Het coronavirus is een griepvirus en niet zo gevaarlijk zoals de leugenaars beweren


noneed

koch

mukwege

Het coronavirus is een griepvirus. Iedereen die dat ontkent is geen kenner

De waarheid onderdrukken is onmenselijk en misdadig!

Wat zit er in de vaccins?

Wochenblick Research

Het vaccin Pfizer covid-19 vaccin BNT162b2 is door de EMA voorlopig goedgekeurd en heeft de naam Comirnaty gekregen.

Het rapport van de EMA met de onderbouwing daarvan is bij de EMA te downloaden. Daar is ook de bijsluiter van het vaccin te downloaden.

Uit die bijsluiter blijkt dat veel (nog) niet is onderzocht en dat het nooit vrij gegeven had mogen worden.

Onderstaande video en met dank aan Wochenblick.de. werd door YOUTUBE na drie minuten al verwijderd.

INGREDIENTEN VAN VACCINS

Bron:  Met dank aan en door Iris Figueroa en Wochenblick.de


◾️Formaldehyde/Formalin – Zeer giftig systematisch gif en carcinogeen.
◾️Betapropiolacton – Giftige chemische stof en carcinogeen. Kan dodelijk/permanent letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden. Corrosieve chemische stof.
◾️Hexadecyltrimethylammoniumbromide – Kan schade veroorzaken aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Kan effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken.
◾️Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Houdt risico in op langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie en autisme. Het dringt de hersenen binnen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.
◾️Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Veroorzaakt celschade, vermindert de oxidatie-reductieactiviteit, celdegeneratie en celdood. In verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie, en autisme.
◾️Polysorbaat 80 & 20 – Overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee; waardoor het de hersenen kan binnendringen.
◾️Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor warmtegevoelige medische apparatuur.
◾️Foetaal runderserum – Geoogst uit foetussen van runderen (koeien) die bij drachtige koeien worden afgenomen voordat zij worden geslacht.
◾️Human Diploid Fibroblast Cells – geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.
◾️Afrikaanse groene apenniercellen – Kunnen het SV-40 kanker veroorzakende virus dragen dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.
◾️Aceton – Kan schade aan nieren, lever en zenuwen veroorzaken.
◾️E.Coli – Ja, dat lees je goed.
◾️DNA van het varkenscircovirus type-1
◾️Humane embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)

 

Geplaatst in Column, Nieuws | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Nakad Law klaagt NL Staat aan wegens kinderhandel en andere strafbare delicten

PERSBERICHT/PRESS RELEASE/ COMMUNIQUÉ/ PRESSEMITTEILUNG
PERSBERICHT

noneed

Nakad Law klaagt NL Staat aan wegens kinderhandel

Amstelveen, 20 maart 2021

Op 23 maart 2021 zal Rechtbank Amsterdam de tuchtzaak tegen advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad- Weststrate (www.nakadlaw.nl) hervatten. De Amsterdamse deken beschuldigt haar van onvoldoende professionele distantie en wil dat zij stopt met jeugdzorgzaken. Door signalen van anonieme bronnen heeft hij hiertoe besloten, en valt haar lastig met terminologie als tunnelvisie en complot denken. Het plan om de kwestie op een korte, besloten zitting af te handelen, was vorige maand mislukt door de massale opkomst van belangstellenden en slachtoffers. Zij hebben veel reacties gestuurd naar de griffie.

Jaarlijks worden structureel 450.000 kinderen onder staatstoezicht gesteld en ruim 50.000 Nederlandse kinderen van hun ouders gescheiden, vaak op basis van leugens en valse dossiers. Dit is relatief tien keer meer dan in Noorwegen, dat al veroordeeld is wegens mensenrechtenschendingen. Advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate meent dat in jeugdzorgzaken geen sprake is van een eerlijk proces (artikel 6 EVRM). De behandeling van haar eigen zaak maakt dat zichtbaar. Volgens haar worden ouders bedreigd en geïntimideerd door de jeugdzorgketen, hun kinderen mishandeld en financieel geëxploiteerd.

Op 19 maart 2021 heeft advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate aangifte gedaan tegen de Nederlandse Staat wegens valsheid in geschrifte, kinderhandel en andere strafbare feiten. Dit is de start van een collectieve actie. Ook heeft zij de schendingen van de rule of law bij de Europese autoriteiten gemeld. Vanwege illegale medische experimenten in de jeugdzorgindustrie (schending van het Neurenberg protocol, zie Rapport Commissie De Winter) zal door haar een zaak worden aangebracht bij het International Criminal Court (ICC).

