Democratie. Herinvoering van de oorspronkelijke referenda wetgeving zoals vervat door o.a  de Democraat Hans v Mierlo. Stafrechtelijk  onderzoek naar de sektarische tak van  D66 wegens o.a. fraude met vuile grond, Pechtold Fraude, verboden activieiten, aandelenzwendel, organenhandel, schending van onze grondwet en het ondermijnen van de economie en de democatie.

* Onafhankelijke Controle Kiescommissies in alle kiesdistricten, en Controles op de stembustellingen om fraude en kiesbedrog te voorkomen zoals het imense kiesbedrog in Amsterdam. Alle stemmen moeten handmatig door goed gescreend personeel worden geteld en niet door ingehuurde onbetrouwbare vrijwilligers  ivm de risico s van malware van de stembus-telling computers en door vijandige mogendheden gefabriceerde spyware software,  en wegens de bedreiging van hacks door vijanden en spionnen.

*De Nederlandse bedrijven, ondernemers en burgers moeten veel beter beschermd worden tegen cyber- crime, internet-oplichters en spionnen uit welk land dan ook  die bedrijfsgeheimen en financiele gegevens stelen. De regering Rutte doet vrijwel niets ertegen en geeft vreemde mogendheden zoals Duitsland en Amerka inzage in uw gegevens, onder het mom van de veiligheid en dat betekent dat er misbruik gemaakt word op een zeer omvangrijke schaal van uw vertrouwelijke informatie door spionnen, zakenlui, beleggers  en andere kwaadwillenden.

* Volledig herstel van de Economie door investering in banen en belastingverlaging. Korte metten maken met Ruttes schandalige verrijking van de Rijkste Elite.

*Versterking van de zorg, het onderwijs, politie, leger, brandweer, ambulances, marrechaussee en de douane.  5 miljard euro investering elk komend jaar de eerste 5 jaren.  Aanstelling van alle vrijwillige brandweerlieden in loondienst met inschaling volgens de ambtenarenschaal  plus verhoging van de gevaren toeslag met 200 euro netto per maand.

* Volledig verbod op demonisering door wie of welke religie, groep, partij of sekte dan ook. Geen sudsidies en geen vergunningen maar boetes en uitzetting van haatzaaiers van welke haat tempel dan ook.  Bestrijden van antisemitisme en cultuurmarxisme annex fascisme, nazie- en extreem antifa en radicaal religie geweld.

*Permanente sluiting van welke tempel kerk, moskee, of gelegenheid dan ook, waar wapens en verboden middelen zoals Heroine worden aangetoffen, of waar de wet word geschonden.

* Forse Belasting en Accijns verlaging Terugdraaien van de  BTW verhoging.

* Rutte spreekt lachend en trots graag over miljarden aan uitgaves, maar hij weigert aan te tonen waar, aan wie, en hoe het vele geld bijvoorbeeld hoe en waaraan  80 miljard euro aan de zorg word besteed. Een fors deel van de uitgaves gaat namelijk op aan woekerwinst en aan allerhande bedrijven die eigendom zijn van VV D66 politici of waar poltici aandelen van bezitten zoals de man van Edith Schippers,  waardoor steeds meer mensen geen of geen betaalbare en/of helemaal geen goede zorg genieten en dat is een schandalig en absolluut onrecht en een laffe corruptie misdaad die ten alle tijden moet worden bestreden en met wortel en tak moet worden uitgetrokken. Misdaad mag niet lonen!.

* De enige manier om de  door Kok,  Zalm, Balkenende en Rutte  negatieve trend die  ons land ten ronde richt  te doorbreken is dan ook om de corruptie weg te zuiveren en door onder meer de Publieke Sector in ere te herstellen zoals de zorgsector zodat alle mensen in het land kunnen rekenen op een goede betaalbare zorg en en betaalbare  publieke diensten zoals energie, en openbaar vervoer etc.

* De koopkracht moet worden hersteld met name bij de lagere inkomens door het minimum loon te verhogen en de belastingen te verlagen.

*  Deskundigen zoals 124 hoogleraren Economie hebben de regering Rutte in het verleden meermaals gewaarschuwd en geadviseerd o.a. te investeren ende belastingdruk te verlagen,  maar Rutte en zijn onbekwame  kartel gangers zoals  Dijsselbloem die niet kan tellen,  Dijkhoff die alleen verstand heeft van vlinders en postzegels verzamelen,  Pechtold de Penthuis Fraudeur en vele corrupte schurken uit de kring van Rutte wilden maar niet luisteren en gingen stug door met corruptie en het voor Nederland rampzalige EU beleid en de verkwisting van jaarlijks vele miljarden die in de bodemloze put werden gegooid van de  EU te Brusssel.

* Het valt dan ook op zijn minst zeer sterk aan te raden dat geen enkele  ondernemer, ambtenaar, arbeider of pensioen of uitkeringsgerechtigde en welke stemgrechtigde danook  een stem uitbrengt op de VVD of D66 en al helemaal niet op Groen Links  , omdat zij zich hiermee zeer lelijk en vies  in de vinger zouden snijden en zichzelf daar mee de das om doen en hiermee ook nog eens miljoenen landgenoten in de verrdrukking en in een absoluut onaanvaardbare schrijnende armoede drukken.

*  Rutte heeft sinds zijn aatreden de kiezer van alles beloofd maar alleen de super elite gediend en  verrijkt en Rutte heeft een voor Nederland niet te overziene schade en leed aangericht dat  niet in woorden valt uit te drukken. Rutte is een misdadiger.