Advocaat mw. mr. dr. Henriette Nakad-Weststrate bereidt daarnaast een klacht voor bij de Verenigde Naties tegen Nederland over racisme en etnische profilering, vergelijkbaar met de klacht van St. Maarten over de neokoloniale en racistische opstelling door Nederland. Deze problematiek speelde ook bij de KinderToeslagenaffaire, met zelflerende algoritmes.
Link naar procesdossier dekenklacht/Disciplinary file/Dossier disciplinaire/Disziplinarverfahren:
https://web.tresorit.com/l/zHt7G#ZqPd2LBUxOWDb53SLt9doA

Link naar de collectieve aangifte/collective complaint/plainte collective/ kollektiven

Aktion: https://nakadlaw.nl/aangifte-jeugdzorg

NAKAD LAW  YOUR PARTNER IN JUSTICE

“Women and children are smuggled across our border and being trafficked. One out of three of these women and children are being raped. I ask the administration, how is this not a crisis?”

 

PRESS RELEASE

Nakad Law presses charges against NL State organized child trafficking
Amstelveen, 20 March 2021

On 23 March 2021, the Amsterdam District Court will continue the disciplinary case against lawyer Mrs. Dr. Henriette Nakad-Weststrate (www.nakadlaw.nl). The Amsterdam dean accuses her of insufficient professional distance and wants her to stop handling Child Protection Services cases. Through signals from anonymous sources, he has decided to do so, and harasses her with terminology such as tunnel vision and conspiracy thinking. The plan to settle the matter at a brief, closed session hearing had failed last month due to the mass rise of interested parties and victims. They sent a lot of responses to the registry.
Every year, 450,000 children are structurally placed under state supervision and more than 50,000 Dutch children are separated from their parents, often on the basis of lies and forged files. This is relatively ten times more than in Norway, which has already been convicted of human rights violations. Lawyer Mrs. Dr. Henriette Nakad-Weststrate believes that there is no fair trial in Child Protection Services cases (Article 6 ECHR). The handling of her own case makes that visible. She said parents are threatened and intimidated by the Child Protection Services chain, their children abused and financially exploited.

On 19 March 2021, lawyer Mrs. Dr. Dr. Henriette Nakad-Weststrate has filed a complaint against the Dutch State for forgery, child trafficking and other criminal offences. This is the start of a collective action. It also reported the violations of the rule or law to the European authorities. Due to illegal medical experiments in the youth care industry (violation of the Nuremberg protocol, see Report Committee De Winter) she will bring a case before the International Criminal Court (ICC).

Lawyer Mrs. Dr Henriette Nakad-Weststrate is also preparing a complaint to the United Nations against the Netherlands about racism and ethnic profiling, similar to St. Maarten about the neo colonial and racist attitude by the Netherlands. This problem also played a role in the Child Benefits Scandal, with self-learning algorithms.

Link naar procesdossier dekenklacht/Disciplinary file/Dossier disciplinaire/Disziplinarverfahren: https://web.tresorit.com/l/zHt7G#ZqPd2LBUxOWDb53SLt9doA

Link naar de collectieve aangifte/collective complaint/plainte collective/ kollektiven Aktion: https://nakadlaw.nl/aangifte-jeugdzorg

NAKAD LAW
YOUR PARTNER IN JUSTICE

COMMUNIQUÉ
Nakad Law porte plainte contre le trafic organisé d’enfants par l’État de NL

Amstelveen, 20 mars 2021

Le 23 mars 2021, le tribunal de district d’Amsterdam continuera l’affaire disciplinaire contre l’avocate Mme Dr. Henriette Nakad-Weststrate (www.nakadlaw.nl). La doyenne d’Amsterdam l’accuse d’une distance professionnelle insuffisante et veut qu’elle arrête de s’occuper des questions de services de protection de l’enfance. Grâce à des signaux de sources anonymes, il a décidé de faire de tel manière, et la harcèle avec une terminologie telle que la vision tunnel et la pensée conspirationniste. Le plan de régler la question lors d’une brève session à huis clos avait échoué le mois dernier en raison de l’augmentation massive des parties intéressées et des victimes. Ils ont envoyé beaucoup de réponses au registre.

Chaque année, 450 000 enfants sont placés structurellement sous la supervision de l’État et plus de 50 000 enfants néerlandais sont séparés de leurs parents, souvent sur la base de mensonges et de faux fichiers. C’est relativement dix fois plus qu’en Norvège, qui a déjà été reconnue coupable de violations des droits de l’homme. Avocate Mme Dr. Dr. Henriette Nakad-Weststrate estime qu’il n’existe pas de procès équitable dans les affaires de soins aux jeunes (article 6 de la CEDH). Le traitement de son propre cas rend cela visible. Elle a dit que les parents sont menacés et intimidés par la chaîne de soins aux jeunes, leurs enfants maltraités et exploités financièrement.
Le 19 mars 2021, l’avocate Mme Dr. Henriette Nakad-Weststrate a porté plainte contre l’Etat néerlandais pour faux, trafic d’enfants et autres infractions pénales. C’est le début d’une action collective. Elle a également signalé les violations du rule ou law aux autorités européennes. En raison d’expériences médicales illégales de la part de l’industrie des services de protection de l’enfance (une violation du protocole de Nuremberg, voir Rapport Comité De Winter), elle va porter plainte devant la Cour pénale internationale (CPI).
Avocate Mme Dr Henriette Nakad-Weststrate prépare également une plainte auprès des Nations Unies contre les Pays-Bas sur le racisme et le profilage ethnique, similaire à St. Maarten sur l’attitude neo coloniale et raciste par les Pays-Bas . Ce problème a également joué un rôle dans l’Affaire des Suppléments pour enfants, avec des algorithmes d’auto-apprentissage.

Link naar procesdossier dekenklacht/Disciplinary file/Dossier disciplinaire: https://web.tresorit.com/l/zHt7G#ZqPd2LBUxOWDb53SLt9doA

Link naar de collectieve aangifte/collective complaint/plainte collective/Disziplinarverfahren/ kollektiven Aktion:

https://nakadlaw.nl/aangifte-jeugdzorg

NAKAD LAW
YOUR PARTNER IN JUSTICE

PRESSEMITTEILUNG

Nakad Law erhebt Anklage gegen organisierten Kinderhandel von NL-Staat
Amstelveen, 20. März 2021

Am 23. März 2021 wird das Amsterdamer Bezirksgericht das Disziplinarverfahren gegen die Anwältin Frau Dr. Henriette Nakad-Weststrate (www.nakadlaw.nl) fortsetzen. Der Amsterdamer Dekan wirft ihr mangelnde berufliche Distanz vor und will, dass sie die Jugendpflege aufgibt. Durch Signale aus anonymen Quellen hat er sich dazu entschlossen, und schikaniert sie mit Terminologie wie Tunnelsicht und Verschwörungsdenken. Der Plan, das Problem in einer kurzen, geschlossenen Sitzung zu klären, war im vergangenen Monat an der massiven Zunahme von Interessenten und Opfern gescheitert. Sie haben viele Antworten an die Registrierung gesendet.

Jedes Jahr werden 450.000 Kinder strukturell unter staatliche Aufsicht gestellt, und mehr  als 50.000 niederländische Kinder werden von ihren Eltern getrennt, oft aufgrund von Lügen und falschen Akten. Das sind relativ zehnmal mehr als in Norwegen, das bereits wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurde. Rechtsanwältin Frau Dr. Dr. Henriette Nakad-Weststrate ist der Ansicht, dass es kein faires Verfahren in Jugendpflegefällen gibt (Artikel 6 EMRK). Der Umgang mit ihrem eigenen Fall macht das sichtbar. Sie sagte, Eltern würden von der Jugendpflegekette bedroht und eingeschüchtert, ihre Kinder missbraucht und finanziell ausgebeutet.

Am 19. März 2021, Rechtsanwalt Frau. Dr. Dr. Henriette Nakad-Weststrate hat gegen den Niederländischen Staat Anzeige wegen Fälschung, Kinderhandel und anderer Straftaten erstattet. Dies ist der Beginn einer kollektiven Aktion. Sie meldete auch die Verstöße gegen die europäischen Behörden. Wegen illegaler medizinischer Experimente in der Jugendpflege (Verstoß gegen das Nürnberger Protokoll, siehe Report Committee De Winter) wird sie vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) klagen.
Rechtsanwalt Frau. Dr. Henriette Nakad-Weststrate bereitet auch eine Beschwerde bei den Vereinten Nationen gegen die Niederlande Staat über Rassismus und ethnische Profilierung vor, ähnlich wie St. Maarten über die neokoloniale und rassistische Haltung der Niederlande. Dieses Problem spielte auch in der KinderToeslagenAffaire mit selbstlernenden Algorithmen eine Rolle.
Link naar procesdossier dekenklacht/Disciplinary file/Dossier disciplinaire/ Disziplinarverfahren: https://web.tresorit.com/l/zHt7G#ZqPd2LBUxOWDb53SLt9doA