* Rutte zal oneervol worden weggestemd en met zijn corrupte kornuiten verjaagd worden voor eens en alle tijden van het pluche,  omdat anders nog veel meer geld word onttrokken aan de economie en dan zal de geldschepping van reeel en fictief geld en de  negatieve ontwikkeling van de spaarrente de economische ontwikkeling nog ernstiger benadelen en  als  gevolg van  de enorme gaten in de begroting die veroorzaakt zijn door Rutte en agv de vermindering van de aardgasbaten, geo-politieke ontwikkelingen en wanbeleid  is sprake van een nog slechter draaiende economie hetgeen zal leiden tot  1000 miljard euro extra schuld in 2030 en die schuld zal nog erger oplopen en nooit meer af te lossen zijn door  Nederland.  We moeten dus  het bankroet en de teloorgang van onze pensioengelden en de ineenstorting van de  economie met zijn allen voorkomen door in eerste instantie af te rekenen met Rute en zijn corrupte kartel.

* De staatsschuld zal op bevel van Merkels EU  verlaagd moeten worden  tot de gestelde 300 miljard euro in 2020, en dus zal de liegende  Rutte de belastingen  vaker drastisch gaan verhogen. Hiermee is al aangetoond dat de negatieve spiraal van recessie, inflatie en sociaal- conomisch verval door Rutte in werking is gesteld en steeds meer ellende veroorzaakt hetgeen blijkt uit de verhoging van de BTW, de belastingen en uit de  fors gestegen kosten van de energie en van het levensonderhoud.

* Als gevolg van  Rutte corruptie werd Nederland minstens 2000 Miljard euro armer. Rutte  beweert steeds weer  dat de economie het  zo goed zou doen, terwijl er  helaas geen enkele sprake is van  winst en groei eneerder van verval en steeds meer schulden..

* De enige  oplossing om Nederland te redden is dus gelegen in het eerlijker verdelen van de welvaart en door belastingverlaging en door fors te gaan investeren zodat veel meer mensen aan de slag kunnen en het bedrijfsleven weer adem krijgt. De Publieke Sector moet met vereende kracht en inzet hersteld worden. Het benodigde geld is ruimschoots beschikbaar en meer geld dan ooit komt vrij als Nederland uit de peperdure waardeloze EU treed zodat Nederland zoals vanouds als een souvereine Staat  vrij kan handelen zonder een verstikkende woud van EU beperkingen.

* Nederland moet gered worden.  U loopt allen een groot gevaar en zult zich en het land  moeten redden en dat dat kan alleen door de feiten onder de ogen te zien en af te rekenen met de corrupte regering Rutte

*Zeer bevorderlijk voor het land is ook de opheffing van het Rookverbod in alle horeca, behalve in openbare gebouwen, in het openbaar vervoer zoals de bus  de metro en op scholen. Inzetten op rook preventie door betere school educatie.

*Wie corruptie pleegt mag geen overheids functie of positie in de politiek meer bekleden en moet via  hoofdelijk beslag alle schade betalen aan de staat die deze gelden,  besteed  ten gunste van alle gedupeerde belastingbetalers.

* Maximale bevordering  van de Veiligheid. Alle mensen moeten met een veilig gevoel over straat kunnen.  De wet moet nageleefd worden. Wegens de tekorten moeten er ZSM 10 000 extra agenten bij, 5000 voor de Dierenpolitie en 2000  extra agenten bij de Rijkspolitie.  Meer bevoegdheden voor de Rijksrecherche. Invoering nieuwe wet ter preventie van gewapende jeugd bendes en drugs gerelaterede  criminaliteit.  Uitwijzen en naturaliseren van  alle  criminele immigranten. Afzender retour behalve naar landen waar de doodstraf zou gelden.  Geen Pardon en geen uitkering voor de veelpleger uit welk land dan ook.

*Onze nationale veiligheid  en onze grondwet staan  boven de Europese wetten van Merkels EU. Merkels beleid is strafbaar en een misdaad endat verklaren vele  gerenomeerde Duitse, Engelse, Franse en tal van andere rechtsgeleerden. Rutte beleid is illegaal en strafbaar wegens corruptie,  verboden activiteiten en de schending van onze souvereiniteit en de grondwet. Rutte en zijn coalitiepartners moeten oneervol ontslagen en berecht worden wegens de door hen gepleegde misdaden zoals corruptie, meewerken aan NATO oorlogen en de financiering van rebellen en oorlogsmisdadigers in Syrie.

* Nationaal Natuurbehoud en Duurzaamheids Programma. Nederland moet schoner, veiliger en gezonder.

* Humane opvang daklozen en ontheemden. Rutte laat daklozen die ergens slapen op een bankje bekeuren en Rutte laat 16 000 misdadigers die zware delicten hebben gepleegd gewoon maar lopen wegens de schrijnende tekorten bij het OM agv  Ruttes waanzinnige bezuinigingen op handhaving politie en Justitie.

* Rutte en zijn team  hebben 300 000 verkeersboetes( lichte overtredingen zoals parkeerboetes, rijden met een kale band of kapotte lamp, bellen en te hard rijden en door het rood knallen etc) laten vernietigen door het OM de afgelopen jaren( stond in kranten) met name alle bekeuringen voor nieuwkomers. Het OM kon de berg ellende niet meer aan want op het OM de politie en handhaving werd door de greinzende Marc Rutte en zijn kartelclub ontzettend veel wegbezuinigd.  Rutte heeft net zoals Angela Merkels GROKO coalitie samen met de PVDA, Groen Links en D66 geknoeid met de  statistieken en de explosive toename van de misdaad in de doofpot gestopt.

* Er zijn ook nog eens schrikbarend veel meer daklozen bijgekomen agv Ruttes discriminatie wanbeleid.

*Daklozenopvang. Voor alle daklozen, want wonen is een mensenrecht,  moet men een goede opvang en permanente accomodatie en een resocialisatie op maat regelen, dat werkt kostensparend, is veel humaner en in het belang van heel het land !

*Het is een vreselijk schandaal dat er onder Rutte III veel meer dan 80 000 mensen zonder een eigen woonplek en een menswaardig dak boven hun hoofd zijn in Nederland, veelal mensen die hun huis door een combinatie van tegenslagen kwijtraakten,  zoals dat kan zijn agv ontslag, ziekte en overspannenheid door de werkdruk en stress, agv financiele ellende en deurwaarders en  wegens de rekeningen niet kunnen en/of willen betalen, agv een bankroet en door liedsverdriet en agv drank of een andere verslaving en door huizeneigenaars en woekerwinst beleggers die mensen via  forse huurverhoging eruit werken, en ook zjn er mensen die als slachtoffer van geweld de weg en hun huis zijn kwijtgeraakt, zo ook mensen zonder status verdwaalden en ontheemden en eenzame ouderen die geen zorg kregen met een aandoening zoals dementie of alzheimer

* Rutte ontkent liegend alle noden van de burgers. Rutte verondigd overal lachend dat het zo geweldig goed gaat in Nederland door zijn zogenaamde iberale beleid.  Rutte weigert om de smerige drugsdealende loverboys en  criminele bendes keihard aan te pakken. Het gevolg van Ruttes wanbeleid is dat er seeds meer arme verweesde zwerfjongeren en zwangere door loverboys verslaafd gemaakte misbruikte meisjes  door de steden dolen of tevergeefs huilend van de ellende aankloppen bij de eveneens agv Ruttes bezuinigingen zwaar overbelaste Jeugdzorg.

*Zwervers. Er zijn ook mensen sommigen met zeer veel geld op de bank, die vrijwillig het zwervers bestaan hebben gekozen maar dat zijn er niet veel en hooguit 250 in het land. Ook zijn dan ook agv het open grens beleid veel meer rondtrekkende nomaden die in de bossen en velden overnachten en die met een paard en wagen van het ene land naar het andere trekken.

* Rutte heeft met zijn misselijkmakende asociale VVD en D66 bende de onjuiste indruk via pers en media gewekt en dat samen met totaal onkundige pruts politici van de PVDA dat alle daklozen het allemaal zelf schuld zijn en maar moeten oplossen of anders maar moeten “oppleuren” en zo worden door de sufkop Klaas Dijkhoff tienduizenden mensen die in de nood zitten  ijskoud afgemaakt als slecht volk of als luillak, tuig van de richel of zoals door de vvder Hans De Boer als labbekak en dat is wel een heel erg groot onrecht en superasociaal en bekrompen en hypocriet temeer als men criminelen die veelplegen steeds weer een zeer lage straf en geen begeleiding en een deugdelijke heropvoeding geeft en de uitgeprocedeerden die geen status krijgen maar eindeloos jaar in jaar uit door de steden en de wijken laat dolen en rommelen in kraakpanden.

*Ruttes criminele kliek liet  burgemeesters toe om de politie en ME keihard in te laten slaan  op  groepjes weerloze straatarme studenten die uit pure woningnood soms nog wel eens een leeg pand van een of andere steenrijke corrupte vvder met 100 huizen kraakten. Er werden met goedkeuring van Rutte bijtende honden ingezet zelfs tegen tiener meisjes met korte rokjes die in hun recht stonden wegens de algehele  antie kraak en huurwet.

* Er komen zeer triests genoeg ook nog eens steeds meer daklozen en dolenden en kansarme ontheemden en verweesden bij agv het door Rutte ondertekende pact van Marakesch en wegens het belabberd slechte mensonterende asociale wanbeleid van Rutte  van de Vereniging van Dieven met handlangers zoals Klaas Dijkhoff, Kasjae Ollongren, Grapperhaus en meepikkers zoals Penthuis Pechtold en Jetten van D66, en om niet te vergeten de zwoele achterkamerroetveegpiet Lodewik Aascher van de Partij van de Aloholisten.

*Alle daklozen moeten niet allleen de “bed bad en brood” opvang krijgen maar een permanente huisvesting met een goede begeleiding en steun op maat zoals voor de resocialisatie, studie en het vinden van een baan.

*Criminele immigranten dienen te worden gedetineerd zoals de wet het voorschrijft en te worden uitgewezen zoals de wet dat voorschrijft.

*  Nationale Voorlichting via pers en media en  ana de middelbare scholen met de details en de gruwelijke beelden van abortus en de getuigenissen van artsen en betrokkenen voorafgaand aan een Referendum m.b.t.  de abortuswetgeving die gezien de realiteit de moord op jaarlijks tienduizenden ongeboren peremature mensenlevens inhoud en volgens de wetten van de ethiek verworpen dient te worden. Heel het land zal  de waarheid onder ogen zien door het aanschouwen van de schrikbarende documentaires, de feiten  en de  beelden.

* Dierenrechten streng handhaven. Harde aanpak van dierenbeulen. Algeheel Verbod op onverdoofd slachten. Verbod op bont. Parlementaire Enquete en Berechting van alle dierenmoordenaars in de OVP zoals de aanstichter, de  geestelijk gestoorde  Vera van de PVDA,  de leiding van Staatsbosbeheer, jagers en de verantwoordelijke bewindslieden onder en van de regering Rutte III.

* Forse terugdringing  C02 uitstoot. Beperking busverkeer en vluchtverkeer Schiphol. Meer electro trams.Keiharde boetes en een strikt verbod voor alle multinationals die ons land vervuilen door kankerverwekkend gif en chemisch afval  te dumpen in de bodem en in de rivieren zoals in de Waal.

* Bouwen van 90 000 pre fabricated houses. Kleine efficiente kant en klaar woningen voor alle 90 000 daklozen met  speciale  hulp accomodaties zo ook woningen voor jeugdigen die nu helaas geen woning kunnen vinden, zodat allen een goedkope maar mooie 2 persoons woning hebben en humaan en goed kunnen leven en met hulp van de overheid worden begeleid en kunnen studeren om succesvol aan de slag te kunnen en een goede toekomst op te bouwen.  Directe start van de noodzakelijke bouw van 100 000 sociale huurwoningen. Woekerwinst huizenmelkers  per wet dwingen tot huurverlaging.

* Nationaal Referendum over de beperking van de bevoegdheden van en de enorme betalingen aan het Koningshuis.  Referendum over de Invoering van de gekozen President als Staatshoofd. Afschaffen van de Gouden Koets en deze tentoonstellen in het Rijksmuseum in het teken van antie kolonialisme en antie racisme,  op zijn minst de verwijdering van de koets panelen waarop de  koloniale oranje slavernij word afgebeeld.

* Herinvoering van de gulden volgt automatisch via de NEXIT.

* Investering in Duurzaamheid 5 miljard euro jaarlijks. Subsidies voor zon panelen en schone energie voor alle Landgenoten. Behoud  van de schone gas energie. Import gas uit Noorwegen. Stoppen van de miljarden verslindende subsidies  voor nep duurzame energie die veel vervuilender is dan gas.

* Het naleven van de universele rechten van de mensen en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, fascisme, corruptie, nazime, radicale islam,  haat tegen joden en christenen of  tegen welke religie dan ook. Het boek “Mein Kampf” en alle boeken waar haat gepropageerd word zoals tegen Joden en Christenen moeten verboden worden.

* Het koesteren van lands cultuur, tradities en zeker ook alle christelijke feesten zoals Pasen, Sint Nicolaas en Kerstmis in de oorspronkelijke stijl.  Strafbaar stellen van opruing en bedreiging door extremisten  die kinderen de stuipen op het lijf jagen zoals met malcolm x  antie blanken gebalde vuist gebaren en die deel zijn van een door G. Soros  Open Society Foundations Foundations gefinancierd  netwerk van opruiers, die onze multicultuur , de economie , de vrede  en de veiligheid willen ondermijnen door terreur en door het zaaien van angst. Screening van de kleine groep antie zwarte piet activisten en hun financiers,  en de publicatie van de door hen gepleegde misdaden en geldstromen via de Staats Courant.   Strafrechtelijk onderzoek en vervolging van  radicale   activisten wegens  het ondermijnen van de antie-discriminatie beweging en  wetgeving,  de schending van artikel 1,  het aanmoedigen en praktiseren van racisme tegen Zwarte Piet liefhebbende surinamers, antillianen, blanken, christenen en anders gelovigen, bedreiging van kinderen,  ouders,  blasfemie en de collectieve doods bedreiging aan het adres van de Heilig Verklaarde Sint Nicolaas.

* Strafbaar stellen van  hetze campagnes  door de  leugen pers en media

* Herziening oordeel over Blokkeer Friezen. Deze dienen elk een compensatie te krijgen van 25 000 euro netto belastingvrij als smartegeld.  Koninklijk Eerherstel wegens hun plichtmatige  inzet ter bevordering van lands diverse en authenetieke cultuur en wegens hun dappere acties in het belang van,  en ter bevordering van de nationale veiligheid en hun voorbeeldfunctie tav het koesteren van de Multiculturele Christelijke Tradities.

*Algeheel verbod en strabaar stellen van kinderen huwelijken.

* Handhaving van het wettellijk verbod op het dragen van gezichts bedekkende kledij zoals biwakmutsen, en boerka. Toestaan van de aangepaste boerka zonder gezichtsbedekking. Respect voor nonnen kledij, priester gewaden , keppels. hoofddoekjes en mijters etc.  Strenge Keiharde  aanpak van de Antifa extremisten racisten die vermomd de wijken en steden onveilig maken en demonstraties verzieken met geweld zoals bij demos voor de vrouwenrechten, tegen discriminatie  en voor de vrede.  Antifa moet gekwalificeerd als terroristische organisatie  met wortel en tak worden bestreden.

*Harde preventie door hogere straffen van verkrachters en aanranders van vrouwen en meisjes. Oprollen van alle loverboys netwerken en hun drugs gerelateerde georganiseerde misdaad en de berechting van deze pedofielen bendes tot zwaardere straffen van minimaal 15 jaar tot levenslang plus TBS.

* Het onderwijs moet weer toegankelijk worden voor alle jongeren en studenten. Meer inspraak voor de jongere generaties.  Toekomst gericht opbouwwerk. Afschaffen leenstelsel en herinvoering van de oude renteloze studie beurs.  Afstemmen van Onderwijs op de Economie en Vraag.  Studeren moet goed lonen. Gratis voorzieningen voor scholieren zoals vervoer en meer korting op  evenementen, reizen en seminars in het binnen en buitenland. Gratis Internet, Tablet, Fiets en Pc.

*  Verrijking van het onderwijs met  kunst en muziek en sport, plus het vak “sociale vaardigheden” op alle scholen. Gratis fruit en elke dag een glas verse jus d’ oranje en/of melk op elke school.  Betere voeding voorlichting en preventie op scholen  mbt Roken Drugs en Obesitas.  Introductie van het succesvolle Duitse  leer-werk stelsel. Verbod op uitbuiting door bedrijven van  stagiers. Verbod op kinderarbeid en preventie van welke vorm van kinder-  jeugd – en studenten uitbuiting zoals door woekerwinst  huizenmelkers. Algeheel studentenrecht invoeren zoals studenten woonrecht.   Elke student heeft recht op een goede ondersteuning en een betaalbare kamer/woning en alle voor de studie noodzakelijke middelen van een goede kwaliteit.  Speciale voorzienigen  en  meer toezicht voor de veiligheid op elke school. Leraren kwaliteit wet invoeren. Geen onbekame akelige mensen zonder diploma voor de klas die  studerenden nerveus maken, de orde niet handhaven en links of een andere soort extremisme propageren. Alcoholverbod voor leraren op school. Reguliere opvang en goede begeleiding voor overspannen leerkrachten. Oprichting van Speciale Beveiligde Scholen en Heropvoedings Internaten voor gewelddadige jongeren.

*Minderjarigen vanaf 13 jaar die wapens zoals een geweer of een pistool of een mes aanwenden voor roof en terreur, en zulke bendes steken de kop op,  dienen in het belang van hen eigen veiligheid en de nationale veiligheid  te worden beoordeeld door de Rechter naar Volwassenen recht met dien verstande dat zulke jeugdigen in speciaal daartoe ingerichte  jeugdcentrale veilig en goed dienen te worden bewaard waar zij door gerichte educatie, sport en corvee begeleid worden op het rechte pad en naar een geslaagde toekomst. Detentie dient geen luxe hotel met internet en vrij verkrijgbare drugs te zijn  maar een helend proces van heropvoeding, studie, bezinning, weerbaarheidstraining en resocialisatie te zijn.

* Keien, granaten en of molotov coctails  gooien, evenals het alleen of in groepsverband kopschoppen en steken met een mes moet  in het belang van de nationale veiligheid van alle mensen bij de wet bestraft worden als  “poging doodslag”  met een strafmaat  van minimaal 12 maanden tot maximaal 25 jaar zonder recht op vroegtijdige vrijlating,  naar gelang de aard en de vreselijke  gevolgen van het geweldsmisdrijf , met een boete bedrag erbij voor alle materiele en immateriele schade te  verhalen via Hoofdelijk Beslag ter compensatie van de slachtoffers.

* Totaal verbod voor alle en de buitenlandse scholen waar haat tegen Joden en Christenen of tegen welke groep of religie dan ook word verkondigd of waar de nederlandse wet word geschonden.

*Snoeiharde aanpak en de permanente detentie van terroristen en aanslagplegers zoals messtekers strijders en na strafuitzitting  verbannning als persona non gracia.

*Totaal verbod voor alcohol in het verkeer evenals welke verdovende middelen dan ook. Rijden onder invloed zwaarder bestraffen.  Het verbeurd verklaren van het  rijbewijs voor veelplegende wegpiraten.

*Uitbreiding van artikel 1 van de grondwet. Paal en perk stellen aan elke vorm van discriminatie zoals door de regering Rutte van de ouderen, zorgbehoevenden en van mensen met een lager inkomen.  Preventie en handhaving  mbt rassenhaat door uitheemsen. Stafbaar stellen van racisme tegen blanken en gekleurden. Opschoning van de NPO en Universieiten waar een verachtelijke  leer van facsisme annex cultuurmarxisme   stalinisme en/of anti semitisme word gepropageerd.

* Het eerlijk verdelen van de welvaart. Fors investeren in vaste banen. Scheppen van 450 000 Staats Garantie Banen waaronder in de zorgsector. Afschaffen van alle Particuliere Reintegratie woekerwinst bedrijven . De gehele arbeidsbemiddeling en de reintegratie  moeten volledig door de Overheid worden bestuurd als deel van de Publieke Sector.  Toekomstgericht Economisch Lonend Maatwerk  ter bevordering van de werkzoekende en de werkgever.

* Investeren van 5 miljard euro in de ontwikkeling van medicijnen tegen Diabetes,  Kanker en andere. Nederland moet  voortaan haar eigen kwalitatief goede medicijnen  ontwikkelen en produceren bijvoorbeeld uit helende planten zoals uit Taxus en Bacteriofagen, en niet meer afhankelijk zijn en uitgebuit worden door de Duitse, Franse en Amerikaanse woekerwinst medicijn producenten.

* Fors Investeren in de ontwikkeling van de zogenaamde Bateriofagen Therapie,  om  tal van ziektes en aandoeningen te genezen, waar de huidige antibiotica niet of niet meer werkzaam voor zijn wegens ressistentie,

* Nederland moet net zoals de VS  uit de VN stappen omdat de VN  word gedomineerd door een merendeel van landen waar het slecht of  bar slecht is gesteld met de mensenrechten.

* De door Rutte en zijn kringen verziekte internationale betrekkingen zoals met Rusland, Italie, Turkije, Hongarije en de Visegrad landen, Israel en de VS moeten zsm worden hersteld. De handel met Rusland, China en Rusland en EU landen moet door Nederland als een Souvereine Staat bevorderd worden. Nederland moet weer vrij worden via de NEXIT en geheel vrij kunnen handelen zoals  decennia lang de succesformule  is gebleken  voor de economie en het welzijn van  Nederland en de overzeese gebieden.

* Nederland mag nooit meer meedoen met NATO oorlogen om geld olie en macht zoals in Iak, Libie, Afghanistan,  Yemen, Syrie  etc.  Elke inzet van het leger dient strikt beperkt te zijn tot levensreddende humanitaire hulp en de verdediging van lands en de overzeese grenzen en voor de hulp in  geval van een  ramp zoals bij een grote aardbeving of overstroming etc

* Asbestvrij maken van heel het land,  aanplant van 3 000 000 bomen en aanleg van nieuwe groengebieden. Dijkverbetering ivm de gevaren van overstroming. Het sanneren en gezond maken van de ruim 40 000 ongezonde arbeidsplaatsen. Werkgevers niet opzadelen met de kosten maar voor de verplichte sannering en de kosten compenseren.

* Duurzaamheid en het klimaat bevorderen door goedkopere schone energie zoals door Thorium Energie. H2 centrales( energie uit zeewater),  getijden energie, windenergie en zonne panelen etc . Onderzoek naar de zogenaamde Ether Energie zoals door Tesla volgens tal van deskundigen  zou zijn  uitgevonden maar nooit in productie is genomen..

* Zuivering hervorming van de NPO  NOS  van valse propaganda.  Verbod op toplonen aan NPO directies en  staats propagandisten. Meer kunst  muziek natuur en  inspirerend nieuws. Meer aandacht voor de jeugd en voor de ouderen. Zembla belonen, behouden en niet wegbezuinigen. Oprichting van de Jongeren Omroep binnen de NPO. Meer diverse omroepen zodat alle  nederlandse volkeren binnen de NPO voldoende aan bod komen en hun goede recht van zendtijd krijgen.

*Zuivering van de NPO van destructieve sluik reclame zoals voor Rutte III, drank en geldspellen zoals poker.

* Parlementaire Enquetes voor de waarheidsvinding naar toepassellijk recht en de noodzaak zoals deze door het volk  is  gevraagd inzake

*Chemtrails, doofpot  MH17,  #OVP dierenmoord , Lawaai en vervuiling Randstad en Schiphol,  Demmink doofpot, Referendum over  Verbod op Rituele Dieren Moord zoals bij Offerfeesten,  Koloniale Oranjehuis Misdaden, #jsf geldverwisting van 80 miljard euro aan een toestel dat gebreken heeft en niet deugt,  Rutte III Financiering van oorlogsmisdadigers en rebellen in Syrie,  Multinationals Vervuiling van Nederland,  55 miljard Dividendzwendel, Het niet belasten van Shell, Slotervaart Heroine Productie en bankroet agv fraude,  Moord op Molukkers bij de Bijlmer Treinkaping,  en enkele andere zeerbelangrijke zaken waar velen opheldering en recht doening voor vragen zoals:

* Een grondig nieuw heronderzoek naar het overlijden van dhr Mitch Henriquez, herziening en een passende straf voor de daders  en de verantwoordelijke minister wegens wanbeleid en dood door schuld . Tevens een algeheel verbod op de zogenaamde politie nekklem wegens de onkunde en het gevaar van overlijden bij toepassing van een dergelijke indien verkeerd toegepastte dodelijke greep. Inzet van niet dodelijke teasers bevorderen, vuurwapengeweld maximaal ontmoedigen.

* Herziening en ongeldig verklaren van het rapport  “Commissie vd Haak” en  de strafoplegging van de Groen Linkse  extremist  Volkert vd G  inzake de moord op Pim Fortuyn. De rechtsgang zal opnieuw worden overgedaan wegens   Vd Haak’s e.a. schending van het ambtsgeheim, malversaties en vormfouten.  De strafmaat word per mandaat naar goed recht herzien naar levenslang plus TBS.

* Recht doen aan de gedemoniseerde volksheld Pim Fortuyn,  oprichting nationaal monument, museum  en nationale herdenking voor Pim Fortuyn op  6 mei.   Verwijdering van alle laster in  boeken en schoolboeken zoals deze werden gedrukt door  linkse fascisten en Fortuyn haters van GL en  de Pvda. Berechting met TWK  van politici en laster pers die willens en wetens via leugens  en demonisering de moord hebben aangemoedigd of hier aan hebben meegewerkt op welke wijze dan ook evan zij  die medeplichtig zijn zoals met de aanschaf en  doorverkoop van het moordwapen,  georganiseerde misdaad olv Kok  en het saboteren van levensreddend werk bij het Hilversumse Media Park.

*Zwaar Strafbaar stellen van directies van Goede doelen die fortuinen incasseren en misbruik maken van de hulpgelden. De Postcodelotterij vermogens  e.a. moeten worden gecontroleerd op fouten en publiek worden gemaakt wegens het wegschenken van kapitalen aan Goede Doel Organisaties die het geld niet aanwenden voor de bedoelde hulp en  organisaties die de wet schenden zoals het door AZG  betalen voor sex aan  slachtoffers waaronder minderjarige meisjes in Haiti.

*  Alle corrupte oplichters moeten vervangen worden door rechtschapen volks vertegenwoordigers van een onbesproken gedrag, met een bewijs van goed gedrag en een goede staat van dienst.

* Elke politicus heeft de plicht om de burger  te dienen. Corrupte lieden dienen dan ook voorgoed en voor eens en altijd per een nieuw in te voeren wet te worden uitgesloten van welke kieslijst en deelname aan de verkiezingen dan ook en deze misdadigers  worden  afgerekend en geweerd van alle bestuurlijke functies.

* Lobby Beurs Verbod. Het is  naast diverse ander preventie wetten van zeer groot belang  dat er in de grondwet een beleggings verbod moet worden opgenomen voor alle politici om ervoor te zorgen dat er geen misbruik gemaakt word van geheime informatie waarmee politici  zich via de beurs met voorkennis en dmv allerhande stichtingen illegaal verrijken of zich via  lege BVs  en/of allerhande neven activiteien een fortuin over de ruggen van U de burger toe-eigenen zoals de man van Edith Schippers, de huizenmelker Mark Harbers en vele anderen zoals Pechtold die fortuinen hebben verdiend via belangenverstrengeling en/of  met dure medicijnen en met Penthuis Bedrog.

* Een land waarin  door de regering de rechten van de mensen worden geschonden zoals het recht op een baan , onderdak, de vrije meningsuiting, werk en goede zorg en een goed pensioen op de oude dag, en  een land waarin door de corrupte overheid  bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd of worden weggezet als  populist, labbekak, luilak, lastpak, zeurkous of als racist, en waar eerzame mensen zoals  Motorrijders,  Turken  en Pvvers en alle  kiezers die  met terrechte kritiek voor hun recht opkomen van Rutte III maar moeten “oppleuren” , is absoluut geen rechtstaat en een land om trots op te zijn of als vrij mens in te leven en daarom valt het zeer sterk aan te raden, wil Nederland niet nog verder in het moeras van schulden,  onrecht, misdaad,  discriminatie  en ellende wegzakken,  dat de gehele politieke arena word gezuiverd van de corruptie van Merkel, Macron en Rutte die uit hebzucht en machtswellust het land en heel Europa ten gronde richten.

* De economische groei in Nederland bedraagt agv Ruttes wanbeleid slechts een magere 0.3 procent terwijl in landen zoals Belgie Frankrijk en Duitsland de economische groei al vele jaren varieerd tussen 3 a 5 procent ligt. Toen de regering Rutte aantrad liep de economische motor mede door lagere belastingen stukken beter en stond Nederland op tal van lijsten op een hoge plek in Europa zoals op het gebied van de zorg, jurisdictie, technologie, economie, veiligheid, onderwijs,en welzijn.

* Door de eindeloze reeks van  leugens en het wanbeleid van de regering Rutte staat Nederland helaas niet meer op hoge plekken en is het land verzonken in een moeras van problemen die worden veroorzaakt door ondemocratisch beleid, wanbeleid, corruptie  en  alsmaar meer schulden.

* De EU heeft Nederland afgelopen jaar gewaarschuwd dat Nederland zich niet houd aan tal van verdragen en veel meer geld moet gaan betalen aan naheffingen en daar komt nog eens een zeer fors bedrag bij van 25 miljard euro ivm de compensatie van de BREXIT.

* Alarmerend is het feit dat  Brussel Nederland heeft gemaand zsm maatregelen te treffen ivm het opnemen van meer vluchtelingen en het tegengaan van de enorme industriele vervuiling in Nederland.

* Nederland is volgens de EU rapporten het sterkst vervuilde land van alle Eurolanden met de hoogste sterfte agv kanker. In de Randstad blijkt volgens de raporten de vervuiling extreem hoog en overschrijd de toegestane limiet met ruim 1000 procent aan fijnstoffen.

*De waardeloze regering Rutte heeft sinds de alarmerende waarschuwingen van de EU geen enkele maatregel genomen om de ernstige vervuiling van Nederland tegen te gaan.

* Rutte heeft zeer en ongelooflijk veel geld verkwanseld aan de verrijking van de rijkste elite. Via banken werd 55 miljard euro verduisterd.

* Om de tekorten agv het wanbeleid te dekken is Rutte geld gaan lenen waar veel rente over betaald moet worden.Rutte verkocht ook veel goud tegen een veel te lage prijs.

* Het ene gat werd door Rutte en Dijsselbloem, gesteund door  de witwasser Zalm,  met het andere gedicht, en doordat Rutte alsmaar meer ging bezuinigen kwam het land in de grootste financiele crisis sinds het einde vande WO II.

*De Staatsschuld van Nederland is door de schuld van Ruttes gegroeid tot het astronomische bedrag van 500 miljard euro en zijn er nog nooit zoveel keihard werkende landgenoten geweest die werden ontslagen en zonder werk zitten en praktisch geen enkele kans hebben op een baan omdat er door de regering niet veel  word geinvesteerd en vrijwel alleen maar als een kip zonder kop word bezuinigd.

* In de eens nog voortreffelijk goede Zorgsector werden door de regering Rutte maar liefst 250 000 broodnodige zorgwerkers wegbezuinigd.

* Door het wanbeleid van de regering Rutte geraakte de economie in een dieptepunt en de crisis werd alleen nog maar erger door het verhogen van belastingen en door Ruttes pakket aan voor Nederland zeer ongunstige maatregelen met als gevolg dat nog veel meer bedrijven bankroet gingen.

* Elke maand kwamen er na de eerste grote golf van 100 000 immigranten in Nederland  bovendien ook nog eens vele duizenden werklozen per maand bij die zorg en opvang behoeven in de vorm van vluchtelingen waaronder het gros bestaat uit gelukzoekers uit de zogenaamde veilige landen. De zorgsector geraakte agv Ruttes wanbeleid overbelast.

* In 2017 werden maar liefst 235 000 immiganten in Nederland opgenomen en als het aan Merkels Elite ligt zullen er de komende jaren alsmaar meer en vele miljoenen immigranten bijkomen,uit Afrikaanse en Islamitische landen hetgeen zeer grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de burgers in de wijken en de steden,

* Dat de massa immigratie grote problemen veroozaakt zal een ieder duidelijk zijn gezien de alarmerende toestanden in Londen, Parijs, Berlijn en vele andere steden waar sprake is van een explosieve stijging van de misdaad, openbaar geweld en van antisemitisme.

* De EU is  absoluut geen eenheid maar  verdeeld in met elkaar  ruzie makende landen die het oneeens zijn met het vreselijke regime van Merkels Elite, het open grens beleid, Merkels censuur,dictatuur, repressie,uitbuiting  en valse propaganda

* Tal van overheden van EU lidstaten weigeren te luisteren naar Merkel, want Merkels Elite verrijkt zich door corruptie en via het verspreiden van leugens via de staats propaganda veroorzaakt Merkel,ruzie,tweedeling,enorme massa demonstraties en alsmaar meer schulden, misdaad en ellende.

* Als we de cijfers bekijken en de feiten onder ogen zien moeten we constateren dat Nederland er helemaal niet zo goed voor staat als premier Rutte  de burgers  wil wijsmaken. Rutte  liegt namelijk dat het beter gaat en dat er miljarden beschikbaar zijn gekomen voor investeringen en loonsverhogingen maar het  geld  gaat met name op aan defensie waarmee slechts een paar duizend mensen aan een baan geholpen worden. Het beetje dat op de loonsrookjes erbij is gekomen is niet meer een aalmoes en een doekje voor het bloeden.

*  De kosten van het levensonderhoud zijn agv Ruttes bedrog fors gestegen en daardoor zitten steeds meer mensen in de armoede. Ruttes miljarden investering gaan in feite op aan extra kosten voor de peperdure JSF en aan de opknap van verouderde fregatten en legervoortuigen en aan de verrijking zoals van Multinationals, Merkel  en het Oranje Koningshuis.

* Omdat er veel meer geld tekort is dan Rutte  beweert, heeft de regering Rutte een pakket aan nieuwe snoeiharde  bezuinigingen gepland zoals het fors korten op  toeslagen zoals huur- en zorgtoeslagen en de kinderkorting en zo wil Rutte ook nog eens zoals geplande opvolger Klaas Dijkhoff  voorstelde  miljoenen landgenoten die amper of niet kunnen rondkomen het vakantiegeld afschaffen zoals in de bijstand. Dijkhoff is een van de meest geavaarljke fascisten van de VVD, wegens zijn totale gebrek aan empathie en rechtsgevoel.

* Ruttes Globalisten Beleid betekent niets dan Merkel Fascisme  en dat leid net zoals in alle andere eu landen tot enorme problemen zoals armoede, onrust, hogere kosten van het levensonderhoud, sterk toenemende corruptie, enorm veel misdaad, geweld,  onrecht, enorme tekorten, bezuinigingen en wachtlijsten zoals bij de politie en in de zorgsector,en dit walgelijke Merkel Beleid betekent,  steeds meer censuur, repressie, de aftakeling van uw goede burger rechten en het steeds ernstiger schenden van de mensenrechen.

* Het rampzalige effect van  Merkel Corruptie is  dat er steeds minder geld in omloop komt en de schuld en de rentelast alsmaar groter worden  waardoor  de staatskas door veel minder heffing en als gevolg  van de corruptie alsmaar leger geraakt.  Uit de berekeningen blijkt namelijk dat,  bij 30 procent van de Nederlanders die het minste te besteden hebben de koopkracht als gevolg van de corruptie  aanzienlijk daalt en bij meer dan 4 miljoen 50 plussers.

* De werkende middenklasse, de hogere inkomens en ook de ambtenaren  hebben  meer te besteden maar deze stijging van koopkracht is  marginaal door de verhoging van premies en extra heffingen waarmee rekening gehouden moet worden. Rutte heeft dus heel het land in de maling genomen, tegen iedereen gelogen en het land verraden en bedrogen.

* Per saldo word door Rutte een bedrag van 1000 miljard euro  onttrokken aan koopkracht met als gevolg dat er veel meer ontslagen zullen vallen en nog veel meer zaken  de deuren zullen moeten sluiten en steeds meer burgers in de armoede gedrukt worden  agv  de corruptie en het wanbeleid.]

* Steeds meer eerste hulp posten van ziekenhuizen sluiten en het zal nog vele malenerger worden omdat er steeds meer noodzakelijke levensreddende zorg verloren gaat als gevolg van het wanbeleid en de corruptie.

* Rutte beloofde  de aanwending van 2 miljard euro extra voor gemeentes die zorg moeten gaan bekostigen zoals in het kader van de WMO maar of daar ooit iets van terecht komt is geen vraag meer, gezien het feit dat het grootste gedeelte van die gelden de afgelopen jaren niet werden besteed door de gemeentes waarvoor het geld bedoeld was,  maar aan gelukszoekers  en aan  de verrijking van directies. Tal van gemeentes ziten ook al met miljoenen schulden  die men probeert weg te moffelen door valsheid in geschrifte.

* Het  gevolg van Ruttes corruptie zoals ook  bij  gemeenten is dat steeds meer mensen die zorg behoeven geen zorg krijgen en dat de kwaliteit van de zorg  sterker achteruit is gegaan. Miljarden zijn verdampt,verspilt,weggesluisd of verdwenen in de vorm van woekerwinsten bij de topdirecties en at zijn allemaal politici uit de kringen van Rutte III.

* Rutte spreekt graag van miljarden aan uitgaves maar hij weigert aan  te tonen waar en hoe het vele geld aan de zorg word besteed. Een fors deel van de uitgaves gaat namelijk op aan woekerwinst waardoor steeds meer mensen geen zorg genieten.

* De enige manier om deze zeer negatieve trend te doorbreken is dan ook om  het Publieke Sector in ere te herstellen zoals de zorgsector met eevoor alle mensen goede betaalbare zorg,  en door de koopkracht met name bij de lagere inkomens te verhogen en de belastingen voor alle landgenoten te verlagen.  Ten tweedde zal de overheid veel meer moeten investeren en de bureaucratie en corruptie moeten oplossen.

* 124 hoogleraren Economie en proffessors hebben de regering Rutte in het verleden meermaals gewaarschuwd en geadviseerd wat te doen  maar Rutte en zijn waardeloze Kabinet wilden maar niet luisteren en gingen lachend door met het voor Nederland rampzalige EU beleid en de verkwisting van jaarlijks vele miljarden die in de bodemloze put werden gegooid van de  EU te Brusssel.

* Het valt dan ook sterk aan te raden dat geen enkele  ondernemer, ambtenaar, arbeider of pensioen of uitkeringsgerechtigde een stem uitbrengt op de VVD of D66 omdat zij zich hiermee fors in de vinger snijden en zichzelf daar mee de das om doen en hiermee ook nog eens miljoenen landgenoten in de verrdrukking en in een absoluut onaanvaardbare schrijnende armoede drukken.

* De staatsschuld zal  verlaagd moeten worden  tot de gestelde 300 miljard euro in 2020 en dus zal Rutte de belastingen alweer en nog vaker drastisch verhogen.

* Als gevolg van het wanbeleid van  Rutte en de corruptie werd Nederland minstens 2000 Miljard euro armer.

*  De enige  oplossing is dus gelegen in het eerlijker verdelen van de welvaart en door belastingverlaging en door fors te gaan investeren zodat veel meer mensen aan de slag kunnen en het bedrijfsleven weer adem krijgt.  Rutte liegt namelijk dat de economie het zo goed zou doen.

* Het benodigde geld is ruimschoots beschikbaar en meer geld dan ooit komt vrij als Nederland uit de peperdure EU treed zodat Nederland als vanouds als een souvereine Staat weer vrij kan handelen zonder de verstikkende EU beperkingen.

* Nederland  gaat vroeg of laat net zoals Frankrijk, Duitsland en Italie bankroet en moet dus gered worden, en dat kan alleen door de feiten onder de ogen te zien en snoeihard bij de verkiezingen af te rekenen met de corrupte EU globalisten en met de door en door corrupte regering Rutte en hun stiekeme handlangers zoals de  extreme ( rode fascisten nazie sekte)  die zich schaamteloos presenteert  onder de naam “Groen Links”

Word vervolgd….

Word lid van de  groep STAN via Facebook en  werk met ons mee aan een Welvarend Vrij Nederland !


Stan Rams

12 januari  2019  Amsterdam


Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, op 7 september 1958 en sinds 1978 enthousiast met kunst, muziek, natuurbehoud, dieren en mensenrechten, bloggen, websites, motivatie, netwerken, en sociale media. U kunt met mij contact opnemen per mail: stan@stanrams.com of bellen op + 031-06 426 207 67 met vriendelijke groet, Stan Rams
Dit bericht is geplaatst in Column, Dieren, Gezondheid, Internet, kunst, Nieuws, Petities, worldpeace met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.