Link naar de collectieve aangifte/collective complaint/plainte collective/ kollektiven Aktion: https://nakadlaw.nl/aangifte-jeugdzorg

NAKAD LAW
YOUR PARTNER IN JUSTICE

Geplaatst in Column | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

21 maart 2021 licht tocht malieveld Amsterdam

21 maart 2021 LICHT Tochten verlichten heel het land.

licht

Zij komen as 21 maart naar de WEKELIJKSE LICHT TOCHTEN in heel het land op de pleinen en zoals  op het Malieveld voor de vrijheid vrede en tegen het politiegeweld en andere vreselijke ellende zoals de Built Back en oorlog tegen de volkeren der aarde

 

 

hartvoorvrijheid

lieve  helden landgenoten  jong en oud groot en klein  gele hessen,  groene baretten mariniers veteranen artsen verplegers kermis exploitanten wegwerkers sekswerkers bouwvakkers vrijwilligers  stratenvegers boeren ondernemers vissers kroegbazen horecapersoneel  sporters massagesalon en schoonheidspersoneel pedicures kappers studenten leraren professors bakkers koks entertainers muzikanten fanfarekorpsen orgelspelers koorzangers rappers rockers blues jazz  en nederpop bands etc dansers, ballen goochelaars clowns acrobaten, natuurbeschermers dierenvrienden  brandweerhelden havenarbeiders postbezorgers stewardessen reddingsbrigadiers verkeersregelaars schoonmakers dakdekkers conducteurs lokettisten matrozen kapiteins palingboeren wallenhoeren

 

lieve  helden landgenoten spuitgasten LBTG biertappers bruggenbouwers dijkenbouwers  bomenridders bloemisten bataven schaapsherders  architecten designers callcenter callgirls receptionisten en cateringpersoneel kantenklossers kraan machinisten botteliers breiers beaiardiers  streetart spuiters skateborders spruitentelers circus artiesten theatermakers lolbroeken maflodders pietjepukkers globetrotters links rechts en middenvelders met de vlam in de pijp truckers en rijdende rijders rechters huis tuin en keuken vaders moeders opas omas neven en nichten schoonmoeders vrijdenkers predikers verlichten nieuwetijdskids vrijgezellen geestigen siliconen streakers beauty models  dromerige lyrische en uit de kist verrezen dichters rasoptimisten goudeerlijke lievelingen knuffelberen waarheidsvinders  brave borsten  ollie b bommels jip en jannekes zwoegende

Ehemalige Angehörige des Niederlanische Militär schützen die Menschen vor Polizeigewalt.

bild

lieve  helden landgenoten onderbetaalden vrijheidspiraten werkenden en werkzoekenden kerkratten buidelmuizen klokkenluiders gulle gevers en van pensioen beroofde gepensioneerden klaverjassers hoepelaars harinhappers harlekijnen wijven roeiers ratelaars rariteitenverzamelaars modeontwerpers mantelzorgers jantjes  beton en van leiden darters vogelliefhebbers tuinkabouters libertijnen republikeinen drag gueens rainbow warriors amnesty international en ontelbare geweldige liefde eerzame  organisaties en stralende gelijkgezinden want de lijst van lieve harten is te lang om op te noemen met nog veel meer geweldige landgenoten die allemaal samen een groot licht van liefde maken om Nederland te bevrijden van de duisternis en het bedrog en van het extreem geweld zoals door ruttes kartel en ander tuig over het land is gestort.

Samen maken wij Nederland vrij

with love

Komt allen naar de licht optochten en laat het licht schijnen want met liefde als fundament stoppen we de angstpsychose en de wef  rutte merkel swab dictatuur afbraakwaanzin en zo bouwen we samen aan een betere wereld van vrede vrijheid welzijn liefde die met de onvoorwaardelijke bijstand van de hemelse engelen dan ook nimmer verloren zal gaan.

Lichtwerkers United Holland xxx

Ter info

Coronahoax en Big Reset Afbraak Is Kwade Plan van de WEF Elite


Gelieve te Downloaden en delen.

Speel de video af, zet de muisaanwijzer op de video en klik rechtermuisklik > video opslaan

Geplaatst in Column, Nieuws | Getagged , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen